Year 2020, Volume , Issue 9, Pages 167 - 197 2020-06-30

Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar
The Areas Where Mustafa Kemal Fought In Çanakkale Wıth Vısual Data

Neslihan ALTUNCUOĞLU [1] , Hatice Özlem ÖZHAN [2]


Çanakkale Savaşı, sonuçları itibarıyla Türk ve Dünya tarihini askeri, siyasal ve ekonomik yönden etkilemiştir. Çanakkale’de tarihin seyri değişmiş, özgürlük ve bağımsızlığın emsalsiz mücadelesi sergilenmiştir. Çanakkale Muharebeleri’nde subay ve askerlerimiz savaşın her türlüsünü görerek büyük tecrübeler kazanmışlardır. Bu tecrübeler ilerde Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasına önemli katkılar sağlamıştır.
Yarbay Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığında Sofya Ataşemiliterliği görevinde bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi üzerine aktif görev isteğinde bulunmuş ve Çanakkale Cephesi’ne, 19’uncu Tümen Komutanlığına atanmıştır. Tekirdağ’da tümeninin kuruluşunu tamamlayarak 25 Şubat 1915 tarihinde Eceabat’a gelmiştir. Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sırasında Mürettep Kuvvetler Kurmayı ve Harekât Şube Müdürü olarak Gelibolu Yarımadası’nda görev yapmış ve sahillerin savunulması ile ilgili ayrıntılı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeleri neticesinde düşmanın Seddülbahir ve Kabatepe civarındaki sahillere aynı anda çıkarma yapabileceği sonucuna varmıştır. 25 Nisan’daki çıkarma harekâtı Mustafa Kemal’in öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yarbay Mustafa Kemal Bey, 25 Şubat 1915 günü geldiği Çanakkale Cephesi’nde cepheden ayrıldığı 10 Aralık 1915 gününe kadar kahramanca görev yapmıştır. Bu tarihte rahatsızlığı nedeniyle cepheden ayrılıp İstanbul’a dönmüştür. Çanakkale’de Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar bölgelerinde çok kanlı muharebeleri idare etmiş ve askerleriyle birlikte en önde çarpışmıştır. Çanakkale’de daha savaşın devam ettiği günlerde, adı ülke çapında duyulmuştur. Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal’in ismini sadece yurt çapında değil aynı zamanda dünyaya da duyurmuştur. Nitekim 19 Mayıs 1919 tarihinde, Samsun’a çıktığında Anafartalar Kahramanı olarak tanındığından millet onu bağrına basmıştır.
Bu çalışmada, Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal’in savaştığı alanlar görsel veriler eşliğinde tanıtılacak ve savaş alanlarının günümüzdeki durumları gözler önüne serilecektir.

As a result of the Gallipoli War, Turkish and World history affected military, political and economic aspects. In Dardanelles, the course of history has changed and the unprecedented struggle of freedom and independence has been exhibited. Our officers and soldiers gained great experience in the Gallipoli campaign by seeing all kinds of battles. These experiences have contributed significantly to the victory of the National Struggle in the future.
Lieutenant Colonel Mustafa Kemal was serving as the Sofia Attaché when the First World War began. Upon the Ottoman Empire's entry into World War I, he requested active duty and was assigned to the Dardanelles front as commander of the 19th Division. He completed the establishment of his division in Tekirdağ and arrived in Eceabat on 25 February 1915. During the Balkan War, Mustafa Kemal served on the Gallipoli Peninsula as Director of the Crew Forces and Operations Branch, and conducted detailed investigations into the defence of the coasts. As a result of these investigations, he concluded that the enemy could land on the beaches around Seddülbahir and Kabatepe at the same time. The Allied invasion on 25 April revealed how accurate Mustafa Kemal's prediction was. February 25 December 1915, Lieutenant Colonel Mustafa Kemal Bey arrived at the Dardanelles front and left the front until December 10, 1915 served heroically. On this date, due to his discomfort, he left the front and returned to Istanbul. He fought very bloody battles in the regions of Ariburnu, Conkbayiri and Anafartas in Canakkale and fought in the front with his soldiers. In the days of the war in Dardanelles, his name was heard throughout the country. The Gallipoli campaign has not only announced Mustafa Kemal's name throughout the country, but also to the world. As a matter of fact, when he came to Samsun on May 19, 1919, he was known as the Hero of the Anafartas, so the nation embraced him.
In this study, the areas where Mustafa Kemal fought on the Dardanelles Front will be presented with visual data and the current situation of the battlefields will be revealed.

  • AnsiklopedilerKemal Zeki Gençosman ve Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk Ansiklopedisi, C. 2, May Yayınları, İstanbul Haziran 1971.KitaplarAkıngüç, Gürsel, Tarihi Süreç İçerisinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları, İstanbul: Ajans 2023 Yayınları, 2011.Akşit, İlhan, Çanakkale Savaşları Harp Sahaları ve Abideleri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1973.Albayrak, Muzaffer ve Ayhan Özyurt, Yeni Mecmua Özel Sayısı, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2006.Albayrak, Muzaffer, 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu, Çanakkale: T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 2015.Altay, Fahrettin, Çanakkale Hatıraları, Çanakkale Hatıraları, C. 2, Haz., Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.Atacanlı, Sermet, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Şubat 2015.Atay, Falih Rıfkı, Çankaya Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, İstanbul: Pozitif Yayınları, Şubat 2009.Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam Mustafa Kemal 1881- 1919, İstanbul: Remzi Kitabevi, Mart 2011.Bayur, Yusuf Hikmet, Atatürk Hayatı ve Eseri I Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 1997.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (4 Haziran 1915- 9 Ocak 1916), C. 5, 2. Kitap, Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Yayınları, 2012.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914- 25 Nisan 1915), C. 5, 3. Kitap, Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Yayınları, 2012.Chambers, Stephen, Arıburnu Çıkarma, Çev., İsmail Hakkı Yılmaz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2012.Çanakkale Muharebelerinde 19’uncu Tümen Cerideleri 1. Cilt (21. 01. 1915- 10. 04. 1915), Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Yayınları, 2015.Engin Vahdet ve Muzaffer Albayrak, Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915, İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Yayınları, 2016.Erkal, Şükrü, Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914- Ocak 1916), Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Yayınları, 2014.Gelibolu Tarihî Alan Rehberi, İstanbul: T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Yayınları, 2016.Karataş, Murat, Haritalarla Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Kuzey Bölgesi Kara Muharebeleri, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007.Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebelerine Ait Tarihçe, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı, 2011.Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2011.Oglander, General C. F. Aspinall, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekâtı, C. 1, Çev., Tahir Tunay, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.Oglander, General C. F. Aspinall, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekâtı, C. 2, Çev., Tahir Tunay, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.Özbay, İskender, Zekeriya Türkmen, F. Rezzan Ünalp ve Ahmet Çalışkan, Harp Tarihi Gezileri 2 (Çanakkale- Gelibolu), Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2010.Pugsley, Christopher, Çanakkale: Yeni Zelandalıların Öyküsü, Çev., Ülke Evrim Uysal, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 2015.Sayılır, Burhan, Çanakkale Savaşları ve Savaş Alanlar Rehberi, Ankara: Siyasal Kitabevi, Ocak 2007. Tuncoku, Ahmet Mete, Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2007.MakalelerFahri Çeliker, “Çanakkale ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 3, S. 9, Temmuz 1987, ss. 685- 694.İsmet Görgülü, “Çanakkale Zaferi ve Atatürk”, Atatürk Yolu Dergisi, Yıl 8, C. 4, S. 16, Kasım 1995, ss. 491- 500.İnternet Kaynaklarıhttps://canakkalemuharebeleri1915.com/images/marmutak/y/kocacimen/K8.JPGwww.gezimd.com/wp-content/uploads/2018/3/Conkbayırı-Kocaçimentepe.jpg
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3244-5077
Author: Neslihan ALTUNCUOĞLU (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6657-9324
Author: Hatice Özlem ÖZHAN
Country: Turkey


Supporting Institution Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number SYL-2016-6574
Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kare586830, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {167 - 197}, doi = {10.38060/kare.586830}, title = {Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar}, key = {cite}, author = {Altuncuoğlu, Neslihan and Özhan, Hatice Özlem} }
APA Altuncuoğlu, N , Özhan, H . (2020). Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar . KARE , (9) , 167-197 . DOI: 10.38060/kare.586830
MLA Altuncuoğlu, N , Özhan, H . "Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar" . KARE (2020 ): 167-197 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/55708/586830>
Chicago Altuncuoğlu, N , Özhan, H . "Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar". KARE (2020 ): 167-197
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar AU - Neslihan Altuncuoğlu , Hatice Özlem Özhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38060/kare.586830 DO - 10.38060/kare.586830 T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 197 VL - IS - 9 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - doi: 10.38060/kare.586830 UR - https://doi.org/10.38060/kare.586830 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 KARE Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar %A Neslihan Altuncuoğlu , Hatice Özlem Özhan %T Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar %D 2020 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 9 %R doi: 10.38060/kare.586830 %U 10.38060/kare.586830
ISNAD Altuncuoğlu, Neslihan , Özhan, Hatice Özlem . "Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar". KARE / 9 (June 2020): 167-197 . https://doi.org/10.38060/kare.586830
AMA Altuncuoğlu N , Özhan H . Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2020; (9): 167-197.
Vancouver Altuncuoğlu N , Özhan H . Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar. KARE. 2020; (9): 167-197.