Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 155 - 166, 22.12.2021

Abstract

İklimin insanlar için konforlu olmadığı yerlerde ve zamanlarda insanlar giyim alışkanlıklarını duruma göre uyarlamışlar ayrıca binalarında ve arabalarında ısıtma ve soğutma sistemleri geliştirmişlerdir. Diğer yandan son yüzyıla kadar iklim konforuna yönelik araştırmalar deneysellikten öte felsefi betimleme şeklinde kalmıştır. Son yüzyıldaki çalışmalar ise daha çok lokal özellikte kalmış mevsimsel/mekânsal süreklilik ve farklılık literatürdeki yerini henüz almaya başlamıştır. Literatürdeki bu eksiklik konuyla ilgilenen akademisyenler için bu konuda çalışmalar yapma örnekler üretme zorunluluğu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Muğla ili ve çevresinde insan yaşamı ve aktiviteleri için iklim konforunun uygun olduğu ya da olmadığı alanların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için ildeki MGM’den 9 meteoroloji istasyonuna ait 1975-2017 dönemi iklim verileri (sıcaklık ve nemlilik) elde edilmiştir. Ayrıca bu istasyonlar CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Daha sonra istasyonların iklim verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler mevsimsel olarak yükselti faktörü kullanılarak Co-Kriging yöntemiyle enterpole edilmiştir. Böylece sıcaklık ve nemlilik altlıkları elde edilmiştir. Enterpolasyon ile oluşturulan raster veriler ile Thom’un Sıcaklık-Nemlilik İndisi (DI) hesaplanarak mevsimsel ve mekânsal süreklilik arz eden hissedilen sıcaklık değerleri üretilmiştir. Hesaplanan değerler Sıcaklığa Eşdeğer Psikoloji (SEP) skalasına göre sınıflandırılarak iklim konforunun mevsimsel ve mekânsal olarak belirlenmiştir. Ayrıca iklim konforu ile arazi örtüsü/sınıfları arasındaki ilişki de tespit edilmiştir.

References

 • Tağıl, Ş., & Ersayın, K. (2015). Balıkesir İlinde Dış Ortam Termal Konfor Değerlendirmesi. The Journal of International Social Research. 8 (41).
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Şimşek, M., Almansourı, H. M. S. & Elahsadı, A. H. M. (2021). Covıd-19’un tüketici alışkanlıklarına etkisi üzerine bir araştırma: Türkiye-Libya karşılaştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46) , 97-108 . DOI: 10.17295/ataunidcd.958864
 • Cetin, M., & Sevik, H. (2016). Change of air quality in Kastamonu city in terms of particulate matter and CO2 amount. Oxidation Communications, 39(4), 3394-3401.
 • Bozdogan Sert E, Turkmen M, Cetin M (2019) Heavy metal accumulation in rosemary leaves and stems exposed to traffic-related pollution near Adana-İskenderun Highway (Hatay, Turkey), Environmental Monitoring and Assessment, 191:553, https://doi.org/10.1007/s10661-019-7714-7, https://rd.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7714-7
 • Işınkaralar, Ö. & Varol, Ç. (2021). Kent Merkezlerinde Ticaret Birimlerin Mekansal Örüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme: Kastamonu Örneği. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(2), 396-403.https://doi.org/10.30785/mbud.927529
 • Isinkaralar, K. & Ramazan, E. (2021). Landscape Plants as Biomonitors for Magnesium Concentration in Some Species. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 29(2), 468-473.
 • Cetin Mehmet (2017). Change in Amount of Chlorophyll in Some Interior Ornamental Plants (Bazı İç Mekan Süs Bitkilerinde Klorofil Miktarının Değişimi) Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 3(1):11-19, 2017. http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/5600
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2019). Parkıng Problematıque in Kastamonu Cıty Center: A Crıtıcal Evaluatıon. The Journal of International Social Research, 12(67), 506-511.
 • Cetin, M. (2015). Using GIS analysis to assess urban green space in terms of accessibility: case study in Kutahya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(5), 420-424, DOI: 10.1080/13504509.2015.1061066
 • Cetin, M. (2015). Determining the bioclimatic comfort in Kastamonu City. Environmental Monitoring and Assessment, 187(10), 640, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-4861-3
 • Toroğlu, E., Adıgüzel, F., & Kaya, Ö. (2015). Kızıldağ Yaylası (Karaisalı-Adana). H. Tunçel içinde, Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), (s.273- 296). Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları.
 • Zeren Cetin, I. & Sevik, H. (2020). Investigation of the relationship between bioclimatic comfort and land use by using GIS and RS techniques in Trabzon. Environmental monitoring and assessment, 192(2), 1-14.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Evaluation of the value of biocomfort for Kastamonu-Inebolu. In International conference GREDIT (pp. 4-35).
 • Zeren Cetin, I., Ozel, H. B., & Varol, T. (2020). Integrating of settlement area in urban and forest area of Bartin with climatic condition decision for managements. Air Quality, Atmosphere & Health, 13(8), 1013-1022.
 • Cetin, M., Sevik, H., & Zeren, I. (2017). Chapter 7_ Coastal biocomfort mapping for Doganyurt. OMICS, E-Books International, The Effects Of Environmental Policies On Sustainability: Theory And Methods. Eds: Nurcan Kilinc-Ata, 51-55.
 • Özgüç, N. (2015). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Bozdogan Sert, E. B., Kaya, E., Adiguzel, F., Cetin, M., Gungor, S., Cetin, I. Z., & Dinc, Y. (2021). Effect of the surface temperature of surface materials on thermal comfort: a case study of Iskenderun (Hatay, Turkey). Theoretical and Applied Climatology, 144(1), 103-113.
 • Cetin, M., Sevik, H. & Cobanoglu, O. (2020) Ca, Cu, and Li in washed and unwashed specimens of needles, bark, and branches of the blue spruce (Picea pungens) in the city of Ankara. Environ Sci Pollut Res (2020). DOI: 10.1007/s11356-020-08687-3; https://doi.org/10.1007/s11356-020-08687-3
 • Zeren Çetin, İ. (2019). Trabzon ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü. Kastamonu).
 • Gerçek, D., & Bayraktar N. T. (2014). Kentsel Isı Adası Etkisinin Uzaktan Algılama ile Tespiti ve Değerlendirilmesi: İzmit Kenti Örneği. 5. Uzaktan Algılama- CBS Sempozyumu, 14-17.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Bioclimatic mapping of rural areas in Bozkurt, Turkey, for recreation. In VII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2016", 6-9 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Proceedings (pp. 2924-2931). University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture.
 • Zeren, İ., Akarsu, H., Şevik, H., & Çetin, M. (2016). Assessment of The Area of Biocomfort for Kastamonu Forest. In International Forestry Symposium (IFS 2016) Proceedings (pp. 07-10).
 • Cetin, M.; Sevik H. (2016). Evaluating the recreation potential of Ilgaz Mountain National Park in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 188(1):52, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5064-7
 • Cetin M (2019). The effect of urban planning on urban formations determining bioclimatic comfort area's effect using satellitia imagines on air quality: a case study of Bursa city. Air Quality, Atmosphere & Health, (Air Qual Atmos Health). 12(10):1237-1249. https://doi.org/10.1007/s11869-019-00742-4 https://rd.springer.com/article/10.1007/s11869-019-00742-4
 • Cetin, M., Topay, M., Kaya, L. G., & Yılmaz, B. (2010). Efficiency of bioclimatic comfort in landscape planning process: case of Kutahya. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, (1), 83-95.
 • Cetin, M., Adiguzel, F., Gungor, S., Kaya, E., & Sancar, M. C. (2019). Evaluation of thermal climatic region areas in terms of building density in urban management and planning for Burdur, Turkey. Air Quality, Atmosphere & Health, 12(9), 1103-1112.
 • Şimşek, Ç.K., & Şengezer, B. (2012). İstanbul Metropoliten Alanında Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi. Megaron, 7(2), 116-128.
 • Cetin M, Sevik H, Canturk U, Cakir C (2018) Evaluation of the recreational potential of Kutahya Urban Forest. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5):2629-2634.
 • Cetin, M.; Sevik, H. (2016). Assessing Potential Areas of Ecotourism through a Case Study in Ilgaz Mountain National Park, InTech, Chapter 5, Eds:Leszek Butowski, 190, ISBN:978-953-51-2281-4, 81-110, http://www.intechopen.com/books/tourism-from-empirical-research-towards-practical-application/assessing-potential-areas-of-ecotourism-through-a-case-study-in-ilgaz-mountain-national-park
 • Cetin, M., Sevik, H., & Saat, A. (2017). Indoor air quality: the samples of Safranbolu Bulak Mencilis cave. Fresenius Environmental Bulletin, 26(10), 5965.
 • Adiguzel, F., Cetin, M., Kaya, E. Simsek M., Gungor S., Bozdogan Sert E (2020) Defining suitable areas for bioclimatic comfort for landscape planning and landscape management in Hatay, Turkey. Theoretical and Applied Climatology (Theor Appl Climatol) (2020) 139(3): 1493-1503 doi:10.1007/s00704-019-03065-7, https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-019-03065-7
 • Cetin, M. (2020) Climate comfort depending on different altitudes and land use in the urban areas in Kahramanmaras City. Air Qual Atmos Health 13, 991–999 (2020). https://doi.org/10.1007/s11869-020-00858-y; https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00858-y
 • Gungor, S., Cetin, M. & Adiguzel, F. (2020) Calculation of comfortable thermal conditions for Mersin urban city planning in Turkey. Air Quality, Atmosphere & Health (Air Qual Atmos Health ) (2020). DOI: 10.1007/s11869-020-00955-y; https://doi.org/10.1007/s11869-020-00955-y; https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00955-y
 • Çetin, M., Topay, M., Latif, K, & Yilmaz, B. (2010). Biyoiklimsel konforun peyzaj planlama sürecindeki etkinliği: Kütahya örneği. Turkish Journal of Forestry, 11(1), 83-95.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Evaluation of the value of biocomfort for Kastamonu-Inebolu. In International conference GREDIT (pp. 4-35).
 • Sevik, H., Isinkaralar, K., & Isinkaralar, O. (2018). Indoor air quality in hospitals: the case of Kastamonu Turkey. J Chem Biol Phys Sci Sect D, 9(1), 67-73.
 • Ghoma WEO, Sevik H and Isinkaralar K (2021) Using indoor plants as biomonitors for detection of toxic metals by tobacco smoke. Air Quality, Atmosphere & Health, https://doi.org/10.1007/s11869-021-01146-z (In press)
 • Bozdogan Sert, E., Kaya, E., Adiguzel, F., Cetin, M., Gungor, S., Cetin, I. Z., & Dinc, Y. (2021). Effect of the surface temperature of surface materials on thermal comfort: a case study of Iskenderun (Hatay, Turkey). Theoretical and Applied Climatology, 144(1), 103-113.
 • Cetin, M., Yildirim, E., Canturk, U., & Sevik, H. (2018). Investigation of bioclimatic comfort area of Elazig city centre. Recent researches in science and landscape management, 324-333.
 • Cetin, M. (2016). Peyzaj Planlamada Biyoklimatik Konfor Alanların Belirlenmesi: Cide Kıyı Şeridi Örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 4(9), 800-804.
 • Çetin, M. , Şevik, H. , Türkyılmaz, A. & Işınkaralar, K. (2021). Using Abies’s Needles as Biomonitors of Recent Heavy Metal Accumulation . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, 7(1), 1-6. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/63105/892118.
 • Kilicoglu, C., Cetin, M., Aricak, B., & Sevik, H. (2021). Integrating multicriteria decision-making analysis for a GIS-based settlement area in the district of Atakum, Samsun, Turkey. Theoretical and Applied Climatology, 143(1), 379-388.
 • Çetin, M., Şevik, H., Arıcak, B., & Çelik, D. A. (2018). Kuşadası’nda Biyokonfor; Kentsel Peyzaj Plan Kararları İçin Bir Araştırma, Kuşadası Peyzaj Değerleri Kitabı. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 49-58.
 • Cetin, M., Arıcak, B., Cantürk, U., & Şevik, H. (2017, December). Bioclimatic comfort in urban planning studies. In 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya (pp. 7-10).
 • Aydın, O., Çiçek, İ. (2013). Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekansal Dağılımı. Coğrafi Bilimler Dergisi CBD, 1(2), 101-120.
 • Cetın, M., & Zeren, I. (2016). Bioclimatic mapping of rural areas in Bozkurt, Turkey, for recreation. In VII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2016", 6-9 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Proceedings (pp. 2924-2931). University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture.
 • Savas, D.S., Sevik, H., Isinkaralar, K. et al. The potential of using Cedrus atlantica as a biomonitor in the concentrations of Cr and Mn. Environ Sci Pollut Res 28, 55446–55453 (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-14826-1
 • Cetin, M. (2018, September). The finding of suitable biocomfort area mapping for Karabük City Center. In International Agricultural, Biological & Life Science Conference (pp. 295-299). Edirne.
 • Cetin, M. (2016). Sustainability of urban coastal area management: A case study on Cide. Journal of Sustainable Forestry, 35(7), 527-541.
 • Kaya, E., Agca, M., Adiguzel F., Cetin, M. (2019). Spatial data analysis with R programming for environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 25 (6): 1521-1530. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10807039.2018.1470896
 • Cetin, M. (2015). Evaluation of the sustainable tourism potential of a protected area for landscape planning: a case study of the ancient city of Pompeipolis in Kastamonu. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(6), 490-495
 • Karacocuk, T., Sevik, H., Isinkaralar, K. et al. The change of Cr and Mn concentrations in selected plants in Samsun city center depending on traffic density. Landscape Ecol Eng (2021). https://doi.org/10.1007/s11355-021-00483-6
 • Cetin, M. (2016). Determination of bioclimatic comfort areas in landscape planning: A case study of Cide Coastline, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4 (9), 800-804
 • Mirza, E. (2014). Rekreasyonel Planlama İçin Biyoiklimsel Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, L. G., Cetin, M., & Doygun, H. (2009). A holistic approach in analyzing the landscape potential: Porsuk Dam Lake and its environs, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 18(8), 1525-1533.
 • Karataş, M. (2005). Sosyo-Ekonomik Gelişme Göstergesi Kriteri Olarak İnsani Kalkınma Endeksi (Muğla Örneği). ‘‘İş-Güç’’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7(1).
 • Esri, 2014. ArcGIS Spatial Analiz. Ankara, 212s.
 • Türkoğlu, N., Aydın, O., Duman, N. & Çiçek, İ. (2016). Türkiye’de Yağışın Farklı Mekansal Enterpolasyon Yöntemleriyle Karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 13 (3). 5636-5659.
 • Güçlü, 2010. Ege Bölgesi Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi. Uluslarası İnsan Bilimler Dergisi, 7(1). 794-823.

Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 155 - 166, 22.12.2021

Abstract

In places and times where the climate is not comfortable for people, people have adapted their clothing habits according to the situation and developed heating and cooling systems in their buildings and cars. On the other hand, until the last century, research on climate comfort remained in the form of philosophical description rather than experimentation. The studies in the last century, on the other hand, remained mostly local, seasonal/spatial continuity and difference have just begun to take their place in the literature. This deficiency in the literature creates an obligation for academics interested in the subject to work on this subject and produce examples. It is aimed to determine the areas where climate comfort is suitable or not for human life and activities in Muğla province and its surroundings. For this purpose, climate data for the period 1975-2017 of 9 meteorology stations were obtained from the MGM in the province. These stations were digitized transferred in the CBS environment using by GIS. The transferred data were interpolated with the Co-Kriging method using the seasonal elevation factor. Thus, temperature and humidity substrates were obtained. By calculating Thom's temperature-humidity index with raster data created by interpolation, seasonal and spatially continuous felt temperature values were produced. The calculated values were classified according to the Temperature Equivalent Psychology scale and the seasonal and spatial determination of the climate comfort. The relationship between climate comfort and land cover/classes was determined.

References

 • Tağıl, Ş., & Ersayın, K. (2015). Balıkesir İlinde Dış Ortam Termal Konfor Değerlendirmesi. The Journal of International Social Research. 8 (41).
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Şimşek, M., Almansourı, H. M. S. & Elahsadı, A. H. M. (2021). Covıd-19’un tüketici alışkanlıklarına etkisi üzerine bir araştırma: Türkiye-Libya karşılaştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46) , 97-108 . DOI: 10.17295/ataunidcd.958864
 • Cetin, M., & Sevik, H. (2016). Change of air quality in Kastamonu city in terms of particulate matter and CO2 amount. Oxidation Communications, 39(4), 3394-3401.
 • Bozdogan Sert E, Turkmen M, Cetin M (2019) Heavy metal accumulation in rosemary leaves and stems exposed to traffic-related pollution near Adana-İskenderun Highway (Hatay, Turkey), Environmental Monitoring and Assessment, 191:553, https://doi.org/10.1007/s10661-019-7714-7, https://rd.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7714-7
 • Işınkaralar, Ö. & Varol, Ç. (2021). Kent Merkezlerinde Ticaret Birimlerin Mekansal Örüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme: Kastamonu Örneği. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(2), 396-403.https://doi.org/10.30785/mbud.927529
 • Isinkaralar, K. & Ramazan, E. (2021). Landscape Plants as Biomonitors for Magnesium Concentration in Some Species. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 29(2), 468-473.
 • Cetin Mehmet (2017). Change in Amount of Chlorophyll in Some Interior Ornamental Plants (Bazı İç Mekan Süs Bitkilerinde Klorofil Miktarının Değişimi) Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 3(1):11-19, 2017. http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/5600
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2019). Parkıng Problematıque in Kastamonu Cıty Center: A Crıtıcal Evaluatıon. The Journal of International Social Research, 12(67), 506-511.
 • Cetin, M. (2015). Using GIS analysis to assess urban green space in terms of accessibility: case study in Kutahya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(5), 420-424, DOI: 10.1080/13504509.2015.1061066
 • Cetin, M. (2015). Determining the bioclimatic comfort in Kastamonu City. Environmental Monitoring and Assessment, 187(10), 640, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-4861-3
 • Toroğlu, E., Adıgüzel, F., & Kaya, Ö. (2015). Kızıldağ Yaylası (Karaisalı-Adana). H. Tunçel içinde, Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), (s.273- 296). Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları.
 • Zeren Cetin, I. & Sevik, H. (2020). Investigation of the relationship between bioclimatic comfort and land use by using GIS and RS techniques in Trabzon. Environmental monitoring and assessment, 192(2), 1-14.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Evaluation of the value of biocomfort for Kastamonu-Inebolu. In International conference GREDIT (pp. 4-35).
 • Zeren Cetin, I., Ozel, H. B., & Varol, T. (2020). Integrating of settlement area in urban and forest area of Bartin with climatic condition decision for managements. Air Quality, Atmosphere & Health, 13(8), 1013-1022.
 • Cetin, M., Sevik, H., & Zeren, I. (2017). Chapter 7_ Coastal biocomfort mapping for Doganyurt. OMICS, E-Books International, The Effects Of Environmental Policies On Sustainability: Theory And Methods. Eds: Nurcan Kilinc-Ata, 51-55.
 • Özgüç, N. (2015). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Bozdogan Sert, E. B., Kaya, E., Adiguzel, F., Cetin, M., Gungor, S., Cetin, I. Z., & Dinc, Y. (2021). Effect of the surface temperature of surface materials on thermal comfort: a case study of Iskenderun (Hatay, Turkey). Theoretical and Applied Climatology, 144(1), 103-113.
 • Cetin, M., Sevik, H. & Cobanoglu, O. (2020) Ca, Cu, and Li in washed and unwashed specimens of needles, bark, and branches of the blue spruce (Picea pungens) in the city of Ankara. Environ Sci Pollut Res (2020). DOI: 10.1007/s11356-020-08687-3; https://doi.org/10.1007/s11356-020-08687-3
 • Zeren Çetin, İ. (2019). Trabzon ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü. Kastamonu).
 • Gerçek, D., & Bayraktar N. T. (2014). Kentsel Isı Adası Etkisinin Uzaktan Algılama ile Tespiti ve Değerlendirilmesi: İzmit Kenti Örneği. 5. Uzaktan Algılama- CBS Sempozyumu, 14-17.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Bioclimatic mapping of rural areas in Bozkurt, Turkey, for recreation. In VII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2016", 6-9 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Proceedings (pp. 2924-2931). University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture.
 • Zeren, İ., Akarsu, H., Şevik, H., & Çetin, M. (2016). Assessment of The Area of Biocomfort for Kastamonu Forest. In International Forestry Symposium (IFS 2016) Proceedings (pp. 07-10).
 • Cetin, M.; Sevik H. (2016). Evaluating the recreation potential of Ilgaz Mountain National Park in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 188(1):52, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5064-7
 • Cetin M (2019). The effect of urban planning on urban formations determining bioclimatic comfort area's effect using satellitia imagines on air quality: a case study of Bursa city. Air Quality, Atmosphere & Health, (Air Qual Atmos Health). 12(10):1237-1249. https://doi.org/10.1007/s11869-019-00742-4 https://rd.springer.com/article/10.1007/s11869-019-00742-4
 • Cetin, M., Topay, M., Kaya, L. G., & Yılmaz, B. (2010). Efficiency of bioclimatic comfort in landscape planning process: case of Kutahya. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, (1), 83-95.
 • Cetin, M., Adiguzel, F., Gungor, S., Kaya, E., & Sancar, M. C. (2019). Evaluation of thermal climatic region areas in terms of building density in urban management and planning for Burdur, Turkey. Air Quality, Atmosphere & Health, 12(9), 1103-1112.
 • Şimşek, Ç.K., & Şengezer, B. (2012). İstanbul Metropoliten Alanında Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi. Megaron, 7(2), 116-128.
 • Cetin M, Sevik H, Canturk U, Cakir C (2018) Evaluation of the recreational potential of Kutahya Urban Forest. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5):2629-2634.
 • Cetin, M.; Sevik, H. (2016). Assessing Potential Areas of Ecotourism through a Case Study in Ilgaz Mountain National Park, InTech, Chapter 5, Eds:Leszek Butowski, 190, ISBN:978-953-51-2281-4, 81-110, http://www.intechopen.com/books/tourism-from-empirical-research-towards-practical-application/assessing-potential-areas-of-ecotourism-through-a-case-study-in-ilgaz-mountain-national-park
 • Cetin, M., Sevik, H., & Saat, A. (2017). Indoor air quality: the samples of Safranbolu Bulak Mencilis cave. Fresenius Environmental Bulletin, 26(10), 5965.
 • Adiguzel, F., Cetin, M., Kaya, E. Simsek M., Gungor S., Bozdogan Sert E (2020) Defining suitable areas for bioclimatic comfort for landscape planning and landscape management in Hatay, Turkey. Theoretical and Applied Climatology (Theor Appl Climatol) (2020) 139(3): 1493-1503 doi:10.1007/s00704-019-03065-7, https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-019-03065-7
 • Cetin, M. (2020) Climate comfort depending on different altitudes and land use in the urban areas in Kahramanmaras City. Air Qual Atmos Health 13, 991–999 (2020). https://doi.org/10.1007/s11869-020-00858-y; https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00858-y
 • Gungor, S., Cetin, M. & Adiguzel, F. (2020) Calculation of comfortable thermal conditions for Mersin urban city planning in Turkey. Air Quality, Atmosphere & Health (Air Qual Atmos Health ) (2020). DOI: 10.1007/s11869-020-00955-y; https://doi.org/10.1007/s11869-020-00955-y; https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00955-y
 • Çetin, M., Topay, M., Latif, K, & Yilmaz, B. (2010). Biyoiklimsel konforun peyzaj planlama sürecindeki etkinliği: Kütahya örneği. Turkish Journal of Forestry, 11(1), 83-95.
 • Cetin, M., & Zeren, I. (2016). Evaluation of the value of biocomfort for Kastamonu-Inebolu. In International conference GREDIT (pp. 4-35).
 • Sevik, H., Isinkaralar, K., & Isinkaralar, O. (2018). Indoor air quality in hospitals: the case of Kastamonu Turkey. J Chem Biol Phys Sci Sect D, 9(1), 67-73.
 • Ghoma WEO, Sevik H and Isinkaralar K (2021) Using indoor plants as biomonitors for detection of toxic metals by tobacco smoke. Air Quality, Atmosphere & Health, https://doi.org/10.1007/s11869-021-01146-z (In press)
 • Bozdogan Sert, E., Kaya, E., Adiguzel, F., Cetin, M., Gungor, S., Cetin, I. Z., & Dinc, Y. (2021). Effect of the surface temperature of surface materials on thermal comfort: a case study of Iskenderun (Hatay, Turkey). Theoretical and Applied Climatology, 144(1), 103-113.
 • Cetin, M., Yildirim, E., Canturk, U., & Sevik, H. (2018). Investigation of bioclimatic comfort area of Elazig city centre. Recent researches in science and landscape management, 324-333.
 • Cetin, M. (2016). Peyzaj Planlamada Biyoklimatik Konfor Alanların Belirlenmesi: Cide Kıyı Şeridi Örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 4(9), 800-804.
 • Çetin, M. , Şevik, H. , Türkyılmaz, A. & Işınkaralar, K. (2021). Using Abies’s Needles as Biomonitors of Recent Heavy Metal Accumulation . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, 7(1), 1-6. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/63105/892118.
 • Kilicoglu, C., Cetin, M., Aricak, B., & Sevik, H. (2021). Integrating multicriteria decision-making analysis for a GIS-based settlement area in the district of Atakum, Samsun, Turkey. Theoretical and Applied Climatology, 143(1), 379-388.
 • Çetin, M., Şevik, H., Arıcak, B., & Çelik, D. A. (2018). Kuşadası’nda Biyokonfor; Kentsel Peyzaj Plan Kararları İçin Bir Araştırma, Kuşadası Peyzaj Değerleri Kitabı. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 49-58.
 • Cetin, M., Arıcak, B., Cantürk, U., & Şevik, H. (2017, December). Bioclimatic comfort in urban planning studies. In 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya (pp. 7-10).
 • Aydın, O., Çiçek, İ. (2013). Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekansal Dağılımı. Coğrafi Bilimler Dergisi CBD, 1(2), 101-120.
 • Cetın, M., & Zeren, I. (2016). Bioclimatic mapping of rural areas in Bozkurt, Turkey, for recreation. In VII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2016", 6-9 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Proceedings (pp. 2924-2931). University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture.
 • Savas, D.S., Sevik, H., Isinkaralar, K. et al. The potential of using Cedrus atlantica as a biomonitor in the concentrations of Cr and Mn. Environ Sci Pollut Res 28, 55446–55453 (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-14826-1
 • Cetin, M. (2018, September). The finding of suitable biocomfort area mapping for Karabük City Center. In International Agricultural, Biological & Life Science Conference (pp. 295-299). Edirne.
 • Cetin, M. (2016). Sustainability of urban coastal area management: A case study on Cide. Journal of Sustainable Forestry, 35(7), 527-541.
 • Kaya, E., Agca, M., Adiguzel F., Cetin, M. (2019). Spatial data analysis with R programming for environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 25 (6): 1521-1530. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10807039.2018.1470896
 • Cetin, M. (2015). Evaluation of the sustainable tourism potential of a protected area for landscape planning: a case study of the ancient city of Pompeipolis in Kastamonu. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(6), 490-495
 • Karacocuk, T., Sevik, H., Isinkaralar, K. et al. The change of Cr and Mn concentrations in selected plants in Samsun city center depending on traffic density. Landscape Ecol Eng (2021). https://doi.org/10.1007/s11355-021-00483-6
 • Cetin, M. (2016). Determination of bioclimatic comfort areas in landscape planning: A case study of Cide Coastline, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4 (9), 800-804
 • Mirza, E. (2014). Rekreasyonel Planlama İçin Biyoiklimsel Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, L. G., Cetin, M., & Doygun, H. (2009). A holistic approach in analyzing the landscape potential: Porsuk Dam Lake and its environs, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 18(8), 1525-1533.
 • Karataş, M. (2005). Sosyo-Ekonomik Gelişme Göstergesi Kriteri Olarak İnsani Kalkınma Endeksi (Muğla Örneği). ‘‘İş-Güç’’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7(1).
 • Esri, 2014. ArcGIS Spatial Analiz. Ankara, 212s.
 • Türkoğlu, N., Aydın, O., Duman, N. & Çiçek, İ. (2016). Türkiye’de Yağışın Farklı Mekansal Enterpolasyon Yöntemleriyle Karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 13 (3). 5636-5659.
 • Güçlü, 2010. Ege Bölgesi Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi. Uluslarası İnsan Bilimler Dergisi, 7(1). 794-823.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Pakize YUKA (Primary Author)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8902-5938
Türkiye


Emin TOROĞLU
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY
0000-0001-7512-273X
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kastamonujes1024283, journal = {Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences}, issn = {}, eissn = {2667-8209}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {155 - 166}, doi = {}, title = {Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems}, key = {cite}, author = {Yuka, Pakize and Toroğlu, Emin} }
APA Yuka, P. & Toroğlu, E. (2021). Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences , 7 (2) , 155-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/66389/1024283
MLA Yuka, P. , Toroğlu, E. "Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems" . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 155-166 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kastamonujes/issue/66389/1024283>
Chicago Yuka, P. , Toroğlu, E. "Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 155-166
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems AU - Pakize Yuka , Emin Toroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 166 VL - 7 IS - 2 SN - -2667-8209 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems %A Pakize Yuka , Emin Toroğlu %T Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems %D 2021 %J Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences %P -2667-8209 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yuka, Pakize , Toroğlu, Emin . "Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 / 2 (December 2021): 155-166 .
AMA Yuka P. , Toroğlu E. Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems. KUJES. 2021; 7(2): 155-166.
Vancouver Yuka P. , Toroğlu E. Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences. 2021; 7(2): 155-166.
IEEE P. Yuka and E. Toroğlu , "Investigation of Bioclimatic Comfort Structure in Muğla with the help of Geographical Information Systems", Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 155-166, Dec. 2021

18397    18396