Year 2019, Volume 10 , Issue 19, Pages 214 - 235 2019-06-30

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA

ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU [1] , CANSU GALAŞ [2]


Dünyada ve ülkemizde gittikçe büyüyen bir sektör haline gelen kişisel bakım ürünleri pazarında da rekabet artmaktadır. Bu pazarda rekabetle baş edebilmenin yollarından biri de marka bağlılığı yaratmaktır. Buradan hareketle bu çalışmada kişisel bakım ürünleri pazarında marka sadakati ile ilişkili değişkenler incelenmiştir. Literatür araştırmasının sonucunda marka sadakatinin belirleyicileri olarak marka imajı, marka güveni, marka yeterliliği, algılanan kalite ve müşteri tatmini ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre marka imajı, güven ve algılanan kalite üzerinde etkilidir. Algılanan kalite ise müşteri tatminini etkilemektedir. Müşteri tatmini de marka sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

Kişisel Bakım Ürünleri, Marka Sadakati, Marka İmajı
  • Aaker, D. (2009). Marka Değeri Yönetimi. (E. Orfanlı, Çev.) İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press. New York.Aaker, D., Kumar, V., Day, G., & Leone, R. (2011). Marketing Research International Student Version. John Wiley.Afsar, B. (2014). Effect of Perceived Price, Brand Image, Perceived Qualityand Trust on Consumer’s Buying Preferences. Journal of Economics and Business Research, 1, 7-20.Aydın, S., Özcan, M. & Yücel, R. (2007). Türk GSM Sektöründe Abonelerin Sadakat Tutumu ve Değiştirme Maliyetlerinin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 219-234.Aydın, S., & Özer, G. (2005). The Analysis of Antecedents of Customer Loyalty in theTurkish Mobile Telecommination Market. EuropeanJournal of Marketing, 39 (7/8), 910-25.Arasıl, O., Karacuha, E., Özer, G. & Aydın, S. (2004). Türk GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven ve Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği. İktisat İşletme ve Finans, 19 (219), 46-61. Denemesi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 36, 121- 159.Babakus, E. & Boller, G.W. (1992). An empirical assessment of the SERVQUAL scale. Journal of Business Research,. 24(3), 253-268.Baldinger, A. A., & Rubinson, J. (1996). Brand Loyalty: The Link Between Attitude and Behavior, Journal of Advertising Research, 36(6), 22-34.Başanbaş, Ş. (2013). Algılanan Kalite İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişki: Filtre Kullanıcıları Üzerine Yapılan Amprik Bir Çalışma. Akademik Bakış Dergisi, sayı:34.Bayuk, M. N., & Küçük, F. (2007). Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 22(1).Bennett, R. & Rundle-Thiele, S. (2002). A comparison of attitudinal loyalty measurement approaches. Journal of Brand Management, 9(3), 193-209.Bloemer, J. M. & Kasper, H. D. (1995). The Complex Relationship Between Consumer Satisfaction and Brand Loyalty. Journal of Economic Psychology, 16(2), 311-329. Ceylan, A. & Özbal, S. (2008). Özdeşleşme Yoluyla Sadakat Oluşturma Üzerine Üniversite Mezunları Arasında Yapılan Bir Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1), 81-110.Chaudhuri, A. (1999). The Relationship of Brand Attitudes and Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing Management, 9(3), 1-9.Chaudhuri, A., & Holbrook, M.B. (2001). The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty, Journal of Marketing, 65 (2), 81- 93.Chi, H.K., Yeh, H.R., & Yang,Y.T. (2009). The Impact of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention: The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty, The Journal of International Management Studies, 4(1), 135-144.Cronin, J.J., & Taylor, S.A. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56(3), 55-68.Çatı, K.. & Koçoğlu, C.M. (2008). Müşteri Sadakati ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, 167-188.Çifci, S. (2006). Marka ve Marka Sadakati Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolan Marka Tercihleri ve Marka Sadakatleri İle İlgili Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.Çiftyıldız, S.S. & Sütütemiz, N. (2007). Tüketici İlgisinin Marka Bağlılığına Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 37-55.Day, G. (1969). A two-dimensional concept of brand loyalty, Journal of Advertising Research, 9(3): 29-35.Demir, M. (2009). Tüketici İmajı ve Marka İmajı Uyumunun Marka Sadakati Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.Demir, M.Ö. (2011). Risk Algısının Marka Sadakatine Etkisi: Cep Telefonları Kategorisinde Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 11(2), 267-276.Devrani, T.K. (2009). Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 407-421.Dwyer, F. R., Schurr, P. H. & Oh, S. (1987). Developing Buyer- Seller Relationships. Journal Of Marketing, 51(2), 11-27.Eren, S.S. & Erge, A. (2012). Marka Güveni, Marka Memnuniyeti ve Müşteri Değerinin Tüketicilerin Marka Sadakati Üzerine Etkisi, Journal of Yaşar University, Cilt 7.Eren, S.S. & Eker, S. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka İmajı, Algılanan Değer, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 451-472.Gounaris, S. & Stathakopoulos, V. (2004). Antecedents and Consequences of Brand Loyalty: An Empirical Study, Journal of Brand Management, 11 (4), 283- 306.Hart, P. & Saunders, C. (1997). Power And Trust: Critical Factors in The Adoption and Use of Electronic Data Interchange. Organization Science, 8(1): 23–42. Hassan, I. ve Iqbal, J. (2016). Employing Sensory Marketing as a Promotional Advantage for Creating Brand Differentiation and Brand Loyalty, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 10 (3), 725-734. Hellier, P.K., Geursen, G. M., Carr, R.A., & Rickard, J.A. (2003). Customer Repurchaseintention: A General Structural Equation Model, European Joumal of Marketing, 37 (11/12), 762- 800.Huang, J. & Zhang, D. (2008). Customer Value and Brand Loyalty: Multi- Dimensional Empirical Test, International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering, 102- 106. Hung, C.H. (2008), The Effect of Brand Image on Public Relations Perceptions and Customer Loyalty, International Journal of Management, 25(2), 237.Husaini, F.N., Kusumawati, A., & Mawardi, M.K. (2017). The Influence Of Customer Satisfaction And Brand Trust On Brand Loyalty (Survey On Undergraduate Student As User Of Apple İphone İn University Of Brawijaya), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 47(1), 32- 38.Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-Brand Loyalty, Journal of Advertising Research, 11(3), 25- 31.Jain, R. (2017). Brand Personality and Brand Loyalty. CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management, 8(6), 43-45.Jin, S.-A A. & Lee, K. M. (2010). The influence of regulatory fit and ınteractivity on brand satistaction and trust in e-health marketing ınside 3D virtual worlds (second life). Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 13(6), 673–680.Johnson, R. & Bruwer, J. (2007). Regional brand image and perceived wine quality: the consumer perspective. International Journal of Wine Business Research, 19(4), 276-297.Kapferer, J. (2012). The New Strategic Brand Management Advanced insights and strategic thinking. London: Kogan Page Limited.Khiabanian, Y.H. & Karakadılar, İ.S. (2016). Marka Sadakati Yaklaşımlarına Etki Eden Öncül Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma, Electronic Journal of VocationalColleges.Kotler, P. (2011). B2B Marka Yönetimi Firmadan Firmaya Satışta (B2B) Marka Nasıl Yaratılır? (N. Orhon, Çev.) İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles Of Marketing. England: Pearson Education Limited.Lau, G.T. & Lee, S.H, (1999). Consumers Turst a Brand and the Link to Brand Loyalty, Journal of Market Focused Management, 4, 341-370. Luk, S. T.K. & Yıp, L. S. C. (2008). The moderator effect of monetary sales promotion on the relationship between brand trust and purchase behaviour. Journal of Brand Management, 15(6), 452–464.Mabkhot, H.A., Shaari, H., & Salleh, S. (2017). The Influence of Brand Image and Brand Personality on Brand Loyalty, Mediating by Brand Trust : An Empirical Study, Jurnal Pengurusan, 50. Matzler, K., Grabner-Krauter, S. ve Bidmon, S. (2008). Risk aversion and brand loyalty: the mediating role of brand trust and brand affect. Journal Of Product And Brand Management. 17(3), s. 154–162.Mıshra, S., K. (2017) A Study on Factors Affectıng Brand Loyalty of FMCG Users. Clear International Journal of Research in Commerce &Management, 8(3), 76-79.Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, New York: Irwin/McGraw-Hill.Papatya, N., Papatya, G. & Hamşıoğlu, B. (2015). Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri Ve Marka Güveni: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi, 20(3): 35-54. Park, C. W., Jaworski, B. .J,.& Maclnnis, D. J. (1986). Strategic Brand Concept Image Management. Journal of Marketing, 50(4), 135-145.Sağlam, B., & Sağlam, M. (2016). Marka Güveni ve Marka Bağlılığının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Akıllı Telefon Pazarında Bir Araştırma. İşletme ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (5), 34-43.Sarıtas, A. & Penez, S. (2017). Factors of Purchasing Decision and Measuring Brand Loyalty: An Empirical Study of Automotive Sector, Journal of Marketing and Management, 8(1), 8- 17. Selnes F. (1993). An Examination of the Effects of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty, European Journal of Marketing, 27, 9, 19-35.Severi, E. & Ling, K. C. (2013). The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity, Asian Social Science, 9 (3): 125- 137.Shieh, H.S. & Lai, W.H., (2017). The Relationships among Brand Experience, Brand Resonance and Brand Loyalty in Experiential Marketing: Evidence From Smart phone in Taiwan, Journal of Economics and Management, 28 (2).Şimşek, G. G. & Noyan, F. (2009). Türkiye' de Cep Telefonu Cihazı Pazarında Marka Sadakati İçin Bir Model denemesi, ODTÜ Geliştirme dergisi, 36 (Haziran), 121-159.Tokmak, G. (2014). Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler ve Markaya Bağlılık Noktaları: Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.Tosun, N.B. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.Türker, G. Ö. & Türker, A.(2013). GSM Operatörleri Sektöründe Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(1).Ulusu, Y., (2011). Marka İmajının Marka Güvenine Etkisi, Journal of Yaşar University, 6(24), 3932-3950.Unurlu, Ç. & Uca, S., (2017). The Effect of Culture on Brand Loyalty Through Brand Performance and Brand Personality, International Journal of Tourism Research, 19 (6), 672-681.Riana, G. (2008). Pengaruh Trust İn A Brand Terhadap Brand IoyaIty Pada Konsumen Air Minum Aqua Dı Kota Denpasar, Buletin Studi Ekonomi. l3(2), 184-202.Westbrook, R.A. & Cote, J.A., j.r. (1980). An Exploratory Study of Non-Product-Related Influences Upon Consumer Satisfaction, in NA - Advances in Consumer Research Volume 07, eds. Jerry C. Olson, Ann Abor, MI : Association for Consumer Research, Pages: 577-581.Zeithaml, V.A. & Bitner, M.J. (2003). Services Marketing: Integrated Customer Focus Across The Firm., 3. Baskı, New York, McGrawHill. http://beautyeurasia.com/fuar-hakkinda/news/What%E2%80%99s-the-situation-on-Turkey%E2%80%99s-personal-care-and, erişim tarihi 01/12/2017. https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-226207 (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-226207.,Erişim tarihi 11/11/17).(https://www.dunya.com/iyilik-saglik/sampuan-pazarinda-yildizlar-kapis-kapis-haberi-351535., Erişim tarihi 01/12/2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4260-0373
Author: ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3948-0921
Author: CANSU GALAŞ
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SBE

Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { kauiibf469141, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {214 - 235}, doi = {}, title = {KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {DENİZ ÇAKIROĞLU, ARZU and GALAŞ, CANSU} }
APA DENİZ ÇAKIROĞLU, A , GALAŞ, C . (2019). KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (19) , 214-235 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/45479/469141
MLA DENİZ ÇAKIROĞLU, A , GALAŞ, C . "KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2019 ): 214-235 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/45479/469141>
Chicago DENİZ ÇAKIROĞLU, A , GALAŞ, C . "KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2019 ): 214-235
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA AU - ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU , CANSU GALAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 235 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA %A ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU , CANSU GALAŞ %T KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 10 %N 19 %R %U
ISNAD DENİZ ÇAKIROĞLU, ARZU , GALAŞ, CANSU . "KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 19 (June 2019): 214-235 .
AMA DENİZ ÇAKIROĞLU A , GALAŞ C . KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 10(19): 214-235.
Vancouver DENİZ ÇAKIROĞLU A , GALAŞ C . KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MARKA SADAKATİNİN BELİRLEYİCİLERİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 10(19): 235-214.