Year 2019, Volume 10 , Issue 19, Pages 359 - 381 2019-06-30

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCHES ON ACCOUNTING-FINANCE STUDENTS
MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

OĞUZHAN ÇARIKÇI [1] , Bahar YAMAN [2]


The aim of this study is to examine the articles that are published in academic research journals in the field of accounting and finance in Turkey, on accounting and finance students. In this context, the articles of the journals published between 2009-2018 were examined by bibliometric analysis that is one of the qualitative research methods. In the bibliometric analysis framework, it is determined that 542 out of 2,662 publications were conducted for accounting-finance students. 54 articles are analyzed and classified in terms of published journals, publication years, research methods, target area in the research and sample.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de muhasebe ve finansman alanındaki akademik araştırma dergilerinde muhasebe-finans öğrencileri ile ilgili yayınlanan makalelerin incelenmesidir. Bu kapsamda söz konusu dergilerin 2009-2018 yılları arasında yayınlanmış makaleleri nitel araştırma tekniklerinden bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Bibliyometrik analiz çerçevesinde 2.662 yayın arasından 54 tanesinin muhasebe-finans öğrencilerine yönelik olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen 54 makale; yayınlanan dergiler, yayın yılları, kullanılan araştırma yöntemleri, araştırmada hedef belirlenen bölge, ele alınan örneklem gibi özellikleri açısından incelenmiş ve tasnif edilmiştir.   

 • Al, U. ve Tonta, Y., (2004), “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”, Bilgi Dünyası, c.5, S.1, ss.19-47.
 • Alkan, G. ve Özkaya, H., (2015), “Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, S.66, ss.175-192.
 • Apak, S. vd., (2016), “Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz, S.11, ss.111-124.
 • Arıca, N. D. vd., (2016), “Muhasebe Alanında Yapılan Çalışmaların Araştırma Yöntemleri Açısından Analizi: Türkiye Örneği (2011-2015)”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, c.18 S.4, ss.919-943.
 • Birinci, H. G., (2008), “Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi”, Bilgi Dünyası, c.9, S.2, ss.348-369.
 • Cheng, B. vd., (2014), “Research on E-Learning in The Workplace 2000-2012: A Bibliometric Analysis of the Literature” Educational Research Review, S.11, ss.56-72.
 • Culnan, M. J., (1986), “The Intellectual Development of Management Information Systems, 1972-1982: A Co-Citation Analysis”, Management Science, S.32, ss.156-172.
 • Daştan, A., (2008), Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara.
 • Erkural, K., (1995), Muhasebe Prensipler ve Uygulama, Der Yayınları, İstanbul.
 • Gündüz, M., (2018), “Türkiye’de 2014-2016 Yılları Arasında Akademik Dergilerde Muhasebe Alanında Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi” , Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, c. 20, S.1, ss. 236-257.
 • Hoffman, D. L. and Holbrook. M. B., (1993), “The Intellectual Structure of Consumer Research: A Bibliometric Study of Author Cocitations in the First 15 Years of the Journal of Consumer Research” Journal of Consumer Research, S.19, ss. 505-517.
 • Hotamışlı, M. ve Efe. D., (2015), “Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz İle İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, c.19,cS.1, ss.101-121.
 • Hotamışlı, M. ve Erem. I., (2014), “Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, S.63, ss.1-20.
 • İbiş, C., (2002), XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi: Muhasebe, Vergi ve Denetimde Yeni Yaklaşımlar, Türmob Yayınları, İstanbul.
 • Kızıl, A., (1991), Muhasebe Prensipler ve Uygulama, Der Yayınları, İstanbul.
 • Michels, C. and Schmoch. U., (2014), “Impact of Bibliometric Studies on the Publication Behaviour of Authors”, Journal of Scientometric Research, S. 98, ss.369-385.
 • Önce, S. ve Başar. B., (2010), “Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi:2000-2008”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.45. ss.55-68.
 • Özbek, C. Y., ve Badem. A.C., (2018), “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi(2008-2017)”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, c. 11, S.2, ss. 216-247.
 • Phene, A. and Guisinger. S., (1998), “The Stature of the Journal of International Business Studies”, Jaurnal of Onternational Business Studies, c.29, S.3, ss.621-632.
 • Suvacı, B., (2016), “Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.3, S.25, ss.263-281.
 • Sürmen, Y., (2011), Muhasebe – 1, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Şakal, D. G. ve Cerit, A. G., (2013), “Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 27, S.4, ss.37-62.
 • Şen, İ. K. vd., (2017), “Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, c. 19, S.1, ss. 247-291.
 • Şentürk, F. ve Fındık. H., (2015), “Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde 2005-2014 Döneminde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Literatür Taraması ve İçerik Analizi”, c.17, S.2, ss.413-436.
 • Tanış, V. N., (2012), Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Karahan Kitabevi, Adana.
 • Tekşen, vd., (2010), “Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.46, ss.100-112.
 • Temelli, F. ve Karcıoğlu, R., (2018), “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2010-2017 Dönemi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, c. 11, s.2, ss.248-268.
 • Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015), “Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği”, Selçuk İletişim Dergisi, c.9, S.1, ss.5-21.
 • Yolal, M., (2016), Turizm Araştırmalarına Örnekleme: Bibliyometrik Bir Araştırma, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yücel, S. vd., (2015), “Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, S.68, ss.39-66.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8709-9071
Author: OĞUZHAN ÇARIKÇI (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7117-5612
Author: Bahar YAMAN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { kauiibf497509, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {359 - 381}, doi = {}, title = {MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÇARIKÇI, OĞUZHAN and YAMAN, Bahar} }
APA ÇARIKÇI, O , YAMAN, B . (2019). MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (19) , 359-381 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/45479/497509
MLA ÇARIKÇI, O , YAMAN, B . "MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2019 ): 359-381 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/45479/497509>
Chicago ÇARIKÇI, O , YAMAN, B . "MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2019 ): 359-381
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - OĞUZHAN ÇARIKÇI , Bahar YAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 381 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A OĞUZHAN ÇARIKÇI , Bahar YAMAN %T MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2019 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 10 %N 19 %R %U
ISNAD ÇARIKÇI, OĞUZHAN , YAMAN, Bahar . "MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 19 (June 2019): 359-381 .
AMA ÇARIKÇI O , YAMAN B . MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 10(19): 359-381.
Vancouver ÇARIKÇI O , YAMAN B . MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 10(19): 381-359.