Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

COVID-19 PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Year 2022, Volume 13, Issue 25, 441 - 472, 29.06.2022
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.019

Abstract

Covid-19 salgınıyla birlikte Türkiye yüz yüze eğitime ara vererek, acil uzaktan eğitime geçti. Bu çalışmada Covid 19 pandemisinin ilk dalgasının yükseköğretim öğrencilerinin performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektir. Bu amaçla Slovenya Lübliana Üniversitesi öncülüğünde 133 ülkede üniversite öğrencilerine düzenlenen anketin Türkiye örneklemindeki 1719 üniversite öğrencisinin cevapları dikkate alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin yeni öğrenme ortamını göz önüne aldıklarında, yüz yüze yapılan dersler iptal edildikten sonra performanslardaki değişim ile ilgili 5’li Likert ölçeği ile sorulan görüşleri sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmede cinsiyetler arasında bir fark görülmemişken, devam edilen fakültelere bağlı olarak performans farkı olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin performansları üzerinde bilgisayar becerilerinin ve duygu durumlarının da etkili olduğu belirlenmiştir.

References

 • Aristovnik A, Keržič D, Ravšelj D, Tomaževič N, & Umek L.(2020). Impacts of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students: A Global Perspective. Sustainability, 12(20):8438. https://doi.org/10.3390/su12208438.
 • Bao W.(2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technoloies. 1–3. DOI: 10.1002/hbe2.191.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Brant. R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression. Biometrics, 46 (4), 1171-1178. doi.org/10.2307/2532457. Bulut, E. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Besyo Örneği. ODÜSOBİAD, 11(2), 533-548, doi: 10.48146/odusobiad.943135.
 • Çalıkoğlu, A., &Gümüş, S. (2020). Yükseköğretimin geleceği: Covid-19’un öğretim, araştırma ve uluslararasılaşma konularındaki etkileri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 249–259. doi:10.2399/yod.20.005000
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği . Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98 . DOI: 10.33907/turkjes.721685
 • Durak, G., Çankaya S., & S. İzmirli. (2020). Examining the Turkish Universities’ Distance Education Systems During the COVID-19 Pandemic. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 14(1), 787-809. ISSN: 1307-6086
 • Düşünceli, F., Arı, Ö., Evren, M., & Kavak. O. (2020). COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi: Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim ile Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Haziran. https://www.artuklu.edu.tr/upload/posterler/covid/covid_19_mau.pdf . Erişim: 02.09.2021.
 • EBA, https://www.eba.gov.tr/. Erişim: 01.09.2021.
 • Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 153–162. doi:10.2399/yod.20.716645.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133. doi:10.2399/yod.20.002
 • Erpay, İ. (2021). Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Marifetname, 8(1), 169-204.
 • Farnell, T., Matijević, A. S., & Schmidt, N. Š. (2021). The Impact of Covid-19 on Higher Education: A Review of Emerging Evidence. NESET report, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/069216.
 • Hosmer, D.W., Lemershow, J.S., & Stırdivant. R. X. (2013). Applied Logistic Regression. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. ISBN:9780470582473. DOI:10.1002/9781118548387
 • http://www.covidsoclab.org/global-student-survey/survey-results/ Erişim: 02.08.2021.
 • http://www.covidsoclab.org/global-student-survey/global-database/ Erişim: 02.08.2021.
 • https://en.unesco.org/kovid19/educationresponse#schoolclosures. Erişim: 02.08.2021.
 • IAU. (2020). Regional/National Perspectives on the Impact of Higher Education.https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020_.pdf. Erişim: 02.08.2021.
 • Karademir, A., Yaman, F., & Saatçioğlu, Ö. (2020). Challenges of higher education institutions against COVID-19: The case of Turkey. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 453-474.
 • Kılıç, M. (2021). Pandemi döneminde dijital eğitim teknolojisinin dönüştürücü etkisi bağlamında eğitim hakkı ve eğitim politikaları. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 25–37. doi:10.2399/yod.20.012000
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AYDEP Koordinatörlüğü. 2020. Kriz Döneminde Farklı Bir Yönetim Yaklaşımı, https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/aydep_rapor.pdf , Erişim: 25.07.2021
 • Long, J.S. (1997). Regression Models for Categorical and Dependent Variables. London: Sage Publications.
 • Long, J.S. & Freese, J. (2001). Regressıon Models For Categorıcal Dependent Varıables Using Stata, A Stata Press Publication, Texas.
 • Marinoni G., & van’t Land H. (2020). The Impact of COVID-19 on Global Higher Education. International Higher Education. Special Issue No. 102. DOI: https://doi.org/10.36197/IHE.2020.102.03.
 • MEB, https://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?KATEGORI=286 08.09.2020 Tarihli Basın Açıklaması, Erişim: 20.08.2021
 • Savaş, G. (2021). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimine yönelik algıları. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.744889
 • TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020
 • YÖK(a).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan - egitime-iliskin-aciklama.aspx Erişim: 22.08.2021
 • YÖK(b).https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turk-yuksekogretimi.aspx, Erişim: 22.08.2021
 • YÖK(c).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi .aspx , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(d).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan -egitime-iliskin-aciklama.aspx , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(e ). https://yokdersleri.yok.gov.tr/ , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(f).https://covid19.yok.gov.tr/sayfalar/haberduyuru/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx , Erişim: 15.08.2021

THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE PERFORMANCE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS

Year 2022, Volume 13, Issue 25, 441 - 472, 29.06.2022
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.019

Abstract

With the Covid-19 pandemic Turkey stopped face-to-face education and switched to emergency distance education. In this study, the effects of the first wave of the Covid 19 pandemic on the performance of higher education students are evaluated. For this purpose, the answers of 1719 university students in the sample of Turkey were taken into account in the survey conducted with university students in 133 countries under the leadership of the University of Slovenia Ljubljana. In the study, when the students took into account the new learning environment, their opinions about the change in performance after the face-to-face lessons were canceled were measured using the ordinal logistic regression method. While there was no difference between the genders in evaluating the students' performance, it was concluded that there was a performance difference depending on the faculties attended. It has been determined that computer skills and emotional states also affect students' performances.

References

 • Aristovnik A, Keržič D, Ravšelj D, Tomaževič N, & Umek L.(2020). Impacts of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students: A Global Perspective. Sustainability, 12(20):8438. https://doi.org/10.3390/su12208438.
 • Bao W.(2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technoloies. 1–3. DOI: 10.1002/hbe2.191.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Brant. R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression. Biometrics, 46 (4), 1171-1178. doi.org/10.2307/2532457. Bulut, E. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Besyo Örneği. ODÜSOBİAD, 11(2), 533-548, doi: 10.48146/odusobiad.943135.
 • Çalıkoğlu, A., &Gümüş, S. (2020). Yükseköğretimin geleceği: Covid-19’un öğretim, araştırma ve uluslararasılaşma konularındaki etkileri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 249–259. doi:10.2399/yod.20.005000
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği . Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98 . DOI: 10.33907/turkjes.721685
 • Durak, G., Çankaya S., & S. İzmirli. (2020). Examining the Turkish Universities’ Distance Education Systems During the COVID-19 Pandemic. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 14(1), 787-809. ISSN: 1307-6086
 • Düşünceli, F., Arı, Ö., Evren, M., & Kavak. O. (2020). COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi: Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim ile Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Haziran. https://www.artuklu.edu.tr/upload/posterler/covid/covid_19_mau.pdf . Erişim: 02.09.2021.
 • EBA, https://www.eba.gov.tr/. Erişim: 01.09.2021.
 • Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 153–162. doi:10.2399/yod.20.716645.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133. doi:10.2399/yod.20.002
 • Erpay, İ. (2021). Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Marifetname, 8(1), 169-204.
 • Farnell, T., Matijević, A. S., & Schmidt, N. Š. (2021). The Impact of Covid-19 on Higher Education: A Review of Emerging Evidence. NESET report, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/069216.
 • Hosmer, D.W., Lemershow, J.S., & Stırdivant. R. X. (2013). Applied Logistic Regression. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. ISBN:9780470582473. DOI:10.1002/9781118548387
 • http://www.covidsoclab.org/global-student-survey/survey-results/ Erişim: 02.08.2021.
 • http://www.covidsoclab.org/global-student-survey/global-database/ Erişim: 02.08.2021.
 • https://en.unesco.org/kovid19/educationresponse#schoolclosures. Erişim: 02.08.2021.
 • IAU. (2020). Regional/National Perspectives on the Impact of Higher Education.https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020_.pdf. Erişim: 02.08.2021.
 • Karademir, A., Yaman, F., & Saatçioğlu, Ö. (2020). Challenges of higher education institutions against COVID-19: The case of Turkey. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 453-474.
 • Kılıç, M. (2021). Pandemi döneminde dijital eğitim teknolojisinin dönüştürücü etkisi bağlamında eğitim hakkı ve eğitim politikaları. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 25–37. doi:10.2399/yod.20.012000
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AYDEP Koordinatörlüğü. 2020. Kriz Döneminde Farklı Bir Yönetim Yaklaşımı, https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/aydep_rapor.pdf , Erişim: 25.07.2021
 • Long, J.S. (1997). Regression Models for Categorical and Dependent Variables. London: Sage Publications.
 • Long, J.S. & Freese, J. (2001). Regressıon Models For Categorıcal Dependent Varıables Using Stata, A Stata Press Publication, Texas.
 • Marinoni G., & van’t Land H. (2020). The Impact of COVID-19 on Global Higher Education. International Higher Education. Special Issue No. 102. DOI: https://doi.org/10.36197/IHE.2020.102.03.
 • MEB, https://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?KATEGORI=286 08.09.2020 Tarihli Basın Açıklaması, Erişim: 20.08.2021
 • Savaş, G. (2021). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimine yönelik algıları. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.744889
 • TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020
 • YÖK(a).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan - egitime-iliskin-aciklama.aspx Erişim: 22.08.2021
 • YÖK(b).https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turk-yuksekogretimi.aspx, Erişim: 22.08.2021
 • YÖK(c).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi .aspx , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(d).https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan -egitime-iliskin-aciklama.aspx , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(e ). https://yokdersleri.yok.gov.tr/ , Erişim: 15.08.2021
 • YÖK(f).https://covid19.yok.gov.tr/sayfalar/haberduyuru/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx , Erişim: 15.08.2021

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Handan YOLSAL> (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
0000-0002-1575-2251
Türkiye


Özlem YORULMAZ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
0000-0003-1029-5749
Türkiye

Publication Date June 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 25

Cite

APA Yolsal, H. & Yorulmaz, Ö. (2022). COVID-19 PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (25) , 441-472 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2022.019

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.