Research Article
BibTex RIS Cite

DISTANCE EDUCATION POLICIES IN TURKEY

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 143 - 165, 31.12.2021

Abstract

Distance education systems play an essential role in the education policies of many countries. The COVID-19 pandemic has once again demonstrated the importance of distance education. Countries that had a developed distance education infrastructure before the epidemic ensured the continuation of the education system in this process. Some countries that do not have this infrastructure have faced severe problems in their education systems. The field of education, which is one of the critical issues in public policy, draws attention in this respect. It is expected that distance education systems will become widespread, and investments in this field will increase in the post-pandemic period. Therefore, this study will focus on the concept of distance education, and the potential use of DE systems will be discussed, and its advantages and limitations will be revealed along with its history. The current situation in the world and Turkey and the relevant policy area were evaluated.

References

 • Referans1 Akarsu, M. (2019). Türkiye’de Açıköğretim Fakültelerinde Kalite Kültürü: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF) Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans2 Akdemir, Ö. (2011). “Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim” , Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), s. 69-71.
 • Referans3 Aksoy, H. (2018). Uzaktan Eğitimde Merkezi Sınav Sistemi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
 • Referans4 Akyürek, M. İ. (2020). “Uzaktan Eğitim: Bir Alanyazın Taraması”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 4(1), s. 1-9.
 • Referans5 Altınsoy, F. (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarılarının Yapay Zekâ Teknikleri ile Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Referans6 Ataş, B. (2017). Açık ve Uzaktan Yükseköğretimde Öğrenme Ortamlarında Videonun Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans7 Avcı, A. (2021). “Pandemi (Covid-19) Üniversite Öğrencileri ve Uzaktan Eğitim Deneyimi”, HABİTUS Toplumbilim Dergisi, (2), s. 71-84.
 • Referans8 Avcı, F., Akdeniz, E. C. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) Salgın ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Konusunda Öğretmenlerin Değerlendirmeleri” , Uluslar arası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), s. 117-154.
 • Referans9 Babaoğlu, C. ve Kulaç, O.(2021). “The Covid-19 pandemic’s effect on digitalization and internationalization policies of Turkish higher education” , iç. Higher Education Policies for Developing Digital Skills to Respond to the Covid-19 Crisis: European and Global Perspectives (Ed. Nina Tomaževič, Dejan Ravšelj, Aleksander Aristovnik), Belgium; European Liberal Forum asbl.
 • Referans10 Babaoğlu, C., Öktem, M. K. (2017) “E-Learning in Higher Education System: An Analysis of Turkish Case” , in. Open and Distance Learning for Sustainable Growth in Emerging Nations (Edt: Umesh Chandra Pandey ve Verlaxmi Indrakanti), Hersey/PA:IGI, s. 1-17.
 • Referans11 Bal, Z. E. (2017). Yükseköğrenimde Dijitalleşmenin Uzaktan Öğrenime Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Referans12 Balıkçıoğlu, N., Çınar, D., & Nilüfer, N. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerindeki Memnuniyet Araştırması: Âşık Veysel Meslek Yüksekokulu Örneği”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1), s. 462-473.
 • Referans13 Best Online Masters in the USA (2021). https://www.distancelearningportal.com/articles/1307/10-us-universities-offering-top-distance-education.html . Erişim Tarihi: 30.05.2021.
 • Referans14 Bozkurt, A. (2017). “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Anadolu Üniversitesi AUAd, 3(2), s. 85-124.
 • Referans15 Can, E. (2020). “Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları” , Anadolu Üniversitesi AUAd, 6(2), s. 11-53.
 • Referans16 Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özaydın Özkara, B. (2018). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi” , Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 8(1), s.39-59.
 • Referans17 Demir, E. (2014). “Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış” , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), s. 203-212.
 • Referans18 Düzenli, H. (2019). Açık ve Uzaktan Öğrenme Bağlamında Verilen Bir Çevrimiçi Dersin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans19 Enfiyeci, T. (2019). Çevrimiçi Ortamlarda Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi, Motivasyon ve Akademik Başarısı Arasındaki İlişki: Ahmet Yesevi Üniversitesi Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Referans20 Ergenç, İ. E. (2021). Çevrimiçi (Online) Uzaktan Eğitim Hizmetlerinde E-Hizmet Kalitesi Boyutları; Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi ve AHP Uygulaması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Referans21 Etlioğlu, M. (2019). E-Öğrenmede Öğrenci Tutumu ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Öğrenci Duyuşsal Özelliklerinin Aracılık Rolünün İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Referans22 Garrison, D. R. (2003). “E–Learning in the 21st Century: A Frameworkfor Research and Practice” , Londra: Routhledge.
 • Referans23 İşcan, A. (2020). Uzaktan Lisansüstü Eğitimde Sınav Otomasyonlarının Geliştirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans24 Kaya, F. (2020). Yükseköğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri (Kastamonu Üniversitesi Örneği), Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu.
 • Referans25 Koç, E. S. (2021). “Nasıl Bir Uzaktan Eğitim? 1 Yılın Sonunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” , Internatıonal Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), s.13-26.
 • Referans26 Mıller, C. (2021). Online Education Statistics. https://educationdata.org/online-education-statistics . Erişim Tarihi: 20.05.2021.
 • Referans27 Milli Eğitim Bakanlığı(2020). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020, http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396 , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans28 Office Of Elementary & Secondary Education (2021). American Rescue Plan. https://oese.ed.gov/offices/american-rescue-plan/ , Erişim Tarihi: 30.05.2021.
 • Referans29 Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu” , INESJOURNAL, 2(5), s. 376-394.
 • Referans30 Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim Tarihi: 11. 06. 2021
 • Referans31 Şen, O. (2021). Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Yönetici Eğitimi Faaliyetlerinin Yayılım Süreçlerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir.
 • Referans32 Türk Eğitim Derneği (2020). Covid-19 Sürecinde Eğitim Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: TEDEM.
 • Referans33 Türkiye İstatistik Kurumu (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 , Erişim Tarihi: 11.06.2021.
 • Referans34 Yamamoto, T. G., & Altun, D. (2020). “Coronavirüs Ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi” , Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), s. 25-34.
 • Referans35 Yaman, B. (2021). “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç ve Uygulamalarının İncelenmesi” , OPUS, 17(Pandemi Özel Sayısı), s. 3297-3309.
 • Referans36 Yükseköğretim Kurulu(1996). Türk Yükseköğretiminin 1-Bugünkü Durumu, Sorunları, Çözüm Önerileri 2-Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Sorunları, Çözüm Önerileri 3-2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Önerisi, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/turk-yuksekogretiminin-1-2-3.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans37 Yükseköğretim Kurulu(2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Turkiyenin-yuksekogretim-stratejisi.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans38 Yükseköğretim Kurulu(2020). Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans39 Yükseköğretim Kurulu(2020). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 12.06.2021.

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKALARI

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 143 - 165, 31.12.2021

Abstract

Uzaktan eğitim modelleri pek çok ülkenin eğitim politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Yaşanılan COVID-19 salgını, uzaktan eğitimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın öncesinde gelişmiş bir uzaktan eğitim altyapısı bulunan ülkeler bu süreçte eğitim sisteminin devamını sağlayabilmişlerdir. Bu altyapıya sahip olmayan kimi ülkeler ise eğitim sistemlerinde ciddi sıkıntılar ile karşılaşmışlardır. Kamu politikaları alanında önemli konu başlıklarından biri olan eğitim alanı da bu açıdan dikkat çekmektedir. Salgın sonrası dönemde uzaktan eğitim sistemlerinin yaygınlaşacağı ve bu alana yapılan yatırımların artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada uzaktan eğitim kavramı ele alınacak, tarihçesi ile birlikte avantaj ve kısıtlılıkları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Dünyada ve Türkiye’de mevcut durum ele alınarak ilgili politika alanındaki durum üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

References

 • Referans1 Akarsu, M. (2019). Türkiye’de Açıköğretim Fakültelerinde Kalite Kültürü: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF) Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans2 Akdemir, Ö. (2011). “Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim” , Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), s. 69-71.
 • Referans3 Aksoy, H. (2018). Uzaktan Eğitimde Merkezi Sınav Sistemi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
 • Referans4 Akyürek, M. İ. (2020). “Uzaktan Eğitim: Bir Alanyazın Taraması”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 4(1), s. 1-9.
 • Referans5 Altınsoy, F. (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarılarının Yapay Zekâ Teknikleri ile Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Referans6 Ataş, B. (2017). Açık ve Uzaktan Yükseköğretimde Öğrenme Ortamlarında Videonun Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans7 Avcı, A. (2021). “Pandemi (Covid-19) Üniversite Öğrencileri ve Uzaktan Eğitim Deneyimi”, HABİTUS Toplumbilim Dergisi, (2), s. 71-84.
 • Referans8 Avcı, F., Akdeniz, E. C. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) Salgın ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Konusunda Öğretmenlerin Değerlendirmeleri” , Uluslar arası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), s. 117-154.
 • Referans9 Babaoğlu, C. ve Kulaç, O.(2021). “The Covid-19 pandemic’s effect on digitalization and internationalization policies of Turkish higher education” , iç. Higher Education Policies for Developing Digital Skills to Respond to the Covid-19 Crisis: European and Global Perspectives (Ed. Nina Tomaževič, Dejan Ravšelj, Aleksander Aristovnik), Belgium; European Liberal Forum asbl.
 • Referans10 Babaoğlu, C., Öktem, M. K. (2017) “E-Learning in Higher Education System: An Analysis of Turkish Case” , in. Open and Distance Learning for Sustainable Growth in Emerging Nations (Edt: Umesh Chandra Pandey ve Verlaxmi Indrakanti), Hersey/PA:IGI, s. 1-17.
 • Referans11 Bal, Z. E. (2017). Yükseköğrenimde Dijitalleşmenin Uzaktan Öğrenime Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Referans12 Balıkçıoğlu, N., Çınar, D., & Nilüfer, N. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerindeki Memnuniyet Araştırması: Âşık Veysel Meslek Yüksekokulu Örneği”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1), s. 462-473.
 • Referans13 Best Online Masters in the USA (2021). https://www.distancelearningportal.com/articles/1307/10-us-universities-offering-top-distance-education.html . Erişim Tarihi: 30.05.2021.
 • Referans14 Bozkurt, A. (2017). “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Anadolu Üniversitesi AUAd, 3(2), s. 85-124.
 • Referans15 Can, E. (2020). “Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları” , Anadolu Üniversitesi AUAd, 6(2), s. 11-53.
 • Referans16 Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özaydın Özkara, B. (2018). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi” , Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 8(1), s.39-59.
 • Referans17 Demir, E. (2014). “Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış” , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), s. 203-212.
 • Referans18 Düzenli, H. (2019). Açık ve Uzaktan Öğrenme Bağlamında Verilen Bir Çevrimiçi Dersin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans19 Enfiyeci, T. (2019). Çevrimiçi Ortamlarda Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi, Motivasyon ve Akademik Başarısı Arasındaki İlişki: Ahmet Yesevi Üniversitesi Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Referans20 Ergenç, İ. E. (2021). Çevrimiçi (Online) Uzaktan Eğitim Hizmetlerinde E-Hizmet Kalitesi Boyutları; Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi ve AHP Uygulaması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Referans21 Etlioğlu, M. (2019). E-Öğrenmede Öğrenci Tutumu ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Öğrenci Duyuşsal Özelliklerinin Aracılık Rolünün İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Referans22 Garrison, D. R. (2003). “E–Learning in the 21st Century: A Frameworkfor Research and Practice” , Londra: Routhledge.
 • Referans23 İşcan, A. (2020). Uzaktan Lisansüstü Eğitimde Sınav Otomasyonlarının Geliştirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans24 Kaya, F. (2020). Yükseköğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri (Kastamonu Üniversitesi Örneği), Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu.
 • Referans25 Koç, E. S. (2021). “Nasıl Bir Uzaktan Eğitim? 1 Yılın Sonunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” , Internatıonal Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), s.13-26.
 • Referans26 Mıller, C. (2021). Online Education Statistics. https://educationdata.org/online-education-statistics . Erişim Tarihi: 20.05.2021.
 • Referans27 Milli Eğitim Bakanlığı(2020). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020, http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396 , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans28 Office Of Elementary & Secondary Education (2021). American Rescue Plan. https://oese.ed.gov/offices/american-rescue-plan/ , Erişim Tarihi: 30.05.2021.
 • Referans29 Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu” , INESJOURNAL, 2(5), s. 376-394.
 • Referans30 Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim Tarihi: 11. 06. 2021
 • Referans31 Şen, O. (2021). Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Yönetici Eğitimi Faaliyetlerinin Yayılım Süreçlerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir.
 • Referans32 Türk Eğitim Derneği (2020). Covid-19 Sürecinde Eğitim Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: TEDEM.
 • Referans33 Türkiye İstatistik Kurumu (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 , Erişim Tarihi: 11.06.2021.
 • Referans34 Yamamoto, T. G., & Altun, D. (2020). “Coronavirüs Ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi” , Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), s. 25-34.
 • Referans35 Yaman, B. (2021). “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç ve Uygulamalarının İncelenmesi” , OPUS, 17(Pandemi Özel Sayısı), s. 3297-3309.
 • Referans36 Yükseköğretim Kurulu(1996). Türk Yükseköğretiminin 1-Bugünkü Durumu, Sorunları, Çözüm Önerileri 2-Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Sorunları, Çözüm Önerileri 3-2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Önerisi, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/turk-yuksekogretiminin-1-2-3.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans37 Yükseköğretim Kurulu(2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Turkiyenin-yuksekogretim-stratejisi.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans38 Yükseköğretim Kurulu(2020). Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf , Erişim Tarihi: 12.06.2021.
 • Referans39 Yükseköğretim Kurulu(2020). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 12.06.2021.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan KARASOY 0000-0002-3813-2960

Emin CEBE 0000-0002-6421-8004

Pelin BABAOĞLU 0000-0002-7542-1323

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA KARASOY, H., CEBE, E., & BABAOĞLU, P. (2021). TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKALARI. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 143-165.