Review Article
BibTex RIS Cite

Child development associate degree program students' opinions on active learning method

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 140 - 157, 31.12.2023
https://doi.org/10.51177/kayusosder.1322609

Abstract

Okul öncesi sınıflarında yardımcı öğretmen olarak çalışabilen çocuk gelişimi programı öğrencilerinin araştırarak, sorgulayarak, problem çözerek, keşfederek öğrenmeyi öğrenmeleri, öğrendiklerini ezberlemeden içselleştirmeleri ve mesleğe dair hazırbulunuşluk düzeylerini geliştirmeleri için aktif öğrenme yöntemiyle işlenen derslerin etkisinin incelenmesi önem taşımakta ve Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrencilerin aktif öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nicel ve nitel araştırma süreçlerini içeren karma yöntem modellerinden yakınsayan paralel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Sınıfına devam eden ve Özel Eğitim-I dersini alan 54 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Kalem ve Fer (2003) tarafından geliştirilen “Senin İçin Bugün Sınıf Nasıldı?” adlı form ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmış, içerik analizine tabi tutularak, tablolar hâlinde sunulmuştur. Ayrıca verileri desteklemesi açısından öğrencilerin görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. Aktif öğrenmenin dersi eğlenceli hale getirmesi, kalıcı öğrenme sağlaması, derse yönelik ön yargıyı kırması, öz güven ve motivasyonu artırması, öğretim üyesi ve öğrenci etkileşimini sağlaması şeklinde öğrenciye pek çok avantaj sağladığı sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda ulaşılan sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

References

 • Akçayır, G. & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers and Education, 126 (January), 334–345.
 • Akhan, O. (2022). Tarih Öğretmenlerinin Derslerinde Aktif Öğrenme Yöntem ve Tekniklerini Kullanmalarına Yönelik Deneyimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 431-444.
 • Aykaç, N. (2005). İlköğretimde aktif öğretim yöntemlerini kullanma ve eğitim ortamını düzenleme durumunun, öğrencilerin derse karşı tutumlarına, sınıf içi iletişim becerilerine, erişim düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. (Tez No. 159444) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Aytan, T. & Güney, N. (2012). Türkçe öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (dinleme becerisi). Nobel Yayıncılık.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day. ASCD and International Society for Technology in Education, pp: 59-109.
 • Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: creating excitement in the classroom. The George Washington University, School of Education and Human Development.
 • Bonwell, C.C., & Sutherland,T.E .(Ed). (1996). Using Active Learning in College: A Range of Optionsfor Faculty. Jossey-Bass Publishers.
 • Bursens, P. & Loon, P. V. (2007). Multilevel Simulation Games in EU Studies. Powerful Learning Environments in Political Science European Union Studies Association Tenth Biennial International Conference. May 17-19. 2007. Montreal. Canada.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches). (Trans. Edt.: Mesut Bütün and Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Dekker R., & Elshout-Mohr M. (2004). Teacher interventions aimed at mathematical level raising during collaborative learning, Edu Studies in Math. 56, 39-65.
 • Demirel, Ö., & Ün, K. (1987). Eğitim Terimleri. Şafak Matbaası
 • Doğanay, A., & Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2021-2043.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered ınstruction. College Teaching. 44, 2, 43-47.
 • Filiz N.Y., & Dikmen Y. (2017). Hemşirelik eğitiminde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımı: jigsaw tekniği. J hum rhythm, 3(3), 145-150.
 • Galinsky, E. (2010). Gelişen zihin: Her çocuğun ihtiyaç duyduğu yedi temel yaşam becerisi. (Çev. Kevser T. Yaralı ve Elifcan Cesur), Nobel.
 • Gökçe, E. (2004). İlköğretimde aktif öğrenme sürecine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 53-64.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ı̇le geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve öğrenci başarısına etkisi. (Tez No.32135) [Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Işık Gözlükaya, S. (2014). Resim iş öğretmenliği sanat atölye derslerinde aktif öğrenme tekniklerinin sanatsal öğrenmeye katkısı. (Tez No.375684) [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Kalem, S., & Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2).
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Nobel Yayınları.
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 35(1).
 • Mentiş Taş, A. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Gazı̇ Üniversitesi Kırşehı̇r Eğı̇tı̇m Fakültesı̇, 6(2), 177-184.
 • Muşlu Kaygısız, G. (2020). Aktif öğenmeye dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına, olumlu davranışlarına ve çevre tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 185-200.
 • Nakiboğlu, M. & Altıparmak, M. (2002, Eylül). Aktif öğrenmede bir grup tartışması yöntemi olarak “Beyin fırtınası”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Partnership for 21st Century Skills: The intellectual and policy foundations of the 21st century skills framework (n.d.). http://route21.p21.org/images/stories/epapers/skills_foundations_final.pdf
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çeviri Ed: Bütün, M. & Demir, S.B.). 2. Baskı, Pegem Akademi
 • Renganathan, L.A. (2013). Comparative study on effect of jigsaw puzzle method among nursing students’ academic level of performance at oman nursing ınstitute, muscat. Indıan Journal Of Applıed Research 3(9), 180-182.
 • Rosenthal, J.S., (1995). Active Learning Strategies in Advanced Mathematics Classes, Studies in Higher Education, 20, 2.
 • Seyhan, S. & Gür, H. (2007). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki hataları ve kavram yanılgıları. http://partigoc.blogspot. com/2008_01_01_archive.html
 • Sivan, A. & Leung, R. W. & Woon, C.C. & Kember, D. (2000). An implementation of active learning and its affect on quality of student learning. Innovations in Education and Training International, 37 (4), 381-389.
 • Sökmen, N. (2000). Önlisans öğrencilerinin kimya dersinde uygulanan aktif eğitim yöntemleri. Eğitim ve Bilim, 25(117).
 • Süral, S. (2015). Öğretmen adaylarının aktif öğrenmeye yönelik algılarının farklı değişkenler açısından ı̇ncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 31-49.
 • Taçman, M. (2007). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan sınıf ortamının öğrenciler üzerine etkisi. In The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, Near East University, North Cyprus.
 • Türksoy, E., & Taşlıdere, E. (2015). Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (1), 57-77.
 • Ün Açıkgöz, K. (2011). Aktif öğrenme. Kanyılmaz Matbaası.
 • Ward, D.R. & Tiessen, E.L. (1997). Adding Educational Value to the Web: Active Learning with AlivePages. Educational Technology, 37(5), pp. 22-31.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Seçkin Yayınevi.

Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerinin aktif öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 140 - 157, 31.12.2023
https://doi.org/10.51177/kayusosder.1322609

Abstract

Okul öncesi sınıflarında yardımcı öğretmen olarak çalışabilen çocuk gelişimi programı öğrencilerinin araştırarak, sorgulayarak, problem çözerek, keşfederek öğrenmeyi öğrenmeleri, öğrendiklerini ezberlemeden içselleştirmeleri ve mesleğe dair hazırbulunuşluk düzeylerini geliştirmeleri için aktif öğrenme yöntemiyle işlenen derslerin etkisinin incelenmesi önem taşımakta ve Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrencilerin aktif öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nicel ve nitel araştırma süreçlerini içeren karma yöntem modellerinden yakınsayan paralel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Sınıfına devam eden ve Özel Eğitim-I dersini alan 54 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Kalem ve Fer (2003) tarafından geliştirilen “Senin İçin Bugün Sınıf Nasıldı?” adlı form ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmış, içerik analizine tabi tutularak, tablolar hâlinde sunulmuştur. Ayrıca verileri desteklemesi açısından öğrencilerin görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. Aktif öğrenmenin dersi eğlenceli hale getirmesi, kalıcı öğrenme sağlaması, derse yönelik ön yargıyı kırması, öz güven ve motivasyonu artırması, öğretim üyesi ve öğrenci etkileşimini sağlaması şeklinde öğrenciye pek çok avantaj sağladığı sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda ulaşılan sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

References

 • Akçayır, G. & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers and Education, 126 (January), 334–345.
 • Akhan, O. (2022). Tarih Öğretmenlerinin Derslerinde Aktif Öğrenme Yöntem ve Tekniklerini Kullanmalarına Yönelik Deneyimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 431-444.
 • Aykaç, N. (2005). İlköğretimde aktif öğretim yöntemlerini kullanma ve eğitim ortamını düzenleme durumunun, öğrencilerin derse karşı tutumlarına, sınıf içi iletişim becerilerine, erişim düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. (Tez No. 159444) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Aytan, T. & Güney, N. (2012). Türkçe öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (dinleme becerisi). Nobel Yayıncılık.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day. ASCD and International Society for Technology in Education, pp: 59-109.
 • Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: creating excitement in the classroom. The George Washington University, School of Education and Human Development.
 • Bonwell, C.C., & Sutherland,T.E .(Ed). (1996). Using Active Learning in College: A Range of Optionsfor Faculty. Jossey-Bass Publishers.
 • Bursens, P. & Loon, P. V. (2007). Multilevel Simulation Games in EU Studies. Powerful Learning Environments in Political Science European Union Studies Association Tenth Biennial International Conference. May 17-19. 2007. Montreal. Canada.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches). (Trans. Edt.: Mesut Bütün and Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Dekker R., & Elshout-Mohr M. (2004). Teacher interventions aimed at mathematical level raising during collaborative learning, Edu Studies in Math. 56, 39-65.
 • Demirel, Ö., & Ün, K. (1987). Eğitim Terimleri. Şafak Matbaası
 • Doğanay, A., & Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2021-2043.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered ınstruction. College Teaching. 44, 2, 43-47.
 • Filiz N.Y., & Dikmen Y. (2017). Hemşirelik eğitiminde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımı: jigsaw tekniği. J hum rhythm, 3(3), 145-150.
 • Galinsky, E. (2010). Gelişen zihin: Her çocuğun ihtiyaç duyduğu yedi temel yaşam becerisi. (Çev. Kevser T. Yaralı ve Elifcan Cesur), Nobel.
 • Gökçe, E. (2004). İlköğretimde aktif öğrenme sürecine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 53-64.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ı̇le geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve öğrenci başarısına etkisi. (Tez No.32135) [Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Işık Gözlükaya, S. (2014). Resim iş öğretmenliği sanat atölye derslerinde aktif öğrenme tekniklerinin sanatsal öğrenmeye katkısı. (Tez No.375684) [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden erişildi.
 • Kalem, S., & Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2).
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Nobel Yayınları.
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 35(1).
 • Mentiş Taş, A. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Gazı̇ Üniversitesi Kırşehı̇r Eğı̇tı̇m Fakültesı̇, 6(2), 177-184.
 • Muşlu Kaygısız, G. (2020). Aktif öğenmeye dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına, olumlu davranışlarına ve çevre tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 185-200.
 • Nakiboğlu, M. & Altıparmak, M. (2002, Eylül). Aktif öğrenmede bir grup tartışması yöntemi olarak “Beyin fırtınası”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Partnership for 21st Century Skills: The intellectual and policy foundations of the 21st century skills framework (n.d.). http://route21.p21.org/images/stories/epapers/skills_foundations_final.pdf
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çeviri Ed: Bütün, M. & Demir, S.B.). 2. Baskı, Pegem Akademi
 • Renganathan, L.A. (2013). Comparative study on effect of jigsaw puzzle method among nursing students’ academic level of performance at oman nursing ınstitute, muscat. Indıan Journal Of Applıed Research 3(9), 180-182.
 • Rosenthal, J.S., (1995). Active Learning Strategies in Advanced Mathematics Classes, Studies in Higher Education, 20, 2.
 • Seyhan, S. & Gür, H. (2007). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki hataları ve kavram yanılgıları. http://partigoc.blogspot. com/2008_01_01_archive.html
 • Sivan, A. & Leung, R. W. & Woon, C.C. & Kember, D. (2000). An implementation of active learning and its affect on quality of student learning. Innovations in Education and Training International, 37 (4), 381-389.
 • Sökmen, N. (2000). Önlisans öğrencilerinin kimya dersinde uygulanan aktif eğitim yöntemleri. Eğitim ve Bilim, 25(117).
 • Süral, S. (2015). Öğretmen adaylarının aktif öğrenmeye yönelik algılarının farklı değişkenler açısından ı̇ncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 31-49.
 • Taçman, M. (2007). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan sınıf ortamının öğrenciler üzerine etkisi. In The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, Near East University, North Cyprus.
 • Türksoy, E., & Taşlıdere, E. (2015). Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (1), 57-77.
 • Ün Açıkgöz, K. (2011). Aktif öğrenme. Kanyılmaz Matbaası.
 • Ward, D.R. & Tiessen, E.L. (1997). Adding Educational Value to the Web: Active Learning with AlivePages. Educational Technology, 37(5), pp. 22-31.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Seçkin Yayınevi.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Child and Adolescent Development
Journal Section Research Articles
Authors

Ebru Hasibe Tanju Aslışen 0000-0003-3306-2438

Sakine Hakkoymaz 0000-0002-3005-7900

Early Pub Date December 29, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date July 4, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Tanju Aslışen, E. H., & Hakkoymaz, S. (2023). Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerinin aktif öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 140-157. https://doi.org/10.51177/kayusosder.1322609

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, dergimiz yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Sitede bulunan içerikler lisans koşulları altında yayımlamak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

Makaleniz için lütfen makale şablonunu kullanınız.