Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 76 - 83 2019-12-15

GÜÇLER BİRLİĞİ VE GÜÇLER AYRILIĞI İLKELERİNİN SOSYO-EKONOMİK ARKA PLANI

Yunus Karaağaç [1]


Sahip olduğu toplumu veya toplumları korumak, adaleti tesis etmek ve ortak refah sağlamak üzere bireyler tarafından meydana getirilen devlet aygıtı, bünyesinden çıkan hükümetler yoluyla ülke yönetimini elinde bulundurmaktadır. Söz konusu yönetim erkini oluşturan yasama, yürütme ve yargı birimlerinin oluşumu ve kullanımına yönelik geleneklerin ve kuralların belirlenmesi ve siyasi iktidarın belirlenen sınırlar içine dahil edilebilmesi fikri ise oldukça eskiye dayanmaktadır. Konu hakkındaki tartışmalar Antik Yunan’dan Fransız Devrimi’ne ve günümüze intikal etmesine karşın bu çalışmada Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau’nun savları ön planda tutulmuş olup, Montesquieu ve Rousseau’nun sosyal statüleri ile ekonomik koşullarının söz konusu ilkelere muhtemel etkileri literatür taraması yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır.

Kuvvetler Ayrılığı, Montesquieu, Kuvvetler Birliği, Rousseau, Tabakalaşma
 • Akgül, M. E. (2010), ‘‘Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı’’, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4, ss.79-101
 • Ay, H. ve Uçar, Ö. (2015), ‘‘Devletin Gelişim Süreci’’, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, s.195-206
 • Alatlı, A. (2014a), Batı’ya Yön Veren Metinler II, Alfa Yayınları, İstanbul
 • Alatlı, A. (2014b), Batı’ya Yön Veren Metinler III, Alfa Yayınları, İstanbul
 • Beriş, H. E. (2008). ‘‘Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme’’, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63,1, s.55-80
 • Bronowski J. ve Mazlish B. (2012), Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi, Çev. Elvan Özkavruk Adanır, Say Yayınları, İstanbul
 • Çapar, S. ve Yıldırım, Ş. (2012), ‘‘Hobbes ve Locke’un Devlet Düşüncesine Katkıları’’, Türk İdare Dergisi, Sayı:474, s.77-102
 • Çelik, İ. (2011), ‘‘Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm’’, Liberal Düşünce, Yıl:16, Sayı:64, ss.135-159
 • Duverger, M. (1966), Siyasi Rejimler, Çev. Yaşar Gürbüz, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • Göztepe, E. (2003), “Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu: Avrupa Yurttaşlığı ve “Göçmen Forumu” Örnekleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Cilt: 52: 229-248.
 • Güllüpınar, F. (2012), ‘‘Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma Açısından Vatandaşlık Üzerine Sosyolojik Bir Analiz’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:67,No:1, s.81-109
 • Gürkan, Ü. (1988), ‘‘Montesquieu ve Kanunların Ruhu’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:40, Sayı:1, ss.9-31
 • Hobbes, T. (2017), Leviathan, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • Işık, S. (2017), ‘‘J. J. Rousseau ve Egemenlik Anlayışı Üzerine’’, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss.79-98
 • Orhan, Ö. (2013), ‘‘Rousseau ve Türkiye’’, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, ss.121-148
 • Rousseau, J. J. (2010), Toplum Sözleşmesi, Çev. Ahmet Şensılay, Anahtar Yayınları, İstanbul
 • Şenel, A. (2013), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
 • Tannenbaum D. G. ve Schultz D. (2011), Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci, Adres Yayınları, Ankara
 • Teziç, E. (2018), Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayım, İstanbul
 • Ülkücan, G. Ö. (2017), ‘‘Toplumsal Tabakalaşma ve Eleştirel Kültür Çalışmalarının Kesişim Noktaları’’, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, s.129-144
 • Yazıcı, S. ve Yazıcı, F. (2011), ‘‘Tarihsellik ve Kuramsallık Arasında: 1921 ve 1924 Anayasalarında Kuvvetler Birliği/Ayrılığı Tartışması’’, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:59, ss.235-254
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6466-0302
Author: Yunus Karaağaç
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 22, 2019
Acceptance Date : October 26, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Karaağaç, Y . (2019). GÜÇLER BİRLİĞİ VE GÜÇLER AYRILIĞI İLKELERİNİN SOSYO-EKONOMİK ARKA PLANI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 76-83 . DOI: 10.17498/kdeniz.581224