Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 103 - 114 2019-12-15

PROTECTION RECOMMENDATIONS FOR AMASRA CASTLE
AMASRA KALESİ’NE DAİR KORUMA ÖNERİLERİ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЗАМКA AMASRA

Nurhilal Burak [1]


Defense structures consist of highly complex and timely construction techniques. When the civilizations that dominated their lands had changed, castles were repaired and used. Fast construction techniques with low cost have been preferred, usually without special designs or decorations. These cultural properties, which have lost their original function as of the last century, are the most decisive elements of their cities. The defensive structures in the user's urban memory are very decisive because they have never witnessed the city without this defensive structure. Therefore, interventions to these structures should be on the smallest scale.

Amasra Fortress covers a part of the district center. Some parts of the castle have been completely destroyed. Detailed researches have been made on the surviving parts. The periods during which the castle was built were investigated. The Amasra Fortress, which has been on the UNESCO World Heritage Temporary List since 2013, has been compared with the entire Genoese colonial Black Sea coastal castles.

The aim of this study is to elucidate how to preserve this cultural heritage where academic studies are scarce. Therefore, the historical background of the Amasra Fortress is briefly mentioned. The current situation of the castle was then documented. The damages observed and documented on the castle were revealed. How to deal with these damages is determined. Finally, short, medium and long term protection recommendations have been developed. The most important criterion is the implementation of conservation proposals. Therefore, interviews, observations and comparisons with other walled settlements in the area are based on. In the light of academic studies, it is aimed to transfer this cultural property to the future by protecting it correctly.

Savunma yapıları oldukça karmaşık ve artzamanlı inşa tekniklerini barındırır. Bulundukları toprakların hakimi olan medeniyetler değiştiği zaman onarılarak kullanılmaya devam edilmiştir. Genellikle özel tasarım ya da süslemelerin uygulanmadığı, az maliyetle hızlı inşa teknikleri tercih edilmiştir. Son yüzyıl itibariyle özgün işlevini kaybetmiş bu kültür varlıkları bulundukları kentlerin en belirleyici unsurudur. Kullanıcının kentsel hafızasında savunma yapıları çok belirleyicidir çünkü kente bu savunma yapısı olmadan hiç tanık olmamışlardır. Bu sebepten bu yapılara yapılacak müdahaleler en küçük ölçekte olmalıdır.

Amasra Kalesi, ilçe merkezinin bir bölümünü kapsamaktadır. Kalenin bazı bölümleri tamamen yok olmuştur. Günümüze ulaşmış kısımları üzerinde detaylı araştırmalar yapılarak, kalenin inşa edildiği dönemler ortaya konmuştur. 2013 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Amasra Kalesi’nin tüm Ceneviz kolonisi Karadeniz kıyı kaleleri ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, akademik çalışmaların oldukça az olduğu bu kültür varlığının nasıl korunabileceği konusunu aydınlatmaktır. Bu yüzden öncelikle Amasra Kalesi’nin kısaca tarihi geçmişine değinilmiştir. Ardından kalenin mevcut durumu belgelenmiştir. Kalenin üzerinde gözlemlenen ve belgelenen hasarlar ortaya konulmuştur. Bu hasarlara nasıl müdahale edileceği belirlenmiştir. Son olarak kısa, orta ve uzun vadeli koruma önerileri geliştirilmiştir. Koruma önerilerinin hayata geçirilebilir olması en önemli kıstastır. Bu yüzden alanda yapılan görüşmeler, gözlemler ve diğer surlu yerleşimler ile yapılan kıyaslamalar temel alınmıştır. Yapılan akademik çalışmalar ışığında bu kültür varlığının doğru şekilde korunarak geleceğe aktarılması hedeflenmektedir. 

Оборонные сооружения созданы с помощью комплексных и актуальных строительных технологий. Когда сменились цивилизации, которые правили этими землями, крепости были отремонтированы и использовались. Предпочтение отдали низкозатратным строительным технологиям, без особого дизайна и украшений. Эти культурные ценности были решающими элементами городов и потеряли свои первоначальные функции в прошлом веке. Оборонительные сооружения весьма памятны для жителей города, потому что они никогда не знали город без этой оборонительной структуры. В связи с чем вмешательство в эти объекты должно быть самым минимальным.

Крепость Амасра входит в состав районного центра. Некоторые части крепости были полностью разрушены. Дошедшие до наших дней сохранившиеся части крепости были детально изучены. Крепость Амасру, которая была занесена в перечень всемирного наследия UNESCO, сравнивали со всей Генуэзской черноморской колоннией береговых крепостей.

Цель этой работы- изучение способов сохранения этого культурного достояния с помощью небольшого академического исследования. Таким образом, сначала кратко приводиться историческое прошлое крепости Амасра. После задокументировано действительное состояние. Выявлены и задокументированы повреждения крепости. Определено то, что необходимо делать с данными повреждениями. В заключении были разработаны краткие, средние и длительные условия защиты. Сохранение - является самым главным предложением. Поэтому проведенные в районе опросы, наблюдения основаны на сопоставлениях. В свете академических исследований, основным направлением является передача в будущее этой культурной собственности, ее надлежащая защита.

  • Arslan, M. (2007). Mithradates VI. Eupator, Roma’nın Büyük Düşmanı, Odin Yayıncılık, İstanbul
  • Eyice, S. (1951), Amasra, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Dergisi 111 Sayılı Nüshasından Ayrı Basım, İstanbul
  • Eyice, S. (1952), Amasra Kalesi’nde Fatih Mehmed II. Tarafından Camiye Çevrilmiş İki Eski Bizans Kilisesi Hakkında Notlar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Dergisi 131 Sayılı Nüshasından Ayrı Basım, İstanbul
  • Hasluck, F. W. (1910), Genoese Heraldy and Inscriptions at Amasra, Annual of the British School at Athens, s. 132-144
  • Hill, S. (1991). Survey at Amasra, Anatolian Studies, Vol 41, British Institue at Ankara, s. 20-21
  • Hill, S. (1992). Survey and Research Work at Amasra, Anatolian Studies, Vol 42, British Institue at Ankara, s. 8-9
  • Homeros, İlyada, (Çev. Azra Erhat - A. Kadir), Can Yayınları, İstanbul, 1984
  • Kurugöl, S. ve Tekin, Ç. (2010). Anadolu'da Bizans Dönemi Kale Yapılarında Kullanılan Tuğlaların Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol 25, Sayı 4, Ankara
  • Life of George of Amastris, (1893). Ed. V. Vasil’evskij, (Çev. David Jenkins), Russko-vizantijskie Issledovanija, Vol 2, Petersburg
  • Sakaoğlu, N. (1987). Amasra’nın Üç Bin Yılı, Zonguldak Valiliği Yayınları, Zonguldak
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1740-3012
Author: Nurhilal Burak (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 8, 2019
Acceptance Date : October 28, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Burak, N . (2019). AMASRA KALESİ’NE DAİR KORUMA ÖNERİLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 103-114 . DOI: 10.17498/kdeniz.631006