Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 422 - 436 2019-12-15

KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KÜRESELLEŞMENİN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ

Abdulsemet Yaman [1]


ÖZ

Küreselleşme kavramı özellikle son yıllarda sıkça kullanılan kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları arasında küreselleşmenin ortaya çıkışı ve küreselleşmenin genel tanımının yapılması konusunda çok farklı görüşler olsa da küreselleşmenin sürekli genişleyen dinamik bir süreç olduğu konusunda ortak bir düşünce oluşmuştur. Özellikle kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte önemli ölçüde ivme kazanan küreselleşme kavramı ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir boyut kazanarak tüm dünya ülkelerini etkilemiştir.

Küreselleşme, pek çok ölçülemeyen unsuru kendi ölçülebilen unsurları içerisinde zayıflatıp ortadan kaldırmakta, bu süreçte kültürler, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yönelik benzeşme ve taklit yoluyla aynı özelliği gösteren bir istikamete doğru gitmektedir. Küreselleşme sürecinde, kültürler değişime zorlanırken, birbiriyle tezat oluşturacak şekilde, önce yerel farklılıklar ortaya çıkarılıp eski kültürler parçalanarak yeni biçimlere sokulmakta, daha sonra insanlar tek bir kültüre; küresel kültüre yönlendirilmek istenmektedir. Küreselleşme sürecinin, günümüzde pek çok ülke kültüründe, özellikle Batı kültürü referanslı yeni adet ve alışkanlıklar oluşturduğu gözlemlenmektedir.

Küreselleşmenin etki alanlarından en belirgin olanı kültürdür. Kültür: dil, din, gelenek, görenek, sanat gibi öğeleri içerisinde barındırmaktadır. Başta kültür olmak üzere bu öğelerin her biri küreselleşme sürecinden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Küreselleşme sürecine bakıldığı zaman, sürecin kültürel unsurları hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

Bu çalışmamızda küreselleşme kavramı hakkında genel olarak bilgi verilmiş ve küreselleşme kavramı incelenmiştir. Sonrasında küreselleşmenin yerel kültür üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yerel değerlerin korunması amacıyla bilgilere de yer verilmiştir.

Küreselleşme, küreselleşme süreci
  • KaynakçaAKDEMİR, A. M. (2004). "Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 43–50.AKTEL, M. (2001). “Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBFD, 6 (2), 193–202.ARI, T. (2013). Uluslar arası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: Mkm Yayıncılık.BAYAR, Fırat (2008). “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Journal of İnternational Economic Diputes, (32), 25–34.GÜVENÇ, B. (1994). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.KONGAR, E. “Küreselleşme, Mikro Milliyetçilik, Çok Kültürlülük, Anayasal Vatandaşlık”. https://www.kongar.org/makaleler/mak_kum.php. Erişim tarihi: 11.11.2019KÜRKÇÜ, D. D. (2013). “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar”, The Turkish Online Journal of Design, İstanbul: Kültür Üniversitesi, 3 (2), 1–13.MAHİROĞULLARI, A. (2005). ”Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50, 1275–1288.ÖNGÖREN, H. (2002). “Küreselleşme ve Yerel Kültür”, İstanbul İletişim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 447–454.RITZER, G. (2011). Küresel Dünya. (Çev: Melih Pakdemir), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.TALAS, M. (2003). “Küreselleşme Ve Kültür”. Burhanettin Kaya, Süheyla Ünal (Ed.), Küreselleşme ve Psikiyatri (ss. 229–244) içinde. Ankara: Türk Tabipler Birliği YayınlarıTAYLAN, A. (2008) “Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi”, A.Ü.İ.F Dergisi, 11(1), 73–109.Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4290-8063
Author: Abdulsemet Yaman (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 22, 2019
Acceptance Date : December 4, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Yaman, A . (2019). KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KÜRESELLEŞMENİN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 422-436 . DOI: 10.17498/kdeniz.649953