PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 185 - 200, 01.01.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve internet kullanım süresi değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve “Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk alt faktörlerinden bilgisayar-internet özyeterliği ve özgüdümlü öğrenme alt faktörlerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyine göre ise, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğun bilgisayar-internet özyeterliği alt faktöründe anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğunda eğitim görülen bölüme göre bilgisayar-internet özyeterliği alt faktöründe anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Günlük internet kullanma süresine göre ise, bilgisayar-internet özyeterliği, öğrenen kontrolü ve çevrimiçi iletişim özyeterliği alt faktörlerinde anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20
 • Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning. In T. Anderson & F. Elloumi, (Eds.), Theory and Practice of Online Learning (pp.3- 31).Athabasca, AB: Athabasca University.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlilik Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-8.
 • Borotis, S. A. & Poulymenakou, A., (2004). E-Learning Readiness Components: Key Issues to Consider Before Adopting e-Learning Interventions. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2004. Washington, DC, USA.
 • Chizmar, J. F., & Walbert, M. S. (1999). Web-based learning environments guided by principles of good teaching practice. Journal of Economic Education, 30(3), 248– 264.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2015). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 1-15
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Demir Kaymak, Z., & Horzum, M.B. (2013). Çevrimiçi Öğrenme Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Algıladıkları Yapı ve Etkileşim Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1783- 1797.
 • Demiralay, R., Bayır, E. A., & Gelibolu, M. F. (2016). Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri İle Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları İlişkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1).
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Eunjoo, O. (2006). Current Practices in Blended Instruction. Unpublished Doctoral dissertation, The University of Tennessee, Knoxville
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. New York: John Wiley & Sons.
 • Horzum, M. B., Demir Kaymak, Z., & Güngören, Ö. C. (2015). Structural Equation Modeling Towards Online Learning Readiness. Academic Motivations, and Perceived Learning. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 759-770
 • Hukle, D.R. L. (2009). An Evaluation of Readiness Factors For Online Education, Mississippi State University, Unpublished Doctoral dissertation, Mississippi.
 • Hung , M.,Chou, C., Chen, C., & Own, Z. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education, 55, 1080– 1090.
 • Ibrahim, D. Z., Silong, A. D., & Samah, B. A. (2002). Readiness and Attitude Towards Online Learning Among Virtual Students. Paper presented in 15th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities, Nueva Delhi, India.
 • İpek, C., & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 ( 2), 23-40.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy course. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kaya, S., & Durmuş, A. (2010). Pre-service Teachers’ Perceived Internet Self-Efficacy and Levels of Internet Use for Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2).
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Liang,J. C., & Tsai, C. C. (2008) Internet self-efficacy and preferences toward constructivist Internet-based learning environments: A study of pre-school teachers in Taiwan. Educational Technology & Society, 11(1), 226–237.
 • Lim, D. H. (2004). Cross cultural differences in online learning motivation. Educational Media International, 41(2), 163–173.
 • Oladoke, A. O. (2006). Measurement of Self­Directed Learning in Online Learners, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University.
 • Peng, H., Tsai, C.-C., & Wu, Y.-T. (2006). University students’ self-efficacy and their attitudes toward the Internet: The role of students’ perceptions of the Internet. Educational Studies. 32, 73-86.
 • Pillay, H. , Irving, K., & Tones, M. (2007). Validation of the diagnostic tool for assessing Tertiary students’ readiness for online learning. Higher Education Research & Development, 26(2), 217-234
 • Poole, D. M. (2000). Student participation in a discussion-oriented online course: a case study. Journal of Research on Computing in Education, 33(2), 162–177.
 • Reio, T. G., & Davis, W. (2005). Age and gender differences in self-directed learning readiness: A developmental perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 2(1), 40-49.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Shyu, H. Y., & Brown, S. W. (1992). Learner control versus program control in interactive videodisc instruction: what are the effects in procedural learning?. International Journal of Instructional Media, 19(2), 85–95.
 • Sırakaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet Kullanımı ve internet öz- yeterlik düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Smith, P. (2005). Learning Preferences and Readiness for Online Learning. Educational Psychology, 25(1), 3–12.
 • Smith, P. J., Murphy, K. L., & Mahoney, S. E. (2003). Identifying factors underlying readiness for online learning: An exploratory study. Distance Education, 24, 57– 68.
 • So, T., & Swatman, P. M. C., (2006). e-Learning Readiness of Hong Kong Teachers. 20 Aralık 2015 tarihinde http://www.insyl.unisa.edu.au/publications/working- papers/2006-05.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Tekinarslan, E. (2008). Faculty Of Education Students’attitudes toward Internet And Implications For Online Learning. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 67–82.
 • Tuncer, M., & Tanaş, R. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6).
 • Usta, E. (2011a). The Effect Of Web-Based Learning Environments On Attitudes Of Students Regarding Computer And Internet, World Conference on Educational Technology Researches, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 262 – 269.
 • Usta, E. (2011b). The Examination of Online Self-Regulated Learning Skills in Web- Based Learning Environments in Terms of Different Variables, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology ,10 (3), 278-286.
 • Vrasidas, C. & MsIsaac, M. S. (2000). Principles of Pedagogy and Evaluation for Web- Based Learning. Educational Media International, 37 (2), 105-111.
 • Watkins, R. (2003). Readiness for Online Learning Self-Assessment. In E.Biech (Ed.), The 2003 Pfeiffer Annual:Training. San Francisco: Jossey-Bass-Pfeiffer.
 • Watkins, R., & Corry, M. (2004).E-learning companion: A student’s guide to online success. New York: Houghton Mifflin.
 • Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P., & Soran, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278-287.
 • Yurdugül, H. & Alsancak Sırakaya, D. (2013). Çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 391-406.

Investigation of Online Learning Readiness Level of Teacher Candidates: The Sample of Ahi Evran University

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 185 - 200, 01.01.2016

Abstract

The purpose of this study is the investigation of pre-service teachers’ online learning readiness levels according to gender, grade, department and internet usage time. The survey model was used in this research. The study was conducted on 412 pre-service teachers at Education Faculty in Ahi Evran University. As data collection tools, personal information form and Online Learning Readiness Scale were used. In data analysis, descriptive statistics, t-test and ANOVA were used. According to the results, there is a significant difference in teacher candidates’ computer/internet self-efficacy and selfdirected learning according to gender. And there is a significant difference in teacher candidates’ computer/internet self-efficacy in terms of grade. there is a significant difference in teacher candidates’ computer/internet self-efficacy according to department. According to internet usage time, there is a significant difference in teacher candidates’ computer/internet self-efficacy, learner control and online communication selfefficacy

References

 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20
 • Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning. In T. Anderson & F. Elloumi, (Eds.), Theory and Practice of Online Learning (pp.3- 31).Athabasca, AB: Athabasca University.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlilik Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-8.
 • Borotis, S. A. & Poulymenakou, A., (2004). E-Learning Readiness Components: Key Issues to Consider Before Adopting e-Learning Interventions. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2004. Washington, DC, USA.
 • Chizmar, J. F., & Walbert, M. S. (1999). Web-based learning environments guided by principles of good teaching practice. Journal of Economic Education, 30(3), 248– 264.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2015). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 1-15
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Demir Kaymak, Z., & Horzum, M.B. (2013). Çevrimiçi Öğrenme Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Algıladıkları Yapı ve Etkileşim Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1783- 1797.
 • Demiralay, R., Bayır, E. A., & Gelibolu, M. F. (2016). Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri İle Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları İlişkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1).
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Eunjoo, O. (2006). Current Practices in Blended Instruction. Unpublished Doctoral dissertation, The University of Tennessee, Knoxville
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. New York: John Wiley & Sons.
 • Horzum, M. B., Demir Kaymak, Z., & Güngören, Ö. C. (2015). Structural Equation Modeling Towards Online Learning Readiness. Academic Motivations, and Perceived Learning. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 759-770
 • Hukle, D.R. L. (2009). An Evaluation of Readiness Factors For Online Education, Mississippi State University, Unpublished Doctoral dissertation, Mississippi.
 • Hung , M.,Chou, C., Chen, C., & Own, Z. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education, 55, 1080– 1090.
 • Ibrahim, D. Z., Silong, A. D., & Samah, B. A. (2002). Readiness and Attitude Towards Online Learning Among Virtual Students. Paper presented in 15th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities, Nueva Delhi, India.
 • İpek, C., & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 ( 2), 23-40.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy course. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kaya, S., & Durmuş, A. (2010). Pre-service Teachers’ Perceived Internet Self-Efficacy and Levels of Internet Use for Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2).
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Liang,J. C., & Tsai, C. C. (2008) Internet self-efficacy and preferences toward constructivist Internet-based learning environments: A study of pre-school teachers in Taiwan. Educational Technology & Society, 11(1), 226–237.
 • Lim, D. H. (2004). Cross cultural differences in online learning motivation. Educational Media International, 41(2), 163–173.
 • Oladoke, A. O. (2006). Measurement of Self­Directed Learning in Online Learners, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University.
 • Peng, H., Tsai, C.-C., & Wu, Y.-T. (2006). University students’ self-efficacy and their attitudes toward the Internet: The role of students’ perceptions of the Internet. Educational Studies. 32, 73-86.
 • Pillay, H. , Irving, K., & Tones, M. (2007). Validation of the diagnostic tool for assessing Tertiary students’ readiness for online learning. Higher Education Research & Development, 26(2), 217-234
 • Poole, D. M. (2000). Student participation in a discussion-oriented online course: a case study. Journal of Research on Computing in Education, 33(2), 162–177.
 • Reio, T. G., & Davis, W. (2005). Age and gender differences in self-directed learning readiness: A developmental perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 2(1), 40-49.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Shyu, H. Y., & Brown, S. W. (1992). Learner control versus program control in interactive videodisc instruction: what are the effects in procedural learning?. International Journal of Instructional Media, 19(2), 85–95.
 • Sırakaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet Kullanımı ve internet öz- yeterlik düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Smith, P. (2005). Learning Preferences and Readiness for Online Learning. Educational Psychology, 25(1), 3–12.
 • Smith, P. J., Murphy, K. L., & Mahoney, S. E. (2003). Identifying factors underlying readiness for online learning: An exploratory study. Distance Education, 24, 57– 68.
 • So, T., & Swatman, P. M. C., (2006). e-Learning Readiness of Hong Kong Teachers. 20 Aralık 2015 tarihinde http://www.insyl.unisa.edu.au/publications/working- papers/2006-05.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Tekinarslan, E. (2008). Faculty Of Education Students’attitudes toward Internet And Implications For Online Learning. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 67–82.
 • Tuncer, M., & Tanaş, R. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6).
 • Usta, E. (2011a). The Effect Of Web-Based Learning Environments On Attitudes Of Students Regarding Computer And Internet, World Conference on Educational Technology Researches, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 262 – 269.
 • Usta, E. (2011b). The Examination of Online Self-Regulated Learning Skills in Web- Based Learning Environments in Terms of Different Variables, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology ,10 (3), 278-286.
 • Vrasidas, C. & MsIsaac, M. S. (2000). Principles of Pedagogy and Evaluation for Web- Based Learning. Educational Media International, 37 (2), 105-111.
 • Watkins, R. (2003). Readiness for Online Learning Self-Assessment. In E.Biech (Ed.), The 2003 Pfeiffer Annual:Training. San Francisco: Jossey-Bass-Pfeiffer.
 • Watkins, R., & Corry, M. (2004).E-learning companion: A student’s guide to online success. New York: Houghton Mifflin.
 • Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P., & Soran, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278-287.
 • Yurdugül, H. & Alsancak Sırakaya, D. (2013). Çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 391-406.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Didem SIRAKAYA This is me
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırşehir / TÜRKİYE


Halil YURDUGÜL This is me
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara / TÜRKİYE

Publication Date January 1, 2016
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 17, Issue 1

Cite

APA Sırakaya, D. & Yurdugül, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 185-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59448/854039

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124