Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 299 - 331, 30.04.2021

Abstract

Kaza anlarındaki doğru ve bilinçli ilkyardım uygulamalarının, can kayıplarının önüne geçilmesi noktasında hayati öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilkyardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve sınıf öğretmeni adaylarının ilkyardım uygulamalarında doğru bildikleri yanlışların açığa çıkarılmasıdır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini, İç Anadolu Bölgesindeki bir üniversitenin sınıf eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Bu evreni temsil etmek amacıyla 250 sınıf öğretmeni adayı kolay ulaşılabilir durum örneklemi kapsamında araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Deniz Öztürk (2018) tarafından geliştirilen İlkyardım Bilgi Testi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler olarak yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri; verilerin farklılaşmasının incelenmesinde ise non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tip 1 hataları kontrol altına almak amacıyla Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının temel ilkyardım bilgi düzeylerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ilk yardım bilgi düzeyini yeterli gören öğretmen adaylarının puan ortalamaları, kendisini yeterli görmeyenlere göre, ilkyardım bilgi düzeyini kısmen yeterli görenlerin puan ortalamaları ise kendisini yeterli görmeyenlere göre anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır.

References

 • Aktaş, B., Yılmaz, M., Dereli, F. & Yıldırım Sarı, H. (2019). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeyi. Jaren, 5(1), 17-22.
 • Başer, M., Çoban, S., Taşci, S., Sungur, G. & Bayat, M. (2007). Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing, 33(5), 428-432.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz Öztürk, Y. (2018). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ve Niğde merkez okullarındaki sınıf öğretmenlerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • İnan, H. F., Kurt, Z. & Kubilay, İ. (2011). Temel ilkyardım uygulamaları eğitim kitabı. TC Sağlık Bakanlığı.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. S. Balcı, B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.

Determination of Basic First Aid Knowledge Levels of Primary School Teacher Candidates

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 299 - 331, 30.04.2021

Abstract

It is known that accurate and conscious first aid practices at the time of accidents are of vital importance in preventing loss of life. Accordingly, the aim of this research is to determine the first aid knowledge levels of the primary school teacher candidates and to reveal the mistakes that the primary school teacher candidates know correctly in the first aid practices. Descriptive survey model from quantitative research patterns, was used in the study. The accessible universe of the research is the primary school teacher candidates studying in the department of classroom education of a university in Central Anatolian Region. To represent this universe, 250 primary school teacher candidates formed the sample of the research within the context of an easily accessible case study. The data of the research were collected by the personal information form prepared by the researchers and the First Aid Knowledge Test developed by Deniz Öztürk (2018). Statistical package program was used in the analysis of research data. Percentage, standard deviation and arithmetic mean values as descriptive statistics in data analysis; Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests, which are non-parametric tests, were used to analyze the differentiation of data. Bonferroni correction was applied to control Type 1 errors in the analysis of the data. It was concluded that the basic first aid knowledge levels of the primary school teacher candidates who participated in the research were at a medium level In addition, the average scores of the primary school teachers who see the first aid knowledge level are higher than those who do not see themselves as sufficient, and the average scores of those who see the first aid knowledge level partially enough are higher than those who do not consider themselves sufficient.

References

 • Aktaş, B., Yılmaz, M., Dereli, F. & Yıldırım Sarı, H. (2019). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeyi. Jaren, 5(1), 17-22.
 • Başer, M., Çoban, S., Taşci, S., Sungur, G. & Bayat, M. (2007). Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing, 33(5), 428-432.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz Öztürk, Y. (2018). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ve Niğde merkez okullarındaki sınıf öğretmenlerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • İnan, H. F., Kurt, Z. & Kubilay, İ. (2011). Temel ilkyardım uygulamaları eğitim kitabı. TC Sağlık Bakanlığı.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. S. Balcı, B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8286-4472
Türkiye


İbrahim ALPTEKİN (Primary Author)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4428-7037
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Application Date October 21, 2020
Acceptance Date March 19, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 1

Cite

APA Demirci Güler, M. P. & Alptekin, İ. (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 299-331 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/60452/762751

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124