Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi ve Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 706 - 750, 29.04.2022

Abstract

Araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ortaokul matematik dersi kazanımlarına yönelik hazırladıkları dijital hikayelerin değerlendirilmesi ve öğretmen adaylarının sürece yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programı ikinci sınıfa devam eden 40 öğrencidir. Öğretmen adayları araştırma sürecinde ikişerli gruplara ayrılmışlardır. Araştırma 10 hafta sürmüştür. Hazırlanan dijital hikayelerin değerlendirilmesinde bir ölçek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek için ise 3 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçları dijital hikayelerde çoğunlukla dramatik soru ve müzik alt başlıklarında düşük puanlar olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde en fazla kullanılan yazılımın özelliklerini beğendikleri görülmüştür. Yazılımda ise karakterler, karakterlerin özellikleri ve animasyon oluşturmayı beğendiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının en fazla ses kaydı yapmak ve dijital hikayeye ses eklemek konusunda zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca bilgisayar ve internet temini de zorlandıkları konulardandır. Dijital hikaye oluşturmak isteyenlere yönelik önerilerin çoğunlukla kullanılacak yazılımla ilgili olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Albano, G., Dello Iacono, U., Fiorentino, G., & Polo, M. (2018). Designing mathematics learning activities in eenvironments. In Weigand, H. G., Clark-Wilson, A., Donevska-Todorova, A., Faggiano, E., Trgalova, J. (Eds.), Proc. of 5th ERME Topic Conference “Mathematics Education in the Digital Age” (MEDA), (pp. 2- 10), Copenhagen, Denmark.
 • Aydın, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikâye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Barrett, H. (2006, March). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 647-654). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Bran, R. (2010). Message in a bottle Telling stories in a digital world. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1790-1793. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.986.
 • Bratitsis, T., & Mantellou, M. (2020). Using digital storytelling to teach the subtraction algorithm in 2nd grade pupils. Themes in eLearning, 13, 55-68.
 • Ceylan, B. & Birinci, G. (2013). Teknopedogojik Eğitimde çoklu Ortam Uygulamaları. Yurdakul, I.K. ( Editör) Teknopedogojik eğitime daylıı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 131-159, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Chan, B. S., Churchill, D., & Chiu, T. K. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER), 13(1), 1-16. https://doi.org/10.19030/jier.v13i1.9907.
 • Chandler, P. (2015). PowToon. The School Librarian, 63(2), 84.
 • Ciğerci, F. M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikayelerin kullanılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Condy, J., Chigona, A., Gachago, D., Ivala, E., & Chigona, A. (2012). Pre-Service Students' Perceptions and Experiences of Digital Storytelling in Diverse Classrooms. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(3), 278-285.
 • Çakıcı, L. (2018). Dijital öykü temelli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarı motivasyon ve matematik etkinliklerine yönelik tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çetin, E. (2021). Digital storytelling in teacher education and its effect on the digital literacy of pre-service teachers. Thinking Skills and Creativity, 39, 100760. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100760.
 • Çıralı Sarıca, H & Koçak Usluel, Y . (2016). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı: bir rubrik geliştirme çalışması . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 6 (2) , 65-84 . DOI: 10.17943/etku.12600.
 • Dinçer, B. (2019). Dijital hikaye temelli matematik öğretiminin ortaokul öğrencilerinin kavram öğrenmeleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Graham, B. (2015). Power up your PowToon Studio project. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd.
 • Hill, S., & Grinnell, C. (2014, October). Using digital storytelling with infographics in STEM professional writing pedagogy. In 2014 IEEE International Professional Communication Conference (IPCC) (pp. 1-7). IEEE.
 • Islim,F. O., Ozudogru, G., & Sevim-Cirak, N. (2018). The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education. Educational Media International, 55(2), 107-122. DOI: 10.1080/09523987.2018.1484045.
 • İnan, C. (2015). A digital storytelling study project on mathematics course with preschool pre-service teachers. Educational Research and Reviews, 10(10), 1476-1479. DOI: 10.5897/ERR2015.2247.
 • Jakes, D.S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An Introduction to digital storytelling. http://bookstoread.com/etp/earle.pdf .
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kızıltepe, Z. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. İçinde Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y (Ed). , İçerik Analizi (ss.253-267). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kildan, A. O., & Incikabi, L. (2015). Effects on the technological pedagogical content knowledge of early childhood teacher candidates using digital storytelling to teach mathematics. Education 3-13, 43(3), 238-248. DOI: 10.1080/03004279.2013.804852
 • Kim, D., & Li, M. (2021). Digital storytelling: Facilitating learning and identity development. Journal of Computers in Education, 8(1), 33-61. https://doi.org/10.1007/s40692-020-00170-9.
 • Kim, D., Long, Y., Zhao, Y., Zhou, S., & Alexander, J. (2021). Teacher professional identity development through digital stories. Computers & Education, 162, 104040. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104040.
 • Kordaki, M. (2014). On the design of educational digital stories: the Ed-W model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1631-1635. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.447.
 • Kordaki, M., & Kakavas, P. (2017). Digital Storytelling as an effective framework for the development of computational thinking skills. EDULEARN2017, 3-5.
 • Küçükoğlu, U. (2019). Ortaokul öğrencilerinin matematik tarihi bağlamında hazırladıkları dijital öyküler üzerine bir araştırma: Matematik nasıl doğmuştur?. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Lambert, J. (2010). Digital storytelling cookbook. California, USA: Digital Diiner Press.
 • Marsico, G., Mollo, M., Albano, G., & Pierri, A. (2019). Digital Storytelling and Mathematical Thinking: An Educational Psychology Embrace. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 27(6). http://dx.doi.org/10.30722/IJISME.27.06.004
 • McLellan, H. (2007). Digital storytelling in higher education. Journal of Computing in Higher Education, 19(1), 65-79. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB yayınları.
 • Özcan, S., Kukul, V. & Karataş, S. (2016). Dijital hikayeler için dereceli değerlendirme ölçeği, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 Mayıs, 2016. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/305769307.
 • Özerbaş, M. A., & Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210. Doi: 10.14686/buefad.340057.
 • Özüdoğru, G., & Çakir, H. (2020). An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education. Participatory Educational Research, 7(1), 242-256. http://dx.doi.org/10.17275/per.20.14.7.1
 • Preradovic, N. M., Lesin, G., & Boras, D. (2016). Introduction of Digital Storytelling in preschool education: a case study from Croatia. Digital Education Review, (30), 94-105. https://doi.org/10.1344/der.2016.30.94-105.
 • Rioseco, M., Paukner-Nogués, F., & Ramírez-Muñoz, B. (2017). Incorporating powtoon as a learning activity into a course on technological innovations as didactic resources for pedagogy programs. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),12(6), 120-131. doi.org/10.3991/ijet.v12i06.7025.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In C. M. Crawford, R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber, & D. A. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2006-Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Robin, B. R. (2016). The power of digital storytelling to support teaching and learning. Digital Education Review, (30), 17-29. ://doi.org/10.1344/der.2016.30.17-29.
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational technology research and development, 56(4), 487-506. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9091-8.
 • Shelton, C. C., Archambault, L. M., & Hale, A. E. (2017). Bringing digital storytelling to the elementary classroom: video production for preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 33(2), 58-68. https://doi.org/10.1080/21532974.2016.1276871
 • Turgut, G. & Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121. https://doi.org/10.17569/tojqi.57305.
 • Türe- Köse, H. B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikaye anlatımının dinleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2021). Erişim adresi https://sozluk.gov.tr/ den 01.05.2021 tarihinde edinilmiştir. Ulum, E. & Ercan- Yalman, F. (2018). Fen bilimleri dersinde dijital hikaye hazırlamanın ders başarısı düşük ve bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 306-335. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506446
 • Uslupehlivan, E., Erden, M. K., & Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(ERTE Özel Sayısı), 1-22.
 • Van Gils, F. (2005, February). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd twente student conference on IT (Vol. 7). Retrieved from https://wwwhome.ewi.utwente.nl/~theune/VS/Frank_van_Gils.pdf.
 • Walters, L., Green, M., Goldsby, D., & Parker, D. (2018). Digital storytelling as a problem-solving strategy in mathematics teacher education: How making a math-eo engages and excites 21st century students. International Journal of Technology in Education and Science, 2(1), 1-16.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T. & Güneş, E. (2017). Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1621-1640. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338851.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E. & Çalışkan, G. (2017). Dijital hikâyeleme yöntemi ile etkili Türkçe öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275. https://doi.org/10.17943/etku.322366.
 • Yin, R. K. (2004). The case study anthology. United States of America: SagePublications.

Evaluation of Digital Stories Prepared by Preservice Elementary Mathematics Teachers and Review of Views

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 706 - 750, 29.04.2022

Abstract

The aim of study is to evaluate the digital stories prepared by preservice elementary mathematics teachers for gains and to examine the opinions about the process. The research was a qualitative case study. Participants of the study were 40 students attending the elementary school mathematics teaching program at the state university. Participants were divided into groups of two. The research lasted 10 weeks. A scale was used to evaluate the digital stories. In order to determine the opinions of participants a semi-structured interview form consisting of 3 questions was used. Content analysis was used in the analysis of the data. According to the results, it was observed that there were mostly low scores in dramatic question and music subtitles. When the opinions of participants were examined, it was seen that they liked mostly the features of the software used. In software, they expressed that they liked the characters, characters’ features and creating animation. It was determined that preservice teachers had the most difficulty in recording audio and adding sound. Also they had difficulties in supplying computers and internet. It has been determined that the suggestions for those who want to create a digital story are mostly related to the software

References

 • Albano, G., Dello Iacono, U., Fiorentino, G., & Polo, M. (2018). Designing mathematics learning activities in eenvironments. In Weigand, H. G., Clark-Wilson, A., Donevska-Todorova, A., Faggiano, E., Trgalova, J. (Eds.), Proc. of 5th ERME Topic Conference “Mathematics Education in the Digital Age” (MEDA), (pp. 2- 10), Copenhagen, Denmark.
 • Aydın, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikâye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Barrett, H. (2006, March). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 647-654). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Bran, R. (2010). Message in a bottle Telling stories in a digital world. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1790-1793. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.986.
 • Bratitsis, T., & Mantellou, M. (2020). Using digital storytelling to teach the subtraction algorithm in 2nd grade pupils. Themes in eLearning, 13, 55-68.
 • Ceylan, B. & Birinci, G. (2013). Teknopedogojik Eğitimde çoklu Ortam Uygulamaları. Yurdakul, I.K. ( Editör) Teknopedogojik eğitime daylıı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 131-159, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Chan, B. S., Churchill, D., & Chiu, T. K. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER), 13(1), 1-16. https://doi.org/10.19030/jier.v13i1.9907.
 • Chandler, P. (2015). PowToon. The School Librarian, 63(2), 84.
 • Ciğerci, F. M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikayelerin kullanılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Condy, J., Chigona, A., Gachago, D., Ivala, E., & Chigona, A. (2012). Pre-Service Students' Perceptions and Experiences of Digital Storytelling in Diverse Classrooms. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(3), 278-285.
 • Çakıcı, L. (2018). Dijital öykü temelli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarı motivasyon ve matematik etkinliklerine yönelik tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çetin, E. (2021). Digital storytelling in teacher education and its effect on the digital literacy of pre-service teachers. Thinking Skills and Creativity, 39, 100760. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100760.
 • Çıralı Sarıca, H & Koçak Usluel, Y . (2016). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı: bir rubrik geliştirme çalışması . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 6 (2) , 65-84 . DOI: 10.17943/etku.12600.
 • Dinçer, B. (2019). Dijital hikaye temelli matematik öğretiminin ortaokul öğrencilerinin kavram öğrenmeleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Graham, B. (2015). Power up your PowToon Studio project. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd.
 • Hill, S., & Grinnell, C. (2014, October). Using digital storytelling with infographics in STEM professional writing pedagogy. In 2014 IEEE International Professional Communication Conference (IPCC) (pp. 1-7). IEEE.
 • Islim,F. O., Ozudogru, G., & Sevim-Cirak, N. (2018). The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education. Educational Media International, 55(2), 107-122. DOI: 10.1080/09523987.2018.1484045.
 • İnan, C. (2015). A digital storytelling study project on mathematics course with preschool pre-service teachers. Educational Research and Reviews, 10(10), 1476-1479. DOI: 10.5897/ERR2015.2247.
 • Jakes, D.S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An Introduction to digital storytelling. http://bookstoread.com/etp/earle.pdf .
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kızıltepe, Z. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. İçinde Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y (Ed). , İçerik Analizi (ss.253-267). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kildan, A. O., & Incikabi, L. (2015). Effects on the technological pedagogical content knowledge of early childhood teacher candidates using digital storytelling to teach mathematics. Education 3-13, 43(3), 238-248. DOI: 10.1080/03004279.2013.804852
 • Kim, D., & Li, M. (2021). Digital storytelling: Facilitating learning and identity development. Journal of Computers in Education, 8(1), 33-61. https://doi.org/10.1007/s40692-020-00170-9.
 • Kim, D., Long, Y., Zhao, Y., Zhou, S., & Alexander, J. (2021). Teacher professional identity development through digital stories. Computers & Education, 162, 104040. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104040.
 • Kordaki, M. (2014). On the design of educational digital stories: the Ed-W model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1631-1635. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.447.
 • Kordaki, M., & Kakavas, P. (2017). Digital Storytelling as an effective framework for the development of computational thinking skills. EDULEARN2017, 3-5.
 • Küçükoğlu, U. (2019). Ortaokul öğrencilerinin matematik tarihi bağlamında hazırladıkları dijital öyküler üzerine bir araştırma: Matematik nasıl doğmuştur?. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Lambert, J. (2010). Digital storytelling cookbook. California, USA: Digital Diiner Press.
 • Marsico, G., Mollo, M., Albano, G., & Pierri, A. (2019). Digital Storytelling and Mathematical Thinking: An Educational Psychology Embrace. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 27(6). http://dx.doi.org/10.30722/IJISME.27.06.004
 • McLellan, H. (2007). Digital storytelling in higher education. Journal of Computing in Higher Education, 19(1), 65-79. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB yayınları.
 • Özcan, S., Kukul, V. & Karataş, S. (2016). Dijital hikayeler için dereceli değerlendirme ölçeği, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 Mayıs, 2016. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/305769307.
 • Özerbaş, M. A., & Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210. Doi: 10.14686/buefad.340057.
 • Özüdoğru, G., & Çakir, H. (2020). An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education. Participatory Educational Research, 7(1), 242-256. http://dx.doi.org/10.17275/per.20.14.7.1
 • Preradovic, N. M., Lesin, G., & Boras, D. (2016). Introduction of Digital Storytelling in preschool education: a case study from Croatia. Digital Education Review, (30), 94-105. https://doi.org/10.1344/der.2016.30.94-105.
 • Rioseco, M., Paukner-Nogués, F., & Ramírez-Muñoz, B. (2017). Incorporating powtoon as a learning activity into a course on technological innovations as didactic resources for pedagogy programs. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),12(6), 120-131. doi.org/10.3991/ijet.v12i06.7025.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In C. M. Crawford, R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber, & D. A. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2006-Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Robin, B. R. (2016). The power of digital storytelling to support teaching and learning. Digital Education Review, (30), 17-29. ://doi.org/10.1344/der.2016.30.17-29.
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational technology research and development, 56(4), 487-506. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9091-8.
 • Shelton, C. C., Archambault, L. M., & Hale, A. E. (2017). Bringing digital storytelling to the elementary classroom: video production for preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 33(2), 58-68. https://doi.org/10.1080/21532974.2016.1276871
 • Turgut, G. & Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121. https://doi.org/10.17569/tojqi.57305.
 • Türe- Köse, H. B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikaye anlatımının dinleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2021). Erişim adresi https://sozluk.gov.tr/ den 01.05.2021 tarihinde edinilmiştir. Ulum, E. & Ercan- Yalman, F. (2018). Fen bilimleri dersinde dijital hikaye hazırlamanın ders başarısı düşük ve bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 306-335. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506446
 • Uslupehlivan, E., Erden, M. K., & Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(ERTE Özel Sayısı), 1-22.
 • Van Gils, F. (2005, February). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd twente student conference on IT (Vol. 7). Retrieved from https://wwwhome.ewi.utwente.nl/~theune/VS/Frank_van_Gils.pdf.
 • Walters, L., Green, M., Goldsby, D., & Parker, D. (2018). Digital storytelling as a problem-solving strategy in mathematics teacher education: How making a math-eo engages and excites 21st century students. International Journal of Technology in Education and Science, 2(1), 1-16.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T. & Güneş, E. (2017). Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1621-1640. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338851.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E. & Çalışkan, G. (2017). Dijital hikâyeleme yöntemi ile etkili Türkçe öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275. https://doi.org/10.17943/etku.322366.
 • Yin, R. K. (2004). The case study anthology. United States of America: SagePublications.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Ruhşen ALDEMİR ENGİN> (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4383-1296
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date May 27, 2021
Acceptance Date October 20, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Aldemir Engin, R. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi ve Görüşlerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 706-750 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/943463

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124