Research Article
BibTex RIS Cite

Sığınmacı Çocukların Türkiye Algılarının Vatanseverlik Değeri Bağlamında Çizim Tekniği ile Belirlenmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 3, 2011 - 2043, 21.12.2023

Abstract

Ülkemiz sığınmacı çocuk ve gençlerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu sağlayabilmek adına bireysel ve uluslararası işbirlikleri ile birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Sığınmacı olarak birçok çocuğa ev sahipliği yapan ülkemiz, sıkıntı ve sorunların üstesinden gelmek için kampların içinde ve dışında çeşitli fırsatlarda yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı, Türkiye’de bir ilkokulda öğrenimlerine devam eden sığınmacı çocukların Türkiye’ye ilişkin sahip oldukları algıları vatanseverlik değeri bağlamında çizimler aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılında İzmir ili Karabağlar ilçesinde yer alan bir ilkokulda öğrenimlerine devam eden sığınmacı öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında çiz-anlat veri toplama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerden Türkiye denilince aklında oluşanları çizmesi ve çizdiklerini anlatması istemiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda yaklaşık 10 yıldır sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye’de yaşayan Sığınmacı çocukların çizimleri incelendiğinde, Türk milleti ve devletinin kendilerine yönelik takındığı koruyucu tavırlar üzerine çizimler yaptıkları gözlenmiştir.

References

 • Atasü Topcuoğlu, R. (2012). Düzensiz göç: Küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği. Ihlamur Öner, G. ve Öner, A. (Der.) Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (ss. 501-509) içinde. İstanbul: İletişim.
 • Babaoğlu, G. & Keleş, Ö. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin “yıldız” “gezegen” “ay, dünya ve güneş” kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 127-145.
 • Baş̧, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara. Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 129-142. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/11413/136309
 • Çilesiz, Ş. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research. Educational Technology Research and Development, 59(4), 487-510.

Determining Refugee Children's Perceptions of Turkey in the Context of Patriotism with Drawing Technique

Year 2023, Volume: 24 Issue: 3, 2011 - 2043, 21.12.2023

Abstract

Our country carries out many activities with individual and international collaborations in order to ensure the integration of refugee children and youth into the Turkish Education System. Our country, which hosts many children as asylum seekers, is trying to create various opportunities inside and outside the camps to overcome hardships and problems. The general purpose of this study is to reveal the perceptions of refugee children who continue their education in a primary school in Turkey, about Turkey, in the context of patriotism, through drawings. The research is a descriptive research in scanning model. The study group of the research consists of asylum seeker students who continue their education in a primary school located in Karabağlar district of İzmir province in the 2019-2020 academic year. Within the scope of the study, the draw-and-tell data collection technique was used. In the study, the students were asked to draw what they had in mind when Turkey was mentioned and to explain what they had drawn. In line with the data obtained as a result of the research, when the drawings of asylum-seeking children living in Turkey, which has been hosting refugees for about 10 years, are examined, it is observed that they draw on the protective attitudes of the Turkish nation and state towards them.

References

 • Atasü Topcuoğlu, R. (2012). Düzensiz göç: Küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği. Ihlamur Öner, G. ve Öner, A. (Der.) Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (ss. 501-509) içinde. İstanbul: İletişim.
 • Babaoğlu, G. & Keleş, Ö. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin “yıldız” “gezegen” “ay, dünya ve güneş” kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 127-145.
 • Baş̧, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara. Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 129-142. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/11413/136309
 • Çilesiz, Ş. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research. Educational Technology Research and Development, 59(4), 487-510.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Alperen AVCI 0000-0003-2395-9495

Derya KAYIRAN 0000-0002-0137-2119

Early Pub Date October 28, 2023
Publication Date December 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 24 Issue: 3

Cite

APA AVCI, A., & KAYIRAN, D. (2023). Sığınmacı Çocukların Türkiye Algılarının Vatanseverlik Değeri Bağlamında Çizim Tekniği ile Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2011-2043.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124