Year 2015, Volume 23 , Issue 2, Pages 679 - 696 2015-05-15

Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Evaluation Of Budget Management Processes In Foundation And State Universities According Some Variables

Figen ÇAM TOSUN [1]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde bütçe yönetimi süreçlerini üniversite/ fakülte yöneticilerinin görüşlerine dayanarak betimlemektir. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemi içinde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de öğretim faaliyetinde bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu 282 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Üniversite Yöneticilerinin Bütçe Yönetimi Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Excel ve SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Yüzde ve frekanslar hesaplanmış, ki kare analizi yapılmıştır. Yöneticilerin açıklamalarından üniversite anlayışlarının büyük oranda Humbolt modelinden etkilendiği aynı zamanda Anglo Sakson modeline doğru dönüştüğü görülmektedir. Yöneticilerin yaşadığı bütçe sorunlarının bütçe eksikliği, bütçe sistemleri ve bütçe uygulamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to describe budget management processes at universities in Turkey according to university / faculty managers’ opinions. In this research, Survey model was used as a part of quantitative research method. The sample of the research is 282. Questionnaire which is titled “Budget Management Survey for University Managers” developed by researcher were applied as data collection tools. Collected data from questionnaire were analyzed by MS Excel and SPSS 16.0 statistic software. Frequencies and percentages were calculated for each question in survey. Chi-square analysis was made. Result of the research shows that managers’ university understandings have affected mostly by Humbolt model and turned into Anglo-Saxon university model. According to conclusions of this research, the reasons for budget problems which managers experience are caused by lack of budget, budget systems and budgeting practices.
 • Antalyalı, Ö., L., 2007, Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu, Sü- leyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, sayı 6.
 • Aslan, G., 2010, Öğretim Üyelerinin “Girişimci Üniversite” ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri, Eğitim Toplum Bilim Dergisi, cilt 8 sayı 30.
 • Aslan, G., 2010, Öğretim Üyelerinin “Girişimci Üniversite” ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri, International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), ISBN: 978 605 364 104 9, 11-13 November, Antalya
 • Balcı, A., 2010, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., 2010, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dinçer, Ö. ve Fidan. Y, 1998, İşletme Yönetimine Giriş (3.Basım), İstanbul: Beta Yayınları
 • Devlet PlanlamaTeşkilatı (DPT), 2000, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara
 • Günay, D., 2004, Üniversitenin Neliği, Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği, In- ternational Congress On Higher Education, May 27-29, İstanbul
 • Karakütük, K., 2007, Üniversitelerin Bütçe Yönetimi Sorunları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Eylül, Tokat
 • Karakütük, K., 2012, Eğitim Planlaması, Ankara, Elhan Kitap.
 • Karasar, N., 2010, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavili Arap, S., 2010, Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt: 65 sayı: 1
 • Kurul Tural, N., 2007, “Universities and Academic Life in Turkey: Changes and Challenges” International Journal of Educational Policies. Volume: 1 Number:1
 • Mcmillan, J. H., Schumacher, S., 2006, Research İn Education: Evidence-Based İnquiry, Pearson Education, İnc. New York.
 • Özdem, G., Sarı, E., 2008, Yükseköğretimde Yeni Bakış Açılarıyla Birlikte Yeni Kurulan Üniversitelerden Beklenen İşlevler (Giresun Üniversitesi Örneği), Üniversite ve Toplum, cilt 8, sayı 1
 • Öztürk, S., 2006, Üniversitelerin Yapısal ve İşlevsel Değişiminde Üniversite Özerkliğinin Yeniden Tanımlanması veya Özerklik Kavramı ve Üniversite Özerkliği, Üniversite ve Toplum Dergisi, cilt 6, sayı 4
 • Yeşiltaş K., 2000, Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi Ve Bir Örnek: Koç Üniversitesi Kütüphanesi Bütçe Yönetimi Sistemi Analizi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2005, Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ulaşılma tarihi: 01.07.2013, http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com _docman&task=cat_view&gid=178
Other ID JA43DR99ZC
Journal Section Articles
Authors

Author: Figen ÇAM TOSUN
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241415, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {679 - 696}, doi = {}, title = {Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇAM TOSUN, Figen} }
APA ÇAM TOSUN, F . (2015). Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (2) , 679-696 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22599/241415
MLA ÇAM TOSUN, F . "Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 679-696 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22599/241415>
Chicago ÇAM TOSUN, F . "Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 679-696
RIS TY - JOUR T1 - Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi AU - Figen ÇAM TOSUN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 696 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi %A Figen ÇAM TOSUN %T Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAM TOSUN, Figen . "Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 679-696 .
AMA ÇAM TOSUN F . Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 679-696.
Vancouver ÇAM TOSUN F . Vakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 696-679.