Kastamonu Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume 28 - Issue 3 - May 20, 2020
 1. Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Elektronik Performans Destek Sisteminin Kâğıt Prototip Kullanılabilirliği
  Pages 1105 - 1123
  Tayfun AKIN , Yasemin KOÇAK USLUEL
 2. Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey
  Pages 1124 - 1129
  Mahmut ÖZER
 3. Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Uyumluluğunun Yordanmasında Psikolojik İhtiyaçlar ve Azmin Rolü
  Pages 1130 - 1141
  Ahmet AYAZ , Hasan EŞİCİ
 4. Gazetelerin Olumlu veya Olumsuz İçeriklerini, Eleştirel Medya Okuryazarlığı Anlayışıyla Çözümleme
  Pages 1142 - 1153
  Mehmet ÜLKER
 5. İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Güvenliği Uygulamaları Açısından Okul Güvenliği
  Pages 1154 - 1167
  Ayhan KANDEMİR , Türkan ARGON
 6. Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında (1924-2018) Dil Becerilerinin Öğretiminde Kullanılan Tekniklerin İncelenmesi
  Pages 1168 - 1180
  Ümit YILDIZ , Burak ASMA
 7. Integrating Technology in Counselor Education Programs
  Pages 1181 - 1189
  Bilal KALKAN
 8. Erasmus+ Hareketliliklerine Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1190 - 1197
  Muhammet Esad KULOĞLU
 9. Ergenlerde Saldırganlık: Duygu Düzenleme ve Duygusal Başa Çıkmanın Rolü
  Pages 1198 - 1208
  Fulya CENKSEVEN ÖNDER , Özge CANOĞULLARI AYAZSEVEN
 10. Verimlilik ve İnsan İlişkileri Söylemleri Arakesitinde Eğitim Yönetiminin Bilgi Temeli Oluşumu: Chester Barnard ve Etkileri
  Pages 1209 - 1219
  Ünal DENİZ
 11. Üniversite Öğrencilerinde Kendini Sabotajın Yordayıcısı Olarak Cinsiyet, Yaş ve Farklı Mükemmeliyetçilik Tarzları
  Pages 1220 - 1232
  Nursel TOPKAYA , Göksel ÖZLÜ
 12. The Effect of Sport on Life Skills of Athlete-Students in Different Education Levels: Mixed Research Approach
  Pages 1233 - 1243
  Aynur YILMAZ
 13. Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 1244 - 1252
  Zeynep ŞEN AKÇAY , Nuray SENEMOĞLU
 14. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Kalite Düzeylerine Etkisi
  Pages 1253 - 1267
  Serpil KARA , Serkan YILMAZ , Sevgi KINGIR
 15. Türkiye’de Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Alan İçi Çalışmalarına Genel Bir Bakış
  Pages 1268 - 1280
  Barış KARDEŞ , Gökalp PARASIZ
 16. Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Kütüphane Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Pages 1281 - 1295
  Nilgün YENİCE , Özden DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL , Neslihan YAVAŞOĞLU
 17. Aile Özellikleri ve Mutluluk: Çanakkale’de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1296 - 1306
  Ümit DEMİR
 18. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)
  Pages 1307 - 1320
  Seher AZRAK , Elvan YALÇINKAYA
 19. Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 1321 - 1332
  Berrin DOĞUSOY , Meryem SEVİNÇ , Hilal ERGÜN
 20. Modellerle Zenginleştirilmiş Fen Öğretiminin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Tutum Üzerine Etkisi
  Pages 1333 - 1344
  Faruk ŞİMŞEK , Ergin HAMZAOĞLU
 21. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiDil,
  Pages 1345 - 1356
  Samet AKALIN , Abdullah ADIGÜZEL
 22. Sosyal Bilgiler Öğretimi Bağlamında İlkokul Öğrencilerinin Doğaya Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
  Pages 1357 - 1365
  Hanifi ŞEKERCİ , Midrabi Cihangir DOĞAN
 23. Akademik Okuryazarlık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1366 - 1379
  Sezgin DEMİR , Hacer DENİZ
 24. Ortaokul Türkçe Derslerinde Kültür Aktarımına Yönelik Uygulamalar
  Pages 1380 - 1389
  Cafer ÇARKIT
 25. 3D Strateji Öğretiminin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejileri Kazanmalarına Etkisi
  Pages 1390 - 1406
  Tahsin FIRAT , Cevriye ERGÜL
 26. Argümantasyon Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Değişim Ünitesi Başarılarına ve Bireysel Değişimlerine Yansıması
  Pages 1407 - 1417
  Büşra Nur ÇAKAN AKKAŞ , Esra KABATAŞ MEMİŞ
 27. Revise and Update of Competencies about Using Practical Tools for Content Development Scale
  Pages 1418 - 1428
  Zeynep YURTSEVEN AVCI , Funda ERGULEC , Kübra KARAKAYA ÖZYER , Esra EREN
 28. Hadi Oynayalım: Okul Öncesi Çocukların Otorite, Kural ve Kural İhlalini Oyun Bağlamında Değerlendirmeleri
  Pages 1429 - 1437
  Melike ACAR , Ayşegül ÖZEN , Özge KILIÇ
 29. Demotivational Factors Towards Learning English for the Students of Social Sciences High SchoolMotivation,
  Pages 1438 - 1447
  Yıldız İSAOĞLU , Sevinç ERGENEKON EMİR
 30. Ortaokul Matematik Öğretmenleri Ölçme-Değerlendirmeyi Nasıl Yapıyor? Bir Durum Çalışması
  Pages 1448 - 1459
  Fatih ÖNEL , Funda DALKILINÇ , Neslihan ÖZEL , Şule DENİZ , Tuğçe BALKAYA , Gamze BİREL
 31. Çocuklarda Okul Temelli Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Algılanan Stresin Aracı Rolü
  Pages 1460 - 1470
  Halil EKŞİ , Ayşe ÇİNİ , Erdem SEVİM
 32. Examining Efl Students’ Achievements and Perceptions in Terms of Writing Skills in Flipped Classroom Environment
  Pages 1471 - 1486
  Meriç GÜRLÜYER , Gencer ELKILIÇ
 33. Haydar Kazgan’ın Ekonomi Tarihi Çalışmaları Işığında Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Pages 1487 - 1499
  Hayati ADALAR
 34. Öğretmen Adaylarının “Su Kirliliği” Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Veri Çeşitlemesi Yoluyla Belirlenmesi
  Pages 1500 - 1528
  Adem YILMAZ , Erkan YANARATEŞ
 35. YAP Programlama Öğretim Modelinin Öğrencilerin Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi
  Pages 1529 - 1540
  Ali Kürşat ERÜMİT , Güven ŞAHİN , Hasan KARAL
 36. Pedagojik Formasyon Programındaki Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Zihin Haritaları
  Pages 1541 - 1557
  Güler TULUK
 37. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yeni Lisans Programında Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Yeterlilik ve Sınırlılıkları
  Pages 1558 - 1572
  İlyas YAZAR , Esra BEYHAN
 38. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspata Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars Örneklemi
  Pages 1573 - 1582
  Esra ALTINTAŞ , Şükrü İLGÜN
 39. Bir Simülasyon Olarak Eğitim ve Eğitim Programları
  Pages 1583 - 1599
  Volkan DURAN , Güliz KAYMAKCI , Ahmet ÜNAL
 40. Yakup Kadri’nin Anamın Kitabı Adlı Eserinde Eski Eğitim Anlayışı
  Pages 1600 - 1609
  Hamza AYDOĞDU
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.