502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Kastamonu Education Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume: 27 Issue:5 Last Issue
Volume 27 - Issue 5 - Sep 2019
 1. Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri
  Pages 1841 - 1864
  Sevinç Ölçer
 2. Surprise Box Stories Told by Preschool Children
  Pages 1865 - 1874
  Nilay Dereobalı, Mihriban Özcan
 3. Makine Öğrenmesi Tekniklerini ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanterini Kullanarak Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi için Bir Model Önerisi
  Pages 1875 - 1892
  Elif Kartal, Sezer Köse Biber, Mahir Biber, Melodi Özyaprak, İrfan Şimşek, Tuncer Can
 4. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 1893 - 1910
  Ali Sabancı, Nihat Akcan
 5. Cinsiyetin Fen Laboratuvarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması (Türkiye Örneği)
  Pages 1911 - 1920
  Yunus Emre Baysal, Fatma Mutlu
 6. Müzik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları (Tokat İli Örneği)
  Pages 1921 - 1934
  Gökhan Öztürk, Özlem Öztürk
 7. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitimi Etkinlik Örneği: Pıhtı Önleyici İlaç
  Pages 1935 - 1946
  Fethiye Karslı Baydere, Yasemin Hacıoğlu, Koray Kocaman
 8. Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1947 - 1954
  Fatma Orgun, Nilay Özkütük, Hale Sezer
 9. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
  Pages 1955 - 1975
  Belkız Caymaz, Abdullah Aydın
 10. Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1977 - 1990
  Sinem Fariz, Safiye Sarıcı Bulut
 11. Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: İş Doyumunun Aracı Rolü
  Pages 1991 - 2000
  Selçuk Demir
 12. 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi
  Pages 2001 - 2013
  Zeki Apaydın, Mehmet Ali Kandemir
 13. Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 2015 - 2025
  Esra Töre
 14. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1
  Pages 2043 - 2055
  Mustafa Uzoğlu, Fatih Aktürk
 15. Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course
  Pages 2057 - 2066
  Buket Kip Kayabaşı, Sinan Aydın
 16. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri
  Pages 2067 - 2076
  Fatih Aydın, Ali Çağatay Kılınç
 17. Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri
  Pages 2077 - 2088
  Erhan Görmez
 18. Harmanlanmış Bir Kültürde Yaşamak: Adana’da Göçmen Çocuklar
  Pages 2089 - 2102
  Zekiye Çağımlar, Metin Altunkaynak
 19. Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi
  Pages 2115 - 2127
  Nalan Bayraktar Balkır, Ece Zehir Topkaya
 20. Yükseköğretim Kurumlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 2129 - 2140
  Yıldız Özaydın Aydoğdu, Selami Eryılmaz
 21. Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 2141 - 2159
  Hasan Güner Berkant, Onur Gökçedağ
 22. Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri
  Pages 2161 - 2172
  İbrahim Gökdaş, Şerife Ak
 23. Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Semantik Algılarının ve STEM Yaklaşımına Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
  Pages 2173 - 2186
  Gülşah Günşen, Gülden Uyanık, Berrin Akman
 24. Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması
  Pages 2187 - 2202
  Erhan Kutlucan, Recep Çakır, Yavuz Ünal
 25. Aid Policies Regarding Poor Students With Low Socioeconomic Levels at Schools: Reconsidering Social Justice
  Pages 2203 - 2220
  Gülay Aslan
 26. Effective Children’s Rights Education in Turkey from the Perspective of Classroom Teachers: Problems and Suggestions
  Pages 2221 - 2232
  Ayşe Öztürk, Muhammed Eren, Büşra Topçu
 27. Yazma Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 2233 - 2242
  Meryem Yılmaz Soylu, Buket Akkoyunlu
 28. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 2243 - 2259
  Sairan Mohammed Rashid Mahmood, Ramazan Sak
 29. Development a Material Used in Case-Based Learning for Analytical Chemistry Laboratory Application and Students’ Views
  Pages 2261 - 2278
  Tuğçe Günter, Sibel Kılınç Alpat
 30. Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi
  Pages 2279 - 2292
  Ziya İnce
 31. İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi
  Pages 2293 - 2310
  Zehranur Kaya, Ümit Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu
 32. Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması
  Pages 2311 - 2330
  Ceyhan Çiğdemoğlu, Ayşegül Tekeli, Fitnat Köse
 33. Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
  Pages 2331 - 2346
  Orhan Oğuz, Mehmet Çakır
 34. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Pages 2355 - 2368
  Deniz Özcan, Şener Gülkaya
 35. Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 2347 - 2354
  Mikail Savaş, Mehmet Yazıcı
 36. Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi

  Nurullah Yazıcı, Mustafa Albayrak
 37. Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis

  Nurahayat Çelebi, Ramazan Şamil Tatık
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.

Full Text

The full text of the articles can be accessed by http://kefdergi.kastamonu.edu.tr