Kastamonu Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image


Dear researchers,
Our journal is currently in the process of restructuring. Hence, the acceptance and publishing standards will be adopted in accordance with the application processes of the international indexes. Among the manuscripts submitted to our journal, the ones written in English will be given priority.

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume 28 - Issue 1 - Jan 31, 2020
 1. İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması
  Pages 1 - 16
  Derya YILMAZ GÜNDÜZ
 2. Akademisyenlerin Gözünden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne Bakış
  Pages 17 - 35
  Ayşegül BAKAR-ÇÖREZ , Aynur KOLBURAN GEÇER
 3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 36 - 51
  Oğuzhan NACAROĞLU , Oktay BEKTAŞ , Oktay KIZKAPAN
 4. Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemi ile Yapılan Deney Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğrenci Görüşleri
  Pages 52 - 71
  Burcu ANILAN , Asiye BERBER , Nurşide SUDER
 5. Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi
  Pages 72 - 81
  Yusuf ERGEN , Celal BOYRAZ , Onur BATMAZ , Ceren ÇEVİK KANSU
 6. Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği
  Pages 82 - 94
  Gökşen ÜÇÜNCÜ , Gönül SAKİZ
 7. Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeğinin Türkiye Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 95 - 106
  Mehmet DURNALİ , İbrahim LİMON
 8. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri
  Pages 107 - 124
  Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN , Ergin HAMZAOĞLU
 9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Pages 125 - 136
  Serpil RECEPOĞLU , Bilgin Ünal İBRET
 10. Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 137 - 153
  Serdar BOZAN , Abdurrahman EKİNCİ
 11. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğretim Teknikleri Tercihlerinin Ölçeklendirilmesi
  Pages 154 - 170
  Kadriye Belgin DEMİRUS , Selahattin GELBAL
 12. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Süreç Becerilerinin EEG Ölçümleri ile İlişkilendirilmesi
  Pages 171 - 185
  Burçin ACAR ŞEŞEN , Ayfer MUTLU , Seda USTA GEZER , Elif İNCE
 13. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk ile İşlemsel Uzaklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 186 - 201
  İsmail KARAKUŞ , Tuğba YANPAR YELKEN
 14. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve Yabancılaşma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 202 - 219
  Alev ÖNDER , Özge CENGİZ , Asude BALABAN DAĞAL
 15. Bilgisayar Sunumlarına Yönelik Görüşler Ölçeği (BSYGÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 220 - 233
  Selami YEŞİLYURT , Cüneyt ÇAPRAZ
 16. Lise Öğrencilerinin Matematik Başarısı, Kaygısı ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Üzerine: GeoGebra Dinamik Yazılımı
  Pages 234 - 252
  Gamze TUZER ÜNSAL , Cenk AKAY
 17. Tarihsel Seyir İçinde Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Süreci
  Pages 253 - 266
  Gökhan SAVAŞ
 18. Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına Etkisi
  Pages 267 - 285
  İzzet ŞEREF
 19. Oturarak Voleybol Oyuncularının Öz Güven Düzeylerinin Tespiti
  Pages 286 - 294
  Atike YILMAZ , Hüseyin KIRIMOĞLU
 20. Güzel Sanatlar Liselerindeki Türk Sanat Müziği Teori Ve Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 295 - 308
  Hande Nur AŞIK GÖKÇE , Gökhan ÖZDEMİR
 21. Polislerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Pages 309 - 327
  Bülent DEMİREL , Bülent DÖŞ
 22. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Stresleri, Kariyer Uyum Yetenekleri ve Mentörlük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 328 - 337
  Hazel DURU , Filiz GÜLTEKİN
 23. Farklı Branşlardan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gözlemleri
  Pages 338 - 351
  Şerife Şenay İLİK , Serdal DENİZ
 24. Fen Eğitiminde Kullanılan Dijital Hikâyelerin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısı, Sayısal Yetkinlik Durumları ve Sorgulama Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Pages 352 - 370
  Agah Tuğrul KORUCU
 25. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Algılarının Resmetme Yoluyla İncelenmesi
  Pages 371 - 388
  Hayal YAVUZ MUMCU
 26. Dikkat Becerisi Geliştirmeye Dayalı Programın Dikkat Eksikliği Olan İlkokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 389 - 405
  Emine KULA , Abdullah SÜRÜCÜ
 27. Farklı Kültürlerin Bulunduğu Bir Okul Ortamında Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların Çokkültürlülük Bağlamında İncelenmesi
  Pages 406 - 420
  Aygil TAKIR , Ayşen ÖZEREM
 28. Felsefe Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Felsefi Tutum ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 421 - 430
  Rabia DİRİCAN , Ümit DENİZ
 29. Türkiye’de İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Beceri ve Ödev Önerileri üzerine Bir Çalışma
  Pages 431 - 441
  Reyhan AĞCAM , Muzaffer Pınar BABANOĞLU
 30. “Özel Öğretim Yöntemleri” Dersine Pedagojik Formasyon Eğitimi Coğrafya Bölümü Öğrencileri Açısından Bakış
  Pages 442 - 455
  Ayşegül ŞEYİHOĞLU , Neşe DUMAN
 31. Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemindeki Yaşantılarına İlişkin Bir Değerlendirme
  Pages 456 - 467
  Selvi DEMİR , Yılmaz DEMİR
 32. Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı
  Pages 468 - 481
  Kerim LAÇİNBAY , Meliha YILMAZ
 33. 80’lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış
  Pages 482 - 493
  Güzin ÖZDAĞOĞLU , Muhammet DAMAR , Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Hale TURHAN DAMAR , Özlem BİLİK
 34. Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi
  Pages 494 - 511
  Hakkı Alper PİRCİ , Gülten TORUN
 35. Okul Öncesinde Fen Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 512 - 520
  Aycan BULDUR , Fatma ALİSİNANOĞLU
 36. Öğretmenlerin Hata Yönelimli Motivasyona İlişkin Görüşleri
  Pages 521 - 538
  Hakan SÖNMEZ , Hamit ÖZEN
 37. Üç Boyutlu Katkı Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 539 - 548
  Abdullah ALDEMİR , Seher BALCI ÇELİK
 38. Enformatik Dersi için Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Güvenilirlik ve Geçerlilik İşlemleri
  Pages 549 - 557
  Murat MERİÇELLİ , Tolga GÜYER
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.