PDF BibTex RIS Cite

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Year 2014, Volume: 22 Issue: 2, 439 - 455, 15.07.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çeşitli projelerle kullanımı sıklaşmaya başlayan akıllı tahtanın sınıf öğretmenleri tarafından nasıl, hangi amaçla kullanıldığını ve sınıf yönetimine katkılarını belirlemek, kullanılan özellikleri açısından karşılaştırmak ve bu teknolojinin sınıf ortamı içerisindeki olumlu ya da olumsuz etkilerine ait sınıf öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde bulunan 4 özel okulda görev yapan toplam 36 sınıf öğretmenine dört adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri, sınıflarda akıllı tahta kullanmanın motivasyonu artırdığı, öğrencilerin derse daha iyi odaklandıkları, derse aktif katılmak istedikleri ve öğretmenlerin eğlenceli bir ders işlemesini sağladığı yönünde olmuştur.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğret- menlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 15, 457 – 471.
 • Akdemir, E. (2009). Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin coğrafya ders başarıları üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversi- tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Allen, J. D. (1986). Classroom management: students perspectives, goals, and strategies. American Educational Research Journal, 23(3), 437-459.
 • Altınçelik, B. (2009) İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı motivasyonu sağlaması yö- nünden akıl tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Ateş, M.(2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi. 22, 409 – 427, İstanbul.
 • Baki, A.,Yalçınkaya,H. A., Özpınar, İ. ve Uzun, S. Ç.(2009). İlköğretim matematik öğretmen- leri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (1), 67-85.
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretme teknikleri ve materyal geliştirme. 2.Baskı, Anı Yayın- cılık, Ankara.
 • Beauchamp, G. (2004). Teacher use of the ınteractive whiteboard in primary schools: towards an effective transition framework. Technology, Pedagogy and Education, 13, 3, 327-348.
 • Beeland, W. D. (2011). Student engagement, visual learning and technology: can ınteractive whiteboards help?< http://teach.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf> (2011, Ekim 2)
 • Blue,E.&Tirotta,R.(2011).Cloud computing and ınteractive whiteboards in teacher preparati- on.TechTrends,55,3,31-37.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kul- lanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 19-28.
 • Deaney, R., Chapman, A., Hennessy ve S. (2009). A case-study of one teacher’s use of an inte- ractive whiteboard system to support knowledge co-construction in the history classroom. The Curriculum Journal, 20, 4, 365–387.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve mate- matik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması, 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey.
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç-gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1, 1, 48-61.
 • Gérard, F. & Widener, J.(2011). A smarter way to teach foreign language: the smart board™ ınteractive whiteboard as a language learning tool. <http://downloads01.smarttech.com> (2011, Ekim 15)
 • Glover, D., Miller. & D. Averis, D. (2003). Anacea or prop: the role of the ınteractıve whıte- board ın ımprovıng teachıng effectıveness. Keele University, Staffordshire, U. K. <http:// fatihprojesi.meb.gov.tr/site/amac.php> adresinden (2011, Aralık 1). tive+whiteboards+and+isplays/SMART+Board+interactive+whiteboards.>adresinden (201,1 Aralık 6).
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1, 1, 72-92.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolo- jileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1),79-91.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kul- lanma düzeyleri: amasya ili örneği. AÜ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,1,90-101.
 • Kayaduman, H., Sırakaya M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğret- menlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik bilişim, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kaya, H. ve Aydın F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıl- lı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 3, 1.
 • Kazu, İ. Y., Yavuzalp, N.(2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüş- leri. Eğitim ve Bilim,33,150.
 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların ögretim alanında kullanımına iliskin ögretmen yeter- lilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET,2 (3),77-84.
 • Loschert, K. (2004). Bye bye blackboard. National Education Association of the United Sta- tes, 23, 1, 30-42.
 • Mechling, L. C., Gast, D. L. & Krupa, K. (2007). ımpact of smart board technology: an ınvestigation of sight word reading and observational learning. J Autism Dev Disord, 37:1869–1882.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). Sage Pub- lication, Inc.
 • Preston, C. & Mowbray, l. (2008). Use of smart boards for teaching, learning and assessment in kindergarten science. Teaching Science, 54, 2, 50-53.
 • Smith, H, J., Higgins, S., Wall, K. & Miller, J.(2005). Interactive whiteboards: boon or band- wagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 91-100.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004) . İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3, 1, 16.
 • Ulaş, A. H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,14 (1): 63-84.
 • Varol, N. (1997) Bilgisayar destekli eğitim, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri uluslararası eğitim sempozyumu, 24-26, Elazığ, 138-145.
 • Xin ,J. F. & Sutman, F.X. (2011). Using the smart board in teaching social stories to students with autism. Teachıng Exceptıonal Chıldren, 43, 4, 18-24.
 • Xu, H. L. (2011). It makes the whole learning experience better”: Student feedback on the use of the ınteractive whiteboard in learning chinese at tertiary level. Asian Social Sci- ence,7,11,20-34.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 39-224- 227) 8. basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 257) 5. basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1, 155-167.

THE OPINIONS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ON THE USE OF SMART BOARD

Year 2014, Volume: 22 Issue: 2, 439 - 455, 15.07.2016

Abstract

The aim of this study is to determine how and for what purposes the smart board, which began to be used frequentl, is used by elementary school teachers and its contribution to the class management, to compare the features used by them and to discover elementary teachers’ experiences and opinions about positive and negative effects of smart board in the class. For this purpose, four open-ended questions were asked to 36 teachers who work in four different private schools in Konya. The written responses of the teachers were analyzed using descriptive analysis. According to the results teachers think that smart board increases the motivation, helps students to focus the course better, makes students attend the courses actively and also provides more enjoyable courses.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğret- menlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 15, 457 – 471.
 • Akdemir, E. (2009). Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin coğrafya ders başarıları üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversi- tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Allen, J. D. (1986). Classroom management: students perspectives, goals, and strategies. American Educational Research Journal, 23(3), 437-459.
 • Altınçelik, B. (2009) İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı motivasyonu sağlaması yö- nünden akıl tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Ateş, M.(2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi. 22, 409 – 427, İstanbul.
 • Baki, A.,Yalçınkaya,H. A., Özpınar, İ. ve Uzun, S. Ç.(2009). İlköğretim matematik öğretmen- leri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (1), 67-85.
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretme teknikleri ve materyal geliştirme. 2.Baskı, Anı Yayın- cılık, Ankara.
 • Beauchamp, G. (2004). Teacher use of the ınteractive whiteboard in primary schools: towards an effective transition framework. Technology, Pedagogy and Education, 13, 3, 327-348.
 • Beeland, W. D. (2011). Student engagement, visual learning and technology: can ınteractive whiteboards help?< http://teach.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf> (2011, Ekim 2)
 • Blue,E.&Tirotta,R.(2011).Cloud computing and ınteractive whiteboards in teacher preparati- on.TechTrends,55,3,31-37.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kul- lanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 19-28.
 • Deaney, R., Chapman, A., Hennessy ve S. (2009). A case-study of one teacher’s use of an inte- ractive whiteboard system to support knowledge co-construction in the history classroom. The Curriculum Journal, 20, 4, 365–387.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve mate- matik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması, 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey.
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç-gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1, 1, 48-61.
 • Gérard, F. & Widener, J.(2011). A smarter way to teach foreign language: the smart board™ ınteractive whiteboard as a language learning tool. <http://downloads01.smarttech.com> (2011, Ekim 15)
 • Glover, D., Miller. & D. Averis, D. (2003). Anacea or prop: the role of the ınteractıve whıte- board ın ımprovıng teachıng effectıveness. Keele University, Staffordshire, U. K. <http:// fatihprojesi.meb.gov.tr/site/amac.php> adresinden (2011, Aralık 1). tive+whiteboards+and+isplays/SMART+Board+interactive+whiteboards.>adresinden (201,1 Aralık 6).
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1, 1, 72-92.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolo- jileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1),79-91.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kul- lanma düzeyleri: amasya ili örneği. AÜ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,1,90-101.
 • Kayaduman, H., Sırakaya M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğret- menlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik bilişim, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kaya, H. ve Aydın F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıl- lı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 3, 1.
 • Kazu, İ. Y., Yavuzalp, N.(2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüş- leri. Eğitim ve Bilim,33,150.
 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların ögretim alanında kullanımına iliskin ögretmen yeter- lilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET,2 (3),77-84.
 • Loschert, K. (2004). Bye bye blackboard. National Education Association of the United Sta- tes, 23, 1, 30-42.
 • Mechling, L. C., Gast, D. L. & Krupa, K. (2007). ımpact of smart board technology: an ınvestigation of sight word reading and observational learning. J Autism Dev Disord, 37:1869–1882.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). Sage Pub- lication, Inc.
 • Preston, C. & Mowbray, l. (2008). Use of smart boards for teaching, learning and assessment in kindergarten science. Teaching Science, 54, 2, 50-53.
 • Smith, H, J., Higgins, S., Wall, K. & Miller, J.(2005). Interactive whiteboards: boon or band- wagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 91-100.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004) . İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3, 1, 16.
 • Ulaş, A. H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,14 (1): 63-84.
 • Varol, N. (1997) Bilgisayar destekli eğitim, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri uluslararası eğitim sempozyumu, 24-26, Elazığ, 138-145.
 • Xin ,J. F. & Sutman, F.X. (2011). Using the smart board in teaching social stories to students with autism. Teachıng Exceptıonal Chıldren, 43, 4, 18-24.
 • Xu, H. L. (2011). It makes the whole learning experience better”: Student feedback on the use of the ınteractive whiteboard in learning chinese at tertiary level. Asian Social Sci- ence,7,11,20-34.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 39-224- 227) 8. basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 257) 5. basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1, 155-167.

Details

Other ID JA43HN69UH
Journal Section Review Article
Authors

Seyat POLAT This is me
Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni Konya-Türkiye


Ahmet ÖZCAN This is me
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Publication Date July 15, 2016
Published in Issue Year 2014 Volume: 22 Issue: 2

Cite

APA
POLAT, S., & ÖZCAN, A. (2016). THE OPINIONS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ON THE USE OF SMART BOARD. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.

10037