Year 2017, Volume 25 , Issue 3, Pages 1099 - 1118 2017-05-15

Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları
Pre-Service Music Teachers’ Metaphors for The Concept of Teacher

Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ [1]


Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına yönelik algılarının metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 130 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, “Öğretmen… gibidir; çünkü…” yada “Öğretmen…benzer; çünkü….” cümlelerini tamamlamaları ile elde edilmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan anket yolu ile toplanmıştır. Daha sonra, veriler içerik analizi yöntemi ile incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmada, müzik öğretmeni adayları 31adet metafor üretmiştir. Müzik öğretmeni adayları tarafından üretilen bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 5 kavramsal kategori altında toplanmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları tarafından “öğretmen” kavramının birbirlerinden farklı metaforlarla açıklandığı ortaya çıkarılmıştır. 

This study aimed to determine pre-service music teachers’ perception of the concept of teacher by means of metaphors. The study sample included 130 pre-service music teachers in the Music Teaching Program of the Fine Arts Teaching Department at Balıkesir University’s Necatibey Education Faculty. The study data were collected by having the participants complete the sentences. “A teacher is like a... because....” or “A teacher resembles to a... because...” This is a qualitative study. The data were collected using a questionnaire created by the researcher with open-ended questions. The data were examined using content analysis method before being interpreted. The pre-service music teacher produced 31 metaphors. These metaphors were classified into five theoretical categories by shared characteristics. The study results revealed that the concept of teacher was explained using different metaphors by the pre-service teachers.

 • Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 171, 100-108.
 • Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri öğretmeni kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish. 8 (6), 43-59.
 • Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2011). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Eskişehir.
 • Botha, E. (2009). Why Metaphor Matters in Education. South African Journal of Education. 29,431-444.
 • Bullough, R. V. J., Knowles, J. G., & Crow, N. A. (1992). Emerging as a Teacher. London and New York: Routledge.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (4), 693-712.
 • Forceville, C. (2002). The İdentification of Target and Source in Pictorial Metaphors. Journal of Pragmatics. 34, 1-14.
 • Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching. http:lrs.ed.uiuc.edu/students/fretzin/ EPL11q5Metaphors.htm (Erişim Tarihi: 7.10.2015)
 • Goode, S., Willis, R. A., Wolf, J. R., & Harris, A. L. (2007). Enhancing IS education with flexible teaching and learning. Journal of Information Systems Education, 18 (3), 297-302.
 • Guerrero, M. & Villamil, S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research. 6, 95-120.
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Education. 38 (169).
 • Gür, H. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili metaforları: Kosova örneği, e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7 (3), 885-897.
 • Karasar, N. (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 10. baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.
 • Kasoutas, M. & Katerina, M. (2009). Exploring Greek Teachers’ Beliefs Using Metaphors. Austrailan Journal of Teacher Education. 34 (2), 64-83.
 • Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 47-72. doi: 10.17679/iuefd.79408
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metahors We Live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and İmages of Classrooms. Kappa Delta Pi Record. 41 (4), 172-175.
 • Lopez, J. J. (2007). Notes on Metaphors, Notes as Metaphors: The Genome as Musical Spectacle. Science Communication. 29 (7),29.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor Analysis in Psychology-Method, Theory and Fields of Application. Forum: Qualitative Research. 1 (2).
 • Özçınar, Z. & Tuncay, N. (2009). Distance Education Students’ “Metaphors”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 2883-2888.
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 8 (2), 55-69.
 • Palmquist, R. A. (1996). The Search for an Internet Metaphor: A Comparison of Literatures. Proceedings of the American Society for Information Science. 33, 198-202.
 • Pantina, P. A. (1991). Metaphor and the High School Principalship. (Unpublished doctorate thesis). Hofstra University, New York.
 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 131-155.
 • Saban, A. (2006). Lisansüstü Öğrencilerin Nitel Araştırma Metodolojisine İlişkin Algıları, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri, 13-15 Eylül 2006, Muğla.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6 (2), 461-522.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 14 (55), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7 (2), 281-326.
 • Satan, A. (2013). Öğretmen adayı öğrencilerin psikolojik danışman ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 64-92.
 • Schull, T. J. (1990). Teaching and Learning as Problem Solving. Theory into Practise. 29 (2), 102-108.
 • Seferoğlu, G., Korkmazgil, S. ve Ölçü, Z. (2009). Gaining insights into teachers' ways of thinking via metaphors. Educational Studies, 35 (3), 323-335.
 • Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (1), 177-192.
 • Taylor, W. (1984). Metaphors of Education. Heineman Educational Books Ltd, London.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively with Metaphors. Studies in Philosophy and Education. 22, 127-138.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

Dates

Publication Date : May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi320724, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1099 - 1118}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları}, key = {cite}, author = {ÇEVİK KILIÇ, Deniz Beste} }
APA ÇEVİK KILIÇ, D . (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (3) , 1099-1118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29417/320724
MLA ÇEVİK KILIÇ, D . "Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1099-1118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29417/320724>
Chicago ÇEVİK KILIÇ, D . "Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1099-1118
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları AU - Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1099 EP - 1118 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları %A Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ %T Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ÇEVİK KILIÇ, Deniz Beste . "Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 1099-1118 .
AMA ÇEVİK KILIÇ D . Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1099-1118.
Vancouver ÇEVİK KILIÇ D . Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1118-1099.