Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An Investigation Of The Educational Beliefs Of Primary School Teachers In Terms Of Several Variables

Year 2017, Volume 25, Issue 4, 1453 - 1458, 15.07.2017

Abstract

The purpose of this research is to investigate the educational beliefs of the primary school teachers’ in terms of several variables. Descriptive scanning model was used in the research. Working group of the research consisted of 95 primary school teachers. The appropriate sampling method was used in determining the working group. Personal information form and educational beliefs scale were used as the data collection tools. Descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used in the analysis of the data. It was observed as a result of the research that the primary school teachers absolutely agreed on the subscales of the existentialist education, progressivism and re-constructionism and they agreed on the idealism and they disagreed on the essentialism in terms of their educational beliefs. While there were meaningful differences among the teachers relating to the progressivism and existential education based on the gender, there were not any meaningful differences relating to the subscales of the educational status and educational beliefs. 

References

 • Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2013). The relationship between preservice teachers’ educational beliefs and critical thinking tendencies. European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility. University of Minho. 18-19 Ekim 2013, Portugal-Braga.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K.., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.
 • Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim felsefesi. Ankara: Nobel.
 • Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Büyükdüvenci, S. (1987). Eğitim felsefesi: “Yazılar”. Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.
 • Cevizci, A. (2010). Felsefeye giriş. Ankara: Nobel.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 68-83.
 • Çelik, R., & Orçan, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim inançları üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 63-77.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefe-lerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Sci-ence Studies, 5(5), 149-170.
 • Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4). Erişim Tarihi: 14.05.2016, http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_331.pdf.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.
 • Erbaş, M.K. (2013). Determination of physical education teachers' educational beliefs. Inter-national Journal of Academic Research, 5(5), 386-392.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım.
 • Ergün, M. (2014). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H. (2014). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Education.
 • Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin.
 • Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. London & New York: Chapman & Hall.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches. USA: SAGE Publications.
 • Kanatlı, F., & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felse-felerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 128-138.
 • Kaya, S. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarına karşı eğilimlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazu, H. (2007). Eğitim ve felsefe. M. Taşpınar (Edt.). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Data Üniversite Kitabevi.
 • Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 59-68.
 • Levin, T., & Wadmany, R. (2006). Teachers’ beliefs and practices in technology based class-rooms: a developmental view. Journal of Research on Technology in Education, 39 (2), 157-181.
 • Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers’ philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-129.
 • Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survıval manual: a step by step guıde to data analysis using spss for wındows. Australia: Australian Copyright.
 • Rideout, G.W. (2006). Educational beliefs and the learning environment. Academic Exchange Quarterly, 10 (2), 67-71.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara:Anı.
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı.
 • Terzi, A.R. (2008). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Detay.
 • Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 11-47.
 • Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.
 • Yılmaz, K., & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.
 • Wiles, J., & Bondi, J. (2007). Curriculum development: A guide to practice. New Jersey: Pearson Merill Orentice Hall Inc.

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2017, Volume 25, Issue 4, 1453 - 1458, 15.07.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 95 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler formu ile Eğitim İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ile çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin eğitim inançları açısından varoluşçu eğitim, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık alt boyutlarına kesinlikle katılıyorum düzeyinde, daimicilik alt boyutuna katılıyorum düzeyinde ve esasicilik alt boyutuna katılmıyorum düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitim inançları ölçeğine ait ilerlemecilik ve varoluşçu eğitim boyutları arasında, kıdemleri ile daimicilik alt boyutu arasında anlamlı farklılık tespit edilirken; eğitim durumları ile eğitim inançları ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. 

References

 • Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2013). The relationship between preservice teachers’ educational beliefs and critical thinking tendencies. European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility. University of Minho. 18-19 Ekim 2013, Portugal-Braga.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K.., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.
 • Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim felsefesi. Ankara: Nobel.
 • Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Büyükdüvenci, S. (1987). Eğitim felsefesi: “Yazılar”. Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.
 • Cevizci, A. (2010). Felsefeye giriş. Ankara: Nobel.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 68-83.
 • Çelik, R., & Orçan, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim inançları üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 63-77.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefe-lerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Sci-ence Studies, 5(5), 149-170.
 • Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4). Erişim Tarihi: 14.05.2016, http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_331.pdf.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.
 • Erbaş, M.K. (2013). Determination of physical education teachers' educational beliefs. Inter-national Journal of Academic Research, 5(5), 386-392.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım.
 • Ergün, M. (2014). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H. (2014). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Education.
 • Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin.
 • Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. London & New York: Chapman & Hall.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches. USA: SAGE Publications.
 • Kanatlı, F., & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felse-felerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 128-138.
 • Kaya, S. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarına karşı eğilimlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazu, H. (2007). Eğitim ve felsefe. M. Taşpınar (Edt.). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Data Üniversite Kitabevi.
 • Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 59-68.
 • Levin, T., & Wadmany, R. (2006). Teachers’ beliefs and practices in technology based class-rooms: a developmental view. Journal of Research on Technology in Education, 39 (2), 157-181.
 • Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers’ philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-129.
 • Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survıval manual: a step by step guıde to data analysis using spss for wındows. Australia: Australian Copyright.
 • Rideout, G.W. (2006). Educational beliefs and the learning environment. Academic Exchange Quarterly, 10 (2), 67-71.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara:Anı.
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı.
 • Terzi, A.R. (2008). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Detay.
 • Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 11-47.
 • Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.
 • Yılmaz, K., & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.
 • Wiles, J., & Bondi, J. (2007). Curriculum development: A guide to practice. New Jersey: Pearson Merill Orentice Hall Inc.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Review Article
Authors

Serkan ASLAN This is me

Publication Date July 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 25, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { kefdergi332490, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, number = {4}, pages = {1453 - 1458}, doi = {10.24106/kefdergi.332490}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aslan, Serkan} }
APA Aslan, S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (4) , 1453-1458 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332490
MLA Aslan, S. "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1453-1458 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332490>
Chicago Aslan, S. "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1453-1458
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Serkan Aslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1453 EP - 1458 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Serkan Aslan %T Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD Aslan, Serkan . "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1453-1458 .
AMA Aslan S. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(4): 1453-1458.
Vancouver Aslan S. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1453-1458.
IEEE S. Aslan , "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 25, no. 4, pp. 1453-1458, Jul. 2017, doi:10.24106/kefdergi.332490

10037