Year 2017, Volume 25 , Issue 4, Pages 1533 - 1548 2017-07-15

Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi
Teaching Ancient History In Textbooks Of Republican Primary History / Social Studies

Ayşe TAŞKIN [1] , Ahmet ŞİMŞEK [2]


Bu çalışmada Cumhuriyet döneminden günümüze ilkokul/ilköğretim dördüncü sınıflarda okutulan Tarih ve Sosyal Bilgiler ders kitaplarında işlenen Eskiçağ Uygarlıkları konusundaki değişim ve bu değişimin nedenleri incelenmiştir. Bunun için 1938, 1943, 1954 ve 1964 yıllarına ait Tarih IV; 1969, 1978, 1987, 1996, 2000, 2015 yıllarına ait Sosyal Bilgiler 4; 2007 ve 2015 yıllarına ait 6.sınıf ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan Eskiçağ Uygarlıkları konuları karşılaştırılmıştır. Çalışmada doküman analizi kullanılarak veri toplanmıştır. Çalışma sonucunda bulgularda görüldüğü üzere kitaplarda hem Eski Doğu hem de Eski Batı Uygarlıklarına yer verilmiştir. 1938, 1954 ve 1964 yıllarına ait kitaplarda Eti (Hitit) ile Yunan ve Roma uygarlıklarına daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir. 

In this study it have been analyzed changes and reasons of Antic Civilizations subject in history and Social studies textbooks in fourth graders since there public earlyperiod. For this, the subject of Antic Civilizations in History IV belongs to 1938, 1943, 1954, and 1964; Social Studies 4 belongs to 1969,1978, 1987, 1996, 2000, and 2015; and Social Studies textbook which was used for 6th and 7th graders in 2007 and 2015 were compared. The datas were collected by using documentanalysis in this study. As it is seen at the findings, there were both Antic East and Antic Civilizations in the textbooks. It was determined that in the textbooks belongs to 1938, 1954 and 1964 Hittite, Grek and the Roman Civilizations more. 

 • Akurgal, E. (2002). Anadolu Kültür Tarihi (13. Baskı). Ankara: Tubitak.
 • Bauer, S W. (2013). Antik Dünya, İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına. (Çev. Mehmet Moralı). (1. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Baymur, F. (1949). Tarih Öğretimi. (3. Baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Ergin, M. (2010). Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları Klasik ve Bizans Dönemleri. N. Ergin ve S. Redford (Derleyenler). (2. Baskı), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • İplikçioğlu, B. (2013). Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları (3. Baskı). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Kınal, F.(1998). Eski Anadolu Tarihi (4. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Özgünel, A. C. (2010). Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları Klasik ve Bizans Dönemleri. N. Ergin ve S. Redford (Derleyenler). (2. Baskı), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Sayar, M. H. (2011). Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler. M. Öz (Editör). S. 767-777. Ankara: TTK Basımevi.
 • Şimşek, A. & Yazıcı, F. (2013). Türkiye’de Tarih Öğrenmenin Dünü, Bugünü. TYB Akademi, 3 (8): 9-33.
 • Taşkın, A. (2016). Cumhuriyet döneminde ilkokul tarih/ sosyal bilgiler ders kitaplarında eskiçağ tarihinin öğretiminin incelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ulusoy, K. (2009). Lise Öğrencilerinin Tarih Dersinin İşlenişi İle İlgili Düşünceleri (Ankara Örneği), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 417-434.
 • Yıldırım, R. (2007). Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu. S. Özbaran (Hazırlayan). (2. Baskı). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, T., ve Şimşek, A. (2015). Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Kitaplarında Din Anlatısı. Eğitim ve Bilim, 40(179), 323-340.
 • Yılmaz, A. A. (2010). Tarih Öğretmenlerinin Eskiçağ Tarihi ve Eski Türk Tarihi Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Education Science, 6(3), 2148-2156.
 • Yurtsever, M. (1996). İlk-ortaöğretim Tarih Programları ve Ders Kitaplarında Tarih Bilgisi ve İlkçağ Tarihi Üniteleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İncelenen Ders Kitapları
 • Kültür Bakanlığı, (1938). İlkokul Kitapları Tarih IV. Sınıf. İstanbul: Devlet Basımevi.
 • T.C. Maarif Vekaleti Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü, (1943). İlkokullara Tarih Hulasa ve El Kitabı IV. Sınıf. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • Akşit, N. ve Eğilmez, O. (1954). İlkokul Kitapları Tarih IV. Sınıf. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Akşit, N. ve Eğilmez, O. (1964). İlkokul Kitapları Tarih IV. Sınıf. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Konuk, İ., Su, K. ve Erdem, S (1969). 4.Sınıf Sosyal Bilgiler. Ankara: Bilgi Basımevi.
 • Çalapala, R. (1978). Sosyal Bilgiler İlkokul 4. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Sanır, F., Asal, T. ve Akşit, N. (1987). Sosyal Bilgiler İlkokul 4. M.E.Basımevi.
 • Kılavuz, N. (1996). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. İstanbul: Önde Yayıncılık.
 • Kurtcan, Y., Helvacı, K. ve Tomsuk, A. (2000). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sınıf 4. Ankara: Özgün Matbaacılık.
 • Kolukısa, E.A., Oruç, A., Akbaba, B. ve Dündar,H. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ders Kitabı. Ankara: A Yayınları.
 • Genç, E., Polat, M.M., Başol, S, Kaya, N., Azer, H., Gökçe, S, Koyuncu, M., Gök, A., Yıldız, A., Yılmaz, D. ve Özcan, A. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6 (3.Baskı). İstanbul: Kelebek Matbaacılık.
 • Polat, M.M., Kaya, N., Koyuncu, M. ve Özcan, A. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı (1.Basım). İstanbul: Devlet Kitapları.
 • Birbiçer, B. (2015). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ders Kitabı Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: Dikey Yayıncılık.
 • Karabıyık, E.Ü. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı. Ankara: Evren Yayıncılık.
 • Karabıyık, E.Ü. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı. Ankara: Evren Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe TAŞKIN

Author: Ahmet ŞİMŞEK

Dates

Publication Date : July 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi332506, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1533 - 1548}, doi = {10.24106/kefdergi.332506}, title = {Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Ayşe and ŞİMŞEK, Ahmet} }
APA TAŞKIN, A , ŞİMŞEK, A . (2017). Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (4) , 1533-1548 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332506
MLA TAŞKIN, A , ŞİMŞEK, A . "Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1533-1548 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332506>
Chicago TAŞKIN, A , ŞİMŞEK, A . "Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1533-1548
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi AU - Ayşe TAŞKIN , Ahmet ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1533 EP - 1548 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi %A Ayşe TAŞKIN , Ahmet ŞİMŞEK %T Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Ayşe , ŞİMŞEK, Ahmet . "Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1533-1548 .
AMA TAŞKIN A , ŞİMŞEK A . Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1533-1548.
Vancouver TAŞKIN A , ŞİMŞEK A . Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1548-1533.