Year 2019, Volume 27 , Issue 2, Pages 621 - 631 2019-03-15

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)
İnvestigation of Teaching Styles of The Social Studies Teachers With Respect to Several Variables (Example of The Mugla Province)

Ayşe Tosun [1] , Zafer Tangülü [2]


Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme stilleri tespit edilerek; çeşitli değişkenlere göre incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2016-2017 yılı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı ortaokulların 5., 6. ve 7. sınıflar da görevli toplam 165 öğretmen dahil olmuştur. Çalışma verilerini toplamak için kişisel bilgi formu ve Grasha öğretme stili ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki veriler SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Sosyal bilgiler öğretmenlerinin  %48,5 ile en fazla rehber öğretme stilini benimsediği görülmüştür. Ayrıca; mesleki kıdeme, sınıf mevcudu, hizmet içi eğitim ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre bazı öğretme stilleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 

This study, the teaching styles of Social Studies teachers are determined; have been tried to be analyzed according to various variables. The research was conducted using a screening model. Total 165 teachers working at the 5th, 6th and 7th grades of the secondary schools of the Muğla Provincial Directorate of National Education for the academic year of 2016-2017. The personal information form and the Grasha teaching style scale were used to collect the study data. SPSS program was used to analyse the data in the scale. As a result of the statistical analyses, 48,5% of the Social Studies teachers were found to prefer the guide teaching style. Also; it is found that there is a significant difference between some teaching styles according  to the variables such as professional seniority, classroom availability, in-service training and class level.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balı-kesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altay, S. (2009). Beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersindeki öğretme stillerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bi-limler Enstitüsü.
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergi-si, 9(33), 387-408.
 • Babadoğan, C., Kassenova, S., ve Karaşahinoğlu, A. (2014). Öğretmenlerin öğrenme ve öğret-me stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26), 125-146.
 • Bilgin, İ., ve Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1).
 • Coldren, J. ve Hively, J. (2009). Interpersonal teachıng style and student ımpressıon formatıon. College Teachıng, 57(2), 93-98.
 • Corcoran, V. M. (1997). Teaching styles being utilized in the higher education of nutrition practitioners. Doctoral Dissertational, Temple University Graduate Board, USA, UMI Num-ber: 9724223.
 • Yüksel, İ. (2013). Öğretimsel stil tercihlerinin öz-düzenleme beceri düzeylerini yordama gücü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 212-229.
 • Çolak, E. ve Şensoy, Ö. (2010). Öğretmenlerin öğretme stili boyutlarının bazı değişkenler açı-sından incelenmesi. I.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir: Balıkesir Necatibey Üniversitesi.
 • Deveci, E. (2008). Öğretim stillerinin farklı zekâ türlerine sahip 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji ders başarısı ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, B. (2015). Müzik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin belirli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dilekli, Y. (2015). Öğretmenlerin düşünmeyi öğretmeye yönelik yaptıkları sınıf içi uygulamaları, özyeterlik düzeyleri ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğanay, A. (2003). Öğretimde kavram ve genellemelerin geliştirilmesi. Öztürk, C., ve Dilek, D. (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erden, M. (1996). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Kitapevi.
 • Erdoğdu, E. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem/teknikler ve karşılaştıkları kullanım güçlükleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gencel, İ. E. (2013). Öğretmenlerin öğretim stilleri tercihleri: Türkiye-ABD karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 635-648.
 • Gülten, D. ve Özkan, E. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 193-218.
 • Grasha, A. F. (1994a). A special section discovering your best teaching styles. College Teaching, 42(4), 122-124.
 • Grasha, A. F. (1994b). A matter of style: the teacher as expert, formal authority, personel model, facilitator and delegator. College Teaching, 42(4), 12-20,
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: a practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles. San Bernardino: Alliance Publishers.
 • Grasha, A. F., ve Yangarber-Hicks, N. (2000). Integrating teaching styles and learning styles with instructional technology. College Teaching, 48(1), 2-10.
 • Grasha, A. (2002). The dynamics of one-on-one teaching. College Teaching, 50(4), 139-146.
 • Grasha, A. F. (2002). Teaching with style. San Bernadino: Alliance Publishers.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/teaching styles: potent forces behind them, Educational Lea-dership, 36(4), 234-236.
 • Kabaran, H. (2016). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğ-retme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaleci, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Er-bakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karataş, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme ve öğretim stillerinin karşılaştırmalı analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, Niyazi (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, E. ve Ekici, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 782-813. Erişim adresi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ ilkonline/article/view/5000183703
 • Kılıç, F., ve Dilbaz, A. G. (2013). Fen lisesi öğretmenlerinin öğretim stillerinin çeşitli değiş-kenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 715-738.
 • Kulinna, P. H. ve Cothran, D. J. (2003). Physical education teacher’s self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13(6), 597-609.
 • Kolay, B. (2008). Öğretim stillerinin farklı öğrenme stillerine sahip 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji ders başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maden, S. (2012). Türkçe öğretmenlerinin öğretme stilleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kül-tür Eğitim Dergisi, 1, 178-200.
 • McGowan, S. R. (2008). Teaching styles of technical college core and occupational faculty: their relationship to student achievement. Doctoral Dissertation. Capella University, United States, UMI Number: 3296731.
 • Mertoğlu, H. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim stillerinin ve yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının öğretim uygulamalarına etkileri. Yayımlanmamış Dok-tora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsi.
 • Mutluoğlu, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kon-ya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Piaget, J. (1993). Eğitim Nereye Gidiyor? Anlamak Keşfetmektir. (Çev. Aslan, K. ve Dönme-zer) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Üredi, L. (2006). İlköğretim ı. ve ıı. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Üredi, L.,ve Üredi, I. (2007). Sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim stillerinin yordayıcısı olarak öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-144.
 • Sarı, M. H. ve Aksoy, N. C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi kaygısı ile öğ-retme stilleri tercihleri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 11(3), 1953-1968
 • Süral, S. (2010). Pamukkale Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim ele-manlarının öğretme stillerini karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1227-1242.
 • Süral, S. (2013). İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin öğretme stillerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, E. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin, cinsiyetlerinin, mesleki kıdemlerinin, özyeterlik algılarının ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzey-lerinin mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Saracaloğlu, A. S., Karademir, Ç. A., Dinçer, B., ve Dedebali, N. C. (2017). Öğretmenlerin öğretme stilleri, özyeterlik ve iş doyumlarının belirlenmesi. Education Sciences, 12(1), 58-85.
 • Saracaloğlu, A. S., Dinçer, B., Dedebali, N. C., ve Dursun, F. (2011). Sınıf, fen ve teknoloji ile türkçe öğretmenlerin öğretme stillerinin incelenmesi. NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2314-2327.
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2162-2177.
 • Şentürk, F. (2010). 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin öğ-retme stillerinin öğrencilerin matematik dersi başarısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Şentürk, F.,İkikardeş, Y. N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Üredi, L.,ve Üredi, I. (2007). Sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim stillerinin yordayıcısı olarak öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-144.
 • Woolfolk, A. (1998). Educatinal psychology, (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Valeria, J. R. (2006). Educational backgrounds and teaching styles of athletic training educa-tors in entry-level CAAHEP accredited athletic training programs. Doctoral Dissertation, University of South Florida, United States, UMI Number: 3240415
 • Türkoğlu, A. ve Süral, S. (2011). Ortaöğretimdeki öğretmenlerin öğretme stillerinin farklı değişkenler ile incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunuldu, Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4813-3470
Author: Ayşe Tosun

Orcid: 0000-0003-1596-442X
Author: Zafer Tangülü

Dates

Publication Date : March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538087, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {621 - 631}, doi = {10.24106/kefdergi.2618}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Tosun, Ayşe and Tangülü, Zafer} }
APA Tosun, A , Tangülü, Z . (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (2) , 621-631 . DOI: 10.24106/kefdergi.2618
MLA Tosun, A , Tangülü, Z . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 621-631 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/43884/538087>
Chicago Tosun, A , Tangülü, Z . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 621-631
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği) AU - Ayşe Tosun , Zafer Tangülü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2618 DO - 10.24106/kefdergi.2618 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 631 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2618 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2618 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği) %A Ayşe Tosun , Zafer Tangülü %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği) %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2618 %U 10.24106/kefdergi.2618
ISNAD Tosun, Ayşe , Tangülü, Zafer . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 621-631 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2618
AMA Tosun A , Tangülü Z . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 621-631.
Vancouver Tosun A , Tangülü Z . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 631-621.