Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Professional Learning Level of School Managers Performing at Different Career Stages

Year 2019, Volume 27, Issue 2, 823 - 836, 15.03.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.2848

Abstract

The purpose of this study is to develop a scale to determine the professional learning level of school managers at different career stages. The empirical questionnaire which is designed for this purpose has been presented to the experts in order to take their opinion. In accordance with the Feedback received from experts, the content validity ratio of the articles has been determined. The articles whose content validity ratio is below 80 have been  excluded from the study content. The trial test which comprises 58 articles has been introduced to 520 school managers at different carreer stages and the data has been analyzed. With  exploratory factor analysis, it came up with a five dimensional structure having 41 articles such as ‘Personal and professional development’, ‘school climate’, ‘learning culture’, ‘confidence’ and ‘learning from colleagues’. In analysis, the relation between scale and subscale has been considered and it is clear that there is meaningful relation between them. Also via analysis it has been confirmed that the sub-dimensions establish a superstructure in determining the professional learning level of school managers. The internal consistency factor obtained for the whole scale is .97

References

 • Aslanargun, E. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bi-limler Dergisi. 11(2). 349-368.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. H. Atılgan (Ed.). Ankara: Anı.
 • Aydın, M. (2005). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2009). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem A.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A.
 • Baykul, Y. (2015). Eğitim ve psikolojide ölçme: Klasik test teori ve uygulaması. Ankara: ÖSYM.
 • Bickmore, D. L. (2012). Professional learning experiences and administrator practice: is there a connection? Professio-nal Development in Education, 38(1). 95–112.
 • Blase, J. & Blase, J. (2000). Effective instructional leadership, Journal of Educational Administration, 38(2). 130–141.
 • Bottoms, G. (2010). What School Principals Need to Know about Curriculum and Instruction, Southern Regional Edu-cation Board, 1-5.
 • Bümen, N., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G., ve Acar, V. (2012). Türkiye Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: So-runlar ve Öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 194. 31-49.
 • Büyüköztürk, Ş., (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2). 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Can, H. Akgün, A. & Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel kesimde insan kaynakları yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chapman, J.D. (2005). Recruitment, Retention and Development of School Principals, International Institute for Edu-cational Planning. Educational Policy Series, 1-37.
 • Crow, G.M. (2006). Complexity and the beginning principal in the United States: perspectives on socialization. Journal of Educational Administration, 44(4). 310–325.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve lisrel uygu-lamaları. Ankara: Pegem A.
 • Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin yansıtıcı düşünme beceri ve uygulamalarının incelenmesi: İstanbul ve Kopen-hag Örneği, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Deppeler, J., (2007). Collaborative inquiry for professional learning. In: A. Berry, A. Clemans, & A. Kostogriz, eds. Dimensions of professional learning. Rotterdam: Sense Publishers, 73–87.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (T. Totan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • DuFour, R. (2001). In the right context, Journal of Staff Development, 22(1).
 • Ellison, J. & Hayes, C., (2006). Effective School Leadership: Developing Principals Through Cognitive Coaching. Hawker Brownlow Education.
 • Erkuş, A. (2012). Var olan ölçek geliştirme yöntemleri ve ölçme kuramları psikolojik ölçek geliştirmede ne kadar işlev-sel: Yeni bir öneri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2). 279-290.
 • Fogarty, R.J. and Pete, B.M., (2004). The adult learner: some things we know. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Gürocak, O. E., ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2012). Okul öncesi eğitim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen algıları. International Journal of Human Sciences. 9(2). 318-338.
 • Hargreaves, A. (2002). Sustainability of educational change: The role of social geographies. Journal of Educational Change. 3(3-4).189–214.
 • Knapp, M. S. (2003). Professional development as a policy pathway. In R. E. Floden (Ed.). Review of Research in Edu-cation. Washington DC: American Educational Research Association.
 • Leithwood, K., K. Seashore Louis, S. Anderson, ve K. Wahlstrom. (2004). How leadership influences student learning. New York: Wallace Foundation.
 • Leonard, J.C., 2010. Finding the time for instructional leadership: management strategies for strengthening the acade-mic program. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Matthews, L.J. ve Crow, G.M., 2010. The principalship: new roles in a professional learning community. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Opfer, V.D., Pedder, D, J. & Lavicza, Z., (2011) The influence of school orientation to learning on teachers' professional learning change, School Effectiveness and School Improvement, 22(2). 193-214.
 • Özdamar, K., (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişe-hir: Nisan.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş (D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal.
 • Ramsey, R.D., (2006). Lead, follow, or get out of the way: how to be a more effective leader in today’s schools. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon. Boston. USA.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Üçüncü Sürüm e-Kitap. https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden 07 Şubat 2016 tarihin-de ulaşılmıştır.
 • Tufan, R. ve Urhan, R. A. (2000). Okul Yöneticilerinin Kendilerini Geliştirmeleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 25(269).
 • Turan, S., Yıldırım, N. ve Aydoğdu, E. (2012). Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 64.
 • Varoğlu, K. & Basım, N. (2014). Örgütsel değişim ve öğrenme. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wells, M. (2014). Elements of effective and sustainable Professional learning, Professional Development in Education, 40(3), 488-504.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zepeda, S.J. (2011). Professional development: what works (2nd ed.). Larchmont, NY: Eye on Education.
 • Zepedaa, S. J., Parylo, O., & Bengtson, E., (2014). Analyzing principal Professional development practices through the lens of adult learning theory, Professional Development in Education, 40(2). 295–315. http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2013.821667

Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri

Year 2019, Volume 27, Issue 2, 823 - 836, 15.03.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.2848

Abstract

Bu çalışmanın amacı, farklı kariyer evrelerindeki okul yöneticilerinin profesyonel öğrenme düzeylerinin belirlenebilmesi için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan deneysel form, görüşleri alınmak üzere uzmanlara sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranları belirlenmiştir. Maddeler için kapsam geçerlik oranı .80’in altında değer alan maddeler çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Oluşturulan 58 maddelik deneme formu, farklı kariyer evrelerindeki okul yöneticilerinden ulaşılabilen 520 okul yöneticisi üzerinde uygulanarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizleriyle (AFA) “Kişisel gelişim ve profesyonel gelişim”, “Okul iklimi”, “Öğrenme kültürü”, “Güven” ve “Meslektaştan öğrenme” olmak üzere beş boyutlu toplam 41 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve birbirleriyle anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Alt boyutların okul yöneticilerinin profesyonel öğrenme düzeyini belirlemeye yönelik bir üst yapı oluşturduğu yapılan analizler ile doğrulanmıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise .97’dir. 

References

 • Aslanargun, E. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bi-limler Dergisi. 11(2). 349-368.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. H. Atılgan (Ed.). Ankara: Anı.
 • Aydın, M. (2005). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2009). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem A.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A.
 • Baykul, Y. (2015). Eğitim ve psikolojide ölçme: Klasik test teori ve uygulaması. Ankara: ÖSYM.
 • Bickmore, D. L. (2012). Professional learning experiences and administrator practice: is there a connection? Professio-nal Development in Education, 38(1). 95–112.
 • Blase, J. & Blase, J. (2000). Effective instructional leadership, Journal of Educational Administration, 38(2). 130–141.
 • Bottoms, G. (2010). What School Principals Need to Know about Curriculum and Instruction, Southern Regional Edu-cation Board, 1-5.
 • Bümen, N., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G., ve Acar, V. (2012). Türkiye Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: So-runlar ve Öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 194. 31-49.
 • Büyüköztürk, Ş., (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2). 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Can, H. Akgün, A. & Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel kesimde insan kaynakları yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chapman, J.D. (2005). Recruitment, Retention and Development of School Principals, International Institute for Edu-cational Planning. Educational Policy Series, 1-37.
 • Crow, G.M. (2006). Complexity and the beginning principal in the United States: perspectives on socialization. Journal of Educational Administration, 44(4). 310–325.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve lisrel uygu-lamaları. Ankara: Pegem A.
 • Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin yansıtıcı düşünme beceri ve uygulamalarının incelenmesi: İstanbul ve Kopen-hag Örneği, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Deppeler, J., (2007). Collaborative inquiry for professional learning. In: A. Berry, A. Clemans, & A. Kostogriz, eds. Dimensions of professional learning. Rotterdam: Sense Publishers, 73–87.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (T. Totan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • DuFour, R. (2001). In the right context, Journal of Staff Development, 22(1).
 • Ellison, J. & Hayes, C., (2006). Effective School Leadership: Developing Principals Through Cognitive Coaching. Hawker Brownlow Education.
 • Erkuş, A. (2012). Var olan ölçek geliştirme yöntemleri ve ölçme kuramları psikolojik ölçek geliştirmede ne kadar işlev-sel: Yeni bir öneri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2). 279-290.
 • Fogarty, R.J. and Pete, B.M., (2004). The adult learner: some things we know. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Gürocak, O. E., ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2012). Okul öncesi eğitim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen algıları. International Journal of Human Sciences. 9(2). 318-338.
 • Hargreaves, A. (2002). Sustainability of educational change: The role of social geographies. Journal of Educational Change. 3(3-4).189–214.
 • Knapp, M. S. (2003). Professional development as a policy pathway. In R. E. Floden (Ed.). Review of Research in Edu-cation. Washington DC: American Educational Research Association.
 • Leithwood, K., K. Seashore Louis, S. Anderson, ve K. Wahlstrom. (2004). How leadership influences student learning. New York: Wallace Foundation.
 • Leonard, J.C., 2010. Finding the time for instructional leadership: management strategies for strengthening the acade-mic program. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Matthews, L.J. ve Crow, G.M., 2010. The principalship: new roles in a professional learning community. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Opfer, V.D., Pedder, D, J. & Lavicza, Z., (2011) The influence of school orientation to learning on teachers' professional learning change, School Effectiveness and School Improvement, 22(2). 193-214.
 • Özdamar, K., (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişe-hir: Nisan.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş (D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal.
 • Ramsey, R.D., (2006). Lead, follow, or get out of the way: how to be a more effective leader in today’s schools. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon. Boston. USA.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Üçüncü Sürüm e-Kitap. https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden 07 Şubat 2016 tarihin-de ulaşılmıştır.
 • Tufan, R. ve Urhan, R. A. (2000). Okul Yöneticilerinin Kendilerini Geliştirmeleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 25(269).
 • Turan, S., Yıldırım, N. ve Aydoğdu, E. (2012). Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 64.
 • Varoğlu, K. & Basım, N. (2014). Örgütsel değişim ve öğrenme. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wells, M. (2014). Elements of effective and sustainable Professional learning, Professional Development in Education, 40(3), 488-504.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zepeda, S.J. (2011). Professional development: what works (2nd ed.). Larchmont, NY: Eye on Education.
 • Zepedaa, S. J., Parylo, O., & Bengtson, E., (2014). Analyzing principal Professional development practices through the lens of adult learning theory, Professional Development in Education, 40(2). 295–315. http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2013.821667

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Review Article
Authors

Metin IŞIK
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi. İstanbul
0000-0002-7431-4091
Türkiye


Münevver ÇETİN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul
0000-0002-1203-9098
Türkiye

Publication Date March 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 27, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kefdergi539613, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {823 - 836}, doi = {10.24106/kefdergi.2848}, title = {Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Işık, Metin and Çetin, Münevver} }
APA Işık, M. & Çetin, M. (2019). Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (2) , 823-836 . DOI: 10.24106/kefdergi.2848
MLA Işık, M. , Çetin, M. "Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 823-836 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/43884/539613>
Chicago Işık, M. , Çetin, M. "Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 823-836
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri AU - Metin Işık , Münevver Çetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2848 DO - 10.24106/kefdergi.2848 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 823 EP - 836 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2848 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2848 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri %A Metin Işık , Münevver Çetin %T Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2848 %U 10.24106/kefdergi.2848
ISNAD Işık, Metin , Çetin, Münevver . "Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 823-836 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2848
AMA Işık M. , Çetin M. Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 823-836.
Vancouver Işık M. , Çetin M. Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 823-836.
IEEE M. Işık and M. Çetin , "Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 823-836, Mar. 2019, doi:10.24106/kefdergi.2848

10037