Year 2019, Volume 27 , Issue 4, Pages 1649 - 1658 2019-07-15

Analysis of the State of Receiving Psychological Help and Romantic Relationships of University Students in Terms of Gestalt Contact Styles
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi

Sema YAZICI [1] , Mustafa ŞAHİN [2]


In this research, it is aimed to investigate university students' the state of receiving psychological help and romantic relationship status as well as gender and parental attitudes in terms of Gestalt contact styles. The study group consists of 794 university students studying at various universities. "Personal information form" and "Gestalt Contact Styles Revised Form" prepared by the researcher were used as data collection tools. The data were analyzed with the SPSS 18.0 package program. In the analysis of the data, "t-test" and "one way analysis of variance" techniques were used. The results of the research show that there is a significant relationship between Gestalt contact styles of university students and gender, perceived parental attitude, romantic relationship status and the state of receiving psychological help. The findings obtained in this direction are discussed in the related literature and some suggestions are presented.

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma ve romantik ilişki durumunun yanı sıra cinsiyetlerinin ve ebeveyn tutumlarının Gestalt temas biçimleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubu çeşitli üniversitelerde eğitim almakta olan 794 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Gestalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Formu” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde “t-testi” ve “tek yönlü varyans analizi” teknikleri kullanmıştır. Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin Gestalt temas biçimleri ile cinsiyet, algılanan anne-baba tutumu, romantik ilişki durumu ve psikolojik yardım alma durumu arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

  • Acar, N. V. (2015). Gestalt terapi: Ne kadar farkındayım? (6.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık. Atak, H., & Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 520-546. Bacanli, H., İlhan, T., & Aslan, S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2), 261-279. Balkaya, F. (2006). Üniversite öğrencilerinde temas biçimlerinin öfke ve anksiyete ile ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child development, 37 (4), 887-907. Bozkurt, S. (2006). Temas biçimleriyle bağlanma stilleri ve kişilerarası şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gestalt Terapi Dergisi, 4(2). Burley, T., & Freier, M. C. K. (2004). Character structure: a gestalt-cognitive theory. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41(3), 321-331. Büyükşahin, A. (2001). Yakın ilişki kuran ve kuramayan üniversite öğrencilerinin çeşitli sosyal psikolojik etken-ler yönünden karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Daş, C. (2015). Geştalt Terapi (6. Basım). Ankara: HYB Yayıncılık. Evans, K. (2007). Living in the 21st Century: A Gestalt therapist's search for a new paradigm (Abstract). Gestalt Review, 11(3), 190-203. Gökdemir-Aktaş, C. (2002). Gestalt temas biçimleri ölçeği yeniden düzenlenmiş formun Türk örnekleminde faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Gökdemir-Aktaş, C., & Daş, C. (2002). Gestalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Form’un Türk örnekle-minde Faktör yapısı geçerliği ve güvenirliği. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(1), 81-108. Gürdil, G. (2014). Üstlenilmiş travma ve ikincil travmatik stresin travmatik yaşantılara müdahale eden bir grup üzerinde Geştalt temas biçimleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üni-versitesi, Ankara. Gürsoy, Ü. (2009). Üniversite öğrencilerinin Gestalt temas biçimleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Heiden, M. E. F. (2006). Gestalt Contact Styles/Resistances and the Masculine Experience of Intimacy. Dissera-tion Abstracts International. (UMI Number: 3230489). Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık. Kaya, M . (1997). Ailede anne-baba tutumlarının çocuğun kişilik ve benlik gelişimindeki rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (9), 193-204. Kuyumcu, B. (2011). Evli Kişilerde Gestalt temas biçimleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 57-70. Levine, T. B. Y. (Ed.). (2012). Gestalt therapy: advances in dheory and practice. New York: Routledge. Leong, F. T. (Ed.). (2008). Encyclopedia of counseling. Chicago: SAGE Publications. Maccoby, E.E. & Martin, J. A. (1983). Socialization in the Context of Family: Parent Child Interaction. İn Mus-sen, P.H. and Hetherington, E.M. (Ed.) (pp. 1-101), Handbook of Child Psyhology: Socialition, Personality and Social Development. New York: Willey. Mann, D. (2010). Gestalt therapy: 100 key points and techniques. New York: Routledge. Murdock, N. L. (2012). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları olgu sunumu yaklaşımıyla (F. Akkoyun, Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Myers, M. E. (1996). Police stress and Gestalt contact style. Unpublished Doctoral Dissertation, Kent State Uni-versity, Ohio. Özkara, P. (2015). Ufuk üniversitesi lisans öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından ince-lenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara. Perls, F., Hefferline, R. F., & Goodman, P. (1951/1996). Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality. Great Britain: The Guernsey Press Co. Sakarya, S. (2008). Alkolik babaların yetişkin çocukları: psikolojik sağlıkları, kendi ve annelerinin stresle başa çıkma ve yakın ilişki kurma tarzları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tagay, Ö., & Acar, N. V. (2012). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 61-72. Wheeler, G., & Axelsson, L. (2015). Gestalt therapy. Washington: American Psychological Association. Vardal, E. (2015). Yeme tutumu: bağlanma stilleri ve Geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme. Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Yavuzer, H. (1990). Yaygın anne-baba tutumları. Ana baba okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5221-6829
Author: Sema YAZICI

Orcid: 0000-0002-5721-6211
Author: Mustafa ŞAHİN

Dates

Application Date : July 6, 2018
Acceptance Date : September 24, 2018
Publication Date : July 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi585611, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1649 - 1658}, doi = {10.24106/kefdergi.3214}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Sema and Şahi̇n, Mustafa} }
APA Yazıcı, S , Şahi̇n, M . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1649-1658 . DOI: 10.24106/kefdergi.3214
MLA Yazıcı, S , Şahi̇n, M . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1649-1658 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/47010/585611>
Chicago Yazıcı, S , Şahi̇n, M . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1649-1658
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi AU - Sema Yazıcı , Mustafa Şahi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3214 DO - 10.24106/kefdergi.3214 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1649 EP - 1658 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3214 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3214 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi %A Sema Yazıcı , Mustafa Şahi̇n %T Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3214 %U 10.24106/kefdergi.3214
ISNAD Yazıcı, Sema , Şahi̇n, Mustafa . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (July 2019): 1649-1658 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3214
AMA Yazıcı S , Şahi̇n M . Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1649-1658.
Vancouver Yazıcı S , Şahi̇n M . Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1649-1658.