PDF EndNote BibTex RIS Cite

STUDY OF SOCIAL-EMOTIONAL BEHAVIORS OF 60-72 MONTHS CHILDREN WHO TAKE AND DO NOT TAKE CREATIVE DRAMA EDUCATION WITH RESPECT TO SOME VARIABLES

Year 2012, Volume 20, Issue 1, 63 - 80, 01.01.2012

Abstract

This study aims to examine the social-emotional behaviors of 60-72 months children by comparing those who take and those who do not take creative drama education in relation to their gender, birth order, number of siblings, their mother’s age and education level. The sample was composed of 90 children, 45 of whom were in the experimental group and 45 were in the control group. A “Personal Information Form” was used to collect information about the children and their families, the “Vineland Social-Emotional Early Childhood Scale” developed by Sparrow et al. 1998 and adapted to Turkish by Ceylan and Omeroglu 2008 was used to measure the children’s social-emotional behaviors. The children in the experimental group were provided with creative drama education addressing social-emotional behaviors twice a week in 45 minute periods each over a period of 12 weeks. In the analysis of the data, two way analysis of variance ANOVA test was used. No significant difference was found in the socialemotional behaviors in children who participated in the creative drama education and those who did not with respect to gender, birth order, number of siblings, mother’s education. But there was a significant difference with regard to mothers’ age

References

 • 1. Yaya Kocayörük, A., İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Geliştirmede Dramanın Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 2. Çağdaş, A. ve Seçer Şahin, Z., Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi. Arı, R. (Ed.). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002. Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki ... 77 January 2012 Vol:20 No:1 Kastamonu Education Journal
 • 3. Kamaraj, I., Sosyal Becerileri Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Beş Yaş Çocuklarının Atılganlık Sosyal Becerisini Kazanmalarında Eğitici Drama Programının Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004.
 • 4. Avcıoğlu, H., Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • 5. Akfırat Önalan, F., Sosyal Yeterlilik, Sosyal Beceri ve Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1):39-58, 2006.
 • 6. Leung, C. An Experimental Study of Eduplay and Social Competence Among Preschool Students in Hong Kong, Early Child Development and Care, First Article, 1–14, 2010
 • 7. Peter, M., Drama, Narrative and Early Learning. British Journal of Special Education, 30(1):21-27, 2003.
 • 8. Üstündağ, T., Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri, Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar, Naturel Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • 9. Önder, A., Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.
 • 10. Hendy, L and Toon, L., Supporting Drama and Imaginative Play in the Early Years. Buchkingham, Open University Press, Philadelphia, 2001.
 • 11. Heining, R.B., Creative Drama for The Classroom Teacher, Prentice Hall,London, 1993.
 • 12. Güleç, H., Dramanın Benlik Kavramı Üzerine Etkisi, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 4-6 Nisan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2005.
 • 13. Freeman, G., Sullivan, K. and Fulton, C. R., Effects of Creative Drama on Self-Concept, and Problem Behavior, Journal of Educational Research, 96 (3):131-138, 2003.
 • 14. Brown, V. and Pleydell, P., The Dramatic Difference Drama in the Preschool and Kindergarten Classroom, Heinemann Inc., U.S.A., 1999.
 • 15. Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H., Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Yetişmesinde Dramanın Önemi ve “Okul Öncesi Eğitimde Drama” Dersini Veren Öğretim Elamanında (Liderde) Olması Gereken Özellikler, Drama Liderliği, Aslan, N. (Ed.). Oluşum Yayınları, Ankara, 2004.
 • 16. Eratay, E., İlköğretimde Drama Dersinin Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Dramada Arayışlar. Aslan, N. (Ed.). Oluşum Yayınları, Ankara, 2005.
 • 17. Cömertpay, B., Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006.
 • 18. Gönen, M. ve Uyar-Dalkılıç, N., Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 2002.
 • 19. De La Cruz, R. E. The Effects of Creative Drama on The Social and Oral Language Skills of Children With Learning Disabilities, Ph.D Thesis, Illinois State University, Bloomington, 1995.
 • 20. Fenner, P. and Hagens, B. Every Child Needs Self Esteem: Creative Drama Builds Self Confidence Through Self Expression. UMI: 3040782, 2002. 78 Şehnaz CEYLAN, Esra ÖMEROĞLU ... Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • 21. Pardun-Johannsen, K. C. Social Issue Drama And Its Impact on The Social Consciousness of Preadolesent School Children. Ph.D Thesis. University of ST. Thomas, Minnesota, 2004.
 • 22. Kulik, J. Intergenerational Drama and The Child: Documentation of The Influences and Effects of Participation, Ph.D Thesis, Arizona State University, USA, 2004.
 • 23. Moneta, I. and Rousseau, C., Emotional Expression and Regulation in a School-Based Drama Workshop for Immigrant Adolescents with Behavioral and Learning Difficulties. The Arts in Psychotherapy.1-43, 2007.
 • 24. Sparrow, S.S., Balla D.A. and Cicchetti, D. V., Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales, MANUEL, AGS, United States of America, 1998.
 • 25. Güner, A. Z., Eğitici Drama Uygulamalarının 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal-Duygusal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008.
 • 26. Ünal Erhan, T., İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama ile Verilmesinin Dersin Öğrenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 27. Okur, M., Çocuklar için Felsefe Eğitim Programının Altı Yaş Çocuklarının, Atılganlık, İşbirliği ve Kendini Kontrol Becerileri Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2008.
 • 28. Çimen, S., Ankara’da Üniversite Anaokullarına Devam Eden Beş Altı Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 29. Atılgan, G., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen İlköğretim Birinci Kademe Birinci Devre Öğrencilerinin Sosyal Beceri Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi, Konya, 2001.
 • 30. Çalışkan Çoban, E., Sosyal Beceri Sorunu Olan Öğrenciler ve Annelerine Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinlikleri Programının Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2007.
 • 31. Sarı, E., Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının, Çocuğun Sosyal Uyum ve Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.

Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2012, Volume 20, Issue 1, 63 - 80, 01.01.2012

Abstract

Araştırmanın amacını, yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasındaki çocukların sosyal-duygusal davranışlarının çocuğun cinsiyeti, doğum sırası, kardeş sayısı, annenin yaşı ve öğrenim düzeyine göre incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 45’i deney ve 45’i kontrol grubu olmak üzere toplam 90 çocuk oluşturmuştur. Deneysel desenli olan bu araştırmada, çocuklar ve aileleri hakkında bilgi almak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların sosyal-duygusal davranışlarını belirlemek için Sparrow ve diğ. 1998 tarafından geliştirilen, Ceylan ve Ömeroğlu 2008 tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği VSDEÇÖ ” kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklara araştırmacı tarafından haftada iki gün 45 dakika süre ile toplam 12 hafta boyunca sosyal-duygusal davranışlara yönelik yaratıcı drama eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde “ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA” kullanılmıştır. Sonuç olarak, yaratıcı drama eğitimine katılan ve katılmayan çocukların sosyal-duygusal davranışlarının cinsiyetlerine, doğum sıralarına, kardeş sayılarına, çocukların annelerinin öğrenim düzeylerine göre farklılık göstermedikleri, ancak çocukların annelerinin yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.

References

 • 1. Yaya Kocayörük, A., İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Geliştirmede Dramanın Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 2. Çağdaş, A. ve Seçer Şahin, Z., Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi. Arı, R. (Ed.). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002. Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki ... 77 January 2012 Vol:20 No:1 Kastamonu Education Journal
 • 3. Kamaraj, I., Sosyal Becerileri Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Beş Yaş Çocuklarının Atılganlık Sosyal Becerisini Kazanmalarında Eğitici Drama Programının Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004.
 • 4. Avcıoğlu, H., Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • 5. Akfırat Önalan, F., Sosyal Yeterlilik, Sosyal Beceri ve Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1):39-58, 2006.
 • 6. Leung, C. An Experimental Study of Eduplay and Social Competence Among Preschool Students in Hong Kong, Early Child Development and Care, First Article, 1–14, 2010
 • 7. Peter, M., Drama, Narrative and Early Learning. British Journal of Special Education, 30(1):21-27, 2003.
 • 8. Üstündağ, T., Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri, Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar, Naturel Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • 9. Önder, A., Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.
 • 10. Hendy, L and Toon, L., Supporting Drama and Imaginative Play in the Early Years. Buchkingham, Open University Press, Philadelphia, 2001.
 • 11. Heining, R.B., Creative Drama for The Classroom Teacher, Prentice Hall,London, 1993.
 • 12. Güleç, H., Dramanın Benlik Kavramı Üzerine Etkisi, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 4-6 Nisan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2005.
 • 13. Freeman, G., Sullivan, K. and Fulton, C. R., Effects of Creative Drama on Self-Concept, and Problem Behavior, Journal of Educational Research, 96 (3):131-138, 2003.
 • 14. Brown, V. and Pleydell, P., The Dramatic Difference Drama in the Preschool and Kindergarten Classroom, Heinemann Inc., U.S.A., 1999.
 • 15. Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H., Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Yetişmesinde Dramanın Önemi ve “Okul Öncesi Eğitimde Drama” Dersini Veren Öğretim Elamanında (Liderde) Olması Gereken Özellikler, Drama Liderliği, Aslan, N. (Ed.). Oluşum Yayınları, Ankara, 2004.
 • 16. Eratay, E., İlköğretimde Drama Dersinin Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Dramada Arayışlar. Aslan, N. (Ed.). Oluşum Yayınları, Ankara, 2005.
 • 17. Cömertpay, B., Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006.
 • 18. Gönen, M. ve Uyar-Dalkılıç, N., Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 2002.
 • 19. De La Cruz, R. E. The Effects of Creative Drama on The Social and Oral Language Skills of Children With Learning Disabilities, Ph.D Thesis, Illinois State University, Bloomington, 1995.
 • 20. Fenner, P. and Hagens, B. Every Child Needs Self Esteem: Creative Drama Builds Self Confidence Through Self Expression. UMI: 3040782, 2002. 78 Şehnaz CEYLAN, Esra ÖMEROĞLU ... Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • 21. Pardun-Johannsen, K. C. Social Issue Drama And Its Impact on The Social Consciousness of Preadolesent School Children. Ph.D Thesis. University of ST. Thomas, Minnesota, 2004.
 • 22. Kulik, J. Intergenerational Drama and The Child: Documentation of The Influences and Effects of Participation, Ph.D Thesis, Arizona State University, USA, 2004.
 • 23. Moneta, I. and Rousseau, C., Emotional Expression and Regulation in a School-Based Drama Workshop for Immigrant Adolescents with Behavioral and Learning Difficulties. The Arts in Psychotherapy.1-43, 2007.
 • 24. Sparrow, S.S., Balla D.A. and Cicchetti, D. V., Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales, MANUEL, AGS, United States of America, 1998.
 • 25. Güner, A. Z., Eğitici Drama Uygulamalarının 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal-Duygusal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008.
 • 26. Ünal Erhan, T., İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama ile Verilmesinin Dersin Öğrenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 27. Okur, M., Çocuklar için Felsefe Eğitim Programının Altı Yaş Çocuklarının, Atılganlık, İşbirliği ve Kendini Kontrol Becerileri Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2008.
 • 28. Çimen, S., Ankara’da Üniversite Anaokullarına Devam Eden Beş Altı Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 29. Atılgan, G., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen İlköğretim Birinci Kademe Birinci Devre Öğrencilerinin Sosyal Beceri Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi, Konya, 2001.
 • 30. Çalışkan Çoban, E., Sosyal Beceri Sorunu Olan Öğrenciler ve Annelerine Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinlikleri Programının Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2007.
 • 31. Sarı, E., Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının, Çocuğun Sosyal Uyum ve Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Şehnaz CEYLAN This is me


Esra ÖMEROĞLU This is me

Publication Date January 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 20, Issue 1

Cite

Bibtex @ { kefdergi619508, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2012}, volume = {20}, number = {1}, pages = {63 - 80}, title = {Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ceylan, Şehnaz and Ömeroğlu, Esra} }
APA Ceylan, Ş. & Ömeroğlu, E. (2012). Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 20 (1) , 63-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/48696/619508
MLA Ceylan, Ş. , Ömeroğlu, E. "Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2012 ): 63-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/48696/619508>
Chicago Ceylan, Ş. , Ömeroğlu, E. "Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2012 ): 63-80
RIS TY - JOUR T1 - STUDY OF SOCIAL-EMOTIONAL BEHAVIORS OF 60-72 MONTHS CHILDREN WHO TAKE AND DO NOT TAKE CREATIVE DRAMA EDUCATION WITH RESPECT TO SOME VARIABLES AU - ŞehnazCeylan, EsraÖmeroğlu Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 80 VL - 20 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Şehnaz Ceylan , Esra Ömeroğlu %T Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2012 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Ceylan, Şehnaz , Ömeroğlu, Esra . "Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 20 / 1 (January 2012): 63-80 .
AMA Ceylan Ş. , Ömeroğlu E. Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2012; 20(1): 63-80.
Vancouver Ceylan Ş. , Ömeroğlu E. Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2012; 20(1): 63-80.
IEEE Ş. Ceylan and E. Ömeroğlu , "Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 20, no. 1, pp. 63-80, Jan. 2012

10037