Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 52 - 62 2021-01-16

Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)
Spor Yapan Liseli Öğrencilerin Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Bakırköy İlçe Örneği)

Mehmet ALTUN [1] , Mahmut ACAK [2] , Hakan BÜYÜKÇELEBİ [3] , Seyfi SAVAS [4]


Purpose: Sport is defined as regular physical activities for different purposes and it is a concept, which is aimed at satisfying
the subconscious emotions of human beings, such as integrating a set of physical, psychological and mental efforts, and
socializing. Nowadays, sports are becoming more and more important in terms of their place and importance in the society as
well as increasing their influence on human life. Individual athletes develop in terms of physical and mental abilities. It is known
that it strengthens social ties among individuals and socializes the individual in terms of its social aspect. This study was
conducted to examine the life skills of individuals participating in sports activities in high schools in terms of various variables.
Design/Methodology/Approach: In this study, the Effect of Sport Scale on Life Skills was used. Screening method was used in
the research. The research population consists of 417 students studying in high schools in Bakırköy district of Istanbul.
Findings: Sports in young people; it has been found that it has developed many life skills such as teamwork, goal setting, taking
initiative, respecting other peoples, time management, cognitive skills, emotional skills, communication skills, social skills,
leadership, problem solving and decision making.
Highlights: The findings are discussed with previous studies and suggestions for new research are included.

Spor kavramı, literatürde farklı amaçlar için yapılan fiziksel aktiviteler olarak tanımlanmakla birlikte karşı tarafa üstün gelmek ve güç sahibi olmak şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde spor, insan hayatı üzerinde etki alanını giderek arttırmakla birlikte toplumdaki yeri ve önemi açısından her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Bireysel anlamda spor yapan insanlar, fiziksel ve zihinsel yetenekler bakımından gelişim göstermektedir. Toplumsal yönü itibariyle de bireyler arası sosyal bağları güçlendirdiği ve bireyi sosyalleştirdiği bilinmektedir. Bu çalışma, liselerde sportif faaliyetlere katılan bireylerin yaşam becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada tarama yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul ili Bakırköy ilçesine bağlı liselerde eğitim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. Sporun genç bireylerde; takım çalışması, hedef belirleme, inisiyatif alma, başkalarına saygı gösterme, zaman yönetimi, bilişsel beceriler, duygusal beceriler, iletişim becerileri, sosyal beceriler, liderlik, problem çözme ve karar verme gibi birçok yaşam becerisini geliştirdiğine dair bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yeni araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.
 • Açak, M., Düz, S. (2018). Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 74-86.
 • Akandere, M., Özyalvaç, N., Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi ( Konya Anadolu Lisesi Örneği) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 24: 1-10.
 • Avşar, Z. ve Öztürk, K. F. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Bolumu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi Örneği). Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 3 (2), 197-206.
 • Aydemir, İ. (2014). Spor Genel Müdürlüğünün yürüttüğü okul sporları faaliyetlerinin değerlendirilmesi bolu örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 85 Sayfa, Bolu.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyükyazı G, Saraçoğlu SA, Karadeniz, G, Çamlıyer H, Çamlıyer H. (2003). Sedanterler ile veteran atletlerin çeşitli değişkenlere göre atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 8(4): 13-24.
 • Camiré, M., Trudel, P., & Forneris, T. (2012). Coaching and transferring life skills: Philosophies andstrategies usedby modelhighschool coaches. TheSport Psychologist, 26, 243–260.
 • Camiré, M., & Kendellen, K. (2016). Coaching for positive youth development in high school sport. In N. L. Holt (Ed.). Positive youth development through sport (pp. 126– 136). (2nd ed.). London, UK: Routledge.
 • Cansoy, R. (2015). Türkiye’de ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Catalano, R.F., Berglund, M.L., Ryan, J.A.M., Lonczak, H.S. & Hawkins, J.D. (2004). 12 Positive youth development in the United States: research findings on evaluation of 13 positive youth development programs. The Annals of the American Academy of 14 Political and Social Science, 591, 98-124.
 • Caterino, MC., Polak, ED. (1999). Effects of twotypes of activity on the performance of second-, third-, and fourth-grade students on a test of concentration. Percept Mot Skills. 89: 245-248.
 • Cronin, L. D., ve Allen, J. (2017). Development and initial validation of the Life Skills Scale for Sport. Psychology of Sport and Exercise. 28, 105-119.
 • Çetin, F., Alpa Bilbay, A., & Albayrak Kaymak, D. (2003). Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler. (3. Baskı). İstanbul, Epsilon Yayıncılık.
 • Danish, S.J., Taylor, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through 27 sport. World Leisure Journal, 46, 38-49.
 • Deniz, M. E. (2002). Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Düz S, Aslan TV. (2020). The Effect of Sport on Life Skills in High School Students. Asian Journal of Education and Training, 6(2): 161-168.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekmekçi, R. (2010). Ekmekçi Dağlı YA. Sports marketing. Pamukkale Journal of SportSciences, 1(1): 23.
 • Erkal, N. (1992). Sosyolojik açıdan spor. İstanbul: Kutsun.
 • Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: Current status and future directions. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1, 58-78.
 • Gould, D., Collins, K., Lauer, L., & Chung, Y. (2007). Coaching life skills through football: A study of award winning high school coaches. Journal of Applied Sport Psychology, 19, 16 –37. https://doi.org/10.1080/10413200601113786.
 • Hodge, K., & Danish, S. (1999). Promoting life skills for adolescent males through sport. A.M. Horne, & M.S. Kiselica (Eds.) içinde, Handbook of counseling boys and adolescent males: A practitioner's guide (pp. 55-71). Newbury Park, CA: Sage.
 • Holt, N. L., Neely, K. C., Slater, L. G., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., ... Tamminen, K. (2017). A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative meta-study. International Review of Sport and Exercise Psychology, 10,1 –49.
 • İnal, A. (2003). Beden eğitimi ve spor bilimi. Ankara: Nobel.
 • Johnston, J., Harwood, C., & Minniti, A. M. (2013). Positive youth development in swimming: Clarification and consensus of key psychosocial assets. Journal of Applied Sport Psychology, 24, 392–411.
 • Jones, M.I., & Lavallee, D. (2009). Exploring perceived life skills development and par- ticipation in sport. Qualitative Research in Sport and Exercise, 1, 36 –50. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasatura, İ. (1991). Okul Başarısından Hayat Başarısına. İstanbul Altın Kitaplar Yayınevi,
 • Kabakçı, Ö.F. ve Fidan, K. (2008). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal- Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Eğitim Ve Bilim Dergisi, 33(148), 77-86.
 • Kolburan, G. ve Tosun, Ü. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında yaşam becerileri eğitimi yoluyla I. kademede edinilmiş değerleri pekiştiren gelişimsel bir model önerisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dergisi.
 • Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kress, C. A. (2006). ‘Youth leadership and youth development: Connections and questions’, New Directions for Youth Development, 2006(109), 45-56.
 • Kurak, K., & Açak, M. (2019). Investigation of the Effects of Football on Life Skills of Individuals. Universal Journal of Educational Research, 7(6), 1442-1447.
 • Matson, J.L., Matson, M.L., & Rivet, T.T. (2007). Social skills treatments with children with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 31, 682-707.
 • Reynolds, K.D., Killen, J.D., Bryson, S.W., Maron, D.J., Taylor, J.B., Maccoloy, N., Farguhar, J.W. (1990). Psycosocial Predictors of Physical Activity in Adolescents. Previous Medicine, 19(5), 541-551.
 • Ryan, J.G., Dzewaltowski, D.A. (2002). Comparing the Relationship Between Different Types of Self-Efficacy and Physical Activity in Youth. Health Education and Behavior, 29: 491.
 • Seven, S. (2008). Yedi - Sekiz Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 151-174.
 • Şahin, H.M. (2002). Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar sözlüğü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor Psikolojisi. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi.
 • Yalçın, Y. (2009). Spor tatmininin sporcuların stres ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi: antrenör cinsiyetinin rolünü belirlemeye yönelik Antalya ilinde bir uygulama, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 216 sayfa, Kayseri.
 • Whitley, M.A., Massey, W.V., & Leonetti, N.M. (2016). ‘Greatness (un)channelled’: The role of sport in the life of an elite athlete who overcame multiple developmental risk factors. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 8, 194–212.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6630-2322
Author: Mehmet ALTUN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2843-4834
Author: Mahmut ACAK
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5504-6917
Author: Hakan BÜYÜKÇELEBİ (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0780-7697
Author: Seyfi SAVAS
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 17, 2020
Acceptance Date : May 19, 2020
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi722464, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {52 - 62}, doi = {10.24106/kefdergi.722464}, title = {Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)}, key = {cite}, author = {Altun, Mehmet and Acak, Mahmut and Büyükçelebi, Hakan and Savas, Seyfi} }
APA Altun, M , Acak, M , Büyükçelebi, H , Savas, S . (2021). Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example) . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 52-62 . DOI: 10.24106/kefdergi.722464
MLA Altun, M , Acak, M , Büyükçelebi, H , Savas, S . "Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 52-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/722464>
Chicago Altun, M , Acak, M , Büyükçelebi, H , Savas, S . "Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 52-62
RIS TY - JOUR T1 - Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example) AU - Mehmet Altun , Mahmut Acak , Hakan Büyükçelebi , Seyfi Savas Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.722464 DO - 10.24106/kefdergi.722464 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 62 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.722464 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.722464 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example) %A Mehmet Altun , Mahmut Acak , Hakan Büyükçelebi , Seyfi Savas %T Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example) %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.722464 %U 10.24106/kefdergi.722464
ISNAD Altun, Mehmet , Acak, Mahmut , Büyükçelebi, Hakan , Savas, Seyfi . "Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 52-62 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.722464
AMA Altun M , Acak M , Büyükçelebi H , Savas S . Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 52-62.
Vancouver Altun M , Acak M , Büyükçelebi H , Savas S . Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 52-62.
IEEE M. Altun , M. Acak , H. Büyükçelebi and S. Savas , "Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 52-62, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.722464