Year 2019, Volume 12 , Issue 4, Pages 714 - 728 2019-12-15

A Research on the Determination of Tourism Potential of Erzurum City
Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ [1] , İşik SEZEN [2] , Sümeyye GENCER [3]


The city of Erzurum has a great potential in terms of tourism with its natural and cultural richness both in the city center and in its vicinity. Especially mountainous areas in the vicinity of the city, variable topographic and ethnicity, cultural diversity, climate characteristics, richness of the region in terms of biodiversity, historical and touristic structures that are the brand of the city, palandöken mountain, which is one of the attraction centers of winter tourism, constitute the most important parts of this wealth. However, in addition to such positive factors, there are some negative factors such as the lack of publicity and tourism planning, the inefficiency of the resources and the inability of the city to reach thedesired level of development.

This study was carried out by using SWOT Analysis technique for the expert groups who knew the city in Erzurum and who had knowledge about tourism activities in the city. With the analysis, it is tried to determine the strengths and weaknesses of the city's tourism potential and the opportunities and threats that may occur in the future. The results of the survey, which was conducted with one-to-one person, was analyzed by SPSS program. According to the study, many criteria such as the city's rich cultural texture, the presence of modern facilities on the Palandöken Mountain and winter tourism, the historical and cultural structure of the city, and the increasing interest in nature tourism have been determined as opportunities and strengths in the study. Weaknesses and threats include not recognizing the natural and historical beauties at the national and international level, lack of environmental and urban aesthetics, unconscious tourism activities threatening the natural, cultural structure of the city, infrastructure facilities and not being developed at the desired level. As a result of the study, suggestions were made on many issues such as sustainable tourism, understanding of tourism, preserving the traditional structure of local people, integrating this process, determining tourism access points and making appropriate plans.

Erzurum City, tourism  potential, SWOT (SWOT) Analysis

Bu çalışma Erzurum’da kenti tanıyan, kentte yaşayan ve ketteki turizm aktiviteleri konusunda bilgi sahibi olan uzman gruplarına yönelik SWOT Analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizle kenttin turizm potansiyeline yönelik güçlü ve zayıf yönler ile gelecekte oluşabilecek fırsatlar ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem büyüklüğü hesaplanarak toplam 96 kişiyle birebir yapılan anket çalışmasının sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre kentin zengin kültürel dokuya sahip olması, Palandöken Dağı ve kış turizmine yöenelik modern tesislerin bulunması, şehrin tarihi ve kültürel yapısı, doğa turizmine yönelik artan ilgi gibi pek çok kriter, çalışmada fırsatlar ve güçlü yönler olarak belirlenmiştir. Zayıf Yönler ve tehditler arasında ise Doğal ve tarihi güzelliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince tanınmaması, çevre ve kent estetiğinin yetersizliği, Bilinçsiz turizm aktiviteleri kentin doğal, kültürel yapısını tehdit etmesi, altyapı imkânları ve turistik işletmelerin istenilen düzeyde gelişmemiş olması yer almaktadır. Çalışma sonucunda, turizmin sürdürülebilir, katılımcı planlama anlayışıyla yapılması, yerel halkın geleneksel yapısının korunarak bu sürece entegre edilmesi, turizm erişim noktalarının belirlenerek uygun planlamaların yapılması gibi pek çok konuda önerilerde bulunulmuştur.

Erzurum kenti hem kent merkezi hem de yakın çevresinde sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle kentin yakın çevresindeki dağlık alanlar, değişken topoğrafik ve etnik yapı, kültürel çeşitlilik, iklim özellikleri, bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından zenginliği, kentin markası durumunda olan tarihi ve turistik yapılar, kış turizminin cazibe merkezlerinden biri olan palandöken dağı bu zenginliğin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Ancak bu kadar olumlu etkenin yanında, yeterince tanıtım ve turizm planlamasının yapılamayışı, kaynakların etkin kullanılmayışı, turizm alanında kentin istenilen kalkınma düzeyine ulaşamaması gibi olumsuz etkenler de söz konusudur.


 • KAYNAKÇA:Anonim (2019). http//kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 17.02.2019Avcıkurt, C., Köroğlu, A., Doğdubay, Y.M. (2003). Alternatif Turizm Planlamasında SWOT Analizinin Uygulanması. Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003, Çankırı.
 • Büyüköztürk, S. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cengiz, G., Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 61-74, 2012
 • Doğan, N. (2017). Turizm Eğitimi Alan Orta Öğretim Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki İstihdamının Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.93. Gürlek, T.B. (2002). SWOT Analizi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜSSİDE, 2002, Gebze.İslamoğlu, H. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara.Haziran
 • Kılıç Benzer, A.N. (2006). Bolu-Göynük ve Yakın Çevresi Doğal Kültürel Bilimleri Kaynaklarının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. Yay No: 191029, s. 280, Bolu.
 • Kotan, N. (2018). Destinasyon Pazarlaması ve Alternatif Turistik Ürün Olarak Termal Turizmi: Erzurum İli Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s, 99.
 • Olalı, H., Nazilli, S., Kırcıoğlu, E., Sümer, M. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yayın No:213, Yonca Matbaası, s. 242, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Özok K. (2001). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölge Planlaması ve Alaçatı Turizm Yatırım Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Pesonen, M., Kurttıla, M., Kangas, J., Kajanus, M. ve heınonen, P. (2001). Assessing the Priorities Using A’WOT among Resource Management Strategies at the Finnish Forest and Park Service, Forest Science, 47 (4), 534-541.
 • Polat, A.T. (2006). Karapınar İlçesi ve Yakın Çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, s. 286, Konya.
 • Taymaz, E. (2002). Öngörü Yöntemleri ve Teknikleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Haziran, Gebze.
 • Uspanova, B. (2017). Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Geliştirilebilir Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizminin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.122, Antalya.
 • Yazıcıoğlu Y., 2004. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Winter | Kış 2019
Journal Section Research Article
Authors

Author: Elif AKPINAR KÜLEKÇİ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0304-9072
Author: İşik SEZEN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7314-8290
Author: Sümeyye GENCER
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2019

Bibtex @research article { kent604628, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {714 - 728}, doi = {}, title = {Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Akpınar Külekçi̇, Elif and Sezen, İşik and Gencer, Sümeyye} }
APA Akpınar Külekçi̇, E , Sezen, İ , Gencer, S . (2019). Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Kent Akademisi , 12 (4) , 714-728 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/604628
MLA Akpınar Külekçi̇, E , Sezen, İ , Gencer, S . "Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 714-728 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/604628>
Chicago Akpınar Külekçi̇, E , Sezen, İ , Gencer, S . "Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kent Akademisi 12 (2019 ): 714-728
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Elif Akpınar Külekçi̇ , İşik Sezen , Sümeyye Gencer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 728 VL - 12 IS - 4 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Elif Akpınar Külekçi̇ , İşik Sezen , Sümeyye Gencer %T Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 4 %R %U
ISNAD Akpınar Külekçi̇, Elif , Sezen, İşik , Gencer, Sümeyye . "Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kent Akademisi 12 / 4 (December 2019): 714-728 .
AMA Akpınar Külekçi̇ E , Sezen İ , Gencer S . Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. KentAkademisi. 2019; 12(4): 714-728.
Vancouver Akpınar Külekçi̇ E , Sezen İ , Gencer S . Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kent Akademisi. 2019; 12(4): 714-728.