Year 2019, Volume 12 , Issue 4, Pages 802 - 811 2019-12-15

City-State Administration in Tyana Region
Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi

Oktay ALKUŞ [1]


It is known that the formation of the city state started with the Hittites and continued in the Romans. Tyana was one of them. As it is a transition place between east and west, it has maintained its important settlement feature at every period. The city-state administration was the only one. It was autonomous in domestic affairs. It was subject to the central city-state in its foreign relations. Sovereignty was in the central city-state. The central city-state was independent. The study describes the city administration over the Tyana region. It was prepared as a qualitative research with document analysis method. Written sources containing information obtained from the environment where the events and facts are located were utilized. Written and visual documents related to the subject of the study were examined and analyzed. Documentary screening. The related literature was searched and the videos on the internet were watched. Information was collected from university libraries, various electronic library sources, national and international search engines, domestic and foreign articles and thesis studies. The collected information was classified according to their subjects and processed into titles and the study was concluded.


Kent-devlet yönetimi tek kişi yönetimiydi. İç işlerinde özerkti. Dış ilişkilerinde merkez devlete tâbiydi. Egemenlik merkez devletteydi. Merkez devlet bağımsızlığın sahibiydi. Çalışma kent yönetimini Tyana yöresi üzerinden anlatmaktadır. Nitel bir araştırma olarak doküman incelemesi yöntemiyle hazırlanmıştır. Olay ve olguların bulunduğu ortamdan edinilmiş bilgileri içeren yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmanın konusuyla ilgili yazılı ve görsel belgeler incelenmiş ve çözümlenmiştir. Belgesel tarama yapılmıştır. İlgili literatür taranmış, internette konuyla ilgili bulunan videolar izlenmiştir. Üniversite kütüphanelerinden, çeşitli elektronik kütüphane kaynaklarından, ulusal ve uluslararası arama motorlarından, yerli ve yabancı makalelerden, tez çalışmalarından konuyla ilgili bilgiler toplanmıştır. Toplanan bilgiler konularına göre sınıflandırılmış ve başlıklar halinde işlenerek çalışma sonuçlandırılmıştır.
 • Akçay, A. (2014), “Tabal Ülkesinin Tarihsel Süreci Üzerine Bir Değerlendirme” Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX / 1, 2014, 37-58, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/58892 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Alkım, U. B. (1959), “Güneybatı Antitoros Bölgesinde Eski Bir Yol Şebekesi”, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt: XXIII – Sayı: 89 – Yıl: 1959 Ocak, 59-79
 • http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-xxiii-sayi-89-yil-1959-ocak/ Son Erişim: 09.03.2019.
 • Anabasis, Ksenophon (1974), Onbinlerin Dönüşü, Çeviren: Tanju Gökçöl, İstanbul Hürriyet Yayınları: 88, Büyük Klasikler: 12, Yunan Klasikleri: 8 İstanbul, 1974, https://alikarduxos.files.wordpress.com/2017/03/ksenophon-anabasis-onbinlerin-dc3b6nc3bcc59fc3bc.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Ateş, H., Ünal, S.(2004), “Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusu’nda İdari Hayat”, Bilgi (8) 2004 / 1, 21-42, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/301124 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Bahar, H. (2015), “Eskiçağ’da Konya”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 7 Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Konya 2015, 271-297, Editör: Hasan Bahar, http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/12-%20Hasan%20BAHAR.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Benhür, Ç. (1999), “Doç. Dr. Hasan Bahar’ın ‘Demir Çağında Konya ve Çevresi’ İsimli Eseri” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1999, Sayı: 5, 471-475, http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/953/894 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Bildirici, M., Bildirici, Ö. (2008) “Konya ve Çevresinde Çağlar Boyu Tarihi Su Yapıları”, Tarihi Su Yolları Bildirileri (1961-2007), 2008, 2-15, İstanbul
 • Bilgiç, E. (1946), “Anadolu’nun İlk Yazılı Kaynaklarındaki Yer Adları ve Yerlerinin Tayini Üzerine İncelemeler” Türk Tarih Kurumu Belleten Cilt 10 Temmuz 1946 sayı 39 Türk Tarih Kurumu basımevi Ankara 381 423, http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-x-sayi-39-yil-1946-temmuz/ Son Erişim: 09.03.2019.
 • Ceylan, A., Kozbe, G., Polat, Y. ve diğerleri, “Türkiye Demir Çağı Araştırmaları Üzerine Değerlendirmeler”, 1-42, http://www.tayproject.org/downloads/DC_GK_etal.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Coşkun, Y. (1989), “Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığı Altında İlk Çağda Tuuanuua” Belleten, Türk Tarih Kurumu Cilt LIII Ağustos-Aralık 1989 Sayı 207 208, Sayfalar 477-485, http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-liii-sayi-207-208-yil-1989-agustos-aralik/ Son Erişim: 09.03.2019.
 • Çapar, Ö. “Phrygıa ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1029/12444.pdf 43-73, Son Erişim: 09.03.2019.
 • Çelik, S. (2018), “Beşinci Haçlı Seferi (1217-1221) Esnasında Mısır Sultanı El-Kâmil’e Karşı Darbe Girişimi” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, Sayfa: 313-326, OCAK – 2018, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/416404 Son Erişim: 04.04.2019.
 • Demiralp, D. (2014), “İlkçağ Anadolu’sunun Frigya Yöresinden Yükselen Bir Hüzün Tınısı- Antik Metinlerin Işığında Satyr Marsyas’in Trajik Öyküsü”, EUL Journal of Social Sciences (V:I) LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi June 2014 Haziran, 88-103, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/71912 Son Erişim: 04.04.2019.
 • Ertem, H. (2004), “Hattiler ve Hititler Dönemi’nden Eski Türkler’e, Osmanlılar’a ve Günümüz Anadolu’suna Kadar Uzanan Bazı Benzer Unsurlar – II” Archıvum & Anatolicum (ArAn) 7/2 2004 49-63, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/10/2184/22651.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Kahraman, N., Arıkan, R. (2017), “I. Haçlı Seferinde Haçlıların İznik’ten Eskişehir’e Takip Ettikleri Güzergâhın Tespiti”, VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 2 Güz 2017, 18-35, ISSN: 2149-9535, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/362025 , Son Erişim: 09.03.2019.
 • Kesik, M. (2014), “Emîr (Melik) Gazi (1104-1134)” Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), III/2 (2014), 157-181, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/217881, Son Erişim: 09.03.2019.
 • Kurt, M. (2009), “Kilikya’da Yeni Asur Egemenliği ve Yerel Güçler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 / 2009, 327-337 http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/328/310 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Kurt, M. (2010), “Tabal Ülkesi’nin Politik ve İdarî Yapısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 / 2010, 127-136, http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/251/234 , Son Erişim: 09.03.2019. Landsberger, B. Çeviren: Mebrure Osman TOSUN, “Sümerler”, A. Ü. D. T. C. Fakültesi Dergisi F. 7, 89-102, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1036/12508.pdf Son Erişim: 16.03.2019.
 • Maner, Ç., Kuruçayırlı, E. (2018), “İvriz Ambarderesi Kızlar Oğlanlar Sarayı (Manastırı) Mağarası’nda Araştırmalar”, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt: LXXXII Aralık 2018 Sayı: 295, 785-801 http://www.ttk.gov.tr/Dergiler/Belleten/295-Belleten/01-CigdemManer-EmreKurucayirli.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Öcal, T. “Antik Tyana Şehrinden Günümüz Kemerhisar'a Kadar Olan Yerleşmenin Tarihsel Süreci”, Marmara Coğrafya Dergisi 390, 388-408, http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2601/649-1257-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y Son Erişim: 09.03.2019.
 • Pullu, S. (2006), “Tabal Bölgesi Tarihi (M.Ö. I. Binyılın İlk Yarısında Tabal Krallığının Siyasal ve Ekonomik Tarihi)”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, https://www.ulusaltezmerkezi.net/tabal-bolgesi-tarihi-m-o-i-binyilin-ilk-yarisinda-tabal-kralliginin-siyasal-ve-ekonomik-tarihi/79/ Son Erişim: 09.03.2019.
 • Pustu, Y. “Küreselleşme Sürecinde Kent Antik Site’den Dünya Kentine”, Sayıştay Dergisi 148, 129-151 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911641.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Sevinç, F. (2008), “Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008, Sayı:17, ss.11-32, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118008 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Soydan, O. (2016), “Kültürel Miras Olarak ‘Nahitiya’ Niğde” Akademik Bakış Dergisi, Sayı 54 Mart Nisan 2016, 54-81, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/383302 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Tansuğ, K. “Kimmer'lerin Anadolu'ya Girişleri ve M. Ö. 7 nci yüzyılda Asur Devletinin Anadolu ile Münasebetleri”, 535-550, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1233/14086.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Tellioğlu, İ. (2005), “Kimmer ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 27 Erzurum 2005 237-245 Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32925 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Ünsal, V. (2017), “Demir Çağ’da Kırşehir ve Çevresinin Siyasal Görünümü”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 52 Ekim 2017, 459-473, www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1908 Son Erişim: 09.03.2019.
 • Yiğit, T. (2000), “Tabal” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 40, 3-4 (2000), 177-189, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1011/12272.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_1: http://www.sezgiempati.com/uploads/9/0/6/7/9067262/3-%C4%B0lk_%C3%87a%C4%9E__meden%C4%B0yetler%C4%B0.pdf Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_2: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/hattiler Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_3: http://ankara.icro.ir/uploads/147_1915_26_anadolu_medeniyetleri.pdf Son Erişim: 14.03.2019.
 • Web_4: http://www.corumkulturturizm.gov.tr/TR-58680/hitit-tarihi--mo-1650---1200-.html Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_5: Kocsav 2004: Kocsav Soner, Hatti(hitit) - Kafkasya ilişkisi--2004 - playithub.com http://playithub.com/watch/fL4tzwLiGHw/hattihitit-kafkasya-ilikisi-2004.html Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_6: http://anadoluuygarliklari.weebly.com/304yonlar---urartular.html Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_7: https://anadoluuygarliklarii.weebly.com/304yonlar.html Son Erişim: 20.03.2019.
 • Web_8: https://www.nkfu.com/iyonya-ve-iyonya-medeniyeti-hakkinda-bilgi/ Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_9: http://www.bahceli.bel.tr/sayfa/19_bahceli-tarihi Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_10: http://www.kemerhisar.bel.tr/sayfa/48/kemerhisar-tarihi Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_11: http://www.nigde.gov.tr/ilimiz-tarihi Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_12: https://islamansiklopedisi.org.tr/meliksah--buyuk-selcuklu Son Erişim: 04.04.2019.
 • Web_13: http://www.bahceli.bel.tr/sayfa/24_ulasim-durumu Son Erişim: 09.03.2019.
 • Web_14: http://www.bahceli.bel.tr/sayfa/21_bahceli-nufusu Son Erişim: 09.03.2019.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Published Date Winter | Kış 2019
Journal Section Review Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0557-4930
Author: Oktay ALKUŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2019

Bibtex @review { kent631911, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {802 - 811}, doi = {}, title = {Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi}, key = {cite}, author = {Alkuş, Oktay} }
APA Alkuş, O . (2019). Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi . Kent Akademisi , 12 (4) , 802-811 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/631911
MLA Alkuş, O . "Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 802-811 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/631911>
Chicago Alkuş, O . "Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi". Kent Akademisi 12 (2019 ): 802-811
RIS TY - JOUR T1 - Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi AU - Oktay Alkuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 802 EP - 811 VL - 12 IS - 4 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi %A Oktay Alkuş %T Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 4 %R %U
ISNAD Alkuş, Oktay . "Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi". Kent Akademisi 12 / 4 (December 2019): 802-811 .
AMA Alkuş O . Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi. KentAkademisi. 2019; 12(4): 802-811.
Vancouver Alkuş O . Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi. Kent Akademisi. 2019; 12(4): 802-811.