Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 584 - 598 2020-12-31

Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi
The Importance of Using Photovoltaic Panels (PV) in Buildings in the Corporate Environmental Responsibility of Local Governments

Setenay UÇAR [1] , İlknur AKINER [2]


Kurumsal sosyal sorumluluk kurumlar için, rekabet ortamında kendisini ön plana çıkaracak ve kurumsal imajını güçlendirecek stratejik hedeflerden oluşmaktadır. Kurumsal çevre sorumluluğu ise, kurumun çevre bilincine uygun stratejiler belirlemesi, karbon salımının azaltılması ile canlıların yaşamına ve doğal çevreye karşı duyarlı olması gerekmektedir. En fazla enerji tüketiminin binalarda olması nedeniyle kurumların en önemli çevre adımları binalarındaki enerji tasarrufunu sağlamak olmalıdır. Bu çalışmada, binalarda tüketilen enerji ve bu ihtiyacı karşılamak için kullanılan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi (PV paneller) ele alınmaktadır. Kurumsal çevre sorumluluğunun yerel yönetim binalarında her sene geliştirmesi nedeniyle bu çalışma kapsamında 4 yurtiçi ve 4 yurtdışı olmak üzere toplam 8 yerel yönetim binası PV panellerin bina formu üzerinde etkisi ve sağladıkları enerji tasarrufu incelenecektir. Binaların formuna göre mevcut binaya sonradan eklenen ve yeni yapılan binalara tasarım aşamasında entegre olabilen PV panellerin iklim, bölge, güneş ışınımları ve bina üzerinde toplam kaplanan alan üzerinden değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Corporate social responsibility is composed of strategic goals for institutions that will stand out in a competitive environment and strengthen their corporate image. Corporate environmental responsibility, which is the subtitle, requires the organization to determine strategies that are environmentally conscious and to be sensitive to the life and living environment by reducing carbon emissions. As most energy consumption is in the buildings, the most important environmental steps of the institutions are to save energy in their buildings. With this study, the use of PV panels with solar and PV panels, which are among the alternative renewable energies, will be examined. As the corporate environmental responsibility develops in local government buildings every year, the effect of PV panels on the building form and the energy savings they provide will be analyzed within the scope of this study. The PV panels, which can be integrated into the existing building design and newly built buildings according to the form of the buildings, are evaluated over the climate, region, solar radiation and the total area covered on the building.
 • AKKOYUNLU, G. Ş., & KALYONCUOĞLU, S. (2014). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Algısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(3), 125–144.
 • ARSLAN, H. H. P. ve, AKŞİT, Ş. F. (2016). Energy efficient mobile building design. ITU J Faculty Arch. ; 13(2): 47-56
 • BİLGİÇ, A. K. VE ACET, D. B. (2019). Yerel Yönetim Politikalarında Yenilenebilir Enerji. Kent Araştırmaları Dergisi. 27 (10). 410-446.
 • GROVER, S. (2007). Energy, Economic, and Environmental Benefits of the Solar America Initiative No. ADJ-7-77253-01
 • HU, A., LEVİS, S. ve diğerleri (2015) Impact of solar panels on global climate. Nature Climate Change, 6, 290–294.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu (2018).
 • İSKİ Faaliyet Raporu ( 2018). İstanbul İstanbul
 • KLAGGE, B., VE MEİSTER, T. (2018). Energy cooperatives in Germany–an example of successful alternative economies?. Local Environment, 23(7), 697-716.
 • MERT, Y. L. (2018). Beledi̇yelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: İ̇stanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Örneği̇. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, 923–936.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2016, Ekim). OECD environmental performance reviews: France 2016. Paris: OECD Publishing
 • PELİT, E., KELEŞ, Y. ve ÇAKIR, M. (2009). Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:16(2), s.19-30.
 • SAĞLAM, N. G. VE YILMAZ, A. Z. (2015). Avrupa Birliği Direktifi Doğrultusunda Binalarda Yaklaşık Sıfır Enerji Düzeyinin Akdeniz Ülkesi Olan Türkiye’de Konut Binaları İçin Belirlenmesine Yönelik Uygulama Örneği. Tesisat Mühendisliği, 148, 82-96.
 • VAN STADEN, M. (2017). Sustainable energy transition: Local governments as key actors. (T. S. Uyar, Der.) Towards 100% Renewable Energy s.17 – 25. Springer.
 • World Nuclear Performance Report (WNA Report), 2019
 • WEO (World Energy Outlook), 2016 Energy And Air Pollution Report
 • URL 1 : http://www.enerji-dunyasi.com/yayin/258/dunya-enerji-sisteminde-dort-onemli-degisim-yasaniyor _7894.html #.Xo2E7DfVKUk , Son Erişim Tarihi: 08/04/2020
 • URL 2 : www.tdk.gov.tr, Son Erişim Tarihi: 08/04/2020 Erişim Tarihi
 • URL 3 :https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160518165257.html , Son Erişim Tarihi: 08/04/2020
 • URL 4 :https://greentumble.com/what-are-the-environmental-benefits-of-solar-energy/,Son Erişim Tarihi: 08/04/2020
 • URL 5 : https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf, Son Erişim Tarihi: 08/04/2020
 • URL 6 : http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Renewable_Energy_in_Cities _2016.pdf, Son Erişim Tarihi: 08/04/2020
 • URL 7 : https://www.iea.org/ publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_France_ 2016_Review.pdf, Son Erişim Tarihi: 11/11/2019
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Winter
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4206-6094
Author: Setenay UÇAR (Primary Author)
Institution: ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9550-146X
Author: İlknur AKINER
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Uçar, S , Akıner, İ . (2020). Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi . Kent Akademisi , 13 (4) , 584-598 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/57293/746083