Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 668 - 687 2020-12-31

Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği
Evaluation of Green Infrastructure Systems within the Scope of Sustainable Rainwater Management

Cansu KONYALI [1] , Rukiye Duygu ÇAY [2]


Su kaynaklarının varlığı günümüzde kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği, ormansızlaşma gibi nedenlerle tehdit altındadır. Plansız kentleşme, geçirimsiz yüzeylerin artması, mevcut bitki örtüsünün yok edilmesi suyun doğal döngüsünü engellemeye başlamıştır. Doğal döngüsünü gerçekleştiremeyen su, yer altı sularına ulaşamayarak su varlığını riske sokmaktadır. Ayrıca yüzeysel akışa geçerek kentlerde sel ve taşkınlara neden olmaktadır. Bu durum karşısında günümüz kentlerindeki geleneksel sistemler yerine, sürdürülebilir sistemlerin kullanılması gündeme gelmiştir. Dünyada sürdürülebilir su yönetimi sistemleri kapsamında birçok kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan biri olan yeşil altyapı sistemleri yağmur suyunu düştüğü yerde yönetmek için bitki örtüsü ve toprağı kullanır, bu sayede kentsel hava kalitesini artırır, infiltrasyonu sağlar ve taşkınları engellemeye yardımcı olur. Çalışma kapsamında yeşil altyapı kavramı ve uygulama yöntemleri açıklanmıştır. Alan olarak Edirne ilinde Fırınlarsırtı TOKİ (Toplu Konut İdare Başkanlığı) Konutları seçilmiştir. Çalışma, yeşil altyapı kavramı içerisinde bir çözüm yöntemi olan bitkisel öğelerin kullanılmasına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda yüzeysel akışın olduğu caddeler üzerinde mevcut bitkisel doku analiz edilmiştir. Tüm bu veriler değerlendirilerek, alanın genel durumuna ve akışın olduğu caddelerde akışı tutmak adına bitkisel öneriler sunulmuştur.
The existence of water resources is currently under threat due to reasons such as urbanization, population growth, climate change, and deforestation. Unplanned urbanization, increase of impermeable surfaces, destruction of existing vegetation have started to prevent the natural cycle of water. Water that cannot fulfill its natural cycle puts the existence of water at risk by not reaching groundwater. In addition, it causes floods and overflows in cities by passing to surface flow. In the face of this situation, the use of sustainable systems instead of traditional systems in today's cities has come to the fore. Many concepts have emerged within the scope of sustainable water management systems in the world. One of these concepts, green infrastructure systems, uses vegetation and soil to manage rainwater where it falls. In this way, it improves the urban air quality, provides infiltration and helps prevent floods. In the study, the concept of green infrastructure and application methods are explained. In the province of Edirne, Fırınlarsırtı TOKİ (Governmental Mass Housing Administration) Houses were selected as the study area. The study focuses on the use of vegetative elements as a solution method within the concept of green infrastructure. In this direction, the existing vegetal texture on the streets with surface flow was analyzed. By evaluating all these data, herbal suggestions are presented to keep the flow in the general condition of the area and the streets with flow.
 • Chahar, B. R., Graillot, D., Gaur, S. J. J. o. I., & Engineering, D. (2012). Storm-water management through infiltration trenches. 138(3), 274-281.
 • Creaco, E., & Franchini, M. J. J. A. W. W. A. (2012). A dimensionless procedure for the design of infiltration trenches. 104(9), E501-E509.
 • Erkal, T., & Topgül, İ. J. T. C. D. Aşağı Meriç Nehri akımlarının mevsimsel ve yıllık değişiminin taşkınlar üzerine etkisi. (74), 33-38.
 • Fletcher, T. D., Shuster, W., Hunt, W. F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., . . . Bertrand-Krajewski, J.-L. J. U. W. J. (2015). SUDS, LID, BMPs, WSUD and more–The evolution and application of terminology surrounding urban drainage. 12(7), 525-542.
 • Jayasuriya, L., Kadurupokune, N., Othman, M., Jesse, K. J. W. S., & Technology. (2007). Contributing to the sustainable use of stormwater: the role of pervious pavements. 56(12), 69-75.
 • Lau, J., Mah, D. J. P. J. o. S., & Technology. (2018). Green wall for retention of stormwater. 1, 283.
 • Müftüoğlu, V., & Perçin, H. J. İ. Ü. S. v. T. D. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi Kapsaminda Yağmur Bahçesi. 5(11), 27-37.
 • Şahin, N. İ., & Manioğlu, G. (2011). Binalarda yağmur suyunun kullanılması. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 125, 21-32.
 • Radcliffe, J. C. (2019). History of water sensitive urban design/low impact development adoption in Australia and internationally. In Approaches to Water Sensitive Urban Design (pp. 1-24): Elsevier.
 • Anonim (2020). Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne.
 • American Rivers, A. S. o. L. A., ECONorthwest,, & Federation, W. E. (2012). Banking on green: A look at how green infrastructure can save municipalities money and provide economic benefits community-wide. In: American Society of Landscape Architects Washington, DC.
 • City of Victoria, (2015). Rainwater management standards, Professionel Edition, City of Victoria Stormwater Utility, June 2015.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2018a). Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yayın no:40.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2018b). Yağmur Bahçesi Hazırlama Kılavuzu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel Tasarım Dairesi Başkanlığı. Nisan, 2018.
 • Doğa koruma merkezi (2019). Yeşil Altyapı Avrupa’nın Doğal Sermayesini Geliştirmek. Avrupa Komisyonu Bildirimi. Doğa ve Şehirler Projesi.
 • Doğangönül, Ö., & Doğangönül, C. (2009). Küçük ve orta ölçekli yağmursuyu kullanımı: Teknik Yayınevi.
 • Edirne Tarım İl Müdürlüğü (2005). Edirne Tarım Master Planı. İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi, Edirne.
 • Hoyer, J., Dickhaut, W., Kronawitter, L., & Weber, B. (2011). Water sensitive urban design: principles and inspiration for sustainable stormwater management in the city of the future: Jovis Berlin.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2018). Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler-2017 Yılı Değerlendirmesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2020). Edirne İli Meteoroloji verileri, Edirne.
 • Poleto, C., & Tassi, R. (2012). Sustainable urban drainage systems: IntechOpen.
 • Rutgers (2016). Green Infrastructure Guidance Manual for New Jersey. by Rutgers Cooperative Extension Water Resources Program.
 • Silveira, A. L. L. (2002). Apostila: Drenagem Urbana: aspectos de gestão. 1. Ed. Curso preparado por: Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Fundo Setorial de Recursos Hídricos.
 • Team Sponge (2019) ‘The Sponge Handbook: Chennai - Using the Landscape Approach to transform the South Buckingham Canal Area.’ Cities Fit for Climate Change (CFCC) of GIZ
 • The City of Edmonton (2014). Low Impact Development Best Management Practices Design Guide Edition 1.1. December 2014.
 • University of Arkansas Community Design Center (2010). Low Impact Development: A Design Manual for Urban Areas. Fay Jones School Of Archıtecture Unıversıty of Arkansas Pressa Collaboratıon Fayettevılle 2010.
 • Demir, D. (2012). Konvansiyonel Yağmursuyu Yönetim Sistemleri İle Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması: İtü Ayazağa Yerleşkesi Örneği.İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kantaroğlu Ö., (2009). Yağmur Suyu Hasadi Plan Ve Hesaplama Prensipleri. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 6-9 Mayıs, İzmir.
 • Levi, S. (2007). Yağiş Sularinin Sürdürülebilir Yönetimi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sadeghınazhad, S. (2019). Low impact development (LID) practices in flood control of urban areas using SWMM. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, N. İ. (2010). Binalarda Su Korunumu. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • AWWA (2019). Infiltration Trench: Do-It-Yourself Conservation Practices. 31 Ocak 2019 tarihinde https://awwatersheds.org/infiltration-trench-do-it-yourself-conservation-practices/ adresinden erişildi.
 • Tema (2017). Geleceğin Suyu. 15 Mayıs 2020 tarihinde https://sutema.org/resources/Document/FileName/2015-12-01_22-11-14-692%20GeleceginSuyu.pdf adresinden erişildi.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Published Date Winter
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2567-0487
Author: Cansu KONYALI
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9359-4028
Author: Rukiye Duygu ÇAY (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Konyalı, C , Çay, R . (2020). Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği . Kent Akademisi , 13 (4) , 668-687 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/57293/822454