Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessment of Educational Changes in Nature Conservation Approaches in The Example of Secondary School Students

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 347 - 360, 15.06.2021
https://doi.org/10.35674/kent.929040

Abstract

Nature conservation areas, which are most affected by environmental problems and play an active role in combating these problems, become more important day by day. All individuals have various responsibilities to protect nature and leave a livable world to future generations. It is reported by many researchers that education given at an early age is important for the protection of natural areas and prevention of their problems. The aim of this study is to determine nature conservation approaches in the sample of secondary school students and to evaluate their changes depending on education. In order to determine the knowledge level and awareness of the students of Ayten Çağıran Secondary School in Antalya, Konyaaltı district, about nature protection, an on-site survey method was applied with standard forms. The educational presentation was prepared by evaluating the applied questionnaire forms, and a training presentation was made to the students on nature conservation, suitable for the age groups of the students., The same questionnaire was applied again, after the presentation. Survey forms applied before and after the training presentation were analyzed to see the differences formed by SPSS. After the presentation of the education, positive changes were determined in the students' approach to the subject depending on their gender and class level. At the end of the study, it was determined that educational work on nature conservation given by experts outside the school had an impact on students.

References

 • Altınbilek, G., & Karaardıç, H. (2019). KuĢ Halkalama Ġstasyonlarının Çevre Eğitimi Açısından Önemi. Doğanın Sesi, (4), 75-82.
 • Ardoin, N. M., & Bowers, A. W. (2020). Early childhood environmental education: A systematic review of the research literature. Educational Research Review, 100353
 • Bakar, F., Çağrı, A. V. A. N., ġeker, F., & Aydinli, B. (2020). Plant and Animal Awareness in Nature Education Perspectives: Where is Blindness?. International Electronic Journal of Environmental Education, 10 (2), 122-135.
 • Bakar, F., Avan, Ç., Aydınlı, B., ġeker, F., & Turgut, B. (2021). Okul DıĢı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa Eğitiminin Çevre Bilgisi ve Tutum Üzerine Etkisi . Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1) , 1-18
 • Barraza, L., & Walford, R. A. (2002). Environmental education: A comparison between English and Mexican school children. Environmental Education Research, 8(2), 171-186.
 • Baş, T. (2001). Anket: anket nasıl hazırlanır?: anket nasıl uygulanır?: anket nasıl uygulanır?. Seçkin yayıncılık.
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisie (Master's thesis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı).
 • Bulut, M., & Beşoluk, Ş. (2019). Fen Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Biyoçeşitlilik Konusunun Öğretimine İlişkin Görüşleri. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(2), 133-153.
 • Campbell, C., & Robottom, I. (2004). Environmental education: Appropriate vehicle for science education? Teaching Science, 50(2), 18–23
 • Choe, J. H., Kim, C. H., & Ri, G. H. (2020). An investigation on the environmental knowledge and attitudes of senior middle school students in the Democratic People‟s Republic of Korea. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(2), 146-162.
 • Clover, D. E., Jayme, B. D. O., Hall, B. L., & Follen, S. (2013). The nature of transformation: Environmental adult education (Vol. 11). Springer Science & Business Media.
 • Çeliker, H.D., Akar, A., 2015. Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (2), 101-119.
 • Damerell, P., Howe, C., & Milner-Gulland, E. J. (2013). Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behaviour. Environmental Research Letters, 8(1), 015016.
 • Dietz, T., & Stern, P. (2002). New tools for environmental protection. Education, Information and Voluntary Measures.
 • Edwards, J. (2015). Socially-critical environmental education in primary classrooms: The dance of structure and agency (Vol. 1). Springer.
 • El-Batri, B., Alami, A., Zaki, M., & Nafidi, Y. (2019). Extracurricular Environmental Activities in Moroccan Middle Schools: Opportunities and Challenges to Promoting Effective Environmental Education. European Journal of Educational Research, 8(4), 1013-1028.
 • Erdogan, M. (2011). The Effects of Ecology-Based Summer Nature Education Program on Primary School Students' Environmental Knowledge, Environmental Affect and Responsible Environmental Behavior. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 2233-2237.
 • Fien, J., Scott, W., & Tilbury, D. (2001). Education and conservation: Lessons from an evaluation. Environmental education research, 7(4), 379-395.
 • Gök, E., Afyon, A. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevresel Tutumları Üzerine Alan Araştırması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12 (4), 77-93..
 • Gruenewald, D. A. (2004). A Foucauldian analysis of environmental education: Toward the socioecological challenge of the earth charter. Curriculum Inquiry, 34(1), 71–107. https://doi.org/10.1111/j.1467-873x.2004.00281.x.
 • Istiqomah, I., Suwondo, S., & Firdaus, L. N. (2020). Environmental Education in Forming Attitudes of Environmental Care for Students. Journal of Educational Sciences, 4(1), 200-211.
 • Kalender, Ç. (2010). Türkiye'de yapılan doğa eğitimlerinin değerlendirilmesi (Kaçkar Dağları Milli Parkı örneği) (Master's thesis, Artvin Çoruh Üniversitesi).
 • Kimble, G. (2014). Children learning about biodiversity at an environment centre, a museum and at live animal shows. Studies in educational evaluation, 41, 48-57.
 • Kurtuldu A. (2019). „„Ekoloji Temelli Eğitimlerin Ortaokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak Ġzi Farkındalığına Etkisi‟‟. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Lubomira, D. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical & Environmental Education, 13(3), 258-263.
 • Meier, D., & Sisk-Hilton, S. (2017). Nature and environmental education in early childhood. The New Educator, 13(3), 191-194.
 • Monroe, M. C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2008). A framework for environmental education strategies. Applied Environmental Education & Communication, 6(3-4), 205-216.
 • Norris, I. E., & Juliet, U. D. (2016). Impact of environmental education on the knowledge and attitude of students towards the environment. International Journal Of Environmnetal & Science Education, 11(12), 5367-5375.
 • Otto, S., & Pensini, P. (2017). Nature-based environmental education of children: Environmental knowledge and connectedness to nature, together, are related to ecological behaviour. Global Environmental Change, 47, 88-94.
 • Reis, G., & Guimaraes-Iosif, R. (2012). The death and life of a school-based environmental education and communication program in Brazil: Rethinking educational leadership and ecological learning. Applied Environmental Education and Communication, 11(3–4), 123–132.
 • Sağır, Ş. U., Aslan, O., & Cansaran, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ilkogretim Online, 7(2).
 • Sencer, M., & Sencer, Y. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enst.
 • Soykan, A. (2009). Ecology-based environmental education in years between 1999-2008 in protected areas of Turkey: Aims and objectives, problems and suggestions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1704-1708.
 • Şahin, Ü.G., Sert, H., (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 801-812.
 • Topal, M., Yıldırım, E. G., & Önder, A. N. (2020). Use of educational films in environmental education as a digital learning object. Journal of Education in Science Environment and Health, 6(2), 134-147.
 • Tugurian, L. P., & Carrier, S. J. (2017). Children's environmental identity and the elementary science classroom. The Journal of Environmental Education, 48(3), 143-153.
 • Yalçınkaya, E. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Farkındalık Düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (25), 137-151.
 • Yolcu, O. (2014). Cumhuriyetten (2013) günümüze (2013) ilköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının" çevre eğitimi" açısından incelenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi).
 • Yücel, M. (2010). Doğa Koruma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 265, Ders Kitapları Yayın No: A-85, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana.
 • Yoleri, S. (2012). Children and the environment: creating environmental awareness among preschool children. Buca Faculty of Education Journal, (34), 100-111.
 • Zhang, W., Goodale, E., & Chen, J. (2014). How contact with nature affects children’s biophilia, biophobia and conservation attitude in China. Biological Conservation, 177, 109-116.

Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 347 - 360, 15.06.2021
https://doi.org/10.35674/kent.929040

Abstract

Çevre sorunlarından en fazla etkilenen ve bu sorunlarla mücadelede etkin rol oynayan doğa koruma alanları gün geçtikte daha fazla önem kazanmaktadır. Doğanın korunması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünyanın bırakılması için tüm bireylere çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Doğal alanların korunması ve sorunlarının önlenmesi için erken yaşta verilen eğitimin önemli olduğu birçok araştırıcı tarafından bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencileri örneğinde doğa koruma yaklaşımlarının belirlenmesi ve eğitime bağlı değişimlerinin değerlendirilmesidir. Antalya, Konyaaltı ilçesi Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencilerinin doğa koruma konusunda bilgi düzeyi ve farkındalıklarının belirlenmesinde standart formlarla yerinde anket yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan anket formaları değerlendirilerek eğitim sunumu hazırlanmış ve öğrencilere doğa koruma konusunda öğrencilerin yaş gruplarına uygun bir eğitim sunumu yapılmıştır. Sunum sonrası aynı anket formu tekrar uygulanmıştır. Eğitim sunumu öncesi ve sonrası uygulanan anket formları SPSS programına veri girişi yapılarak oluşan farklıların görülebilmesi için analizler yapılmıştır. Eğitim sunumu sonrası öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerine bağlı olarak konuya yaklaşımlarında olumlu yönde değişimler saptanmıştır. Çalışma sonunda okul dışında uzmanlar tarafından verilen doğa koruma konusundaki eğitim çalışmalarının, öğrenciler üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Altınbilek, G., & Karaardıç, H. (2019). KuĢ Halkalama Ġstasyonlarının Çevre Eğitimi Açısından Önemi. Doğanın Sesi, (4), 75-82.
 • Ardoin, N. M., & Bowers, A. W. (2020). Early childhood environmental education: A systematic review of the research literature. Educational Research Review, 100353
 • Bakar, F., Çağrı, A. V. A. N., ġeker, F., & Aydinli, B. (2020). Plant and Animal Awareness in Nature Education Perspectives: Where is Blindness?. International Electronic Journal of Environmental Education, 10 (2), 122-135.
 • Bakar, F., Avan, Ç., Aydınlı, B., ġeker, F., & Turgut, B. (2021). Okul DıĢı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa Eğitiminin Çevre Bilgisi ve Tutum Üzerine Etkisi . Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1) , 1-18
 • Barraza, L., & Walford, R. A. (2002). Environmental education: A comparison between English and Mexican school children. Environmental Education Research, 8(2), 171-186.
 • Baş, T. (2001). Anket: anket nasıl hazırlanır?: anket nasıl uygulanır?: anket nasıl uygulanır?. Seçkin yayıncılık.
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisie (Master's thesis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı).
 • Bulut, M., & Beşoluk, Ş. (2019). Fen Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Biyoçeşitlilik Konusunun Öğretimine İlişkin Görüşleri. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(2), 133-153.
 • Campbell, C., & Robottom, I. (2004). Environmental education: Appropriate vehicle for science education? Teaching Science, 50(2), 18–23
 • Choe, J. H., Kim, C. H., & Ri, G. H. (2020). An investigation on the environmental knowledge and attitudes of senior middle school students in the Democratic People‟s Republic of Korea. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(2), 146-162.
 • Clover, D. E., Jayme, B. D. O., Hall, B. L., & Follen, S. (2013). The nature of transformation: Environmental adult education (Vol. 11). Springer Science & Business Media.
 • Çeliker, H.D., Akar, A., 2015. Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (2), 101-119.
 • Damerell, P., Howe, C., & Milner-Gulland, E. J. (2013). Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behaviour. Environmental Research Letters, 8(1), 015016.
 • Dietz, T., & Stern, P. (2002). New tools for environmental protection. Education, Information and Voluntary Measures.
 • Edwards, J. (2015). Socially-critical environmental education in primary classrooms: The dance of structure and agency (Vol. 1). Springer.
 • El-Batri, B., Alami, A., Zaki, M., & Nafidi, Y. (2019). Extracurricular Environmental Activities in Moroccan Middle Schools: Opportunities and Challenges to Promoting Effective Environmental Education. European Journal of Educational Research, 8(4), 1013-1028.
 • Erdogan, M. (2011). The Effects of Ecology-Based Summer Nature Education Program on Primary School Students' Environmental Knowledge, Environmental Affect and Responsible Environmental Behavior. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 2233-2237.
 • Fien, J., Scott, W., & Tilbury, D. (2001). Education and conservation: Lessons from an evaluation. Environmental education research, 7(4), 379-395.
 • Gök, E., Afyon, A. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevresel Tutumları Üzerine Alan Araştırması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12 (4), 77-93..
 • Gruenewald, D. A. (2004). A Foucauldian analysis of environmental education: Toward the socioecological challenge of the earth charter. Curriculum Inquiry, 34(1), 71–107. https://doi.org/10.1111/j.1467-873x.2004.00281.x.
 • Istiqomah, I., Suwondo, S., & Firdaus, L. N. (2020). Environmental Education in Forming Attitudes of Environmental Care for Students. Journal of Educational Sciences, 4(1), 200-211.
 • Kalender, Ç. (2010). Türkiye'de yapılan doğa eğitimlerinin değerlendirilmesi (Kaçkar Dağları Milli Parkı örneği) (Master's thesis, Artvin Çoruh Üniversitesi).
 • Kimble, G. (2014). Children learning about biodiversity at an environment centre, a museum and at live animal shows. Studies in educational evaluation, 41, 48-57.
 • Kurtuldu A. (2019). „„Ekoloji Temelli Eğitimlerin Ortaokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak Ġzi Farkındalığına Etkisi‟‟. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Lubomira, D. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical & Environmental Education, 13(3), 258-263.
 • Meier, D., & Sisk-Hilton, S. (2017). Nature and environmental education in early childhood. The New Educator, 13(3), 191-194.
 • Monroe, M. C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2008). A framework for environmental education strategies. Applied Environmental Education & Communication, 6(3-4), 205-216.
 • Norris, I. E., & Juliet, U. D. (2016). Impact of environmental education on the knowledge and attitude of students towards the environment. International Journal Of Environmnetal & Science Education, 11(12), 5367-5375.
 • Otto, S., & Pensini, P. (2017). Nature-based environmental education of children: Environmental knowledge and connectedness to nature, together, are related to ecological behaviour. Global Environmental Change, 47, 88-94.
 • Reis, G., & Guimaraes-Iosif, R. (2012). The death and life of a school-based environmental education and communication program in Brazil: Rethinking educational leadership and ecological learning. Applied Environmental Education and Communication, 11(3–4), 123–132.
 • Sağır, Ş. U., Aslan, O., & Cansaran, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ilkogretim Online, 7(2).
 • Sencer, M., & Sencer, Y. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enst.
 • Soykan, A. (2009). Ecology-based environmental education in years between 1999-2008 in protected areas of Turkey: Aims and objectives, problems and suggestions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1704-1708.
 • Şahin, Ü.G., Sert, H., (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 801-812.
 • Topal, M., Yıldırım, E. G., & Önder, A. N. (2020). Use of educational films in environmental education as a digital learning object. Journal of Education in Science Environment and Health, 6(2), 134-147.
 • Tugurian, L. P., & Carrier, S. J. (2017). Children's environmental identity and the elementary science classroom. The Journal of Environmental Education, 48(3), 143-153.
 • Yalçınkaya, E. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Farkındalık Düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (25), 137-151.
 • Yolcu, O. (2014). Cumhuriyetten (2013) günümüze (2013) ilköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının" çevre eğitimi" açısından incelenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi).
 • Yücel, M. (2010). Doğa Koruma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 265, Ders Kitapları Yayın No: A-85, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana.
 • Yoleri, S. (2012). Children and the environment: creating environmental awareness among preschool children. Buca Faculty of Education Journal, (34), 100-111.
 • Zhang, W., Goodale, E., & Chen, J. (2014). How contact with nature affects children’s biophilia, biophobia and conservation attitude in China. Biological Conservation, 177, 109-116.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Environmental Sciences
Published Date Summer
Journal Section Research Article
Authors

Sibel MANSUROĞLU>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0003-3451-3069
Türkiye


Tuğba KELEŞ This is me
It is not affiliated with an institution
0000-0002-8186-6863
Türkiye


Veysel DAĞ> (Primary Author)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2111-7756
Türkiye

Publication Date June 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Mansuroğlu, S. , Keleş, T. & Dağ, V. (2021). Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi . Kent Akademisi , 14 (2) , 347-360 . DOI: 10.35674/kent.929040

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi