Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Değirmencik Köyünün (Safranbolu) Kırsal Turizm Potansiyelinin Araştırılması

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 56 - 70, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1105332

Abstract

Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar, turizm için yüksek potansiyel oluşturmaktadır. Ancak bu potansiyel doğru değerlendirilmediği için etkin olarak korunamamakta ve yeteri kadar kullanılamamaktadır. Turizm, doğal ve kültürel potansiyelin korunması ve değerlendirilmesinde en etkili araçtır. Özellikle kırsal alanlarda turizmin bu etkisinden yararlanarak bölge için ekonomik girdi ve istihdam sağlanabilmektedir. Bu çalışmada Karabük ili Safranbolu ilçesi Değirmencik köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Alan, doğal görünümü ve geleneksel tarzda inşa edilmiş yapılarıyla kırsal turizm açısından dikkat çekmektedir. Çalışmada alanın turizm açısından taşıdığı potansiyel yerinde gözlemle incelenmiş ve GZFT (SWOT) analizi ile değerlendirilmiştir. Değirmencik köyünün sahip olduğu potansiyelin etkin koruma ve kullanımı yönünde planlama önerileri geliştirilmiştir. Çalışma alanı için kurgulanan alan kullanım önerileri, Değirmencik Köyü Kırsal Turizm Potansiyeli Planı’nda sunulmuştur. Kırsal turizmin yöreye sağlayabileceği faydalar göz önüne alındığında alan için öngörülen alan kullanım planlamasının ve turizmin geliştirilmesi için getirilen önerilerin kırsal kalkınmaya ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

References

 • Akıllı, H. (2004). Ekoturizmin sosyokültürel, ekonomik, yönetsel ve çevresel etkiler bakımından irdelenmesi Antalya Köprülü Kanyon milli parkı örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altınparmak, M. (2002). Turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizm ve planlama. II. Turizm Şurası Bildiriler Kitabı. s: 275, Antalya.
 • Ayhan, Ç.K. (2007). Özgün peyzaj karakteristiklerine sahip mekanlara yönelik bir peyzaj planlama yönteminin ortaya konulması: Bozcaada örneği (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Başal, M. (1998). Doğalgaz-Yapracık tesisleri alan kullanım planlaması. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1104. Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar: 602.
 • Bayer, Z. (1990). Ekoturizm. I. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. İzmir.
 • Bostancı, R. (2022). Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu. https://www.haberler.com/guncel/su-samurlarinin-oyunu-renkli-goruntuler-olusturdu-14071257-haberi/. Erişim tarihi: 24.03.2022.
 • Çetiner, A. (1990). Kırsal yerleşmeler ve fiziki düzenleme ilkeleri. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Çınar, M. (2007). Kırsal arazi planlamalarında peyzaj planlamasının yeri ve önemi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dowling, R. K. (1993). An environmentally based approach to tourism planning (Basılmamış Doktora Tezi). Avusturalya: School of Biological and Environmental Sciences, Murdoch University.
 • ESRI (2022). World Imagery [Basemap] Güncellenme tarihi: 24.02.2022. https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9. Erişim tarihi: 26.03.2022.
 • Gürlük, S. (2001). Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve sürdürülebilir kalkınma. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 19(4).
 • Koçan, N. (2012). Safranbolu'da Turizme Yönelik Uygulamalar. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(2). 95-102.
 • Lichfield, N. (1988). Economics in Urban Conservation, İngiltere: Cambridge University Press.
 • MGM (2022). İllere Ait Mevsim Normalleri. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KARABUK (Erişim tarihi: 24.03.2022).
 • Özgüç, N. (2007). Turizm coğrafyası, özellikler ve bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Özkan, M.B. (2002). Kırsal rekreasyon alan planlaması. İzmir: Ege Üniversitesi Ders Notları.
 • Safranbolu Belediyesi, (2019). Değirmencik Köyü. https://pbs.twimg.com/media/EAtAIKPWsAA54Vn?format=jpg&name=4096x4096. Erişim tarihi: 29.03.2022.
 • Wikiloc, (2022). Sırçalı Kanyonu - Karabük Kastamonu Yolu. https://tr.wikiloc.com/araba-rotalari/sircali-kanyonu-karabuk-kastamonu-yolu-30008223/photo-19254033, Erişim tarihi: 29.03.2022.
 • Yeşil, M. (2010). Tozanlı Havzası Tokat-Almus İlçesi ekolojik temelli kırsal peyzaj planlaması (Basılmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, S., ve Yılmaz, H. (2000). Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında ekolojik planlama ve Erzurum örneği. Ekin Dergisi, 12, 77-81.

Investigation of Rural Tourism Potential of Degirmencik Village (Safranbolu)

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 56 - 70, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1105332

Abstract

The natural and cultural resources of our country create a rich tourism potential. However, since this potential is not evaluated correctly, it cannot be effectively protected and used sufficiently. Tourism is the most effective tool in the protection and evaluation of the potential. Especially in rural areas, by taking advantage of this effect of tourism, economic input and employment can be provided for the region. In this study, Degirmencik village of Safranbolu district of Karabuk province was chosen as the study area. The village has an important capacity for rural tourism with its natural environment and traditionally built structures. In the study, the potential of the village was examined on site with observation and evaluated with SWOT analysis, and planning suggestions were developed for the effective protection and use efforts to be able to realize the potential of Değirmencik Village. The land use proposals designed were presented in the Degirmencik Village Rural Tourism Potential Plan. Considering the benefits that rural tourism can provide to the village, it is predicted that the land use planning for the area and the suggestions for the development of tourism will contribute to the rural development of both the village and the region itself.

References

 • Akıllı, H. (2004). Ekoturizmin sosyokültürel, ekonomik, yönetsel ve çevresel etkiler bakımından irdelenmesi Antalya Köprülü Kanyon milli parkı örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altınparmak, M. (2002). Turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizm ve planlama. II. Turizm Şurası Bildiriler Kitabı. s: 275, Antalya.
 • Ayhan, Ç.K. (2007). Özgün peyzaj karakteristiklerine sahip mekanlara yönelik bir peyzaj planlama yönteminin ortaya konulması: Bozcaada örneği (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Başal, M. (1998). Doğalgaz-Yapracık tesisleri alan kullanım planlaması. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1104. Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar: 602.
 • Bayer, Z. (1990). Ekoturizm. I. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. İzmir.
 • Bostancı, R. (2022). Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu. https://www.haberler.com/guncel/su-samurlarinin-oyunu-renkli-goruntuler-olusturdu-14071257-haberi/. Erişim tarihi: 24.03.2022.
 • Çetiner, A. (1990). Kırsal yerleşmeler ve fiziki düzenleme ilkeleri. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Çınar, M. (2007). Kırsal arazi planlamalarında peyzaj planlamasının yeri ve önemi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dowling, R. K. (1993). An environmentally based approach to tourism planning (Basılmamış Doktora Tezi). Avusturalya: School of Biological and Environmental Sciences, Murdoch University.
 • ESRI (2022). World Imagery [Basemap] Güncellenme tarihi: 24.02.2022. https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9. Erişim tarihi: 26.03.2022.
 • Gürlük, S. (2001). Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve sürdürülebilir kalkınma. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 19(4).
 • Koçan, N. (2012). Safranbolu'da Turizme Yönelik Uygulamalar. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(2). 95-102.
 • Lichfield, N. (1988). Economics in Urban Conservation, İngiltere: Cambridge University Press.
 • MGM (2022). İllere Ait Mevsim Normalleri. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KARABUK (Erişim tarihi: 24.03.2022).
 • Özgüç, N. (2007). Turizm coğrafyası, özellikler ve bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Özkan, M.B. (2002). Kırsal rekreasyon alan planlaması. İzmir: Ege Üniversitesi Ders Notları.
 • Safranbolu Belediyesi, (2019). Değirmencik Köyü. https://pbs.twimg.com/media/EAtAIKPWsAA54Vn?format=jpg&name=4096x4096. Erişim tarihi: 29.03.2022.
 • Wikiloc, (2022). Sırçalı Kanyonu - Karabük Kastamonu Yolu. https://tr.wikiloc.com/araba-rotalari/sircali-kanyonu-karabuk-kastamonu-yolu-30008223/photo-19254033, Erişim tarihi: 29.03.2022.
 • Yeşil, M. (2010). Tozanlı Havzası Tokat-Almus İlçesi ekolojik temelli kırsal peyzaj planlaması (Basılmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, S., ve Yılmaz, H. (2000). Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında ekolojik planlama ve Erzurum örneği. Ekin Dergisi, 12, 77-81.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Landscape Architecture
Journal Section All Articles
Authors

Nurhan KOÇAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
0000-0001-9433-7007
Türkiye


Merve OZEREN ALKAN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
0000-0003-3249-5637
Türkiye


Erden AKTAŞ
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-2089-4630
Türkiye


Ferdi KÖSEOĞLU
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
0000-0001-8313-0772
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date April 18, 2022
Acceptance Date May 16, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Koçan, N. , Ozeren Alkan, M. , Aktaş, E. & Köseoğlu, F. (2023). Değirmencik Köyünün (Safranbolu) Kırsal Turizm Potansiyelinin Araştırılması . Kent Akademisi , 16 (1) , 56-70 . DOI: 10.35674/kent.1105332

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi