Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye İçin Net Göçün Mekansal Analizi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 443 - 461, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1125886

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de 2008-2019 yılları arasında gerçekleşen net göç hızı ile Kişi Başı Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasındaki ilişki, Mekansal analiz yöntemi ile test edilmiştir. Net göç belli bir yerleşim biriminin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak ifade edilir. Net göç değerinin yıl ortası nüfusa bölünüp, yüz ya da bin ile çarpılması sonucu elde edilen değer ise net göç hızı olarak ifade edilir. Belli bir yerde gerçekleşen göç olgusu, kişi başı geliri etkileyen faktörlerden biridir. Mekansal Analiz ise coğrafi açıdan birbirine yakın olan birimler arasında, değişkenler arası etkileşimi tayin eder. Çalışma sonucunda; Türkiye için belirlenen yıllar aralığında net göç hızı ve GSYH verileri arasında mekansal ilişkinin güçlü ve zayıf olduğu iller tespit edilmiştir. Mekansal dağılım haritaları çıkarılmış, Moran I indeksi sonuçları, belirlenen yıllar için GSYH verilerinde düşük artan pozitif otokorelasyon tespit edilirken, net göç hızı verileri için yüksek pozitif düşen otokorelasyon tespit edilmiştir. Ardından LISA kümeleme haritaları ile iller arasındaki ilişki düşük, yüksek, ilişkisiz şekilde kümelenmiştir.

References

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi (Vol. 1). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Anavatan, A. (2017). Türkiye'de İç Göç ve Belirleyicileri: Mekânsal Veri Analizi.
 • Anselın, L., (1995), “Local Indicators of Spatial Association -LISA”, [Mekansal İlişkinin Yerel Göstergeleri]. Geographical Analysis, 27, 2, 93-115.
 • Anselin, L. (1996). The Moran Scatterplot As An ESDA Tool to Assess Local İnstability in Spatial. Spatial Analytical, 4(111), 9780203739051-8.
 • Anselin, L. and Bera, A.K. (1998) Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics. Statistics: Textbooks and Monographs, 155, 237-289. Aral, N., & Oğuzlar, A. (2021). Türkiye'de İç Göçün Mekansal Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi. International Journal Of Social Inquiry, 14(2).
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 67-91.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 9-22.
 • Elmalı, K., Erkal, G., & Özer, H. (2021). Türkiye’de İller Arası Göçün Mekânsal Etkileri. Göç Dergisi, 8(1), 183-204.
 • Erden Özsoy, C. & Tosunoğlu, B. T. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (1) , 285-301 . Eryılmaz H., Mekansal İstatistikte Nokta Örüntü Teknikleri ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir, 2010.
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/147322/mod_resource/content/3/popgeo_8_ınternal%20migration .pdf(Erişim Tarihi: 01.04.2022) Manavgat, G., & Saygılı, R. F. (2016). Türkiye’de İçgöçü Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama: Mekânsal Panel Veri Analizi. In 2nd International Conference On Applied Economics And Finance (ICOAEF) (Vol. 1, P. 26).
 • Moran, P. A. (1948). The Interpretation of Statistical Maps. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 10(2), 243-251.
 • Ondes, H., & Kizilgol, O. A. (2020). Türkiye'de İç Göçü Etkileyen Faktörler: Mekânsal Panel Veri Analizi. Business And Economics Research Journal, 11(2), 353-369.
 • Özgür, E. M., & Aydın, O. (2011). Türkiye’de Evlilik Göçünün Mekânsal Veri Analizi Teknikleriyle Değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), 29-40.
 • Özgür, E.M.;(2019). Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ders Notları,
 • Özsoy, C. E., & Tosunoğlu, B. T. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 285-301.
 • Tatlı, S. ve Tatoğlu, F., (2016). “Mekânsal Ekonometrik Modeller ve Türkiye’de İç Göçün Belirleyicilerinin Analizi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuzcu, S. E. (2016). Mekânsal Ekonometri ve Sosyal Bilimlerde Kullanım Alanları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(2), 401-436.
 • Tüik, Türkiye İstatistik Kurumu https://www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.04.2022)
 • Tümtaş, M. S., & Ergun, C. (2016). Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1347-1359.
 • Ünal, Ç. (2019). Türkiye’nin I. Düzey Bölgelerinde Göç İstatistiklerinin Değişim Analizi (2007-2017) . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 737-758 . Yakar, M. (2013). Türkiye’de İller Arası Net Göçlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon İle Analizi. Ege Coğrafya Dergisi, 22(1), 27-44.
 • Yakar, M. (2013). XXI. Yüzyılın Başında Türkiye’de İller Arası Göçlerin Mekânsal Ve İstatiksel Analizi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 239-263.
 • Yakar, M., & Saracli, S. (2010). Türkiye’de İller Arası Net Göç ile Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Analizi. Nature Sciences, 5(2), 46-59.
 • Yamak, Rahmi; Yamak, Nebiye (1999). “Türkiye'de Gelir Dağılımı ve İç Göç”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 16-28.
 • Yılgör, M., (2019). Mekansal Ekonometri. İstanbul: Der Yayınları Zeren, F., (2011). Mekansal Ekonometri ve Mekansal Panel Ekonometri Yaklaşımları: AB Üye Ülkeleri İçin Gelir Yakınsama Hipotezi Üzerine Bir Uygulama, (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Spatial Analysis of Net Migration for Turkey

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 443 - 461, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1125886

Abstract

In this study, the relationship between the net migration rate in Turkey between 2008-2019 and the Real Gross Domestic Product (GDP) per Capita was tested with the Spatial analysis method. Net migration is expressed as the difference between the migration received by a particular settlement and the migration given. The value obtained by dividing the net migration value by the mid-year population and multiplying by one hundred or a thousand is expressed as the net migration rate. The phenomenon of migration that takes place in a certain place is one of the factors affecting per capita income. Spatial Analysis, on the other hand, determines the interaction between variables between units that are geographically close to each other. In the results of working; Provinces with strong and weak spatial relationships between net migration rate and GDP data for the specified years for Turkey were identified. Spatial distribution maps were drawn, Moran I index results, low increasing positive autocorrelation was detected in GDP data for the determined years, while high positive decreasing autocorrelation was detected for net migration rate data. Then, with the LISA clustering maps, the relationship between the provinces was low, high, and unrelated clustered.

References

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi (Vol. 1). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Anavatan, A. (2017). Türkiye'de İç Göç ve Belirleyicileri: Mekânsal Veri Analizi.
 • Anselın, L., (1995), “Local Indicators of Spatial Association -LISA”, [Mekansal İlişkinin Yerel Göstergeleri]. Geographical Analysis, 27, 2, 93-115.
 • Anselin, L. (1996). The Moran Scatterplot As An ESDA Tool to Assess Local İnstability in Spatial. Spatial Analytical, 4(111), 9780203739051-8.
 • Anselin, L. and Bera, A.K. (1998) Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics. Statistics: Textbooks and Monographs, 155, 237-289. Aral, N., & Oğuzlar, A. (2021). Türkiye'de İç Göçün Mekansal Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi. International Journal Of Social Inquiry, 14(2).
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 67-91.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 9-22.
 • Elmalı, K., Erkal, G., & Özer, H. (2021). Türkiye’de İller Arası Göçün Mekânsal Etkileri. Göç Dergisi, 8(1), 183-204.
 • Erden Özsoy, C. & Tosunoğlu, B. T. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (1) , 285-301 . Eryılmaz H., Mekansal İstatistikte Nokta Örüntü Teknikleri ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir, 2010.
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/147322/mod_resource/content/3/popgeo_8_ınternal%20migration .pdf(Erişim Tarihi: 01.04.2022) Manavgat, G., & Saygılı, R. F. (2016). Türkiye’de İçgöçü Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama: Mekânsal Panel Veri Analizi. In 2nd International Conference On Applied Economics And Finance (ICOAEF) (Vol. 1, P. 26).
 • Moran, P. A. (1948). The Interpretation of Statistical Maps. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 10(2), 243-251.
 • Ondes, H., & Kizilgol, O. A. (2020). Türkiye'de İç Göçü Etkileyen Faktörler: Mekânsal Panel Veri Analizi. Business And Economics Research Journal, 11(2), 353-369.
 • Özgür, E. M., & Aydın, O. (2011). Türkiye’de Evlilik Göçünün Mekânsal Veri Analizi Teknikleriyle Değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), 29-40.
 • Özgür, E.M.;(2019). Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ders Notları,
 • Özsoy, C. E., & Tosunoğlu, B. T. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 285-301.
 • Tatlı, S. ve Tatoğlu, F., (2016). “Mekânsal Ekonometrik Modeller ve Türkiye’de İç Göçün Belirleyicilerinin Analizi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuzcu, S. E. (2016). Mekânsal Ekonometri ve Sosyal Bilimlerde Kullanım Alanları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(2), 401-436.
 • Tüik, Türkiye İstatistik Kurumu https://www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.04.2022)
 • Tümtaş, M. S., & Ergun, C. (2016). Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1347-1359.
 • Ünal, Ç. (2019). Türkiye’nin I. Düzey Bölgelerinde Göç İstatistiklerinin Değişim Analizi (2007-2017) . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 737-758 . Yakar, M. (2013). Türkiye’de İller Arası Net Göçlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon İle Analizi. Ege Coğrafya Dergisi, 22(1), 27-44.
 • Yakar, M. (2013). XXI. Yüzyılın Başında Türkiye’de İller Arası Göçlerin Mekânsal Ve İstatiksel Analizi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 239-263.
 • Yakar, M., & Saracli, S. (2010). Türkiye’de İller Arası Net Göç ile Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Analizi. Nature Sciences, 5(2), 46-59.
 • Yamak, Rahmi; Yamak, Nebiye (1999). “Türkiye'de Gelir Dağılımı ve İç Göç”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 16-28.
 • Yılgör, M., (2019). Mekansal Ekonometri. İstanbul: Der Yayınları Zeren, F., (2011). Mekansal Ekonometri ve Mekansal Panel Ekonometri Yaklaşımları: AB Üye Ülkeleri İçin Gelir Yakınsama Hipotezi Üzerine Bir Uygulama, (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Human Geography
Journal Section All Articles
Authors

Ayşe ÇAY ATALAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3600-368X
Türkiye


Yusuf AKAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2446-5043
Türkiye

Supporting Institution HAYIR
Project Number HAYIR
Thanks DESTEKLERİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEYEN ESİRGEMEYEN HOCAM YUSUF AKAN'A TEŞKKÜR EDRİM.
Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date June 3, 2022
Acceptance Date January 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Çay Atalay, A. & Akan, Y. (2023). Türkiye İçin Net Göçün Mekansal Analizi . Kent Akademisi , 16 (1) , 443-461 . DOI: 10.35674/kent.1125886

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi