Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir Malzemeler Bağlamında Kent Mobilyaları

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 566 - 576, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1160705

Abstract

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için ekolojik dengeyi sağlamaya yönelik çalışmalar son yıllarda çok fazla hız kazanırken bu bağlamda sürdürülebilir malzemelere daha çok ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir malzemeler; kullanıldıkları süre boyunca, az enerji tüketen, hammaddelerinin elde edilmesi sürecinden, işlenme aşamalarına, kullanımlarından, bakım-onarımlarının yapılmasına ve atık oluşumları sırasında bulundukları çevre koşullarına, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, içinde bulunduğu kültüre yanıt veren, değişime açık, geri dönüştürülebilen, toksin ve zehirli olmayan yerel malzemeler olarak özetlenebilir. Sürdürülebilir kent mobilyaları, çevresel olumsuzlukları en aza indirip, geleceğe önemli katkılar sağlayabilir. Bu bağlamda çalışma kapsamında, Rize merkez çalışma alanı içerisinde son 5 yılda yeni yapılan veya yeniden revize edilen yeşil alanlar içerisinde ortak olarak bulunan; oturma elamanları, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, zemin kaplamaları, çocuk oyun elemanları ve kamelyalar üzerinden ‘sürdürülebilir malzeme’ bağlamında; Sağlamlık/ Kolay bakım, Performans, İşlevsellik, Mekân İlişkisi, Ekonomiklik, Geri dönüştürüle bilirlik, Estetik ve Ekolojik malzeme kriterleri ele alınarak incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirilerek ekolojik ve sürdürülebilir çevreler yaratmak için kent mobilyalarında kullanılan malzemeler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

References

 • Aydın, Ö., Lakot Alemdağ, E. (2014). Karadeniz Geleneksel Mimarisinde Sürdürülebilir Malzemeler; Ahşap ve Taş, Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35.
 • Aydın İpekçi, C., Coşgun, N. & Tıkansak Karadayı, T. (2017). İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10 (2), 43-50.
 • Badeıy, L. , Nakhaeı, M. , Babaoghly, F. & Abharı, N. (2015). Some approaches in design of urban furniture with emphasis on green space use and sustainable urban landscape . Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi , 36 (3) , 3782-3790 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuscij/issue/45132/564722
 • Bolkaner, M. K., İnançoğlu, S., & Asilsoy, B. (2019). A Study on Urban Furniture: Nicosia Old City. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 1. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p1
 • Bulhaz, D. Ö. (2020). Sürdürülebilirlik Kavramının İç Mimarlık Açısından Değerlendirmesi. Online Journal of Art and Design, Volume 8, Issue 3, 272-285.
 • Çelebi, G., Aydin, B. (2001). “Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımında Yapı Malzemelerinin İrdelenmesi”, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı, ss. 457–464.
 • Çorbacı, Ö. L., Abay, G., Oğuztürk, T., & Üçok, M., (2020). Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi (DÜOD) , vol.16, no.2, 16-44.
 • Demirarslan, S. (2009). Plastik Malzemenin Özellikleri ve İnşaat Sektöründeki Kullanım Yerleri. KOÜ–Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Ders Notu.
 • Doğan, C. (2015). Çağdaş Kent Mobilyası Üzerine Bir İnceleme Örnekler ve Değerlendirmeler. Mimarist Mimarlık Kültür Dergisi, (54), 17-21.
 • Eren, Ö. & Başarır, B. (2013). Çelik Strüktürlerin Yaşam Döngüsü İçinde Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi. Engineering Sciences, 8 (2), 120-135.
 • Güner, C., Gökşen, F. & Koçhan, A. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 1-14.
 • Hergül, Ö. C. (2021). Sürdürülebilir Kampüs için Kent Mobilyası Tasarımı: Bir Stüdyo Deneyimi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ocak, 374-380. https://doi.org/10.31590/ejosat.841443
 • Karslı, U., Öztürk, Ö. (2019). Sürdürülebilir Çevrede Kent Mobilyaları. Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi.
 • Kılıç, M., Sungurlu, A. (2021). Sürdürülebilir Kent Mobilyaları. Online Journal of Art and Design, 9(2).
 • McDonough, W. (1992). Hannover Principles: Design for Sustainability: Prepared for EXPO 2000 The World’s Fair Hannover. Publisher: W. McDonough Architects.
 • Moore, J.E., Mascarenhas, A., Bain, J. et al. (2017). Developing A Comprehensive Definition of Sustainability. Implementation Sci 12, 110 (2017). https://doi.org/10.1186/s13012-017-0637-1
 • Sert, N. (2018). Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Atık Yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Sev, A. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Yayınları.
 • Şatır, S. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Mekânlar ve Kent Mobilyaları. Tasarım+ Kuram, 11(19), 1-18.
 • Sayar, Z., Gültekin N, A., Dikmen, B., Bilgin, Ç. (2009). “Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Ahşap ve PVC Doğramaların Değerlendirilmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2067-2072.
 • Temiz, M., Sağlık, A. (2021). Sürdürülebilir Kentler: Yeşil İş Parkları. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 4(1). https://doi.org/10.51552/peyad.786432
 • Toker, F. R. (2020). Sürdürülebilir Mimarlık ve Akıllı Malzemeler. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 3 (2), 77-80 .
 • Yaylalı, S. (1998). Kent Mobilyaları Tasarımında Kullanılabilecek Kavramsal Bir Model (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Urban Furniture İn The Context Of Sustanainable Materials

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 566 - 576, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1160705

Abstract

While the efforts to ensure the ecological balance for a sustainable and livable future have gained momentum in recent years, sustainable materials have become more needed in this context. Sustainable materials can be summarized as materials that consume less energy and do not harm the environment, nature, and human health, from the process of obtaining their raw materials to the processing stages, their use, maintenance, and repair, and the environmental conditions they are in during waste generation. In addition, they are local materials that respond to the culture they are in, are open to change, recyclable, non-toxic, and non-poisonous. Sustainable urban furniture can contribute to the future by minimizing environmental problems. Within the scope of this study, urban furniture such as seating elements, trash bins, lighting elements, pavement materials, playgrounds, and pergolas in the newly built or revised green areas in the center of Rize in the last five years, in the context of sustainable materials; Durability / Easy maintenance, Performance, Functionality, Space Relation, Economy, Recyclability, Aesthetics, and Ecological Materials were examined by considering criteria. By evaluating the results, evaluations were made on the materials used in urban furniture to create ecological and sustainable environments.

References

 • Aydın, Ö., Lakot Alemdağ, E. (2014). Karadeniz Geleneksel Mimarisinde Sürdürülebilir Malzemeler; Ahşap ve Taş, Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35.
 • Aydın İpekçi, C., Coşgun, N. & Tıkansak Karadayı, T. (2017). İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10 (2), 43-50.
 • Badeıy, L. , Nakhaeı, M. , Babaoghly, F. & Abharı, N. (2015). Some approaches in design of urban furniture with emphasis on green space use and sustainable urban landscape . Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi , 36 (3) , 3782-3790 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuscij/issue/45132/564722
 • Bolkaner, M. K., İnançoğlu, S., & Asilsoy, B. (2019). A Study on Urban Furniture: Nicosia Old City. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 1. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p1
 • Bulhaz, D. Ö. (2020). Sürdürülebilirlik Kavramının İç Mimarlık Açısından Değerlendirmesi. Online Journal of Art and Design, Volume 8, Issue 3, 272-285.
 • Çelebi, G., Aydin, B. (2001). “Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımında Yapı Malzemelerinin İrdelenmesi”, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı, ss. 457–464.
 • Çorbacı, Ö. L., Abay, G., Oğuztürk, T., & Üçok, M., (2020). Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi (DÜOD) , vol.16, no.2, 16-44.
 • Demirarslan, S. (2009). Plastik Malzemenin Özellikleri ve İnşaat Sektöründeki Kullanım Yerleri. KOÜ–Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Ders Notu.
 • Doğan, C. (2015). Çağdaş Kent Mobilyası Üzerine Bir İnceleme Örnekler ve Değerlendirmeler. Mimarist Mimarlık Kültür Dergisi, (54), 17-21.
 • Eren, Ö. & Başarır, B. (2013). Çelik Strüktürlerin Yaşam Döngüsü İçinde Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi. Engineering Sciences, 8 (2), 120-135.
 • Güner, C., Gökşen, F. & Koçhan, A. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 1-14.
 • Hergül, Ö. C. (2021). Sürdürülebilir Kampüs için Kent Mobilyası Tasarımı: Bir Stüdyo Deneyimi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ocak, 374-380. https://doi.org/10.31590/ejosat.841443
 • Karslı, U., Öztürk, Ö. (2019). Sürdürülebilir Çevrede Kent Mobilyaları. Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi.
 • Kılıç, M., Sungurlu, A. (2021). Sürdürülebilir Kent Mobilyaları. Online Journal of Art and Design, 9(2).
 • McDonough, W. (1992). Hannover Principles: Design for Sustainability: Prepared for EXPO 2000 The World’s Fair Hannover. Publisher: W. McDonough Architects.
 • Moore, J.E., Mascarenhas, A., Bain, J. et al. (2017). Developing A Comprehensive Definition of Sustainability. Implementation Sci 12, 110 (2017). https://doi.org/10.1186/s13012-017-0637-1
 • Sert, N. (2018). Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Atık Yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Sev, A. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Yayınları.
 • Şatır, S. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Mekânlar ve Kent Mobilyaları. Tasarım+ Kuram, 11(19), 1-18.
 • Sayar, Z., Gültekin N, A., Dikmen, B., Bilgin, Ç. (2009). “Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Ahşap ve PVC Doğramaların Değerlendirilmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2067-2072.
 • Temiz, M., Sağlık, A. (2021). Sürdürülebilir Kentler: Yeşil İş Parkları. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 4(1). https://doi.org/10.51552/peyad.786432
 • Toker, F. R. (2020). Sürdürülebilir Mimarlık ve Akıllı Malzemeler. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 3 (2), 77-80 .
 • Yaylalı, S. (1998). Kent Mobilyaları Tasarımında Kullanılabilecek Kavramsal Bir Model (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Details

Primary Language English
Subjects Landscape Architecture
Journal Section All Articles
Authors

Elif ŞATIROĞLU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3891-3927
Türkiye


Deryanur DİNÇER
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY
0000-0002-1737-3124
Türkiye


Bengi KORGAVUŞ
YEDITEPE UNIVERSITY
0000-0002-2257-2902
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date August 11, 2022
Acceptance Date February 24, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Şatıroğlu, E. , Dinçer, D. & Korgavuş, B. (2023). Urban Furniture İn The Context Of Sustanainable Materials . Kent Akademisi , 16 (1) , 566-576 . DOI: 10.35674/kent.1160705

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi