Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Effects of Urbanization and Migration on Crime “Taşı Toprağı Altın Şehir” Film ExampleEffect

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 662 - 675, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1162960

Abstract

Many variables need to be considered while defining the concepts of city, urbanization, urbanization and migration. Because there are many factors affecting these concepts. Considering the variables in the definitions, the causes of urbanization and migration also emerge. These concepts are related to the crime and can create effects that prepare the ground for the crime and accelerate the commission of the crime. Because the rules of the living space left behind as a result of migration in the city are not valid. The city does not only offer a new living space to individuals with its unique characteristics. Migrating to the city also causes a change in culture. The individual who undergoes this change quickly and unhealthy will be able to turn to crime. Of course, urbanization and migration are not the only causes of crime. In this study, the effect of migration on the crime phenomenon in the city will be examined and explained.

References

 • Aldemir E. (2008). ‘’Kentleşme Ve Göçün Suç Üzerindeki Etkisi’’, https://www.academia.edu/36145468/Kentle%C5%9Fme_ve_G%C3%B6%C3%A7%C3%BCn_Su%C3%A7_Olgusu_%C3%9Czerine_Etkileri, Erişim Tarihi 15 Ocak 2022.
 • Atak H., Tatlı E. C., Çokamay G., Büyükpabuşçu H., ÇOK F. (2016). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 8, Sayı 3, s. 204-227.
 • Bozkurt, Y. & Ayfer, R. (2018). GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA İL ÖRNEĞİ . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (57) , 144-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/38899/397535
 • Can, Y. (2004). DURKHEIM VE MERTON’IN ANOMİ KURAMLARI BAĞLAMINDA CEMAATTEN CEMİYETE TÜRK TOPLUMU . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (2) , 95-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhafazakar/issue/56081/771019
 • Erdentuğ A. (1977). ‘’Suç Kavramının Kültür Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi’’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı 10, s. 75-84.
 • Erkan, R. (2002). Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara
 • Es, M. & Ateş, H. (2010). Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Journal of Social Policy Conferences,0(48), https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/890/9892
 • Gürbüz D. (2015). ‘’Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi Ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği’’, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 47, s. 1-15.
 • Işık H. (2006). ‘’Çocuk Suçluluğu Ve Okullar İle İlişkisi’’, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s. 287-299.
 • Kama A. (2016). ‘’Suça Sürüklenen Çocuklar’’, Sorgun Rehberlik Ve Araştırma Merkezi, s. 1-16.
 • Karasu M. (2008). ‘’Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, s 254-281.
 • Karasu M. (2012). ‘’Kent Ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 13, Sayı 2, s. 175-193.
 • Karğın, V. (2016). “Anomi ve Gerilim Teorileri”, Kriminoloji- Suç Teorileri ve Uygulamalar, Ed. Ekrem Muş, Karınca Yayınevi, Ankara
 • Keleş R. (2015). 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut Ve Gecekondu, 2. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Kunt V. (2003). ‘’Suç Ve Çocuk’’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Rüstem E. (2010). Kentleşme Ve Sosyal Değişme, 3. Basım, Bilimadamı Yayınları, İstanbul.
 • Slattery M. (2015). Sosyolojide Temel Fikirler, Çev: Özlem Balkız, Gülhan Demiriz, Hacer Harlak, Cevdet Özdemir, Şebnem Özkan, Ümit Tatlıcan, 7. Basım, Sentez Yayıncılık, İstanbul.
 • Utku E. ‘’Kentleşme Ve Suç’’, Adalet Dergisi, Sayı 1, s. 1-9.
 • Wirth L. (2010). ‘’Urbanism As A Way Of Life’’, The American Journal Of Sociology, Vol 44, No 1, pp. 1-24.
 • Yaşar M. R. (2007). ‘’Yalnızlık’’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s. 237-260.
 • Yıldırım A. (2004). ‘’Kentleşme Ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri’’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kentleşme ve Göçün Suç Üzerindeki Etkileri: Taşı Toprağı Altın Şehir Filmi Örneği

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 662 - 675, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1162960

Abstract

Kent, kentleşme, kentlileşme ve göç kavramlarının tanımları yapılırken birçok değişkenin göz önüne alınması gerekmektedir. Çünkü bu kavramlara etki eden faktörler oldukça fazladır. Tanımlamalarda değişkenler göz önüne alındığında kentleşme ve göçün nedenleri de ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlar, suç ile ilişkili olup, suça zemin hazırlayan ve suçun işlenmesini hızlandıran etkiler meydana getirebilmektedir. Çünkü kentte göç sonucu geride bırakılan yaşam alanının kuralları geçerli değildir. Kent, kendine özgü nitelikleriyle bireylere yalnızca yeni bir yaşam alanı sunmamaktadır. Kente göç etmek, kültürde de değişmeye neden olmaktadır. Bu değişimi hızlı ve sağlıksız geçiren birey, suça yönelebilecektir. Tabi ki kentleşme ve göç, tek başına suç işlemenin nedeni değildir. Bu çalışmada göçün kentteki suç olgusuna etkisi irdelenerek açıklanacaktır.

References

 • Aldemir E. (2008). ‘’Kentleşme Ve Göçün Suç Üzerindeki Etkisi’’, https://www.academia.edu/36145468/Kentle%C5%9Fme_ve_G%C3%B6%C3%A7%C3%BCn_Su%C3%A7_Olgusu_%C3%9Czerine_Etkileri, Erişim Tarihi 15 Ocak 2022.
 • Atak H., Tatlı E. C., Çokamay G., Büyükpabuşçu H., ÇOK F. (2016). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 8, Sayı 3, s. 204-227.
 • Bozkurt, Y. & Ayfer, R. (2018). GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA İL ÖRNEĞİ . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (57) , 144-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/38899/397535
 • Can, Y. (2004). DURKHEIM VE MERTON’IN ANOMİ KURAMLARI BAĞLAMINDA CEMAATTEN CEMİYETE TÜRK TOPLUMU . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (2) , 95-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhafazakar/issue/56081/771019
 • Erdentuğ A. (1977). ‘’Suç Kavramının Kültür Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi’’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı 10, s. 75-84.
 • Erkan, R. (2002). Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara
 • Es, M. & Ateş, H. (2010). Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Journal of Social Policy Conferences,0(48), https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/890/9892
 • Gürbüz D. (2015). ‘’Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi Ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği’’, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 47, s. 1-15.
 • Işık H. (2006). ‘’Çocuk Suçluluğu Ve Okullar İle İlişkisi’’, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s. 287-299.
 • Kama A. (2016). ‘’Suça Sürüklenen Çocuklar’’, Sorgun Rehberlik Ve Araştırma Merkezi, s. 1-16.
 • Karasu M. (2008). ‘’Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, s 254-281.
 • Karasu M. (2012). ‘’Kent Ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 13, Sayı 2, s. 175-193.
 • Karğın, V. (2016). “Anomi ve Gerilim Teorileri”, Kriminoloji- Suç Teorileri ve Uygulamalar, Ed. Ekrem Muş, Karınca Yayınevi, Ankara
 • Keleş R. (2015). 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut Ve Gecekondu, 2. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Kunt V. (2003). ‘’Suç Ve Çocuk’’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Rüstem E. (2010). Kentleşme Ve Sosyal Değişme, 3. Basım, Bilimadamı Yayınları, İstanbul.
 • Slattery M. (2015). Sosyolojide Temel Fikirler, Çev: Özlem Balkız, Gülhan Demiriz, Hacer Harlak, Cevdet Özdemir, Şebnem Özkan, Ümit Tatlıcan, 7. Basım, Sentez Yayıncılık, İstanbul.
 • Utku E. ‘’Kentleşme Ve Suç’’, Adalet Dergisi, Sayı 1, s. 1-9.
 • Wirth L. (2010). ‘’Urbanism As A Way Of Life’’, The American Journal Of Sociology, Vol 44, No 1, pp. 1-24.
 • Yaşar M. R. (2007). ‘’Yalnızlık’’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s. 237-260.
 • Yıldırım A. (2004). ‘’Kentleşme Ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri’’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Urban Policy
Journal Section All Articles
Authors

Emre CENGİZ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3854-6215
Türkiye


Nurefşan ESKİYURT
It is not affiliated with an institution
0000-0002-0312-3263
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date August 16, 2022
Acceptance Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Cengiz, E. & Eskiyurt, N. (2023). Kentleşme ve Göçün Suç Üzerindeki Etkileri: Taşı Toprağı Altın Şehir Filmi Örneği . Kent Akademisi , 16 (1) , 662-675 . DOI: 10.35674/kent.1162960

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi