Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Investigation of Environmental Sustainability Awareness in the Urban Furniture Design Processes in the Marmara Region

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 338 - 354, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1197972

Abstract

This study aims to reveal the effects of the concept of sustainability on product design and sustainable design methods through a focus on urban furniture. In line with this purpose, the approaches to the design processes and methods of urban furniture are discussed through stakeholders such as municipalities, companies, and designers involved in this industry. In this way, it is aimed to determine the current perspectives of the sector and to reveal information that can be a reference for future studies. The research was carried out through semi-structured interviews to reveal in-depth information within the scope of urban furniture manufacturers, design groups, and municipalities in the Marmara region of Turkey. As a result of this research, the approaches of the urban furniture sector to the concept of sustainable design have been examined through discussion and evaluation, and it has been found that environmental sustainability awareness is at a lower level than economic and social sustainability awareness within the framework of the sample included in the study. In addition, it was concluded that sustainability awareness is high at the level of designers and variable at the level of producers and local administrations.

References

 • Akgül, U. (2010). Sürdürülebilir kalkınma: uygulamalı antropolojinin eylem alanı. Antropoloji, (24), 133-164.
 • Aksu, Ö. V. (2012). Kent mobilyaları tasarımında özgün yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(6), 373-386.
 • Akyol, E. (2006). Kent mobilyaları tasarım ve kullanım süreci. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Allameh, E., Heidari, M. (2020). “Sustainable Street Furniture”, Periodica Polytechnica Architecture, 51(1), pp. 65–74. https://doi.org/10.3311/PPar.12674
 • Atabay S., Pilehvarian Kara, N., (2001). Şehirsel Tasarım ve Şehir Mobilyaları İlişkileri, I.Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.41-48, İstanbul.
 • Barbaux S., (2010). Urban furniture for a new city life, Design Media Pub, Hong Kong.
 • Darlington, Y., Scott, D. (2005). Qualitative research in practice Stories from the field. Allen & Unwin, Singapore, Australia.
 • DeMarris K. (2004) Qualitative interwiev studies : Learning through experience. Edited by DeMarris & S. D. Lapan, Foundatiton for research, pp 51-68, Mahvvah
 • Dilik T., Gürsoy S. (2017). Kent mobilyasında ahşap malzeme kullanımı ve seçimine yönelik güncel bir değerlendirme. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 847-856.
 • El Ghorab H. K., Shalaby, H. S. (2016). Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt, Alexandria Engineering Journal, Volume 55, Issue 1, 2016, Pages 495-503,
 • EPI. (2022). 2022 EPI Results, Retrieved from https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi
 • Feil, A. A., Muller de Quevedo, D., Schreiber, D. (2015). Selection and identification of the indicators for quickly measuring sustainability in micro and small furniture industries, Sustainable Production and Consumption, Volume 3, 2015, Pages 34-44, ISSN 2352-5509, https://doi.org/10.1016/j.spc.2015.08.006
 • Gedik, Y. (2020). Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences Dergisi, 3, 196-215.
 • Gehl J. (2010). Cities for People, Reproduced by permission of Island Press,Washington,DC. (Pp.195-98.)
 • Glesne , C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş, Anı yayıncılık, Ankara
 • GRI. (2022). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İş Dünyası Aksiyonları Rehberi, Retrieved from <https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf>,
 • Hergül, Ö. C. (2021). Sürdürülebilir Kampüs için Kent Mobilyası Tasarımı: Bir Stüdyo Deneyimi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ocak , 374-380 . DOI: 10.31590/ejosat.841443
 • Johnson, B., Christensen, L. (2012). Educational research: Qauntitative, qualitative, and mixed approaches. California: Sage.
 • Karslı, U., Öztürk, O. (2019). Sürdürülebilir çevrede kent mobilyaları. Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi.
 • Kılıç, M., Sungurlu, A. (2021). Sürdürülebilir Kent Mobilyaları, Online Journal of Art and Design, volume 9, issue 2, 276-286.
 • KTH Royal Institute of Technology. (2018). Sustainable Development, Ecological Sustainability, https://www.kth.se/en/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
 • Marmara Belediyeler Birliği. (2020). Çözüm Üreten Kentler, Sayı: 003-2020 Retrieved from https://marmara.gov.tr/wp-content/uploads/2020/10/3-KENT.pdf>
 • Merriam S. B. (2013). Qualitative Research, A guide to design and implementation, Jossey- Bass, Çeviri Editörü Prof. Dr. Selahattin Turan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • Moldan, B., Janousková, S., Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Charles University Environment Center, J.Martiho 2(407), 162 00 Praha 6, Czech Republic.
 • Özdemir, S. (2016). Türkiye karton ambalaj sektöründe çevresel sürdürülebilir ambalaj tasarımı yaklaşımının benimsenme profili. (YayınlanmamışYüksek lisans tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rehan, R. M. (2013). Sustainable streetscape as an effective tool in sustainable urban design. HBRC Journal, 9(2), 173-186.
 • Rubin, H. J., Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing.data. TllOusanu Oaks: Sage Publications.
 • Sezik, M. (2019). Türkiye’de yerel yönetimlerin yaşanabilir kent oluşturma. politikaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 703-716. doi:10.33437/ksusbd.565479.
 • Spangenberg, J. H. (2013). Design for sustainability (DfS): Interface of sustainable production and consumption. In: J. Kauffman & K. M. Lee (Eds.) Handbook of sustainable engineering (pp.575-595). Springer, Dordrecht, Netherlands.
 • Şatır, S. (2015). Sürdürülebilir kentsel mekânlar & kent mobilyaları. Tasarım+Kuram, 11(19), 1-18, doi: 10.23835/tasarimkuram.239586
 • U.S. Department of Energy. (2020). Environmental sustainability.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2012). Environmental performance ındex 2012, Yale University, USA.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2020). Environmental performance ındex 2020, Yale University, USA.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2022). Environmental performance ındex 2022, Yale University, USA.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • World Summit. (2005). The 2005 world summit: an overview. United Nations Department of Public Information, New York, USA, 14-16 Eylül.

Marmara Bölgesi'ndeki Kent Mobilyası Tasarım Süreçlerinde Çevresel Sürdürülebilirlik Farkındalığının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 338 - 354, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1197972

Abstract

Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramının ürün tasarımı ve sürdürülebilir tasarım yöntemleri üzerindeki etkilerinin kent mobilyaları odağında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kent mobilyalarının tasarım süreç ve yöntemlerine ilişkin yaklaşımlar, bu sektörde yer alan belediyeler, firmalar ve tasarımcılar gibi paydaşlar üzerinden tartışılmıştır. Bu sayede sektörün mevcut bakış açılarının belirlenmesi ve gelecek çalışmalara referans olabilecek bilgilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma, Türkiye'nin Marmara bölgesindeki kent mobilyası üreticileri, tasarım grupları ve belediyeler kapsamında örtük bilgilerin ortaya çıkarılmasına yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonucunda kent mobilyası sektörünün sürdürülebilir tasarım kavramına yaklaşımları tartışma ve değerlendirme yoluyla incelenmiş, çalışmaya kapsamındaki örneklem çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik bilincinin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik bilincine göre daha düşük seviyede olduğu bulgulanmıştır. Sürdürülebilirlik farkındalığının ise tasarımcılar düzeyinde yüksek, üreticiler ve müşteri rolündeki yerel yönetimler düzeyinde ise değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akgül, U. (2010). Sürdürülebilir kalkınma: uygulamalı antropolojinin eylem alanı. Antropoloji, (24), 133-164.
 • Aksu, Ö. V. (2012). Kent mobilyaları tasarımında özgün yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(6), 373-386.
 • Akyol, E. (2006). Kent mobilyaları tasarım ve kullanım süreci. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Allameh, E., Heidari, M. (2020). “Sustainable Street Furniture”, Periodica Polytechnica Architecture, 51(1), pp. 65–74. https://doi.org/10.3311/PPar.12674
 • Atabay S., Pilehvarian Kara, N., (2001). Şehirsel Tasarım ve Şehir Mobilyaları İlişkileri, I.Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.41-48, İstanbul.
 • Barbaux S., (2010). Urban furniture for a new city life, Design Media Pub, Hong Kong.
 • Darlington, Y., Scott, D. (2005). Qualitative research in practice Stories from the field. Allen & Unwin, Singapore, Australia.
 • DeMarris K. (2004) Qualitative interwiev studies : Learning through experience. Edited by DeMarris & S. D. Lapan, Foundatiton for research, pp 51-68, Mahvvah
 • Dilik T., Gürsoy S. (2017). Kent mobilyasında ahşap malzeme kullanımı ve seçimine yönelik güncel bir değerlendirme. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 847-856.
 • El Ghorab H. K., Shalaby, H. S. (2016). Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt, Alexandria Engineering Journal, Volume 55, Issue 1, 2016, Pages 495-503,
 • EPI. (2022). 2022 EPI Results, Retrieved from https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi
 • Feil, A. A., Muller de Quevedo, D., Schreiber, D. (2015). Selection and identification of the indicators for quickly measuring sustainability in micro and small furniture industries, Sustainable Production and Consumption, Volume 3, 2015, Pages 34-44, ISSN 2352-5509, https://doi.org/10.1016/j.spc.2015.08.006
 • Gedik, Y. (2020). Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences Dergisi, 3, 196-215.
 • Gehl J. (2010). Cities for People, Reproduced by permission of Island Press,Washington,DC. (Pp.195-98.)
 • Glesne , C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş, Anı yayıncılık, Ankara
 • GRI. (2022). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İş Dünyası Aksiyonları Rehberi, Retrieved from <https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf>,
 • Hergül, Ö. C. (2021). Sürdürülebilir Kampüs için Kent Mobilyası Tasarımı: Bir Stüdyo Deneyimi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ocak , 374-380 . DOI: 10.31590/ejosat.841443
 • Johnson, B., Christensen, L. (2012). Educational research: Qauntitative, qualitative, and mixed approaches. California: Sage.
 • Karslı, U., Öztürk, O. (2019). Sürdürülebilir çevrede kent mobilyaları. Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi.
 • Kılıç, M., Sungurlu, A. (2021). Sürdürülebilir Kent Mobilyaları, Online Journal of Art and Design, volume 9, issue 2, 276-286.
 • KTH Royal Institute of Technology. (2018). Sustainable Development, Ecological Sustainability, https://www.kth.se/en/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
 • Marmara Belediyeler Birliği. (2020). Çözüm Üreten Kentler, Sayı: 003-2020 Retrieved from https://marmara.gov.tr/wp-content/uploads/2020/10/3-KENT.pdf>
 • Merriam S. B. (2013). Qualitative Research, A guide to design and implementation, Jossey- Bass, Çeviri Editörü Prof. Dr. Selahattin Turan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • Moldan, B., Janousková, S., Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Charles University Environment Center, J.Martiho 2(407), 162 00 Praha 6, Czech Republic.
 • Özdemir, S. (2016). Türkiye karton ambalaj sektöründe çevresel sürdürülebilir ambalaj tasarımı yaklaşımının benimsenme profili. (YayınlanmamışYüksek lisans tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rehan, R. M. (2013). Sustainable streetscape as an effective tool in sustainable urban design. HBRC Journal, 9(2), 173-186.
 • Rubin, H. J., Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing.data. TllOusanu Oaks: Sage Publications.
 • Sezik, M. (2019). Türkiye’de yerel yönetimlerin yaşanabilir kent oluşturma. politikaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 703-716. doi:10.33437/ksusbd.565479.
 • Spangenberg, J. H. (2013). Design for sustainability (DfS): Interface of sustainable production and consumption. In: J. Kauffman & K. M. Lee (Eds.) Handbook of sustainable engineering (pp.575-595). Springer, Dordrecht, Netherlands.
 • Şatır, S. (2015). Sürdürülebilir kentsel mekânlar & kent mobilyaları. Tasarım+Kuram, 11(19), 1-18, doi: 10.23835/tasarimkuram.239586
 • U.S. Department of Energy. (2020). Environmental sustainability.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2012). Environmental performance ındex 2012, Yale University, USA.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2020). Environmental performance ındex 2020, Yale University, USA.
 • Yale Center for Environmental Law and Policy. (2022). Environmental performance ındex 2022, Yale University, USA.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • World Summit. (2005). The 2005 world summit: an overview. United Nations Department of Public Information, New York, USA, 14-16 Eylül.

Details

Primary Language English
Subjects Urban Policy, Landscape Architecture
Journal Section All Articles
Authors

Melis KARACA SERT
YEDITEPE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE
0000-0002-6744-7267
Türkiye


Yener ALTIPARMAKOĞULLARI
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0002-8521-3093
Türkiye


Aysem Gulin BASAR
YEDITEPE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE
0000-0002-5073-2010
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date November 1, 2022
Acceptance Date February 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Karaca Sert, M. , Altıparmakoğulları, Y. & Basar, A. G. (2023). Investigation of Environmental Sustainability Awareness in the Urban Furniture Design Processes in the Marmara Region . Kent Akademisi , 16 (1) , 338-354 . DOI: 10.35674/kent.1197972

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi