PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Year 2017, Volume 9, Issue 17, 215 - 221, 27.11.2017
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315846

Abstract

Küreselleşmenin hızla yayılması ile ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu nedenle ülkeler daha çok birbirine bağımlı hale gelmiştir. Bağımlı olduğu konulardan bir diğeri de teknolojik bağımlılıktır. Ülke ekonomisinde kalkınma ve büyüme için teknoloji oldukça önemlidir. Ülkelerin rekabet edebilmesi ve ekonominin gelişmesi için teknolojik ilerleme ve buna bağlı olarak AR-GE, patent harcamalarına yeterince önem vermesi gerekmektedir.  Bu nedenle, bu çalışmada 1989-2012 döneminde Türkiye ekonomisinde AR-GE harcamaları, patent harcamaları ve teknolojik ilerlemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi için öncelikle basit regresyon analizi , ADF Birim Kök Testi ve nedensellik analizi uygulanmıştır. Analizden elde edilen bulgulara göre, AR-GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü pozitif ilişki mevcuttur. Teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak ekonomik büyüme ile patent harcamaları arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, Türkiye’de ekonomik büyümenin hız kazanması için AR-GE faaliyetleri ve teknolojik ilerlemeye yönelik yatırımlar arttırılmalıdır.

References

 • Ağır H. ve Utlu S. (2011). “AR-GE Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: OECD Ülkeleri Örneği”. Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 2011, 269-280.
 • Aghion P. ve Howitt P.(1998). Endogenous Growth Theory. The Canadian Journal of Economics, Vol. 32, pp. 1338-1341.
 • Genç M. C. ve Atasoy Y. (2010). AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management, Volume Fall, ss. 27-34.
 • Göçer İ. (2013). AR-GE Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, s.165. Grossman G. M. ve Helpman E. (1991). Innovation and Economic Growth in the Economy. The MIT Press.
 • Gülmez A. ve Akpolat A.G. (2014). AR-GE & İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği için Dinamik Panel Veri Analizi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14(2), ss. 1-17.
 • Gülmez A. ve Yardımcıoğlu F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi, S.163, ss.335-353.
 • Hall B. H, and Mairesse J. (1995). “Exploring the Relationship Between the R&D and Productivity in French Manufacturing Firms”, Journal of Econometrics, Vol. 65, pp.263-293.
 • Mercan B., Göktaş D. ve Gömleksiz M. (2011). AR-GE Faaliyetleri ve Girişimcilerin İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Patent Verileri Üzerine Bir Uygulama. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, C.7(2), ss.27-44.
 • Özcan B. ve Arı A. (2014). Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi, S.166, s.264.
 • Romer P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-101.
 • Saraç T. B.(2009). “Araştırma Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi”. Anadolu International Conference in Economics, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir.
 • Yaylalı M., Akan, Y., Işık C. (2010). Türkiye’de AR-GE Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009. The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management. Vol. 7, ss.13-26.
 • Yılmaz Ö. ve Akıncı M. (2011). İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 363-37.
 • KİTAPLAR Mackinnon J.G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests. Ed. R. F Engle, C. W. J Granger, Long Run Economic Relationship, Readings in Cointegration. New York: Oxford University Press.
 • Schumpeter J. A. (1943). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen and Unwin.
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulamaları. Güzem Can Yayınları. No. 24. Geliştirilmiş 17. Baskı
 • Taban, S. ve Kar, M. (2014). Kalkınma Ekonomisi. Ekin Basın Yayın Dağıtım. Bursa.

Year 2017, Volume 9, Issue 17, 215 - 221, 27.11.2017
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315846

Abstract

References

 • Ağır H. ve Utlu S. (2011). “AR-GE Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: OECD Ülkeleri Örneği”. Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 2011, 269-280.
 • Aghion P. ve Howitt P.(1998). Endogenous Growth Theory. The Canadian Journal of Economics, Vol. 32, pp. 1338-1341.
 • Genç M. C. ve Atasoy Y. (2010). AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management, Volume Fall, ss. 27-34.
 • Göçer İ. (2013). AR-GE Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, s.165. Grossman G. M. ve Helpman E. (1991). Innovation and Economic Growth in the Economy. The MIT Press.
 • Gülmez A. ve Akpolat A.G. (2014). AR-GE & İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği için Dinamik Panel Veri Analizi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14(2), ss. 1-17.
 • Gülmez A. ve Yardımcıoğlu F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi, S.163, ss.335-353.
 • Hall B. H, and Mairesse J. (1995). “Exploring the Relationship Between the R&D and Productivity in French Manufacturing Firms”, Journal of Econometrics, Vol. 65, pp.263-293.
 • Mercan B., Göktaş D. ve Gömleksiz M. (2011). AR-GE Faaliyetleri ve Girişimcilerin İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Patent Verileri Üzerine Bir Uygulama. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, C.7(2), ss.27-44.
 • Özcan B. ve Arı A. (2014). Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi, S.166, s.264.
 • Romer P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-101.
 • Saraç T. B.(2009). “Araştırma Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi”. Anadolu International Conference in Economics, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir.
 • Yaylalı M., Akan, Y., Işık C. (2010). Türkiye’de AR-GE Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009. The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management. Vol. 7, ss.13-26.
 • Yılmaz Ö. ve Akıncı M. (2011). İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 363-37.
 • KİTAPLAR Mackinnon J.G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests. Ed. R. F Engle, C. W. J Granger, Long Run Economic Relationship, Readings in Cointegration. New York: Oxford University Press.
 • Schumpeter J. A. (1943). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen and Unwin.
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulamaları. Güzem Can Yayınları. No. 24. Geliştirilmiş 17. Baskı
 • Taban, S. ve Kar, M. (2014). Kalkınma Ekonomisi. Ekin Basın Yayın Dağıtım. Bursa.

Details

Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Zeynep KÖSE
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Türkiye


Mehmet ŞENTÜRK
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
0000-0001-7618-9506
Türkiye

Publication Date November 27, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 9, Issue 17

Cite

Bibtex @ { kilisiibfakademik315846, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2017}, volume = {9}, number = {17}, pages = {215 - 221}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.315846}, title = {AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Köse, Zeynep and Şentürk, Mehmet} }
APA Köse, Z. & Şentürk, M. (2017). AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 9 (17) , 215-221 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.315846
MLA Köse, Z. , Şentürk, M. "AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017 ): 215-221 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/32184/315846>
Chicago Köse, Z. , Şentürk, M. "AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017 ): 215-221
RIS TY - JOUR T1 - AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA AU - Zeynep Köse , Mehmet Şentürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315846 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.315846 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 221 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315846 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315846 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA %A Zeynep Köse , Mehmet Şentürk %T AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315846 %U 10.20990/kilisiibfakademik.315846
ISNAD Köse, Zeynep , Şentürk, Mehmet . "AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (November 2017): 215-221 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315846
AMA Köse Z. , Şentürk M. AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2017; 9(17): 215-221.
Vancouver Köse Z. , Şentürk M. AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2017; 9(17): 215-221.
IEEE Z. Köse and M. Şentürk , "AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol. 9, no. 17, pp. 215-221, Nov. 2017, doi:10.20990/kilisiibfakademik.315846