Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |


YAZARLARIN DİKKATİNE


1. 2021 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir.
2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.
3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
4. Dergiye yazım ve kaynakça kurallarına uygun hazırlanmadan iletilen metinler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan reddedilmektedir. Makale Şablonu için tıklayınız.
5. Yazım hatalarının neler olduğu konusunda yazarlara herhangi bir rapor yazılmayacaktır. Hatasız metinler sürece dahil edilmektedir.


DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi


YAZARLARIN DİKKATİNE


1. 2021 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir.
2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.
3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
4. Dergiye yazım ve kaynakça kurallarına uygun hazırlanmadan iletilen metinler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan reddedilmektedir. Makale Şablonu için tıklayınız.
5. Yazım hatalarının neler olduğu konusunda yazarlara herhangi bir rapor yazılmayacaktır. Hatasız metinler sürece dahil edilmektedir.


DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

Cilt 13 - Sayı 24 - 10 May 2021
 1. BRICS-T Ülkelerinde Sağlık Harcamaları Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor mu? Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 10
  Ferhat Şirin SÖKMEN
 2. Eğitim Düzeyine Göre Kadın İstihdamının Gelir Eşitsizliğine Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
  Sayfalar 11 - 22
  Yücel UYANIK, Fatma YEŞİLKAYA
 3. Kentleşme İle İşsizliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Türkiye’nin Düzey 2 Bölgeleri Ölçeğinde Analizi
  Sayfalar 23 - 36
  Canan SANCAR, Melike ATAY POLAT
 4. Türkiye’de Eğitim Sisteminde Okullaşmanın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
  Sayfalar 37 - 48
  Eda DİNERİ, Filiz GÖLPEK
 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çevresel Bozulmayı Azaltıyor Mu? Türkiye Örneği
  Sayfalar 49 - 60
  Aslı ÖZPOLAT, Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
 6. Türkiye’de Kirlilik Sığınağı Hipotezi Geçerli mi? Fourier Eşbütünleşme ve Nedensellik Yöntemlerinden Kanıtlar
  Sayfalar 61 - 77
  Süleyman YURTKURAN
 7. Yerel Yönetimler ve Erişilebilir Kentler: Sağlıklı Kentler Birliği’ne Üye Belediyeler Örneği
  Sayfalar 78 - 88
  Adnan SÖYLEMEZ
 8. Bölgesel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Konya Örneği
  Sayfalar 89 - 103
  Erdal ARSLAN, Tuğçe ÇETİNER
 9. Yerel Yönetimler ve Bütçe İlişkisine Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 104 - 121
  Hülya AĞCASULU, İsmail Sadık YAVUZ
 10. Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü İzmir İli Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 122 - 136
  İlknur KAR, Erhan DEMİRELİ
 11. Türkiye’de Sepet Kur Volatilitesinin GARCH Modellemesi: Asimetri Etkisi Yaklaşımı
  Sayfalar 137 - 150
  Ayşegül Ladin SÜMER
 12. Bankaların Finansal Performansının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 151 - 164
  Filiz YETİZ, Yunus KILIÇ
 13. Bitcoin ve Altcoin Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar
  Sayfalar 165 - 180
  Mehmet Fatih BUĞAN
 14. Muhasebe Eğitimi Alanındaki Uluslararası Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi ve Türkiye’nin Konumu
  Sayfalar 181 - 195
  Abdüssamed KOÇ, Selahattin KARABINAR
 15. Algılanan Nepotizmin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Yalnızlığın Aracılık Rolü: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
  Sayfalar 196 - 209
  Özlem İBİŞ, Meryem Derya YEŞİLTAŞ
 16. Öz Yeterlilik ve Örgütsel Özdeşleşmenin Yenilikçi Davranış ve Görev Performansı Üzerindeki Etkisi Eğitim Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 210 - 225
  Salih Zeki İMAMOĞLU, Serhat ERAT, Eda Dilara AYBER
 17. Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarının Mobil Satın Alma Niyetine Etkisinde Sosyal Medya Reklamlarının Aracılık Rolü
  Sayfalar 226 - 249
  Volkan ÖNGEL, Aziz Mücahit BAKIR, Hasan Sadık TATLI
 18. Örgütsel Güvenin Psikolojik İyi Oluş ve İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması: Konya İlinde Bir Yerel Yönetim Örneği
  Sayfalar 250 - 265
  Yasin TAŞPINAR, Kemaleddin ERYEŞİL
 19. Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 266 - 275
  Gülşah GENÇER ÇELİK
 20. Öğrenilmiş Güçlülüğün Çalışan Performansı Üzerine Etkisi ve Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Farklılıkların İncelenmesi
  Sayfalar 276 - 289
  Bilge GÜLER, Mustafa TAŞLIYAN
 21. Determination Price Volatility of Bitcoin with Autoregressive Conditional Heteroscedasticiy Models
  Sayfalar 290 - 309
  İbrahim Sezer BELLİLER, Zerife YİLDİRİM
 22. Avrupa Birliği’nin Rusya-Gürcistan ve Rusya-Ukrayna Çatışmalarına Karşı Tutumu: Almanya ve Fransa’nın Liderlikleri
  Sayfalar 310 - 321
  Yusuf AVAR
Dizinler