Year 2011, Volume 2011 , Issue 1, Pages 83 - 92 2011-03-01

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

İbrahim YALÇIN [1] , Murat AKIN [2] , Mustafa ŞEKER [3]


Günümüz değişen rekabet koşulları, işletmelerin, işlerin tamamını tek başlarına yapmalarına imkân vermemiş ve onları yeni arayışlar içerisine itmiştir. Bu yeni arayışlar neticesinde işletmeler ülkemizde de uzun yıllardır uygulanan taşeronluk sisteminin bir örneği olan dış kaynak kullanımına yönelmişlerdir. Sonrasında işletmeler, “öz yetenek”leriyle ilgili işleri kendileri yaparken, ihtiyaç duyduğu diğer işleri de öz yetenekleri kendilerininkinden üstün olan işletmelere yaptırma yoluna gitmişlerdir. Bu yolla işletmeler, maliyetlerden tasarruf yoluna gitmiş, ihtiyaç duyulan diğer işleri piyasada en iyi yapan işletmelerden daha uygun şartlarda temin ederek rekabet avantajı kazanma fırsatı yakalamıştır. Bu çalışmada dış kaynak kullanımının sağlık sektörüne yaptığı katkılar üzerinde durulmuş ve çalışma bir uygulamayla desteklenmiştir
Kârlılık, Rekabet, Dış Kaynak Kullanımı, Kamu Hastanesi
 • AĞARTAN, Tuba (2005), “Health Sector Reform in Turkey: Old Policies New Politics Health Sector Reform in Turkey: Old Policies New Politics”, Paper Presented at The Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois.
 • AKGEMCİ, Tahir (2007), Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • BAILEY, WİLLİAM, MASSON, RON VE RAESIDE, ROBERT (2002), “OUTSOURCİNG İN EDİNBURGH AND THE LOTHİANS”, EUROPEAN JOURNAL OF PURCHASİNG&SUPPLY MANAGEMENT 8: P.83–95.
 • CİVELEK, MUZAFFER VE ÖZKAN, AZZEM (2008), TEMEL VE TEKDÜZEN MALİYET MUHASEBESİ, DETAY YAYINCILIK, 4. BASKI, ANKARA.
 • COLLINS, C. JERRY (1992), HİGH MOTİVES İN TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, BMES BULLETİN, NO 2, VOLUME 6.
 • ÇAKICI, AHMET BURHAN (2006), MODERN YÖNETIM TEKNIKLERI VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: BIR SAĞLIK KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞI, YAYINLANMAMIŞ YÜKSEK LISANS TEZI, SELÇUK ÜNIVERSITESI, SBE.
 • ÇOBAN, ORHAN VE TUTKUN, OĞUZ (2004), “FİRMALARIN ARTIRILMASINDA BİR STRATEJİ OLARAK OUTSOURCİNG’İN DERGİSİ, ARALIK-OCAK.
 • PERFORMANSININ ROLÜ”, OUTSOURCİNG
 • DİNÇER, Ömer (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasi, Beta Basin Yayim, İstanbul.
 • DÖĞÜCÜ, Şemsettin ve SAYIM, Ferhat (2009) Hastanelerde Diş Kaynak Kullanimi Kocaeli Örneği”, Uluslar arasi Sağlikta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009,
 • DUENING, Thomas N. (2005), Essentials of Business Process Outsourcing, John Wiley & Sons, Inc.
 • ECERKALE, Kubilay, “Sağlik Sektöründe Diş Kaynak Kullanimi”, Journal of Istanbul Kültür University,2006/3, pp.31-41.
 • ERGİN Gülpembe, ŞAHİN, İsmet (2005), “Dış Kaynaktan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: Sağlık Bakanlığı hastane Yöneticilerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlik İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayi:1, ss.51-70.
 • ERTÜRK, Mümin (1998), İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basım Yayın, 3. Bası, İstanbul.
 • Gough, Julie, Kristy A. Harper, Sonya D. Hill, Holly M. Selden (2009), Encyclopedia Of Management, Gale Cengage Learning, 6th Edition.,
 • KARACA, Ayşe (2006), Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi SBE.
 • KARAHAN, Atilla (2009), “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran, ss.185-199.
 • KIM, W. Chan ve MAUBORGNE, Renee (2009), “How Strategy Shapes Structure”, Harvard Business Review, September, pp. 73-80.
 • KOÇEL, Tamer (2007), İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.
 • KOÇEL, Tamer (2010), İşletme Yöneticiliği, 12. Baskı, Beta Basım Yayın No: 2323, İstanbul
 • LEAVY, BRAİN (2005), “VALUE PİONEERİNG – HOW TO DİSCOVER YOUR OWN ‘BLUE OCEAN’; INTERVİEW WİTH W.C. KİM & R. MAUBORGNE”, STRATEGY & LEADERSHİP, 33 (6), PP. 13-20.
 • NOWICKI, MİCHAEL (2008), THE FİNANCİAL MANAGEMENT HEALTHCARE ADMİNİSTRATİON PRESS, CHİCAGO. AND
 • ORGANİZATİONS, HEALTH
 • ÖZDEMIR, MAHMUD (2001), “TÜRKİYE’DE; HASTANELER İÇİN YENİ ORGANİZASYON MODELİ İHTİYACI”, YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, SAYI: 40, TEMMUZ-AĞUSTOS
 • ÖZEN, SIBEL (2008), BİRLEŞİK KRALLIK’TA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI (1979–2008) (KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM PROJESİ RAPORU), BRİTİSH COUNCİL TÜRKIYE, ANKARA.
 • ÖZGEN, Hüseyin (2002), “İşlem Maliyetleri Teorisi: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Sözleşme Mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma Mı?”, Amme İdaresi Dergisi, 35(2), s.49- 59.
 • ÖZGENER, Şevki (2004), “Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing”, Çağdaş Yönetim Yaklaşimlari: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşimlar, (Ed.) İsmail Bakan, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • ÖZSARI, Haluk (1994), “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi ve Maliyet Etkililik”, Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri, Haberal Eğitim Vakfı Yayını, Ankara.
 • ÖZTÜRK, AZİM VE SEZGİLİ, KONURALP (2002). “DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMANIN YENİ BİR REKABET STRATEJİSİ OLARAK KULLANILMASI VE UYGULAMA SÜRECİ”, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, CİLT XXI, SAYI 2.
 • PENG, MİKE W. (2001), “THE RESOURCE BASED VİEW AND INTERNATİONAL BUSİNESS”, JOURNAL OF MANAGEMENT, 27 (6), PP. 803–829.
 • PORTER, MİCHAEL E.(1985), COMPETETİVE ADVANTAGE SUPERİOR PERFORMANCE, THE FREE PRESS, NEW YORK. AND SUSTAİNİNG
 • PORTER, MİCHAEL E. (1996), “WHAT IS REVİEW,NOVEMBER-DECEMBER, PP.59-78. HARVARD BUSİNESS
 • PRAHALAD, COİMBATORE KRİSHNARAO VE HAMEL, GARY (1990), “THE CORE COMPETENCE OF THE CORPORATİON”, HARVARD BUSİNESS REVİEW, 68(3) PP. 79-90.
 • SAYIŞTAY (2005), SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBI SARF MALZEMESI VE TIBBI CIHAZ YÖNETIMI, PERFORMANS DENETIM RAPORU, MART, ANKARA.
 • SOLLI, HANS VE GOTTSCHALK, PETTER (2009), MANAGİNG IT OUTSOURCİNG PERFORMANCE, BUSİNESS SCİENCE REFERENCE, NEWYORK.
 • TILLEY, KEİTH (2009), “WHOSE RİSK IS IT ANYWAY?”, (ED) JONATHAN REUVID, MANAGİNG BUSİNESS RİSK, KOGEN PAGE LİMİTED, 6TH EDİTİON, NEWYORK.
 • TOWNLEY, BARBARA (2005), “CRİTİCAL VİEWS OF PERFORMANCE MEASUREMENT”, ENCYCLOPEDİA OF SOCİAL MEASUREMENT, (ED.) KİMBERLY KEMPF -LEONARD, VOLUME 1, LONDON.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, Kadri (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • YURDAGÜL, Meral (2006), Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Hasta Memnuniyetine Olan Etkisi ve Bu Konuya İlişkin Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE.
 • VELMA, Roberts (2001), “Managing Strategic Outsourcing in the Healthcare Industry”, Journal of Healthcare Management. 46, pp.239-249. İNTERNET KAYNAKLARI
 • http://www.sahlojistik.com/home/74.html-lojistik- outsourcing-faydalari-ve-sikintilari/74-lojistik- outsourcing-faydalari-ve-sikintilari
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim YALÇIN

Author: Murat AKIN

Author: Mustafa ŞEKER

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { kmusekad125575, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2011}, volume = {2011}, pages = {83 - 92}, doi = {}, title = {Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği}, key = {cite}, author = {Yalçın, İbrahim and Akın, Murat and Şeker, Mustafa} }
APA Yalçın, İ , Akın, M , Şeker, M . (2011). Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2011 (1) , 83-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/10216/125575
MLA Yalçın, İ , Akın, M , Şeker, M . "Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2011 (2011 ): 83-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/10216/125575>
Chicago Yalçın, İ , Akın, M , Şeker, M . "Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2011 (2011 ): 83-92
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği AU - İbrahim Yalçın , Murat Akın , Mustafa Şeker Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 92 VL - 2011 IS - 1 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği %A İbrahim Yalçın , Murat Akın , Mustafa Şeker %T Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği %D 2011 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 2011 %N 1 %R %U
ISNAD Yalçın, İbrahim , Akın, Murat , Şeker, Mustafa . "Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2011 / 1 (March 2011): 83-92 .
AMA Yalçın İ , Akın M , Şeker M . Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2011; 2011(1): 83-92.
Vancouver Yalçın İ , Akın M , Şeker M . Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2011; 2011(1): 83-92.
IEEE İ. Yalçın , M. Akın and M. Şeker , "Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol. 2011, no. 1, pp. 83-92, Mar. 2011