Year 2020, Volume 22 , Issue 38, Pages 101 - 130 2020-06-25

Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması
Perception of Internal Audit in Organizations: The Union of Universities in Kop Region

Rabia ÖZPEYNİRCİ [1] , Oğuzhan HOP [2]


Örgütler; mal veya hizmet sunumunda insan kaynakları, fiziki kaynaklar, bilgi ve teknolojik kaynaklar, entelektüel sermaye, örgüt kültürü gibi pek çok kaynağı kullanmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı ve risklerin sürekli arttığı çağımızda bu kaynakların etkin kullanımı, örgütlerin sağlıklı işleyişi ve örgütsel hedeflere ulaşılması için zorunludur. İç denetim, örgüt yönetimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. İç denetimin örgüt kaynaklarının etkin kullanımı üzerindeki etkisinin belirlenmesi, iç denetçiler ve yöneticiler için dikkate değer bir husustur. Bu bağlamda iç denetim faaliyetleri örgütler açısından oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı; iç denetimin örgütlerin insan kaynakları, fiziki kaynakları, bilgi ve teknolojik kaynakları gibi maddi ve maddi olmayan kaynakları üzerindeki etkisine ilişkin algıyı ortaya koymaktır. Bu amaçla 89 adet katılımcıya 36 ifadeden oluşan anket uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre, iç denetim faaliyetlerinin örgüt kaynaklarının etkinliğinin artmasında olumlu katkısının olduğu görülmüştür.

Organizations utilize human resources, physical resources, information and technological resources, intellectual capital, organizational culture etc. in delivering goods and services. In our age when the competition is intensified and risks are increased, the use of these resources are obligatory for the good functioning of organizations and for achieving organizational goals. Internal audit is designed for improving organizational management. Determining the effects of internal audit on the effective use of organizational resources is a significant matter. In this context, internal audit activities are considerable/important for organizations. This study aims to reveal the perception regarding the effects of internal audit on physical and non-physical (intellectual capital) resources of organizations such as human resources, and information and technological resources. For this purpose, the questionnaire, consisting of 36 questions, are conducted to 89 participants. The data are analyzed and the results are interpreted. According to the result of the study, internal audit activities has a positive contribution to the improvement of the efficiency of organizational resources.

 • Afacan Fındıklı, M., ve Pınar, İ. (2014). Örgüt Kültürü Algısı ve Örgütsel Çift Yönlülük İlişkisi: Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 155-171.
 • Akçay, S. (2013). Türkiye’de İç Denetim Sürecinin Kamu Kurumlarının Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Etkinliği: Belediyeler Üzerine Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 15(1), 57-77.
 • Akçay, S. (2014). Kamu İç Denetiminin Organizasyon ve Mevzuat Perspektifinde Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 1-23.
 • Akın, H. B. 2002. Yönetim ve Mizah. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Akpınar, M. (2011). Denetim Anlayışı ve Metodolojisinde Değişimin Adı: İç Denetim. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (4), 285-306.
 • Altındağ, E., ve Turnalı, D. (2015). İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Tekniklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-20.
 • Aşkun, İ. A. ve Tokat, B. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Avcı, A. (2015). Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik Stilleri: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkiler. Fatih Sultan Mehmet İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 5, 85-108.
 • Aytaç, Ö. (2004). Örgütler: Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 189-217.
 • Cengiz, S. (2013). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Kapsamında İç Denetimin Yeri ve Önemi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 403-448.
 • Ceran, Y. (2010). Kalkınma Ajanslarında İç Denetim. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 3(2), 19-34.
 • Çankaya, F., Dinç, E. ve Kara, M. (2012). İç Denetimin Başarını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39: 47-67.
 • Çavuşoğlu, M. ve Duru, O. (2007). İç Denetim. Siyasal Vakfı Bülteni, 20, 15-20.
 • Çevikbaş, R. (2011). Türkiye’de İç Denetim Kurumu. Türk İdare Dergisi, 471-472, 47-67.
 • Çıplak, V. (2013). Panel: Kamuda İç Denetim ve Geleceği. Denetişim, 11, 4-15.
 • Demirsel, M. T. (2014). KOBİ’lerde Kullanılan Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Performansa Etkileri: Konya Organize Sanayi Bölgelerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 28, 278-305.
 • Demirtaş, Ö. (2015). Bina ve Tesis Yönetimi Sektörü. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü.
 • Dinç, E. ve Gerekan, B. (2008). İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 67-88.
 • Electronic reference formats recommended by NTV. (2019). Erişim tarihi: 21 Haziran 2019, https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/microsoft-1trilyon-dolara-ulasti-apple-ve-amazonu-gecti,XiACycMHkEiYmaPnAEXNsg/eiC_dkwx3Eyonz1-ipVHsg Electronic reference formats recommended by ECIIA. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2019, https://www.eciia.eu/what-is-internal-auditing/
 • Enofe, A. O., Mgbame, C. J., Osa-Erhabor, V. E. ve Ehiorobo, A. J. (2013). The Role of Internal Audit in Effective Management in Public Sector. Research Journal of Finance and Accounting, 4(6), 162-168.
 • Ertaş, G.,ve Töre, E. (2016). Örgütiçi İletişim Beceri Düzeylerinin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 85-100.
 • Ertürk, B. (1971). Bir Psikolojik Değişim Sorunu Olarak İdari Reform. Amme İdaresi Dergisi, 4(3), 72-89.
 • Eryeşil, K., ve İraz, R. (2017). Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 129-139.
 • Gerekan, B., ve Pehlivan, A. (2010). Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 29-54.
 • Gök, M. (2015). Türkiye’de Kamu İç Denetim Sistemi: Yapı ve Performans Açısından Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 482-502.
 • Gök Kısa, A. C., ve Perçin, S. (2017). Bütünleşik Bulanık DEMATEL-Bulanık VIKOR Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması. Journal of Yasar University, 12(48), 249-256.
 • Gönülaçar, Ş. (2007). İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, 130, 1-21.
 • Gönülaçar, Ş. (2008). İç Denetimde Bürokrat Serancamı. Mali Hukuk Dergisi, 135, 1-21.
 • Gönülaçar Ş. (2010). Kamuda İç Denetçiler ile Müfettişler Arasındaki Görev Örtüşmesi Sorununa Bir Çözüm Önerisi: İngiltere Eğitim Sisteminde İç Denetim ve Teftişin Rol ve Sorumlukları. Mali Hukuk Dergisi, 148, 25-32.
 • Hicks, H. G. ve Gullett, C. R. (1975). Organizasyonlar: Teori ve Davranış. B. Baykal (Çev.). İstanbul: İİTİA. İşletme Bilimi Enstitüsü Yayınları.
 • İra, N., ve Şahin, S. (2011). Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1), 1-14.
 • Karacan, S. (2004). Entellektüel Sermaye ve Yönetimi. Mali Çözüm Dergisi, 69, 177-199.
 • Kartal, F. (2013). Türkiye’de Kamu ve Özel Sektörde İç Denetim Uygulamaları. Maliye Finans Yazıları Dergisi, 99, 8-36.
 • Kiracı, M. ve Şengül Çelikay, D. (2014). İç Denetçilerin Hileler Karşısındaki Sorumluluğunun İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 73-91.
 • Kurnaz, N. ve Dindaroğlu, A.K. (2015). İç Denetim ve Bilgi Güvenliği İlişkisi: Bölgesel Bir Araştırma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 10(1), 51-63.
 • Kutlu, H. A., ve Demirci, N. S. (2007). KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri. (ss.187-198). 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi.
 • Mert, İ.S. (2011). Çalışanların Performans Değerlendirme Sisteminin Çıktı ve Engellerine Yönelik Algıları. Business and Economics Research Journal, 2(3), 87-108.
 • Onal, G. (2000). İşletme Yönetimi ve Organizasyonu. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Özdemir, L., ve Balkan, O. (2010). Entelektüel Sermaye Unsurlarının İşletmelere Sağladığı Katkılar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 115-121.
 • Özdevecioğlu, M. (1999). Örgütsel Etkinlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(8), 401-411.
 • Özgen, H., ve Türk, M. (1996). Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Yönetim. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 177-185.
 • Özgen, H., ve Yalçın, A. (2006). Temel İşletmecilik Bilgisi. Adana: Nobel Kitabevi, 3. Baskı.
 • Smith, R. (2010). The Role of Whistle-Blowing in Governing Well: Evidence From the Australian Public Sector. The American Review of Public Administration, 40(6), 704-721.
 • Şahi̇n, Ü. (2008). 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Denetim Sistemi. KMÜ İİBF Dergisi, 10(15), 289-302.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education Tuan, K. (2015). İç Denetçi ve Bağımsız Denetçi Arasındaki Koordinasyon ve İşbirliğinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(18), 319-329.
 • Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233.
 • Ulusan, H. (2005). Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 69-103.
 • Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), (2017). Uluslararası İç Denetim Standartları, (Çev. Türkiye İç Denetim Enstitüsü). Uyar, S. ve Yelgen, E. (2015). Bilgi İfşası (Whistleblowing) ve Denetim. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 85-106.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Rabia ÖZPEYNİRCİ
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8999-5398
Author: Oğuzhan HOP (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

Bibtex @research article { kmusekad676423, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {101 - 130}, doi = {}, title = {Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması}, key = {cite}, author = {Özpeyni̇rci̇, Rabia and Hop, Oğuzhan} }
APA Özpeyni̇rci̇, R , Hop, O . (2020). Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 22 (38) , 101-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/55242/676423
MLA Özpeyni̇rci̇, R , Hop, O . "Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 (2020 ): 101-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/55242/676423>
Chicago Özpeyni̇rci̇, R , Hop, O . "Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 (2020 ): 101-130
RIS TY - JOUR T1 - Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması AU - Rabia Özpeyni̇rci̇ , Oğuzhan Hop Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 130 VL - 22 IS - 38 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması %A Rabia Özpeyni̇rci̇ , Oğuzhan Hop %T Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması %D 2020 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 22 %N 38 %R %U
ISNAD Özpeyni̇rci̇, Rabia , Hop, Oğuzhan . "Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 / 38 (June 2020): 101-130 .
AMA Özpeyni̇rci̇ R , Hop O . Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2020; 22(38): 101-130.
Vancouver Özpeyni̇rci̇ R , Hop O . Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Uygulaması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2020; 22(38): 101-130.