Year 2020, Volume 22 , Issue 38, Pages 58 - 81 2020-06-25

ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ
Industrial 4.0 Conceptual Awareness Scale

Onur DOĞAN [1] , Nuri BALOĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin Endüstri 4.0 kavramsal farkındalık düzeylerini belirleyecek bir ölçek geliştirmektir. Çalışmaya kapsamlı bir literatür taraması ile başlanmıştır. Bilimsel makale, kitap ve tez çalışmaları gibi birincil kaynaklara dayalı bilgilerin toplanarak bütünleştirilmesi yoluyla Endüstri 4.0’a ilişkin bir teorik temel hazırlanmıştır. Bu aşamada Endüstri 4.0 kavramı ile ilişkili 39 kavram tespit edilmiştir. Bu teorik temele dayalı bir madde havuzu oluşturulmuş ve seçilen 70 madde ile bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Taslak ölçek uzman görüşlerine sunulmuş ve 39 maddelik uygulama ölçeğine dönüştürülmüştür. Uygulama ölçeği Orta Anadolu’da bulunan bir devlet üniversitesinin mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim görmekte olan 300 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmıştır. Uç değerlerde toplanan verilerin çıkarılması ile katılımcı sayısı 240birim olarak gerçekleşmiştir. Veriler SPSS paket programı yardımı ile çözümlenmiştir. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı “936” ve Bartlett testi sonucu da 0,001 düzeyinde anlamlı olarak (5062,369- p<0,01) bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları 39 maddeli ölçeğin madde yüklerinin .50 ile .74 arasında değiştiğini, ölçeğin tek faktörlü yapısında açıklanan varyansın %39,99 olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı .96 olarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında geliştirilen ölçek ilgili literatür temelinde tartışılmıştır.

The aim of this study is to develop a scale that will determine the level of Industry 4.0 conceptual awareness of university students. The study started with a comprehensive literature review. A theoretical foundation for Industry 4.0 was prepared by gathering and integrating information based on primary sources such as scientific articles, books and thesis studies. At this stage, 39 concepts related to Industry 4.0 concept were determined. An item pool based on this theoretical basis was created, and a draft scale was prepared with 70 items selected. The draft scale was submitted to expert opinions and turned into a 39-item implementation scale. The application scale was applied to a group of 300 students studying at the faculty of engineering and economics and administrative sciences of a public university in Central Anatolia. With the extraction of data collected at extreme values, the number of participants was 240 units. The data were analyzed with the help of the SPSS package program. The Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) coefficient was found to be significant at the level of “936” and Bartlett test at 0.001 level (5062,369- p <0.01). Exploratory factor analysis results showed that the item loads of the 39-item scale ranged between .50 and .74, and the variance explained in the single-factor structure of the scale was 39.99%. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was determined as .96. The scale developed within the scope of the research is discussed on the basis of the relevant literature.

 • Adalı, E., (2017). İTÜ Vakfı Dergisi. Sayı 75.
 • Akben, İ, Avşar, İ . (2018). Endüstri 4.0 ve karanlık üretim: genel bir bakış. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 26-37. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tursbad/issue/36831/411081
 • Aksu, H. (2018). Dijiyopya Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi. İstanbul: Pusula Yayınclık.
 • Alkan, M. A. (2019). Karanlık fabrikalarda ile insansız üretim. Endüstri 4.0, http://www.endustri40.com/karanlik-fabrikalar-ile-insansiz-uretim/Erişim Tarihi: 13.01.2019.
 • Apilioğulları, L. (2018). Dijital dönüşümün yol haritası. İstanbul: Aura Kitapları.
 • Aslan, R,. Erdoğan, S. (2017). 21. Yüzyılda hekimlik eğitimi: sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hologram. Kocatepe Veteriner Dergisi, 10 (3), 204-212. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32998/368883
 • Bahati, R., Gill, H. (2011). Cyber-physical Systems. The Impact of Control Technology. Retrieved from http://www.ieeecss.org/sites/ieeecss.org/files/documents/IoCT-Part3-2CyberphysicalSystems.pdf
 • Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 uygulama ve dönüşüm rehberi. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Berryman, D.R. (2012). Augmented reality: A review. Med. Ref. Serv. Q,31, 212–218
 • Bozoğlan, B. (2010). Balkan Ülkeleri Üniversite Öğrencilerinin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyleri ve Çatışma Çözme Stilleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • Bulut, E., Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve ı̇novasyon göstergeleri̇ kapsaminda Türki̇ye anali̇zi̇. Industry 4.0 and Within the Scope of Innovation Indicators Analysis of Turkey. Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 7, 50–72. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/353274
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carvalho, R, M, C. (2017). İndustry 4.0 – Is Portugal prepared for the future? Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi . School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Leiria.
 • Chen, M., Mao, S. and Liu, Y. (2014). Big data: a survey. Mobile Networks and Applications, 19, 171-209. https://doi.org/10.1007/s11036-013-0489-0
 • Craveli, A. (2017) Department of Business and Management Course of Digital Transformation. https://tesi.luiss.it/19565/1/671811_CRAVELI_ANGELICA.pdf [02.01.2019]
 • Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, S. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, O., Baloğlu, N.(2018). Örgütsel çeviklik ve bazı eğitim kurumlarındaki yansımaları. C.T. Uğurlu., K. Beycioğlu., S. Koşar., H. Kahraman., F. Köybaşı, Şemin. (Ed.).Eğitim yönetimi Araştırmaları (vol.1, pp. 100-110)
 • Eldem, M. O. (2017). Endüstri 4.0. TMMOB EMO Ankara Şubesi̇ Haber Bülteni̇, 3, 10–16. Retrieved from http://www.emo.org.tr/ekler/09287020c96f18a_ek.pdf?dergi=1111
 • Enil, G , Köseoğlu, Y . (2016). Investigation of nanotechnology awareness, interests and attitudes of pre-service Science (Physics, Chemistry and Biology) teachers. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (1), 50-63. DOI: 10.24289/ijsser.279084
 • Genç, S. (2018). Turkey’s Proceed on Industry 4.0. Sosyoekonomi, 26(36), 235–243. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14
 • Gökkuş, İ., Kuru, E., ve Şimşek, A. S. (2016). Kütüphaneye yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 1(42), 465–465.
 • Hemlata ve Gulia, P. (2016). Big data analytics. Research Journal of Computer and Information Technology Sciences Vol. 4(2), 1-4.
 • Kaleci, D , Tepe, T , Tüzün, H . (2017). Üç boyutlu sanal gerçeklik ortamlarındaki deneyimlere ilişkin kullanıcı görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 21 (3) , 669-689 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/33038/32590
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel
 • Kaya, A. (2005). Çocuklar için yalnızlık ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 19, 220-237
 • Kesayak, B. (2019). Endüstri 4.0’da Sensörlerin Önemi. https://www.endustri40.com/endustri-4-0da-sensorlerin-onemi/[13.01.2019]
 • Keskenler, M , Keskenler, E . (2017). Geçmişten günümüze yapay sinir ağları ve tarihçesi. Takvim-i Vekayi, 5 (2), 8-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/takvim/issue/33375/346279
 • Kökhan, S., Özcan, U. (2018). 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 80–85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bestdergi/issue/37869/437548
 • Kusmin, K.-L. (2017). Industry 4.0, 0. Retrieved from http://www.academia.edu/36151531/Industry_4.0
 • Lecun, Y., Bengio, Y., Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature. https://doi.org/10.1038/nature14539
 • Özgüner Kılıç, H . (2017). Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4), 99-112. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd/issue/35013/389593
 • Özsoy, K , Duman, B . (2017). Eklemeli imalat (3 boyutlu baskı) teknolojilerinin eğitimde kullanılabilirliği. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1 (1), 36-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ij3dptdi/issue/33982/376178
 • Özsoylu, A . (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 41-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cuiibfd/issue/34826/387693
 • Öztürkçan, S., (2016) . http://ellinciyilmete.com/sunum/acilis_sunumu_13.pdf
 • Pirim , A . (2006). Yapay zeka. Journal of Yaşar University , 1 (1) , 81-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19113/202842
 • Rogers, D. (2017). Dijital sönüşümde oyunun kuralları. (Çev.İclal Büyükdevrim Özçelik). İstanbul: Optimist Yayın Grubu.
 • Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: background and overview. Int. J. Interact. Mob. Technol., vol. 11, no. 5, pp. 77-90.
 • Schwab, K. (2016), Dördüncü sanayi devrimi, Optimist Yayınları, İstanbul
 • Sönmez, Çakır, F., Aytekin, A ., Tüminçin, F. ve Yücel, Y . (2018). Bilişim sistemlerinin mağaza sektörüne etkisi: bir özel mağaza uygulaması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 5 (6) , 351-361 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41000/494970
 • Stief, P., Dantan, J., Etienne, A., & Siadat, A. (2018). A new methodology to analyze the functional and physical architecture of existing products for an assembly oriented product family identification. Procedia CIRP, ELSEVIER, 2018, 70, pp.47-52.
 • Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Retrieved from http://szeliski.org/Book/.
 • Tavşancıl, E.(2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara :Nobel yayınları.
 • Torun, N , Cengiz, E . (2019). Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden teknoloji kabul modeli (tkm) ile ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 235-250. DOI: 10.18092/ulikidince.444410
 • Ünver, G . (2018). Ulusal siber güvenlik strateji belgelerinde insan hakları. Cyberpolitik Journal, 2 (4), 104-129. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cyberj/issue/35147/389928
 • Wan, J., Chen, M., Xia, F., Li, D., Zhou, K. (2013). From Machine-to-Machine Communications towards Cyber-Physical Systems, 10(3), 1106–1128. https://doi.org/10.2298/CSIS120326018W
 • Yazıcı, E , Düzkaya, H . (2016). Endüstri devriminde dördüncü dalga ve eğitim: Türkiye dördüncü dalga endüstri devrimine hazır mı?.Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 7 (13), 49-88. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29466/315920
 • https://geturkiyeblog.com/dijital-sanayi/endustriyel-internet/[14.01.2019]
 • https://proente.com/endustriyel-otomasyon-nedir/[13.01.2019]
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Onur DOĞAN (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7982-2116
Author: Nuri BALOĞLU
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

Bibtex @research article { kmusekad682183, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {58 - 81}, doi = {}, title = {ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ}, key = {cite}, author = {Doğan, Onur and Baloğlu, Nuri} }
APA Doğan, O , Baloğlu, N . (2020). ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 22 (38) , 58-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/55242/682183
MLA Doğan, O , Baloğlu, N . "ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 (2020 ): 58-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/55242/682183>
Chicago Doğan, O , Baloğlu, N . "ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 (2020 ): 58-81
RIS TY - JOUR T1 - ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ AU - Onur Doğan , Nuri Baloğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 81 VL - 22 IS - 38 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ %A Onur Doğan , Nuri Baloğlu %T ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ %D 2020 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 22 %N 38 %R %U
ISNAD Doğan, Onur , Baloğlu, Nuri . "ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 22 / 38 (June 2020): 58-81 .
AMA Doğan O , Baloğlu N . ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2020; 22(38): 58-81.
Vancouver Doğan O , Baloğlu N . ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2020; 22(38): 58-81.