Year 2017, Volume 20 , Issue 4, Pages 312 - 319 2017-08-01

Effects of Social Media on Consumers’ Purchasing Behaviours of Food Products
Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi

Arzu SEÇER [1] , Mustafa BOĞA [2]


Nowadays, social media has been constantly preferred in many media channels. In this study, definition of social media and possible effects of it on consumers’ food products preferences were revealed. Moreover, importance of this media channel has emphasized in case of a crisis related to food products. Main material of the study was secondary data. Social media, in a wide concept, a group of application to provide for users to create their contents and change, share and discuss them. Social media, depending on countries and product groups, effects consumers’ purchasing behaviors via reveling new norm and values. In this scope, firms should observe consumers’ tendencies to be able to response their demands and focus on customer relatıonship management in social media.

Günümüzde, sosyal medya çeşitli medya araçları içerisinde sıkça tercih edilmektedir. Bu çalışma da, sosyal medyanın tanımı ve tüketicilerin gıda ürünleri satınalma tercihlerine olası etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca, gıda ürünleri ile ilgili krizlerle karşılaşılması durumunda bu medya kanalının önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın ana materyalini daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır. Sosyal medya, en geniş tanımıyla, kullanıcıların içerik oluşturmalarına ve bu içeriklerin paylaşımına, değişimine, tartışılmasına ve geliştirilmesine olanak veren uygulamalar bütünü olup ortaya çıkardığı yeni norm ve değerlerin etkisiyle ülkeye ve ürün grubuna göre değişen şekilde tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemektedir. Bu noktada işletmeler tüketici eğilimlerini en iyi şekilde takip etmeli ve bu eğilimlere hızlı şekilde cevap verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. İşletmeler, pazarlama faaliyetlerini sosyal medyada müşteri ilişkileri yönetimi üzerine yoğunlaştırmalıdır.

 • Anonim1, 2016. http://www.bayanlarbilir.com/yediginiz-tavuklar-aslinda-2059.
 • Anonim2., 2016. Greenpeace Akdeniz - Türkiye. https://www.facebook.com/Greenpeace.Akdeniz.Turkiye/posts/10154883990474517.
 • Anonim3,2016.http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Risk%20De%C4%9Ferlendirme%20Hizmetleri/Tuketici_Bilgi_Kosesi/piliceti_dogru_bilinen_yanlislar.pdf.
 • Anonim4, 2016 https://www.facebook.com/garipolu/posts/10154542122884076.
 • Anonim5, 2016. Prof. Dr. Bingür Sönmez: Artık tavuktan özür dileme zamanı http://www.posta.com.tr/prof-dr-bingur-sonmez-artik-tavuktan-ozur-dileme-zamani-haberi-333708.
 • Algül, A. ve Sütcü, C. S., 2015. Değişen Haber Algısı: Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar?. Global Media Journal TR Edition, 6 (11).
 • Alyakut, Ö., 2016. Kartepe Örneğinde Doğal Gıda Üretimi Yapan Üre-Tüketicilerin Sosyal Medyada Üretim ve Tüketim Pratikleri. Akademik Bakış Dergisi, 57: 125-149.
 • Brandwatch, 2016. Brandwatch Report - Social Listening in the Restaurant, Food & Beverage Industry - 2015. https://www.brandwatch.com/wp-content/uploads/2015/05/Social-Listening-in-the-Restaurant-Food-Beverage-Industry.pdf. (Erişim tarihi: 1.11.2016)
 • Casey, P. G., Hill, C., ve Gahan, C., 2011. E. coli O104: H4: social media and the characterization of an emerging pathogen, Bioengineered Bugs, 2, 189e193.
 • Chao, C., Corus, C., Li, T., 2012. Balancing traditional media and online advertising strategy. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 5(1), 12-24.
 • Chi, Hsu-Hsien. 2011. “Interactive Digital Advertising VS. Virtual Brand Community: Exploratory Study of User Motivation and Social Media Marketing Responses in Taiwan.” Journal of Interactive Advertising 12: 44-61.
 • Cmocouncil, 2015. Marketing spend. [Online] Available at: https://www.cmocouncil.org/facts--‐stats--‐categories.php?view=all&category=marketing--‐spend [Accessed 1 April 2015].
 • Cohen, L. S., (2009 April 30). Is There A Difference Between Social Media And Social Networking? Retrieved December 4, 2010, from lonscohen: http://lonscohen.com/blog/2009/04/difference-between-social-media-and-social-networking/ Conference (THRIC 2015), 11-12 June.
 • Cvijkj, I.P. ve Michahelles, F., 2013. Online engagement factors on Facebook brand pages. Springer-Verlag, 26 January. pp.843-61.
 • Dewing, M., 2010. Social Media: An Introduction - In Brief (No: 2010-03-E) Social Affairs Division. Parliament of Canada
 • Dykeman, D., 2008. How do you define social media?”. http://broadcasting-brain.com/2008/02/09/how-do-youdefine-social-media/. (Erişim tarihi: 10.11.2016)
 • Hartshorn, S. (2010, May 4). 5 Differences Between Social Media and Social Networking. Retrieved December 1, 2010, from socialmediatoday: http://www.socialmediatoday.com/SMC/194754.
 • Hennig-Thurau T., Gwinner K., Walsh G. ve Gremler D., 2004. Electronic Word-of-Mouth Via Consumer Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the Internet? Journal of Interactive Marketing, 18, 38–52.
 • Hollensen, S., 2010. Marketing management: A relationship approach (2nd ed.). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
 • Ioanas, E. ve Stoica, I., 2014. Social Media and its Impact on Consumers Behavior. International Journal of Economic Practices and Theories, 4 (2): 295-303.
 • Jantcsh, J., 2008. Let’s Talk: Social Media for Small Businesses. https://www.ducttapemarketing.com/the-definition-of-social-media/. (Erişim tarihi: 10.11.2016 )
 • İşler, D. B., Yarangümelioğlu, D. ve Öztürk, E., 2014. Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (3): 77-94.
 • Kaplan, A ve Haenlein, M., 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, vol. 53, no. 1, pp. 59-68.
 • Kenly, A. ve Poston, B., 2011. Social Media and Product Innovation-Early Adopters Reaping Benefits amidst Challenge and Uncertainty. http://kalypso.com/downloads/insights/Kalypso_Social_Media_and_Product_Innovation_1.pdf. (Erişim tarihi: 01.11.2016)
 • Kemp, S., 2016. Digital in 2016. http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 (erişim tarihi: 20.11.2016)
 • Kırçova, İ., 2008. İnternette Pazarlama, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Kızgın, Y. ve Özkan, B., 2014. Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1): 18-37.
 • Meier, C. D., Buri, S., ve Cornuz, C., 2014. Generation Y, Social Networks and the Food Servıce Industry. Generation y, Social Networks & The F&B Industry Case Study : Food Service Brands on Facebook.
 • Murphy, H. and Wright, A. 2015. ' An Appetite for Social Media in Irish SME Food Businesses?', Presented at the 11th Annual Tourism and Hospitality Research in Ireland
 • Neti, S., 2011. Social Media and Its Role in Marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems. Network Marketing. European Journal of Marketing. https://www.researchgate.net/publication/260908285
 • Nyarkoa, M. ve Altıntaş, T., 2015. Social Media Marketing and A Case Study on Food Manufacturing in Ghana, ABMYO Dergisi. 38: 11 – 25.
 • Olgun, B., 2015. Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 12: 484-507.
 • Özgen, E. Ve Doymuş, H., 2013. Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım. Online Academic Journal of Information Technology. 4 (11): 91-103
 • Paquette, H., 2013. Social Media as a Marketing Tool: A Literature Review. http://digitalcommons.uri.edu/tmd_major_papers/2.
 • Parr, B. (2008, August). Ben Parr's Entrepreneurial Musings. http://benparr.com/2008/08/its-time-we-defined-social-media-no-more-arguing-heres-the-definition/ (Erişim tarihi: 15.11.2016)
 • Punj, G., 2011. “Effect of Consumer Beliefs Online Purchase Behavior: The Influence of Demographic Characteristics and Consumption Values”, Journal of Interactive Marketing, 25 (3): 134-144.
 • PwC, 2013. Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit. https://www.pwc.com.tr/tr/publications/industrial/retail-consumer/pdf/online-alisveris-yapanlarin-gizemi.pdf .
 • Rutsaert, P., Reganb, A., Pieniaka, Z., McConnonb, A., Mossc, A., Wallb, P. and Verbekea, W., 2014. The use of social media in food risk and benefit communication, Trends in Food Science & Technology 30: 84-91.
 • Say, S., 2015. Pazarlama Araci Olarak Sosyal Medya Kullanimi: Gida Sektöründe Facebook Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 7 (28): 19-39.
 • Sema, P., 2013. Does Social Media Affect Consumer Decision-Making? MBA Student Scholarship. Paper 24. 11s. http://scholarsarchive.jwu.edu/mba_student/24. (Erişim Tarihi: 15.9.2016).
 • Shabnam, S., Choudhury, A. ve Alam, M. I., 2014. An Emerging Method of Communication: Social Media Marketing and It’s Social and Managerial Implications. World Review of Business Research, 3 (1): 1-25.
 • Shan, L., Regan, Á., De Brún, A., Barnett, J., Van der Sanden, M., Wall, P. ve McConnon, Á., 2014. Food Crisis Coverage by Social and Traditional Media: A Case Study of the 2008 Irish Dioxin Crisis. Public Understanding of Science, 23(8), 911-928.
 • Tilley, A., ve Cokley, J., 2008. Deconstructing the discourse of citizen journalism: who says what and why it matters, Pacific Journalism Review, 14, 94e114.
 • Toksarı, M., Mürütsoy, M., ve Bayraktar, M., 2014. Tüketici Algılarını Etkileyen Faktörlerde Sosyal Medyanın Rolü: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4.
 • Vukasovič, T., 2013. Brand Developing Relationships Through Social Media. Management, Knowledge and Learning International Conference, 19-21 June, Croatia.
 • Yıldız, Y., 2014.Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği. Kastamonu Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (4), 5-15
 • Yücel, N., 2013. Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6 (1):1641-1656.
Subjects Science
Journal Section TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Authors

Author: Arzu SEÇER
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa BOĞA
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, BOR MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ, GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2017

Bibtex @review { ksudobil280469, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {312 - 319}, doi = {10.18016/ksudobil.280469}, title = {Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi}, key = {cite}, author = {Seçer, Arzu and Boğa, Mustafa} }
APA Seçer, A , Boğa, M . (2017). Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 312-319 . DOI: 10.18016/ksudobil.280469
MLA Seçer, A , Boğa, M . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi" . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 312-319 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksudobil/issue/29797/280469>
Chicago Seçer, A , Boğa, M . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 312-319
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi AU - Arzu Seçer , Mustafa Boğa Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.280469 DO - 10.18016/ksudobil.280469 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 312 EP - 319 VL - 20 IS - 4 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.280469 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.280469 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi %A Arzu Seçer , Mustafa Boğa %T Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.280469 %U 10.18016/ksudobil.280469
ISNAD Seçer, Arzu , Boğa, Mustafa . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / 4 (August 2017): 312-319 . https://doi.org/10.18016/ksudobil.280469
AMA Seçer A , Boğa M . Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20(4): 312-319.
Vancouver Seçer A , Boğa M . Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20(4): 312-319.