Year 2019, Volume 14 , Issue 1, Pages 24 - 30 2019-03-15

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları
Receiving Care Prior to Giving Birth for Women who Gave Birth at The Maternity and Children’s Hospital

Filiz TAŞ [1] , Merve GÜLPAK [2] , Ayşe Aslı OKTAY [3] , Nevres DEMİR [4]


Amaç: Bu çalışma kadınların doğum öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanma durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde doğum yapan araştırmamıza katılmaya gönüllü 200 kadın oluşturmuştur. Veriler 28 sorudan oluşan anket formuyla toplanmış, SPSS programında yüzdelik ve Ki-Kare testleri ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 26.0 ± 5.8’tir. Gebelik döneminde kadınların %56.5’inin doğum öncesi eğitim aldığı ve bu eğitimin % 57.4’ünün doktorlar tarafından verildiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların % 55.0’nın doğum öncesi kontrol sayısı 6 ve üzerindedir, % 62.5’i her ay düzenli kontrole gitmiştir, % 45.5’i kontrol için devlet hastanesini tercih etmiştir. Kadınlara bebeğin gelişimi, gebelik süresince bakım, beslenme, temizlik, doğum sonu kanama ve temizlik, doğumun nerede ve nasıl yapılacağı ve bebeğin emzirilmesi konularında bilgi verildiği saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde kontrol için gidilen yerin uzaklığı ile kontrol sayısı, bebeğin doğum kilosu ile gebelik döneminde eğitim alma durumu ve doğum sonu bebeğin emzirilmesi hakkında eğitim alan kadınların bebeğin doğduktan sonraki emzirme süresi arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonunda kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden standartlar ölçüsünde yararlandığı ve doğum öncesi bakım ve verilen eğitimlerin bebek sağlığını olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Objective: This study has been carried out with the purpose of determining and evaluating how women benefit from care and education services prior to giving birth.

Material and Methods: The samples of the study consist of 200 women who have given birth at the Kahramanmaraş Maternity and Children’s Hospital and volunteered to participate in our study.Data has been collected through the survey forms consisting of 28 questions and evaluated with the SPSS software program using the percentage and Chi-Square tests.The statistical significance level has been accepted as p<0.05.

Results: The age average of women who participated in our study is 26.0 ± 5.8. It has been determined that 56.5% of the women have received education prior to giving birth and that 57.4% of this education has been given by doctors. 55.0% of the women who participated in the study have been examined for 6 times and more, 62.5% have had regular check-ups each month and 45.5% have preferred the state hospital for their examinations. It has been seen that the mothers were given information about the development of their babies, care, feeding, cleaning during pregnancy, periods and hygiene after giving birth, where and how the delivery would be and nursing their babies. In the statistical analysis, a relationship has been determined between the distance of the place the women were examined and the number of examinations, the babies’ birth weight and the mothers’ receiving education during their pregnancies and the duration of nursing their babies after giving birth for women who have received information about nursing babies(p<0.05).

Conclusion: As a result of the study, it has been concluded that the women have benefited from the care services at a standard level prior to giving birth and that the care and education given prior to giving birth have positively affected the health of the mothers and their babies. 

 • 1-Pasinlioğlu T. Healt education for pregnant women: the role of back ground characterstics. Patient Education and Counseling 2004; 53:101-106
 • 2- Pirinççi E. Polat A. Kumru S. Köroğlu A. Bir üniversite hastanesinde doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım alma durumu ve etkileyen faktörler. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11: 1 – 7
 • 3- Sevil Ü. Bakıcı A. Gebelikte yaşanan fiziksel sorunların saptanması ve bunları etkileyen etmenlerin incelenmesi.Sağlık ve Toplum Dergisi 2002;12: 56-62
 • 4- Aydın DS. Yayla M.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarının antenatal bakım, fetalperinatal ve neonatalprognoz yönünden irdelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2010;18
 • 5-Mohammed A Al-Ateeq. Amal A Al-Rusaiess. Health education during antenatal care: the need for more. Journal of Women’sHealth 2015;7: 239–242
 • 6- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-INSTITUT PublicSectorGmbH ve BNB Danışmanlık (2006) Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara.
 • 7- Akış N. Pala K. Aydın N. Sarı H. Aytekin N.T. Bursa Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'ndeki Gebelerde Risk Etmenlerinin Saptanması ve Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi 2004; 14: 66-72.
 • 8- Küçük E. Çan G. Topbaş M. Giresun I nolu Sağlık Ocağı bölgesinde doğum yapan kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım alma sıklığı. IX. Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitapçığı 2004;232.
 • 9- Kartal SB. Birler AG. Özkul D. Ünlüer S. Gürleyük S. Yamak A. Öztürk Y. Topuzoğlu AB. İstanbul’da Gebe, Lohusa, Bebek ve Çocuk İzlemlerinin İyileştirilmesi: GEBLİZ, TAF PrevMedBull 2010; 9:289-296
 • 10- Yanıkkerem E. Karadaş G. Adıgüzel B. Sevil U. ‘Domestic Violence during Pregnancy in Turkey and Responsibility of Prenatal Healthcare Providers’, AmericanJournal of Perinatology2006;23: 93-103
 • 11- Beyzadeoğlu H. Ekuklu G. Gül H. Edirne Muradiye sağlık ocağı bölgesinde Mayıs-Ağustos 2003 döneminde gebelik yaşayan kadınların doğum öncesi bakım almasını etkileyen etmenler. IX. Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitapçığı 2004;224
 • 12-Akın A.Doğan BG.Enünlü T ve ark. Türkiye’de doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma. (Ed) Akın A. Türkiye’de Ana Sağlığı, Aile Planlaması Hizmetleri ve İsteyerek Düşükler, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-1998 İleri Analiz Sonuçları. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı UNFPA. Ankara. 2002; 212.
 • 13- Ergin F. Aksu H. Demiröz H. Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin nicelik ve niteliği. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;13: 1-9
 • 14-Türkyılmaz S. Çavlin A. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Ulusal ToplantıTNSA-2013 Sonuçları, Hacettepe Üniversitesi, 2013https://docplayer.biz.tr/5969813-2013-turkiye-nufus-ve-saglik-arastirmasi.html.(Erişim Tarihi. 1.11.2018)
 • 15- Ergöçmen BA. Tezcan S. Çağatay P. Üreme sağlığı. In: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, AÇSAP, DPT ve Avrupa Birliği, Ankara,2008: 143-54
 • 16- Kılıç S. Uçar M. Temir P. Erten Ü. Sahin E. Karaca B. ve ark. Hamile kadınlarda doğum öncesi bakım alma sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: 91-97
 • 17- Yıldızoğlu I. Ökten S. Gebelerin DÖB hizmetlerinden yararlanma durumları. Hemşirelik Forumu Dergisi 2001;4: 51-56
 • 18- Çetin F. Güneş G. Karaoğlu L. ÜstünY.Turgut Özal Tıp Merkezinde doğum yapan annelerin doğum öncesi bakım alma ve emzirmeye başlama durumları ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12: 247-252
 • 19- Akyüz A. Kaya T. Şenel N. Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen Durumların Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: 331-335
 • 20- Yalınkaya A. Özcan Y. Kaya Z. Savas Z.Erdemoglu M. Üniversite Hastanemizde maternalmortalite oranı. Perinatoloji Dergisi 2008; 16: 9-13
 • 21- Sönmez Y. Doğum öncesi bakım hizmetleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2007;16: 9-12
 • 22- Sözeri C. Cevahir R. Şahin S. Semiz O.Gebelerin gebelik süreci ile ilgili bilgi ve davranışları.Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006; 1: 92-103
 • 23- Uzuner A. Ünalan P. Akman M. Çifçili S. Tuncer I. Çoban, E. ve ark. ‘Providers' Knowledge of, Attitudeto and practice of emergency contraception’.TheEuropeanJournal of ContraceptionandReproductiveHealthCare 2005;10: 43-50
 • 24- Beşer E. Ergin F. Sönmez A. Aydın il merkezinde doğum öncesi bakım hizmetleri. TSKKoruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:137-141
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-8466-2735
Author: Filiz TAŞ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0585-3160
Author: Merve GÜLPAK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3876-4765
Author: Ayşe Aslı OKTAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1103-0972
Author: Nevres DEMİR
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2019

Bibtex @research article { ksutfd487188, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {24 - 30}, doi = {10.17517/ksutfd.487188}, title = {Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları}, key = {cite}, author = {TAŞ, Filiz and GÜLPAK, Merve and OKTAY, Ayşe Aslı and DEMİR, Nevres} }
APA TAŞ, F , GÜLPAK, M , OKTAY, A , DEMİR, N . (2019). Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 24-30 . DOI: 10.17517/ksutfd.487188
MLA TAŞ, F , GÜLPAK, M , OKTAY, A , DEMİR, N . "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 24-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksutfd/issue/42342/487188>
Chicago TAŞ, F , GÜLPAK, M , OKTAY, A , DEMİR, N . "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 24-30
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları AU - Filiz TAŞ , Merve GÜLPAK , Ayşe Aslı OKTAY , Nevres DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.487188 DO - 10.17517/ksutfd.487188 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 30 VL - 14 IS - 1 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.487188 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.487188 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları %A Filiz TAŞ , Merve GÜLPAK , Ayşe Aslı OKTAY , Nevres DEMİR %T Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17517/ksutfd.487188 %U 10.17517/ksutfd.487188
ISNAD TAŞ, Filiz , GÜLPAK, Merve , OKTAY, Ayşe Aslı , DEMİR, Nevres . "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 1 (March 2019): 24-30 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.487188
AMA TAŞ F , GÜLPAK M , OKTAY A , DEMİR N . Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları. KSÜ Tıp Fak Der. 2019; 14(1): 24-30.
Vancouver TAŞ F , GÜLPAK M , OKTAY A , DEMİR N . Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 14(1): 30-24.