ISSN: 1303-6610
e-ISSN: 2547-9598
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapak Resmi
       

KSÜ Tıp Dergisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel resmi dergisidir. KSÜ Tıp Dergisi, uluslararası, çift kör, tarafsız, hakemli bir çevrimiçi yayıncılık dergisidir. Dergi, ulusal ve uluslararası tüm tıp kurumlarına ve araştırmacılara ulaşmayı amaçlamaktadır. KSÜ Tıp Dergisi, en yüksek etik ve bilimsel standartlara sahiptir ve makalelerde ticari kaygı yoktur. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörler Konseyi (International Medical Journal Editors Council-ICMJE) ve Editoryal Etik İlkeler Komisyonu (Editorial Ethical Principles Commission-COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makale türleri orijinal araştırma makalesi, olgu sunumları ve derlemelerdir. KSÜ Tıp Dergisi 4 ayda bir (Mart, Temmuz, Kasım) yılda 3 sayı olarak yayımlanır. Derginin dili hem Türkçe hem de İngilizce'dir. İntihal kuralları dergi tarafından takip edilmektedir.

2022 - Cilt: 17 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

TİBİA DİSTAL HİPERTROFİK KAYNAMAMALARDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ SONUÇLARIMIZ

Olgu Sunumu

Adult Laryngeal Hemangioma: Airway Obstruction

Derleme

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINA MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ CEVABI

Olgu Sunumu

Secretory meningioma: a rare entity that can be confused radiologically and pathologically with malignant tumors

Araştırma Makalesi

Obstetri ve Jinekoloji Pratiğinde Serebral Ven Sinüs Trombozu

Araştırma Makalesi

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA KAN GLUKOZ DÜZEYİ İLE KARBONMONOKSİD DİFÜZYON KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

Protective effect of Metformin alone or in combination with valproic acid on pentylenetetrazole-induced seizures in mice

Derleme

PERİODONTAL VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: EREKTİL DİSFONKSİYON

Araştırma Makalesi

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Anksiyete veya Depresyon Görülme Sıklıklarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Olgu Sunumu

Bir Hastane Çalışanının Siyanür Alarak İntiharı ve Psikolojik Otopsisi. Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

KONJENİTAL MYOJENİK PTOZİSTE WHİTNALL ASKILAMA SONUÇLARIMIZ

Araştırma Makalesi

Investigation of Genotoxic Damage in Overweight Individuals

Araştırma Makalesi

AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF ONLINE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THE REFRACTION VALUES OF CHILDREN WITH MYOPIA

Araştırma Makalesi

Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency

Araştırma Makalesi

Negatif RT-PCR testine rağmen bilgisayarlı tomografi ve klinik özellikler ile COVID-19 tanısı alan hastaların retrospektif analizi

Araştırma Makalesi

Femur boyun kırığı tanısı ile yatan hastalarda beslenme desteğini önemsiyor muyuz?

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN DONORS AFTER LIVING LIVER TRANSPLANTATION

Araştırma Makalesi

Knowledge and Attitudes of Nurses Working in a Public Hospital Regarding Nosocomial Infections and Their Prevention

Araştırma Makalesi

ANALYSIS OF PATIENTS WITH ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL SYSTEM HEMORRHAGE APPLYING TO KAHRAMANMARAŞ SUTÇÜ İMAM UNIVERSITY MEDICAL FACULTY EMERGENCY DEPARTMENT

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yılan Isırması Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de bir üniversitenin su ve soğutma sistemlerinde Legionella cinsi bakterilerin araştırılması

Derleme

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Zoom Yorgunluğu

Araştırma Makalesi

NECK AND UPPER EXTREMITY PAIN AND DISABILITY EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS WITH DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Araştırma Makalesi

PEDİATRİK ENÜREZİS NOKTÜRNA HASTALARINDA ADENOTONSİLLEKTOMİ CERRAHİSİNİN ETKİNLİĞİ

Araştırma Makalesi

Evaluation of Postoperative Development of Saphenous Vein Graft Incision Site Infections in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Single Center Experience

Araştırma Makalesi

Adverse Events after Receipt of an Inactive COVID-19 Vaccine in Healthcare Professionals: a Cross-Sectional Study

Araştırma Makalesi

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastaların Üstbilişsel Süreçlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması

Araştırma Makalesi

MONOSODYUM GLUTAMAT, LEZZET ARTTIRICI MI, ÖLDÜREN LEZZET Mİ?

Araştırma Makalesi

Our radiotherapy results in patients with primary non-small cell lung cancer with brain metastases

Araştırma Makalesi

HEPATİT B VE AŞI KONUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

Olgu Sunumu

A Rare Case; Focal Acral Hyperkeratosis

Araştırma Makalesi

An analysis of paediatric burn cases in southeastern Anatolia, Turkey : A 10-year retrospective study

Olgu Sunumu

NADİR BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM NEDENİ: SALMONELLA TYPHİİ

Araştırma Makalesi

Retrograd İntramedüller Çivileme ile Femur Distal Nonunion Tedavisi

Araştırma Makalesi

Yüzme Egzersizi Yaptırılan Farelere Alfa-Lipoik Asit Uygulamasının Lipid Peroksidasyon, Kreatin Kinaz ve Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi*

Araştırma Makalesi

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Karbapanem Dirençli Enterobactericeae Türlerinin Antibiyotik Duyarlılıklarının İki Farklı Panelle (Phoenix BD) Karşılaştırılması

Olgu Sunumu

Disfaji ile prezente olan Plummer-Vinson sendromu

Derleme

Altmışbeş Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Pnömokok Bağışıklaması ve Ülkemizdeki Pnömokok Aşı Uygulamaları

Araştırma Makalesi

Comparative Analysis of the Acute Appendicitis Management in Children Before and During the COVID-19 Pandemic

Araştırma Makalesi

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985 – 2019 Yılları Arasındaki Değişimi

Araştırma Makalesi

Magnetic Resonance Imaging Findings and Accompanying Malformations in Pediatric Patients with Gray Matter Heterotopia

Araştırma Makalesi

Üriner Sistem Taşlarının Kimyasal Bileşiminin Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

DİYABETİK NEFROPATİ, RETİNOPATİ VE NÖROPATİLİ HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE SERUM PROLİDAZ AKTİVİTESİ İLİŞKİSİ

Araştırma Makalesi

Skabies insidansında artış: üçüncü basamak, retrospektif, tek merkez çalışması

Araştırma Makalesi

KİMYASAL SİSTİT MODELİNDE DEKSPANTHENOLÜN KORUYUCU ETKİSİNİN KLİNİK PRATİKTE KULLANILAN KONDROİTİN SÜLFAT VE HYALURONİK ASİT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

Evaluation of the Cases with Pre-Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Two District Hospitals in Tokat Province

Araştırma Makalesi

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Covid-19’a Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Derleme

Cerrahi Süreçte Hasta Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Araştırma Makalesi

The Effect of Pentoxifylline Treatment on Diabetic Nephropathy Progression

Araştırma Makalesi

EATİNG ATTİTUDE İN MULTİPLE SCLEROSİS

Araştırma Makalesi

Apandisit ayırıcı tanısında immatür granülosit sayısının ve yüzdesinin rolü

Araştırma Makalesi

Inflammation in Chronic Psychiatric Patients: Neutrophil/Lymphocyte Ratios, Platelet/Lymphocyte Ratios, and Mean Platelet Volume

Araştırma Makalesi

COVİD-19 TANISI ALIP YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ İHTİYACI OLAN HASTALARIN APACHE-II VE SOFA SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

BIOLOGICAL VARIATIONS OF URINARY MELATONIN LEVELS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B

Araştırma Makalesi

Endovasküler Aort Anevrizması Onarımın Cerrahilerine Anestezist Bakışı; Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Insulin Resistance and Inflammation in Obesity

Araştırma Makalesi

IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS USING OCRELIZUMAB SEROLOGICAL STATUS OF HEPATITIS B VIRUS

Araştırma Makalesi

COVID-19 Enfeksiyonu Olan ve Olmayan Olguların Hepatit A Virüsüne Karşı Kazanılmış İmmün Yanıt Açısından Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ölüm Algısı

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF TREATMENT ADHERENCE AND RATIONAL DRUG USE IN HEMODIALYSIS PATIENTS AND PREDICTIVE FACTORS ON DIALYSIS ADEQUACY

Araştırma Makalesi

Management of Intussusception: Follow-up or Reduction?

Araştırma Makalesi

Levels of Serum and Urine Catecholaminergic and Apelinergic System Members in Acute Ischemic Stroke Patients

Araştırma Makalesi

Maraş Otunun Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi