Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaulation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Mental Health Literacy Scale (Mhl Scale)

Year 2019, Volume 11, Issue 3, 424 - 431, 23.10.2019
https://doi.org/10.18521/ktd.453411

Abstract

Objective:Mental health literacy (MHL) is a component of health literacy that is still developing and has a decisive role in the mental health of individuals and is defined as knowledge and beliefs to recognize, manage and prevent mental health illnesses. The aim of the study is to evaluate the validity and reliability of the MHL Scale in Turkish.

Methods:This study is a methodological study conducted with the students of Eskişehir Osmangazi University in 2018 academic year. The study was conducted on 205 students taking into account the number of items on the scale. MHL Scale was translated into Turkish by translation-back translation method by two independent foreign language experts and presented to expert opinion. The MHL Scale’s Content Validity Index was 0.82. In the study, MHL Scale to determine the level of MHL, the equivalent of criterion validity in assessing Turkey's Health Literacy Scale-32(THL-32) was used.

Results:Of the study group, 105 were male(51.2%) and 100 were female(48.8%) and the mean age was 20.4±1.7 years. Factor loadings were 0.36-0.84 in the Exploratory Factor Analysis (EFA) and the compliance indices in the Confirmatory Factor Analysis (CFA) were acceptable.

The MHL-Scale score was higher in the medical faculty students than in the other students. MHL-Scale and THL-32 were found to be correlated positively. The Cronbach's alpha coefficient of the MHL Scale was 0.71. There was a positive correlation between test-retest scores.

Conclusion:In the light of the analyzes, it can be said that MHL-Scale provides sufficient validity and reliability to measure mental health literacy.

References

 • 1. .
 • 2. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z. Türkiye ruh sağlığı profili raporu. Birinci baskı, Ankara. 1998.
 • 3. Aslantekin F, Yumrutaş M. Sağlık Okuryazarlığı ve Ölçümü. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(4).
 • 4. Bjørnsen HN, Ringdal R, Espnes GA, Moksnes UK. Positive mental health literacy: development and validation of a measure among Norwegian adolescents. BMC public health. 2017;17(1):717.
 • 5. Lincoln A, Paasche‐Orlow MK, Cheng DM, Lloyd‐Travaglini C, Caruso C, Saitz R, et al. Impact of Health Literacy on Depressive Symptoms and Mental Health‐related: Quality of Life Among Adults with Addiction. Journal of general internal medicine. 2006;21(8):818-22.
 • 6. Jorm AF, Barney LJ, Christensen H, Highet NJ, Kelly CM, Kitchener BA. Research on mental health literacy: what we know and what we still need to know. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2006;40(1):3-5.
 • 7. Kutcher S, Wei Y, Costa S, Gusmão R, Skokauskas N, Sourander A. Enhancing mental health literacy in young people. Springer; 2016.
 • 8. Jung H, von Sternberg K, Davis K. Expanding a measure of mental health literacy: Development and validation of a multicomponent mental health literacy measure. Psychiatry research. 2016;243:278-86.
 • 9. Okyay P, Abacıgil F. Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Avrupa sağlık okuryazarlığı ölçeği Türkçe uyarlaması (ASOY-TR) Mayıs. 2016:24-41.
 • 10. Karagöz Y. SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara. 2015.
 • 11. Çapık C. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):196-205.
 • 12. O’Connor M, Casey L. The Mental Health Literacy Scale (MHLS): A new scale-based measure of mental health literacy. Psychiatry research. 2015;229(1-2):511-6.
 • 13. Dang HM, Weiss B, Lam T, Ho H. Mental health literacy and intervention program adaptation in the internationalization of school psychology for Vietnam. Psychology in the Schools. 2018.
 • 14. Goldney R, Fisher L, DalGrande E, Taylor A. Changes in mental health literacy about depression: South Australia, 1998 to 2004. 2005.
 • 15. Göktaş S, Işıklı B, Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı. 2018.

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 11, Issue 3, 424 - 431, 23.10.2019
https://doi.org/10.18521/ktd.453411

Abstract

Amaç:Ruh sağlığı okuryazarlığı(RSOY) sağlık okuryazarlığının hala gelişmekte olan,  bireylerin ruh sağlığı üzerinde belirleyici rolü olan bir bileşeni olup, ruh sağlığı hastalıklarını tanıma, yönetme ve önlemeye yönelik bilgi ve inanç olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı, RSOY Ölçeği’nin, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirilmektir. 

Gereç ve Yöntem:Çalışma 2018 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Çalışma, ölçek madde sayısı göz önüne alınarak 205 öğrencide yapıldı. RSOY Ölçeği bağımsız iki yabancı dil uzmanı tarafından, çeviri-geri çeviri yöntemiyle Türkçe diline çevrilerek uzman görüşüne sunuldu. RSOY Ölçeği’nin Kapsam Geçerlilik İndeksi 0.82 bulundu. Çalışmada, RSOY düzeyini belirlemede RSOY Ölçeği, eşdeğer ölçüt geçerliliğini değerlendirmede Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32(TSOY-32) kullanıldı.

Bulgular:Çalışma grubunun, 105’i erkek(%51.2), 100’ü kadın(%48.8), yaş ortalamaları 20.4±1.7 yıl idi. Açımlayıcı Faktör Analizi’nde(AFA) maddelerin faktör yükleri 0.36-0.84 arasında ve Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde(DFA) ölçeğin uyumluluk indeksleri kabul edilebilir düzeylerdeydi. RSOY-Ölçeği puan ortancası tıp fakültesi öğrencilerinde diğer öğrencilere göre daha yüksekti. RSOY-Ölçeği ve TSOY-32’nin pozitif yönde korelasyon gösterdiği saptandı. RSOY Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısı 0.71 bulundu. Test-tekrar test puanları arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç:Analizler ışığında, RSOY Ölçeği’nin, ruh sağlığı okuryazarlığını ölçmede yeterli geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı söylenebilir.


References

 • 1. .
 • 2. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z. Türkiye ruh sağlığı profili raporu. Birinci baskı, Ankara. 1998.
 • 3. Aslantekin F, Yumrutaş M. Sağlık Okuryazarlığı ve Ölçümü. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(4).
 • 4. Bjørnsen HN, Ringdal R, Espnes GA, Moksnes UK. Positive mental health literacy: development and validation of a measure among Norwegian adolescents. BMC public health. 2017;17(1):717.
 • 5. Lincoln A, Paasche‐Orlow MK, Cheng DM, Lloyd‐Travaglini C, Caruso C, Saitz R, et al. Impact of Health Literacy on Depressive Symptoms and Mental Health‐related: Quality of Life Among Adults with Addiction. Journal of general internal medicine. 2006;21(8):818-22.
 • 6. Jorm AF, Barney LJ, Christensen H, Highet NJ, Kelly CM, Kitchener BA. Research on mental health literacy: what we know and what we still need to know. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2006;40(1):3-5.
 • 7. Kutcher S, Wei Y, Costa S, Gusmão R, Skokauskas N, Sourander A. Enhancing mental health literacy in young people. Springer; 2016.
 • 8. Jung H, von Sternberg K, Davis K. Expanding a measure of mental health literacy: Development and validation of a multicomponent mental health literacy measure. Psychiatry research. 2016;243:278-86.
 • 9. Okyay P, Abacıgil F. Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Avrupa sağlık okuryazarlığı ölçeği Türkçe uyarlaması (ASOY-TR) Mayıs. 2016:24-41.
 • 10. Karagöz Y. SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara. 2015.
 • 11. Çapık C. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):196-205.
 • 12. O’Connor M, Casey L. The Mental Health Literacy Scale (MHLS): A new scale-based measure of mental health literacy. Psychiatry research. 2015;229(1-2):511-6.
 • 13. Dang HM, Weiss B, Lam T, Ho H. Mental health literacy and intervention program adaptation in the internationalization of school psychology for Vietnam. Psychology in the Schools. 2018.
 • 14. Goldney R, Fisher L, DalGrande E, Taylor A. Changes in mental health literacy about depression: South Australia, 1998 to 2004. 2005.
 • 15. Göktaş S, Işıklı B, Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı. 2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Ekim 2019
Journal Section Articles
Authors

Saniye GÖKTAŞ> (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-0609-782X
Türkiye


Burhanettin IŞIKLI>


Muhammed Fatih ÖNSÜZ>


Çınar YENİLMEZ This is me


Selma METİNTAŞ>

Publication Date October 23, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 11, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ktd453411, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, number = {3}, pages = {424 - 431}, doi = {10.18521/ktd.453411}, title = {Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Göktaş, Saniye and Işıklı, Burhanettin and Önsüz, Muhammed Fatih and Yenilmez, Çınar and Metintaş, Selma} }
APA Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. , Yenilmez, Ç. & Metintaş, S. (2019). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi . Konuralp Medical Journal , 11 (3) , 424-431 . DOI: 10.18521/ktd.453411
MLA Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. , Yenilmez, Ç. , Metintaş, S. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi" . Konuralp Medical Journal 11 (2019 ): 424-431 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/49753/453411>
Chicago Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. , Yenilmez, Ç. , Metintaş, S. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi". Konuralp Medical Journal 11 (2019 ): 424-431
RIS TY - JOUR T1 - Evaulation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Mental Health Literacy Scale (Mhl Scale) AU - SaniyeGöktaş, BurhanettinIşıklı, Muhammed FatihÖnsüz, ÇınarYenilmez, SelmaMetintaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.453411 DO - 10.18521/ktd.453411 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 424 EP - 431 VL - 11 IS - 3 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.453411 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.453411 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi %A Saniye Göktaş , Burhanettin Işıklı , Muhammed Fatih Önsüz , Çınar Yenilmez , Selma Metintaş %T Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 3 %R doi: 10.18521/ktd.453411 %U 10.18521/ktd.453411
ISNAD Göktaş, Saniye , Işıklı, Burhanettin , Önsüz, Muhammed Fatih , Yenilmez, Çınar , Metintaş, Selma . "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi". Konuralp Medical Journal 11 / 3 (October 2019): 424-431 . https://doi.org/10.18521/ktd.453411
AMA Göktaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. , Yenilmez Ç. , Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal. 2019; 11(3): 424-431.
Vancouver Göktaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. , Yenilmez Ç. , Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal. 2019; 11(3): 424-431.
IEEE S. Göktaş , B. Işıklı , M. F. Önsüz , Ç. Yenilmez and S. Metintaş , "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi", Konuralp Medical Journal, vol. 11, no. 3, pp. 424-431, Oct. 2019, doi:10.18521/ktd.453411