Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlkokul Öğrencilerinin Sağlıklı Gıda Tercihlerinde Beslenme Davranışı ile İlişkili Olabilecek Faktörlerin ve Beslenme Öz-yeterliği ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 319 - 326, 07.06.2021
https://doi.org/10.18521/ktd.869407

Abstract

Amaç: Bu çalışma, ilkokul öğrencilerinin sağlıklı gıda tercihlerinde beslenme davranışı ile ilişkili olabilecek faktörlerin ve beslenme öz-yeterliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2018 eğitim-öğretim döneminde Eskişehir il merkezinde bulunan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma grubu, Eskişehir il merkezinde bulunan altı ilkokulda öğrenim gören 402 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri sosyo-demografik özellikleri, Beslenme Davranış Ölçeği (BDÖ) ve Çocuk Beslenme Öz-yeterlik Ölçeği (ÇBÖÖ) sorularını içeren bir anket form kullanılarak toplandı. Bulgular: Çalışma grubundaki öğrencilerin yaş ortalaması 9,88 ± 0,44 yıl olup, öğrencilerin %51,0'ı kız idi. Bireylerin %19,9'u fazla kilolu ve %10,2'si obezdi. ÇBÖÖ'de kız öğrenciler ortalama %65 ± 24 ile sağlıklı besinleri seçerken, erkek öğrenciler ortalama %55 ± 25 ile sağlıklı besinleri seçtiler (p<0,001). Spearman Korelasyon Analizinde BDÖ ve ÇBÖÖ'den alınan puanlar arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r=0,426, p<0,001) saptandı. İlişkili faktörlerin etkisi kontrol edildikten sonra BDÖ ve ÇBÖÖ arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan çoklu lineer regresyonda, beslenme davranışının ÇBÖÖ ile pozitif bir ilişki ((β (% 95 CI): 0,398 (0,301-0,495)) gösterdiği belirlendi. Sonuç: Beslenme öz-yeterliği, beslenme davranışını etkileyen bir faktör olarak saptandı. Bu bağlamda, beslenme davranışı ile beslenme öz-yeterliği arasındaki yakın ilişkinin izlenmesinin erken yaşlardan itibaren faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

References

 • 1. Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. School-based nutrition education: lessons learned and new perspectives. Public Health Nutrition J 2001; 4(1a): 131-9.
 • 2. Ruzita AT, MAB WA, Ismail M. The effectiveness of nutrition education programme for primary school children. Malaysian Journal of Nutrition 2007; 13(1): 45-54.
 • 3. Maiti S, Chatterjee K, De D, Ali KM, Bera TK, Jana K, et al. The Impact of Nutritional Awareness Package (NAP) on Secondary School Students for the Improvement of Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) at Rural Areas of Paschim Medinipur, West Bengal. Asian Journal of Medical Sciences 2011; 2(2): 87-92.
 • 4. Scaglioni S, De Cosmi V, Ciappolino V, Parazzini F, Brambilla P, Agostoni C. Factors Influencing Children’s Eating Behaviours. Nutrients 2018; 10(6): 706
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı. Birinci Basamak Sağlik Kurumlari İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi; 2017. [Cited 2018 September 10]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Diyabet/diyabet-rehberleri/Obezite-ve-Diyabet-Klinik-Rehberi.pdf.
 • 6. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2018 [Cited 2018 September 6]. Available from: http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_kilavuz/20180516162841-2018-05-16tbl_kilavuz162840.pdf.
 • 7. Birch L, Savage JS, Ventura A. Influences on the Development of Children's Eating Behaviours: From Infancy to Adolescence. The Canadian Journal of Dietetic Practice and Research 2007; 68(1): 1-56.
 • 8. Papaioannou MA, Cross MB, Power TG, Liu Y, Qu H, Shewchuk RM, et al. Feeding style differences in food parenting practices associated with fruit and vegetable intake in children from low-income families. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2013; 45(6): 643-51.
 • 9. Vereecken CA, Keukelier E, Maes L. Influence of mother's educational level on food parenting practices and food habits of young children. Appetite 2004; 43(1): 93-103.
 • 10. Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101(2): 539-49.
 • 11. Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. The Annual Review of Psychology 2001; 52(1): 1-26.
 • 12. Sheeshka JD, Woolcott DM, MacKinnon NJ. Social cognitive theory as a framework to explain intentions to practice healthy eating behaviors. Journal of Applied Social Psychology 1993; 23(19): 1547-73.
 • 13. Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the health belief model. Health Education & Behavior 1988; 15(2): 175-83.
 • 14. Shannon B, Bagby R, Wang MQ, Trenkner L. Self-efficacy: A contributor to the explanation of eating behavior. Health Education Research 1990; 5(4): 395-407.
 • 15. Cerin E, Barnett A, Baranowski T. Testing theories of dietary behavior change in youth using the mediating variable model with intervention programs. Journal of Nutrition Education and Behavior 2009; 41(5): 309-18.
 • 16. Rinderknecht K, Smith C. Social cognitive theory in an after-school nutrition intervention for urban Native American youth. Journal of Nutrition Education and Behavior 2004; 36(6): 298-304.
 • 17. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist 1982; 37(2): 122.
 • 18. Bandura A. Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press; 1995.
 • 19. Lubans DR, Plotnikoff RC, Morgan PJ, Dewar D, Costigan S, Collins CE. Explaining dietary intake in adolescent girls from disadvantaged secondary schools. A test of Social Cognitive Theory. Appetite 2012; 58(2): 517-24.
 • 20. Fitzgerald A, Heary C, Kelly C, Nixon E, Shevlin M. Self-efficacy for healthy eating and peer support for unhealthy eating are associated with adolescents’ food intake patterns. Appetite 2013; 63: 48-58.
 • 21. Parcel GS, Edmundson E, Perry CL, Feldman HA, O'Hara‐Tompkins N, Nader PR, et al. Measurement of self‐efficacy for diet‐related behaviors among elementary school children. Journal of School Health 1995; 65(1): 23-7.
 • 22. Edmundson E, Parcel GS, Feldman HA, Elder J, Perry CL, Johnson CC, et al. The effects of the Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health upon psychosocial determinants of diet and physical activity behavior. Preventive Medicine 1996; 25(4): 442-54.
 • 23. Haney MO, Erdogan S. Factors related to dietary habits and body mass index among Turkish school children: a Cox's interaction model‐based study. Journal of Advanced Nursing 2013; 69(6): 1346-56.
 • 24. WHO. Growth reference 5-19 years; 2007. [Cited 2018 September 9]. Available from: https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/.
 • 25. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Ankara, 2014. [Cited 2018 September 6]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf.
 • 26. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye’de okul çağı çocuklarında (6-10 yaş grubu) büyümenin izlenmesi (TOÇBİ) projesi araştırma raporu. Ankara, 2011. [Cited 2018 September 16]. Available from: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/halksag/belge/mevzuat/turkiye_okul_cocuk_6_10yas_buyume_izlen_rap.pdf.
 • 27. Günlü Z. Okul çağı çocuklarının besin seçimi ve beslenme davranışları üzerinde reklamların etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 2010.
 • 28. Sasson A, Lewin C, Roth D. Dieting behavior and eating attitudes in Israeli children. International Journal of Eating Disorders 1995; 17(1): 67-72.
 • 29. Edlund B, Halvarsson K, Sjödén PO. Eating behaviours, and attitudes to eating, dieting, and body image in 7‐year‐old Swedish girls. European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association 1996; 4(1): 40-53.
 • 30. Passos DRd, Gigante DP, Maciel FV, Matijasevich A. Children's eating behavior: comparison between normal and overweight children from a school in Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. Revista Paulista de Pediatria 2015; 33(1): 42-9.
 • 31. Svensson V, Lundborg L, Cao Y, Nowicka P, Marcus C, Sobko T. Obesity related eating behaviour patterns in Swedish preschool children and association with age, gender, relative weight and parental weight-factorial validation of the Children's Eating Behaviour Questionnaire. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2011; 8(1): 134.
 • 32. Cooke LJ, Wardle J. Age and gender differences in children's food preferences. British Journal of Nutrition 2005; 93(5): 741-6.
 • 33. Sleddens EF, Kremers SP, Thijs C. The Children's Eating Behaviour Questionnaire: factorial validity and association with Body Mass Index in Dutch children aged 6–7. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2008; 5(1): 49.
 • 34. Larsen JK, Hermans RC, Sleddens EF, Engels RC, Fisher JO, Kremers SP. How parental dietary behavior and food parenting practices affect children's dietary behavior. Interacting sources of influence? Appetite 2015; 89: 246-57.
 • 35. Ricciuto L, Tarasuk V, Yatchew A. Socio-demographic influences on food purchasing among Canadian households. European Journal of Clinical Nutrition 2006; 60(6): 778.
 • 36. Van Ansem WJ, Schrijvers CT, Rodenburg G, Van De Mheen D. Maternal educational level and children’s healthy eating behaviour: role of the home food environment (cross-sectional results from the INPACT study). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014; 11(1): 113.
 • 37. Lee JS, Ha BJ. A study of the dietary attitude, dietary self-efficacy and nutrient intake among middle school students with different obesity indices in Gyeong-Nam. Korean Journal of Community Nutrition 2003; 8(2): 171-80.
 • 38. Waters LE, Moore KA. Predicting self‐esteem during unemployment: The effect of gender, financial deprivation, alternate roles, and social support. Journal of Employment Counseling 2002; 39(4): 171-89.
 • 39. Piko B, Fitzpatrick KM. Does class matter? SES and psychosocial health among Hungarian adolescents. Social Science & Medicine 2001; 53(6): 817-30.
 • 40. Bauer KW, Hearst MO, Escoto K, Berge JM, Neumark-Sztainer D. Parental employment and work-family stress: associations with family food environments. Social Science & Medicine 2012; 75(3): 496-504.
 • 41. Brown JE, Broom DH, Nicholson JM, Bittman M. Do working mothers raise couch potato kids? Maternal employment and children's lifestyle behaviours and weight in early childhood. Social Science & Medicine 2010; 70(11): 1816-24.
 • 42. Kopelman CA, Roberts LM, Adab P. Advertising of food to children: is brand logo recognition related to their food knowledge, eating behaviours and food preferences? Journal of Public Health 2007; 29(4): 358-67.
 • 43. Jacka FN, Kremer PJ, Leslie ER, Berk M, Patton GC, Toumbourou JW, et al. Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: results from the Australian Healthy Neighbourhoods Study. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2010; 44(5): 435-42.
 • 44. Contento I, Balch GI, Bronner YL, Lytle L, Maloney S, Olson C, et al. The effectiveness of nutrition education and implications for nutrition education policy, programs, and research: a review of research. Journal of Nutrition Education 1995; 27(6): 277-418.
 • 45. AbuSabha R, Achterberg C. Review of self-efficacy and locus of control for nutrition-and health-related behavior. Journal of The American Dietetic Association 1997; 97(10): 1122-32.
 • 46. Bandura A. Social foundations of thought and action. Marks DF, ed. The Health Psychology Reader. London: Sage, 2002: 94-106.
 • 47. Choi MY, Kim HYP. Nutrition knowledge, dietary self-efficacy and eating habits according to student's stage of regular breakfast or exercise. Korean Journal of Community Nutrition 2008; 13(5): 653-62.
 • 48. Won H-R. Relationships among eating behavior, dietary self efficacy and nutrition knowledge of elementary school students in Gangwon province. The Korean Journal of Community Living Science 2008; 19(1): 11-9.

Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 319 - 326, 07.06.2021
https://doi.org/10.18521/ktd.869407

Abstract

Objective: The aim of the study was to investigate the associated factors with nutrition behavior and dietary self-efficacy for healthy food choices among primary school students. Methods: The study is a cross-sectional research conducted with 4th grade students in the city center of Eskisehir in the 2018 academic year. The study group consisted of 402 students studying in six primary schools in the city center of Eskisehir. Data of the study were collected using a questionnaire including socio-demographic characteristics, Food Behavior Scale (FBS), and Children Dietary Self-efficacy Scale (CDSS). Results: The mean age of the students in the study group was 9.88 ± 0.44 years and 51.0% of the students were female. Of the participants 19.9% were overweight and 10.2% were obese. While female students in CDSS chose healthy food with a mean ± SD 65% ± 24 percentages, male students chose healthy food with a mean ± SD 55% ± 25 percentages (p<0.001). Medium level positive relation (r = 0.426, p<0.001) was detected between scores taken from FBS and CDSS in Spearman Correlation Analysis. In the multiple linear regression performed to determine the relationship between FBS and CDSS after controlling the effect of related factors, it was determined that nutrition behavior indicated a positive relation ((β (95% CI): 0.398 (0.301-0.495)) with CDSS score. Conclusion: Dietary self-efficacy was determined as a factor influencing nutrition behavior. In this regard, it was concluded that monitoring the close relationship between nutrition behavior and dietary self-efficacy could be useful beginning from early ages.

References

 • 1. Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. School-based nutrition education: lessons learned and new perspectives. Public Health Nutrition J 2001; 4(1a): 131-9.
 • 2. Ruzita AT, MAB WA, Ismail M. The effectiveness of nutrition education programme for primary school children. Malaysian Journal of Nutrition 2007; 13(1): 45-54.
 • 3. Maiti S, Chatterjee K, De D, Ali KM, Bera TK, Jana K, et al. The Impact of Nutritional Awareness Package (NAP) on Secondary School Students for the Improvement of Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) at Rural Areas of Paschim Medinipur, West Bengal. Asian Journal of Medical Sciences 2011; 2(2): 87-92.
 • 4. Scaglioni S, De Cosmi V, Ciappolino V, Parazzini F, Brambilla P, Agostoni C. Factors Influencing Children’s Eating Behaviours. Nutrients 2018; 10(6): 706
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı. Birinci Basamak Sağlik Kurumlari İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi; 2017. [Cited 2018 September 10]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Diyabet/diyabet-rehberleri/Obezite-ve-Diyabet-Klinik-Rehberi.pdf.
 • 6. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2018 [Cited 2018 September 6]. Available from: http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_kilavuz/20180516162841-2018-05-16tbl_kilavuz162840.pdf.
 • 7. Birch L, Savage JS, Ventura A. Influences on the Development of Children's Eating Behaviours: From Infancy to Adolescence. The Canadian Journal of Dietetic Practice and Research 2007; 68(1): 1-56.
 • 8. Papaioannou MA, Cross MB, Power TG, Liu Y, Qu H, Shewchuk RM, et al. Feeding style differences in food parenting practices associated with fruit and vegetable intake in children from low-income families. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2013; 45(6): 643-51.
 • 9. Vereecken CA, Keukelier E, Maes L. Influence of mother's educational level on food parenting practices and food habits of young children. Appetite 2004; 43(1): 93-103.
 • 10. Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101(2): 539-49.
 • 11. Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. The Annual Review of Psychology 2001; 52(1): 1-26.
 • 12. Sheeshka JD, Woolcott DM, MacKinnon NJ. Social cognitive theory as a framework to explain intentions to practice healthy eating behaviors. Journal of Applied Social Psychology 1993; 23(19): 1547-73.
 • 13. Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the health belief model. Health Education & Behavior 1988; 15(2): 175-83.
 • 14. Shannon B, Bagby R, Wang MQ, Trenkner L. Self-efficacy: A contributor to the explanation of eating behavior. Health Education Research 1990; 5(4): 395-407.
 • 15. Cerin E, Barnett A, Baranowski T. Testing theories of dietary behavior change in youth using the mediating variable model with intervention programs. Journal of Nutrition Education and Behavior 2009; 41(5): 309-18.
 • 16. Rinderknecht K, Smith C. Social cognitive theory in an after-school nutrition intervention for urban Native American youth. Journal of Nutrition Education and Behavior 2004; 36(6): 298-304.
 • 17. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist 1982; 37(2): 122.
 • 18. Bandura A. Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press; 1995.
 • 19. Lubans DR, Plotnikoff RC, Morgan PJ, Dewar D, Costigan S, Collins CE. Explaining dietary intake in adolescent girls from disadvantaged secondary schools. A test of Social Cognitive Theory. Appetite 2012; 58(2): 517-24.
 • 20. Fitzgerald A, Heary C, Kelly C, Nixon E, Shevlin M. Self-efficacy for healthy eating and peer support for unhealthy eating are associated with adolescents’ food intake patterns. Appetite 2013; 63: 48-58.
 • 21. Parcel GS, Edmundson E, Perry CL, Feldman HA, O'Hara‐Tompkins N, Nader PR, et al. Measurement of self‐efficacy for diet‐related behaviors among elementary school children. Journal of School Health 1995; 65(1): 23-7.
 • 22. Edmundson E, Parcel GS, Feldman HA, Elder J, Perry CL, Johnson CC, et al. The effects of the Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health upon psychosocial determinants of diet and physical activity behavior. Preventive Medicine 1996; 25(4): 442-54.
 • 23. Haney MO, Erdogan S. Factors related to dietary habits and body mass index among Turkish school children: a Cox's interaction model‐based study. Journal of Advanced Nursing 2013; 69(6): 1346-56.
 • 24. WHO. Growth reference 5-19 years; 2007. [Cited 2018 September 9]. Available from: https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/.
 • 25. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Ankara, 2014. [Cited 2018 September 6]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf.
 • 26. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye’de okul çağı çocuklarında (6-10 yaş grubu) büyümenin izlenmesi (TOÇBİ) projesi araştırma raporu. Ankara, 2011. [Cited 2018 September 16]. Available from: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/halksag/belge/mevzuat/turkiye_okul_cocuk_6_10yas_buyume_izlen_rap.pdf.
 • 27. Günlü Z. Okul çağı çocuklarının besin seçimi ve beslenme davranışları üzerinde reklamların etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 2010.
 • 28. Sasson A, Lewin C, Roth D. Dieting behavior and eating attitudes in Israeli children. International Journal of Eating Disorders 1995; 17(1): 67-72.
 • 29. Edlund B, Halvarsson K, Sjödén PO. Eating behaviours, and attitudes to eating, dieting, and body image in 7‐year‐old Swedish girls. European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association 1996; 4(1): 40-53.
 • 30. Passos DRd, Gigante DP, Maciel FV, Matijasevich A. Children's eating behavior: comparison between normal and overweight children from a school in Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. Revista Paulista de Pediatria 2015; 33(1): 42-9.
 • 31. Svensson V, Lundborg L, Cao Y, Nowicka P, Marcus C, Sobko T. Obesity related eating behaviour patterns in Swedish preschool children and association with age, gender, relative weight and parental weight-factorial validation of the Children's Eating Behaviour Questionnaire. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2011; 8(1): 134.
 • 32. Cooke LJ, Wardle J. Age and gender differences in children's food preferences. British Journal of Nutrition 2005; 93(5): 741-6.
 • 33. Sleddens EF, Kremers SP, Thijs C. The Children's Eating Behaviour Questionnaire: factorial validity and association with Body Mass Index in Dutch children aged 6–7. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2008; 5(1): 49.
 • 34. Larsen JK, Hermans RC, Sleddens EF, Engels RC, Fisher JO, Kremers SP. How parental dietary behavior and food parenting practices affect children's dietary behavior. Interacting sources of influence? Appetite 2015; 89: 246-57.
 • 35. Ricciuto L, Tarasuk V, Yatchew A. Socio-demographic influences on food purchasing among Canadian households. European Journal of Clinical Nutrition 2006; 60(6): 778.
 • 36. Van Ansem WJ, Schrijvers CT, Rodenburg G, Van De Mheen D. Maternal educational level and children’s healthy eating behaviour: role of the home food environment (cross-sectional results from the INPACT study). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014; 11(1): 113.
 • 37. Lee JS, Ha BJ. A study of the dietary attitude, dietary self-efficacy and nutrient intake among middle school students with different obesity indices in Gyeong-Nam. Korean Journal of Community Nutrition 2003; 8(2): 171-80.
 • 38. Waters LE, Moore KA. Predicting self‐esteem during unemployment: The effect of gender, financial deprivation, alternate roles, and social support. Journal of Employment Counseling 2002; 39(4): 171-89.
 • 39. Piko B, Fitzpatrick KM. Does class matter? SES and psychosocial health among Hungarian adolescents. Social Science & Medicine 2001; 53(6): 817-30.
 • 40. Bauer KW, Hearst MO, Escoto K, Berge JM, Neumark-Sztainer D. Parental employment and work-family stress: associations with family food environments. Social Science & Medicine 2012; 75(3): 496-504.
 • 41. Brown JE, Broom DH, Nicholson JM, Bittman M. Do working mothers raise couch potato kids? Maternal employment and children's lifestyle behaviours and weight in early childhood. Social Science & Medicine 2010; 70(11): 1816-24.
 • 42. Kopelman CA, Roberts LM, Adab P. Advertising of food to children: is brand logo recognition related to their food knowledge, eating behaviours and food preferences? Journal of Public Health 2007; 29(4): 358-67.
 • 43. Jacka FN, Kremer PJ, Leslie ER, Berk M, Patton GC, Toumbourou JW, et al. Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: results from the Australian Healthy Neighbourhoods Study. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2010; 44(5): 435-42.
 • 44. Contento I, Balch GI, Bronner YL, Lytle L, Maloney S, Olson C, et al. The effectiveness of nutrition education and implications for nutrition education policy, programs, and research: a review of research. Journal of Nutrition Education 1995; 27(6): 277-418.
 • 45. AbuSabha R, Achterberg C. Review of self-efficacy and locus of control for nutrition-and health-related behavior. Journal of The American Dietetic Association 1997; 97(10): 1122-32.
 • 46. Bandura A. Social foundations of thought and action. Marks DF, ed. The Health Psychology Reader. London: Sage, 2002: 94-106.
 • 47. Choi MY, Kim HYP. Nutrition knowledge, dietary self-efficacy and eating habits according to student's stage of regular breakfast or exercise. Korean Journal of Community Nutrition 2008; 13(5): 653-62.
 • 48. Won H-R. Relationships among eating behavior, dietary self efficacy and nutrition knowledge of elementary school students in Gangwon province. The Korean Journal of Community Living Science 2008; 19(1): 11-9.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Cüneyt ÇAM> (Primary Author)
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0002-1635-1345
Türkiye


Emrah ATAY>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0002-6581-8626
Türkiye


Hatice AYGAR>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0001-6277-7753
Türkiye


Ece Elif ÖCAL>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0001-8977-6478
Türkiye


Saniye GÖKTAŞ>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0003-0609-782X
Türkiye


Burhanettin IŞIKLI>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0003-2902-9328
Türkiye


Muhammed Fatih ÖNSÜZ>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0001-7234-3385
Türkiye


Selma METİNTAS>
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0002-5002-5041
Türkiye

Publication Date June 7, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ktd869407, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2021}, volume = {13}, number = {2}, pages = {319 - 326}, doi = {10.18521/ktd.869407}, title = {Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students}, key = {cite}, author = {Çam, Cüneyt and Atay, Emrah and Aygar, Hatice and Öcal, Ece Elif and Göktaş, Saniye and Işıklı, Burhanettin and Önsüz, Muhammed Fatih and Metintas, Selma} }
APA Çam, C. , Atay, E. , Aygar, H. , Öcal, E. E. , Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. & Metintas, S. (2021). Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students . Konuralp Medical Journal , 13 (2) , 319-326 . DOI: 10.18521/ktd.869407
MLA Çam, C. , Atay, E. , Aygar, H. , Öcal, E. E. , Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. , Metintas, S. "Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students" . Konuralp Medical Journal 13 (2021 ): 319-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/62712/869407>
Chicago Çam, C. , Atay, E. , Aygar, H. , Öcal, E. E. , Göktaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. , Metintas, S. "Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students". Konuralp Medical Journal 13 (2021 ): 319-326
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students AU - CüneytÇam, EmrahAtay, HaticeAygar, Ece ElifÖcal, SaniyeGöktaş, BurhanettinIşıklı, Muhammed FatihÖnsüz, SelmaMetintas Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18521/ktd.869407 DO - 10.18521/ktd.869407 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 326 VL - 13 IS - 2 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.869407 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.869407 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students %A Cüneyt Çam , Emrah Atay , Hatice Aygar , Ece Elif Öcal , Saniye Göktaş , Burhanettin Işıklı , Muhammed Fatih Önsüz , Selma Metintas %T Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students %D 2021 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 13 %N 2 %R doi: 10.18521/ktd.869407 %U 10.18521/ktd.869407
ISNAD Çam, Cüneyt , Atay, Emrah , Aygar, Hatice , Öcal, Ece Elif , Göktaş, Saniye , Işıklı, Burhanettin , Önsüz, Muhammed Fatih , Metintas, Selma . "Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students". Konuralp Medical Journal 13 / 2 (June 2021): 319-326 . https://doi.org/10.18521/ktd.869407
AMA Çam C. , Atay E. , Aygar H. , Öcal E. E. , Göktaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. , Metintas S. Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students. Konuralp Medical Journal. 2021; 13(2): 319-326.
Vancouver Çam C. , Atay E. , Aygar H. , Öcal E. E. , Göktaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. , Metintas S. Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students. Konuralp Medical Journal. 2021; 13(2): 319-326.
IEEE C. Çam , E. Atay , H. Aygar , E. E. Öcal , S. Göktaş , B. Işıklı , M. F. Önsüz and S. Metintas , "Evaluation of Associated Factors with Nutrition Behavior and Dietary Self-efficacy for Healthy Food Choice among Primary School Students", Konuralp Medical Journal, vol. 13, no. 2, pp. 319-326, Jun. 2021, doi:10.18521/ktd.869407