PDF BibTex RIS Cite

Intrinsic Motivations of Primary School Teachers and Their Perceptions of Organizational Identity

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 159 - 179, 01.03.2013

Abstract

This study aims to investigate the intrinsic motivation of primary school teachers and their views regarding organizational identity and to determine whether there is a significant relationship between these two variables. The universe of the study consists teachers (n=166) working at primary schools located in Düzce Province (Kaynaşlı District) in the 2011-2012 academic year and they were selected by implementing relational screening model.Organizational Identity Scale and Intrinsic Motivation Scales were used as data collection instruments in the study. The results of the study revealed that the level of teachers' perceptions regarding both organizational identity and intrinsic motivation are high. It was found that there was a low positive significant difference between teachers' organizational identity and intrinsic motivation perceptions. It was also found that there was a significant difference between teachers' organizational identity and sex, age and seniority variables

References

 • Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 135-156. http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf /10 _2/7.pdf. 02.05.2012 tarihinde alındı.
 • Akgül, S. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Albert, S., & Whetten, D. (1985). Organizational identity. In L.L. Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 263-295). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39. http://www.jstor.org/stable/select/258189?Seq=1&thumbView=thumbs&thu mbPager=one. 06.05.2012 tarihinde alındı.
 • Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri. 11. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Balcı, E. (1992). Ödüller güdüleme kuramları ve Türkiye’de öğretmen ödülleri (1. Basım). Ankara: Adım.
 • Bilgin, N. (1986). İnsan ilişkileri ve kimlik. İstanbul: Sistem.
 • Brıef A. P., & Aldag, R. J. (1976). The instrinsic-extrinsic dichotomy: Toward conceptual clarity. Academy of Management Review, 496-500.
 • Brislin, R. W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B., & Worthley, R. (2005). Evolving perceptions of Japanese workplace motivation. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1), 87-103.
 • Büyükgöz, T. (2008). Sektörel bazda kademe yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin Herzberg ’in Çift Faktör Kuramı bağlamında değerlendirilmesi (Yayımlanmış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenin iş ortamındaki motivasyonunu etkileyen etmenler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Cansu, O. C. (2006). Örgüt kültürü ile örgütsel iletişim ilişkisi ve bir şirket uygulaması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Corley, K. G. (2004). Defined by our strategy or our culture: Hierarchical differences in perception of organizational identity and change. Human Relations, 57(9), 1145-1177.
 • Çobanoğlu, E. ve M. Yalçın. (2006). Pazarlamada yeni açılımlarla üstünlük sağlama: Kurum kimliği boyutları ile modelleme ve üniversite çevresi için öneriler. İstanbul: Beta.
 • De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1996). Human resource management. Newyork: John Willey&Sons, Inc.
 • Dutton J., Dukerich J., & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and membership commitment. Administrative Science Quarterly, 34, 239-263.
 • Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonları üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 107-108.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational identification: a conceptualand operational review. International Journal of Management Reviews, 7(4), 207-230.
 • Elsbach, K. D., & Kramer, R. M. (1996). Members’responses to organizational identity threats: Encountering and countering the business weekrankings. Administrative Science Quarterly, 41(6), 442-476.
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış bilimleri (5. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Hackman, J., R., & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characterstics. Journal of Applied Psychology Monograpy, 55, 259-286.
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1975-22031-001. 002012 tarihinde alınmıştır.
 • Hogg, M. (2010). Grupla bütünleşme (Çev. A. M. Aktaş). İstanbul: Sistem.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, ilkeler, teknikler. İstanbul: Nobel.
 • Kovach, A. K. (1987). What motivates employees? Workers and supervisors give different answers. Business Horizons, 30(5), 58-66.
 • Latham, G. G., & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and resaerch at the dawn of the twenty-first century. Annual Review of Psychology, 56(1), 485-516. Mael, F., & Ashforth, B. E. (1989). Social identity theory and the organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39. http://www.jstor.org/stable/select/258189?seq=1&thumbView=thumbs&thu mbPager=one (06.05.2012 tahinde alınmıştır.
 • Mahaney, C. R., & Lederer, A. L. (2006). The effect of intrinsic and extrinsic rewards for developers on information systems project success. Project Management Journal, 37(4), 42-54.
 • Murphy, P. K., & Alexander, P. A. (2000). A motivated exploration of motivation terminology. Contemporary Education Psychology, 25(1), 3-53.
 • Mottaz J. C. (1985). The relative importance of intrinsic and extrinsic rewards as determinants of work satisfaction. The Sociological Quarterly, 26(3), 365-385. Okay, A. (2000). Kurum kimliği. Ankara: Mediacat.
 • Ölçüm-Çetin, M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık (1. Basım). Ankara: Nobel.
 • Özdaşlı, K. ve Akman, H. (2012). İçsel ve dışsal motivasyonda cinsiyet ve örgütsel statü farklılaşması: Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4(7), 73-81.
 • Ravası, D., & Van R. J. (2003). Key issues in organizational identity and identification theory. Corporate Reputation Review, 6(2), 118-132.
 • Robbins, S. P. (1993). Organizational behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Schmidt, K. (1997). Corporate identity: an evolving discipline. Corporate Communications, 2(1), 40-45.
 • Steers, M. R., Mowday, T. R., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29(3), 379-387.
 • Tuna, M. ve Tuna, A. A. (2007). Kurumsal kimlik yönetimi. İstanbul: Kapital Medya. Türk Dil Kurumu [TDK], (2010). Türkçe sözlük (Genişletilmiş Baskı ). Ankara: TDK
 • Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; uygulamalı bir çalışma (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Wıley, C. (1997). What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys. International Journal of Manpower, 18(3), 263-280.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kurumsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46. Received: 07/11/2012 Revision received: 10/04/2013
 • Second revision received: 25/04/2013 Approved: 08/05/2013

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 159 - 179, 01.03.2013

Abstract

Araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliklerine yönelik görüşlerini belirlemek ve bu iki değişkene yönelik görüşleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığını saptamaktır.İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Düzce ili Kaynaşlı ilçesi ilköğretim okullarında görev yapan 166 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Örgütsel Kimlik Ölçeği ile İçsel Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya göre öğretmenlerin örgütsel kimlik ve içsel motivasyon algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin örgütsel kimlik ve içsel motivasyon algıları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Cinsiyet, yaş ve kıdem öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarında anlamlı fark ortaya çıkarmıştır.

References

 • Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 135-156. http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf /10 _2/7.pdf. 02.05.2012 tarihinde alındı.
 • Akgül, S. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Albert, S., & Whetten, D. (1985). Organizational identity. In L.L. Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 263-295). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39. http://www.jstor.org/stable/select/258189?Seq=1&thumbView=thumbs&thu mbPager=one. 06.05.2012 tarihinde alındı.
 • Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri. 11. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Balcı, E. (1992). Ödüller güdüleme kuramları ve Türkiye’de öğretmen ödülleri (1. Basım). Ankara: Adım.
 • Bilgin, N. (1986). İnsan ilişkileri ve kimlik. İstanbul: Sistem.
 • Brıef A. P., & Aldag, R. J. (1976). The instrinsic-extrinsic dichotomy: Toward conceptual clarity. Academy of Management Review, 496-500.
 • Brislin, R. W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B., & Worthley, R. (2005). Evolving perceptions of Japanese workplace motivation. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1), 87-103.
 • Büyükgöz, T. (2008). Sektörel bazda kademe yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin Herzberg ’in Çift Faktör Kuramı bağlamında değerlendirilmesi (Yayımlanmış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenin iş ortamındaki motivasyonunu etkileyen etmenler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Cansu, O. C. (2006). Örgüt kültürü ile örgütsel iletişim ilişkisi ve bir şirket uygulaması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Corley, K. G. (2004). Defined by our strategy or our culture: Hierarchical differences in perception of organizational identity and change. Human Relations, 57(9), 1145-1177.
 • Çobanoğlu, E. ve M. Yalçın. (2006). Pazarlamada yeni açılımlarla üstünlük sağlama: Kurum kimliği boyutları ile modelleme ve üniversite çevresi için öneriler. İstanbul: Beta.
 • De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1996). Human resource management. Newyork: John Willey&Sons, Inc.
 • Dutton J., Dukerich J., & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and membership commitment. Administrative Science Quarterly, 34, 239-263.
 • Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonları üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 107-108.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational identification: a conceptualand operational review. International Journal of Management Reviews, 7(4), 207-230.
 • Elsbach, K. D., & Kramer, R. M. (1996). Members’responses to organizational identity threats: Encountering and countering the business weekrankings. Administrative Science Quarterly, 41(6), 442-476.
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış bilimleri (5. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Hackman, J., R., & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characterstics. Journal of Applied Psychology Monograpy, 55, 259-286.
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1975-22031-001. 002012 tarihinde alınmıştır.
 • Hogg, M. (2010). Grupla bütünleşme (Çev. A. M. Aktaş). İstanbul: Sistem.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, ilkeler, teknikler. İstanbul: Nobel.
 • Kovach, A. K. (1987). What motivates employees? Workers and supervisors give different answers. Business Horizons, 30(5), 58-66.
 • Latham, G. G., & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and resaerch at the dawn of the twenty-first century. Annual Review of Psychology, 56(1), 485-516. Mael, F., & Ashforth, B. E. (1989). Social identity theory and the organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39. http://www.jstor.org/stable/select/258189?seq=1&thumbView=thumbs&thu mbPager=one (06.05.2012 tahinde alınmıştır.
 • Mahaney, C. R., & Lederer, A. L. (2006). The effect of intrinsic and extrinsic rewards for developers on information systems project success. Project Management Journal, 37(4), 42-54.
 • Murphy, P. K., & Alexander, P. A. (2000). A motivated exploration of motivation terminology. Contemporary Education Psychology, 25(1), 3-53.
 • Mottaz J. C. (1985). The relative importance of intrinsic and extrinsic rewards as determinants of work satisfaction. The Sociological Quarterly, 26(3), 365-385. Okay, A. (2000). Kurum kimliği. Ankara: Mediacat.
 • Ölçüm-Çetin, M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık (1. Basım). Ankara: Nobel.
 • Özdaşlı, K. ve Akman, H. (2012). İçsel ve dışsal motivasyonda cinsiyet ve örgütsel statü farklılaşması: Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4(7), 73-81.
 • Ravası, D., & Van R. J. (2003). Key issues in organizational identity and identification theory. Corporate Reputation Review, 6(2), 118-132.
 • Robbins, S. P. (1993). Organizational behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Schmidt, K. (1997). Corporate identity: an evolving discipline. Corporate Communications, 2(1), 40-45.
 • Steers, M. R., Mowday, T. R., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29(3), 379-387.
 • Tuna, M. ve Tuna, A. A. (2007). Kurumsal kimlik yönetimi. İstanbul: Kapital Medya. Türk Dil Kurumu [TDK], (2010). Türkçe sözlük (Genişletilmiş Baskı ). Ankara: TDK
 • Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; uygulamalı bir çalışma (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Wıley, C. (1997). What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys. International Journal of Manpower, 18(3), 263-280.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kurumsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46. Received: 07/11/2012 Revision received: 10/04/2013
 • Second revision received: 25/04/2013 Approved: 08/05/2013

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Türkan Argon This is me


Ramazan Ertürk

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 2

Cite

Bibtex @ { kuey126560, journal = {Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi}, issn = {1300-4832}, address = {}, publisher = {Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {159 - 179}, title = {İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {Argon, Türkan and Ertürk, Ramazan} }
APA Argon, T. & Ertürk, R. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 2 (2) , 159-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10320/126560
MLA Argon, T. , Ertürk, R. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları" . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2013 ): 159-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10320/126560>
Chicago Argon, T. , Ertürk, R. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2013 ): 159-179
RIS TY - JOUR T1 - Intrinsic Motivations of Primary School Teachers and Their Perceptions of Organizational Identity AU - TürkanArgon, RamazanErtürk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 179 VL - 2 IS - 2 SN - 1300-4832- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları %A Türkan Argon , Ramazan Ertürk %T İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları %D 2013 %J Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi %P 1300-4832- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Argon, Türkan , Ertürk, Ramazan . "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 / 2 (March 2013): 159-179 .
AMA Argon T. , Ertürk R. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013; 2(2): 159-179.
Vancouver Argon T. , Ertürk R. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013; 2(2): 159-179.
IEEE T. Argon and R. Ertürk , "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 2, no. 2, pp. 159-179, Mar. 2013