Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 13 - 22 2018-06-01

Candidate Teachers’ Attitude and Knowledge Toward Speech and Language Disorders in Children
Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Candidate Teachers’ Attitude and Knowledge Toward Speech and Language Disorders in Children

Ayşe AYDIN UYSAL [1] , Gülşah TURA [2]


Number of people with speech and language disorders is increasing every day (McLeod & McKinnon, 2007, p. 41). This can negatively impact the academic performance and decrease the psychosocial well-being of the people with speech and language disorders. Teachers play a significant role in diagnosing and treatment of these disorders. Thus, the aim of this study is to investigate the knowledge and attitudes of candidate teachers towards speech and language disorders. The sample consisted of 40 candidate teachers from Kocaeli University and a self-administered survey by Togram and Mavis (2009, s.74) was completed. The main findings of the study reveal that the majority of the candidate teachers believe that speech and language therapies should be carried in therapy rooms instead of social settings like schools. More than half of the participants (77.5%) agreed that people with speech and language disorders can easily transfer the learned abilities in therapies without any additional support from the teachers (87.5%). All of the participants (100 %) have positive attitudes observing the therapy sessions and know the importance of being informed about the communicational needs of the students. The majority of participating candidate teachers also believed that the causes of speech and language disorders are psychological (60 %) and these are also risk factors for the future learning disorders. Most of the candidate teachers disagreed with the statement that children will not be able to learn reading because of the speech problems (75%).

Dünyada ve ülkemizde dil ve konuşma bozukluğu olan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır (McLeod & McKinnon, 2007, s.41). Bu bozukluklar bireyin akademik performansını olumsuz yönde etkilemekte ve kişilerin psikososyal uyumlarını azaltmaktadır.  Öğretmenlerin bu bozukluğa sahip çocukların tanılanması, sağaltımı ve izlenmesi süreçlerinde kritik bir rolü bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının dil ve konuşma bozukluklarına yönelik bilgi düzeyi ve tutumlarının araştırılmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen farklı bölümlerden son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu çalışma toplam 40 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcıların 21’i kadın 19’u erkektir. Araştırmada Togram ve Maviş (2009, s.74) tarafından dil ve konuşma bozukluklarına yönelik tutum ve bilgileri belirlemek amacıyla geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların akademik ve sosyal başarıları ile ilgili 10 madde ve terapi gereksinimleri hakkında 10 madde olmak üzere toplam 20 tutum maddesi yer almaktadır. Tutum maddelerinin değerlendirmesi Likert tipinde üçlü derecelendirme kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin sonunda katılımcılara dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri açık uçlu bir biçimde sunulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından elden ulaştırılarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Tespit edilen bulgular, frekans ve yüzde kullanılarak ifade edilmiştir. Bu bulgulara göre aday öğretmenlerin büyük çoğunluğu (77.5%) dil ve konuşma terapilerinin okul gibi sosyal ortamlar yerine bireysel terapi odalarında gerçekleştirilmesi gerektiğini, yarıdan fazlası (87.5%) dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin terapide öğrendikleri yetileri öğretmenlerden herhangi bir destek almadan diğer sosyal ortamlara kolaylıkla genelleyebileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların tümünün(100 %) bireysel terapileri izleme ve konu ile ilgili bilgilendirilme konusunda pozitif bir tutumları bulunmaktadır.  Katılımcıların büyük çoğunluğu (60%) dil ve konuşma bozukluklarının nedeninin psikolojik olduğunu düşünmekte ve bu durumun ilerideki öğrenme güçlükleri açısından risk faktörü olacağını belirtmektedir. Örneklemin %75’i ise dil ve konuşma bozukluklarının ileride okuma güçlüklerine yol açacağı ile ilgili ifadeye katılmamıştır.

 • Antoniazzi D., Snow P., Dickson-Swift, V. (2010). Teacher identification of children at risk forlanguage impairment in the first year of school. International Journal of Speech-Language Pathology 12(3), 244-252. doi: 10.3109/17549500903104447.
 • ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) (2007).The Scope of Practice in speech-language pathology. American Speech-Language-Hearing Association.
 • Çiyiltepe, M. (2005). Dil ve Kavram Gelişimi. (ed. Topbaş, Seyhun) Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Dockrell J., Lindsay G (2000). Meeting the needs of children with specific speech and language difficulties. European Journal of Special Needs Education 15(1), 24-41. doi:10.1080/088562500361682.
 • Felsenfeld S., Broen P.A., McGue M. (1994). A 28-year follow up of adults with a history of moderate phonological disorder: Educational and occupational results. Journal of Speech and Hearing Research 37(6), 1341-1353.
 • Hartas D. (2004). Teacher and speech-language therapist collaboration: Being equal and achieving a common goal? Child Language Teaching and Therapy 20(1), 33-54. doi: 10.1191/0265659004ct262oa.
 • Blood, G.W., Robins, L.A., Blood, I.M., Boyle, M.P., Finke, E. (2011). Bullying, school based speech-language pathologşsts, and English learners: seriousness, intervention, and strategy selection. Perspectives on School-based Issues 12(4), 128-131. doi: 10.1044/sbi12.4.128.
 • Kersner M. (1996). Working together for children with severe learning disabilities. Child Language Teaching and Therapy 12(1), 17-28.
 • Konrot, A., Levent, B. (1991). Konuşma sorunlu çocuklar ve eğitimleri, 1. Özel Eğitim Konseyi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı Ankara: 13-15 Mayıs.
 • Konrot, A. (1998). Sözel Dil ve Konuşma Sorunları, (Ed. Eripek S). Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi AÖF İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ünite 7.
 • Konrot, A. (2003). Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Sorunları, In: Çocukta Dil Ve Kavram Gelişimi. (Ed. Topbaş S.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Law J., Boyle J., Harris F., Harkness A, Nye C (2000a). Prevalence and natural history of primary speech and language delay: Findings from a systematic review of the literature. International Journal of Language and Communication Disorders 35(2), 165-188.
 • Law J., Lindsay G., Peacey N., Gascoigne M., Soloff N., Radford J. … Fitzgerald L (2000b) Provision for children with speech and language needs in England and Wales: Facilitating communication between education and health services. Nottingham, UK: Department for Education and Employment.
 • Maviş, İ. (2011). Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler. (ed. Doç. Dr. İ.H. Diken), Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, 4. Baskı,Ankara: Pegem A Akademi Yayınları.
 • McLeod S., McKinnon DH (2007). Prevalence of communication disorders compared with other learning needs in 14,500 primary and secondary school students. International Journal of Language and Communication Disorders 42, 37–59.
 • Öğe, Ö. (2004). İlköğretim 1. Basamak Dönemi Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozukluklarının Öğretmenlerden Bilgi Alma Yoluyla Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanrıdağ, O. Nöroloji Pratiğinde Konuşma ve Dil Bozuklukları (2009). Türk Nöroloji Dergisi;15, 155-160.
 • Tollerfield I. (2003). The process of collaboration within a special school setting: An exploration of the ways in which skills and knowledge are shared and barriers overcome when a teacher and speech and language therapist collaborate. Child Language Teaching and Therapy 19(1): 67-84. doi: 10.1191/0265659003cct244oa.
 • Topbaş, S., Konuşma Dilinin Evrim Sürecinde İletişim-Dil Konuşma Bağlantısı, Dil ve KAvram Gelişimi, S. Topbaş (Ed.), Kök Yayıncılık, Ankara, (2007).
 • Togram, B., Mavis, İ. (2009). Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10 (1) 71-85.
 • Maviş, İ., Toğram, B., Akyüz Togram, A. (2005, Ekim). Okulöncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin dil ve konuşma bozukluklarına yönelik görüşleri. 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • McCormack J., Harrison L.J., McLeod S., McAllister L. (2011). A nationally representative study of the association between communication impairment at 4-5 years and children's life activities at 7-9 years. Journal of Speech, Language and Hearing Research 54(5), 1328- 1348. doi: 10.1044/1092-4388(2011/10-0155).
 • McLeod S., Press F., Phelan C. (2010). The (in)visibility of children with communication impairment in Australian health, education, and disability legislation and policies. Asia Pacific Journal of Speech, Language, and Hearing 13(1), 65-75.
 • Navsaria, I., Pascoe, M., Kathard, H. (2011). It’s not just the learner, it’s the system! Teacher’s perspectives on written language difficulties: Implications for speech – language therapy. South African Journal of Communication Disorders. 58, 2, 1-34.
 • Sadler, J. (2005). Knowledge, attitudes and beliefs of the mainstream teachers of children with a preschool diagnosis of speech/language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 21 (2), 147–163.
 • Wright J.A., Kersner M. (1999). Teachers and speech and language therapists working with children with physical disabilities: Implications for inclusive education. British Journal of Special Education 26(4), 201-205.
 • Wright J.A., Kersner M. (2004). Short-term projects: The standards fund and collaboration between speech and language therapists and teachers. Support for Learning 19(1), 19-23. doi: 10.1111/j.0268-2141.2004.00313.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe AYDIN UYSAL (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gülşah TURA
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : May 19, 2018
Acceptance Date : June 5, 2018
Publication Date : June 1, 2018

Bibtex @research article { kuje425174, journal = {Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8846}, address = {Eğitim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi 41380 İzmit Kocaeli Türkiye}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {13 - 22}, doi = {10.33400/kuje.425174}, title = {Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydın Uysal, Ayşe and Tura, Gülşah} }
APA Aydın Uysal, A , Tura, G . (2018). Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , 1 (1) , 13-22 . DOI: 10.33400/kuje.425174
MLA Aydın Uysal, A , Tura, G . "Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi" . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2018 ): 13-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kuje/issue/37623/425174>
Chicago Aydın Uysal, A , Tura, G . "Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2018 ): 13-22
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi AU - Ayşe Aydın Uysal , Gülşah Tura Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33400/kuje.425174 DO - 10.33400/kuje.425174 T2 - Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 22 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8846 M3 - doi: 10.33400/kuje.425174 UR - https://doi.org/10.33400/kuje.425174 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi %A Ayşe Aydın Uysal , Gülşah Tura %T Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi %P -2636-8846 %V 1 %N 1 %R doi: 10.33400/kuje.425174 %U 10.33400/kuje.425174
ISNAD Aydın Uysal, Ayşe , Tura, Gülşah . "Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 / 1 (June 2018): 13-22 . https://doi.org/10.33400/kuje.425174
AMA Aydın Uysal A , Tura G . Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi. KUJE. 2018; 1(1): 13-22.
Vancouver Aydın Uysal A , Tura G . Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2018; 1(1): 13-22.
IEEE A. Aydın Uysal and G. Tura , "Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi", Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 13-22, Jun. 2018, doi:10.33400/kuje.425174