Research Article
BibTex RIS Cite

Pupils views on out-of-school science education with flipped learning

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 124 - 140, 31.05.2023
https://doi.org/10.33400/kuje.1225945

Abstract

The aim of this research is to examine students' views on science education supported by flipped learning and structured out-of-school learning. The subjects of the 8th Grade 'Simple Machines' unit in the 2018 Science Curriculum were structured with flipped learning and presented to students in a playground, which is one of the out-of-school learning environments, with various activities. The research was carried out according to the case study pattern, which is one of the qualitative research methods. The study group consists of a total of 10 8th grade students, 5 female and 5 male, studying at a state secondary school in the city center of Karaman in the 2020-2021 academic year and participating in out-of-school learning environment activities structured with flipped learning during three week. Data were collected with a semi-structured interview form prepared by the researchers. Some of the interviews were conducted face-to-face and some of them were carried out with online platforms due to the pandemic conditions. Semi-structured interviews were conducted after the application in order to determine the thoughts of the students about out-of-school learning activities structured with the flipped learning model. In line with the purpose of the study, themes and codes were created and content analysis was carried out. As a result of the research, it was concluded that the students had positive ideas and thoughts about science education supported by out-of-school learning structured with flipped learning and found the method enjoyable. In order to eliminate the individual learning limitation of flipped learning, suggestions were made, such as doing the activities in groups, and teachers' using flipped learning in out-of-school learning environments.

References

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Aksoy, İ. (2020). Ortaokul fen öğretiminde ters yüz sınıf uygulamaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Anagün, Ş. S., Ağır, O. & Kaynaş, E. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elâzığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Anderson D., Lucas K. B., Ginns I.S. & Dierking L.D. (2000). Development of knowledge about electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post-visit activities. Science Education, 84(5), 658–679.
 • Ardıç, E. & Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 12-30.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(1), 80-94.
 • Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf vücudumuz bilmecesini çözelim ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği [Yayımlanmış doktora tezi]. Amasya Üniversitesi.
 • Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim-öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 76-83.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Bodur, Z. & Yıldırım, M. (2018). Sınıf dışı etkinliklerinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 125-140.
 • Bozdoğan, A. E., Okur, A. & Kasap, G. (2015). Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: Bir fabrikası gezisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. & Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem Akademi.
 • Campoy, R. (2005). Case Study Analysis in the Classroom: Becoming A Reflective Teacher, Sage Publications.
 • Chan, Y. C., Lo, C. K. & Hew, K. F. (2018, August). An exploratory study of using the next generation science standards (NGSS) to flip hong kong secondary school science education. In Proceedings of the 2nd International Conference on E-Society, E-Education and E-Technology (s. 10-15).
 • Chen, C.K., Huang, N.T.N. & Hwang G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: A review of journal publications, Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1690528
 • Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Demir, E. (2020). 5. sınıf fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinde ters yüz sınıf uygulamalarının çevre bilincine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Demiralay, R. & Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.
 • Demi̇rel, R. & Özcan, H. (2020). Ortaokul öğrencileri ile bir okul dışı öğrenme ortamına alan gezisi: Tropikal kelebek bahçesi örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 120-144.
 • Gennaro, E. D. (1981). The effectiveness of using previsit ınstructional materials on learning for a museum field trip experience. Journal Of Research in Science Teaching, 18(3), 275-279.
 • Günüç, S. (2011, Eylül, 22-24). Dijital Yerlilerde Çalışan Bellek ve Çoklu Görev. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu [Sözlü sunum]. Elâzığ, Türkiye.
 • Kanbur, S. (2016). Organik kimya öğretiminde ters-yüz sınıf modelinin uygulanması: Bir eylem araştırması. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Kardaş, F. & Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: Teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,48(2), 103-121.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O. & Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463.
 • Kozikoglu, I. (2019). Analysis of the studies concerning flipped learning model: a comparative meta-synthesis study. International Journal of Instruction, 12(1), 851-868.
 • Kozikoğlu, İ. & Camuşcu, K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201.
 • Kromba, A. & Harms, U. (2008). Acquiring knowledge about biodiversity in a museum-are worksheets effective? Journal of Biological of Education, 42(4), 157-163.
 • Lee, L. H. & Yeung, Y. Y. (2021). A scoping review of flipped classrooms in k-12 science education: Implications and recommendations for future research and practice. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 40(1), 65-97.
 • Putri, M. D., Rusdiana, D., & Rochintaniawati, D. (2019, February). Students’ conceptual understanding in modified flipped classroom approach: An experimental study in junior high school science learning. Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1157, No. 2, p. 022046) içinde. IOP Publishing.
 • Rennie, L. J., & Johnston, D. J. (2004). The nature of learning and its implications for research on learning from museums. Science Education, 88(1), 4-16.
 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.
 • Say, F. S. & Yıldırım, F. S. (2020). Flipped classroom ımplementation in science teaching. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 606-620.
 • Söndür, D. (2020). Stem etkinlikleriyle desteklenmiş ters yüz öğrenme modelinin çeşitli değişkenlere etkisi. . [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Stake, R. E. (2000). “Case studies”, Handbook of Qualitative Research, (Ed. Denzin ve Lincoln) 2. basım, Sage Publications.
 • Stratton, E., Chitiyo, G., Mathende, A. M. & Davis, K. M. (2020). Evaluating flipped versus face-to-face classrooms in middle school on science achievement and student perceptions. Contemporary Educational Technology, 11(1), 131-142.
 • Talan, T., & Gülseçen, S. (2019). Dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 9(3), 353-368.
 • Turan, Z. (2023). Evaluating Whether Flipped Classrooms Improve Student Learning in Science Education: A Systematic Review and Meta-Analysis. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(1), 1-19.
 • Türkmen, H. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf-dışı ortamlarda öğretime bakış açıları. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 12-26.
 • Türkmen, H., Doğru, Ö., & Göktaş, Ş. Ö. (2018). İnformal öğrenme ortamlarında fen öğretimi: Sasalı doğal yaşam parkı gezisine yönelik ortaokul öğrencilerin görüşleri. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 10(40), 641.
 • Uçar, H. & Bozkurt, A. (2018). Dönüştürülmüş sınıf 2.0: bilginin üretimi ve sentezlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 143-157.
 • Yavuz Topaloğlu, M. & Balçın, M. D. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 55-75.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Yedinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş
 • Yıldız, D.G., Kıyıcı, G. & Altıntaş, G. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.
 • Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muş Alparslan Üniversitesi.

Ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı fen eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 124 - 140, 31.05.2023
https://doi.org/10.33400/kuje.1225945

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme destekli fen eğitimine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 8. Sınıf ‘Basit Makineler’ ünitesinin konuları ters yüz öğrenme ile yapılandırılarak çeşitli etkinliklerle okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan bir oyun parkında öğrencilere sunulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Karaman il merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören ve 3 hafta süresince ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme ortamı etkinliklerine katılmış 8. sınıf düzeyindeki, 5’i kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Görüşmelerden bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise pandemi koşulları sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin ters yüz öğrenme modeli ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme etkinlikleri ile ilgili düşüncelerini tespit etmek amacıyla uygulama sonrası yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda temalar ve kodlar oluşturulmuş ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme destekli fen eğitimine yönelik öğrencilerin olumlu fikir ve düşüncelere sahip oldukları ve yöntemi eğlenceli buldukları sonucuna varılmıştır. Ters yüz öğrenmenin bireysel öğrenme sınırlılığını ortadan kaldırması için etkinliklerin grupça yapılması, öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarında ters yüz öğrenmeyi kullanmaları gibi öneriler sunulmuştur.

References

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Aksoy, İ. (2020). Ortaokul fen öğretiminde ters yüz sınıf uygulamaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Anagün, Ş. S., Ağır, O. & Kaynaş, E. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elâzığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Anderson D., Lucas K. B., Ginns I.S. & Dierking L.D. (2000). Development of knowledge about electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post-visit activities. Science Education, 84(5), 658–679.
 • Ardıç, E. & Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 12-30.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(1), 80-94.
 • Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf vücudumuz bilmecesini çözelim ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği [Yayımlanmış doktora tezi]. Amasya Üniversitesi.
 • Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim-öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 76-83.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Bodur, Z. & Yıldırım, M. (2018). Sınıf dışı etkinliklerinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 125-140.
 • Bozdoğan, A. E., Okur, A. & Kasap, G. (2015). Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: Bir fabrikası gezisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. & Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem Akademi.
 • Campoy, R. (2005). Case Study Analysis in the Classroom: Becoming A Reflective Teacher, Sage Publications.
 • Chan, Y. C., Lo, C. K. & Hew, K. F. (2018, August). An exploratory study of using the next generation science standards (NGSS) to flip hong kong secondary school science education. In Proceedings of the 2nd International Conference on E-Society, E-Education and E-Technology (s. 10-15).
 • Chen, C.K., Huang, N.T.N. & Hwang G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: A review of journal publications, Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1690528
 • Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Demir, E. (2020). 5. sınıf fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinde ters yüz sınıf uygulamalarının çevre bilincine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Demiralay, R. & Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.
 • Demi̇rel, R. & Özcan, H. (2020). Ortaokul öğrencileri ile bir okul dışı öğrenme ortamına alan gezisi: Tropikal kelebek bahçesi örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 120-144.
 • Gennaro, E. D. (1981). The effectiveness of using previsit ınstructional materials on learning for a museum field trip experience. Journal Of Research in Science Teaching, 18(3), 275-279.
 • Günüç, S. (2011, Eylül, 22-24). Dijital Yerlilerde Çalışan Bellek ve Çoklu Görev. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu [Sözlü sunum]. Elâzığ, Türkiye.
 • Kanbur, S. (2016). Organik kimya öğretiminde ters-yüz sınıf modelinin uygulanması: Bir eylem araştırması. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Kardaş, F. & Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: Teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,48(2), 103-121.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O. & Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463.
 • Kozikoglu, I. (2019). Analysis of the studies concerning flipped learning model: a comparative meta-synthesis study. International Journal of Instruction, 12(1), 851-868.
 • Kozikoğlu, İ. & Camuşcu, K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201.
 • Kromba, A. & Harms, U. (2008). Acquiring knowledge about biodiversity in a museum-are worksheets effective? Journal of Biological of Education, 42(4), 157-163.
 • Lee, L. H. & Yeung, Y. Y. (2021). A scoping review of flipped classrooms in k-12 science education: Implications and recommendations for future research and practice. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 40(1), 65-97.
 • Putri, M. D., Rusdiana, D., & Rochintaniawati, D. (2019, February). Students’ conceptual understanding in modified flipped classroom approach: An experimental study in junior high school science learning. Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1157, No. 2, p. 022046) içinde. IOP Publishing.
 • Rennie, L. J., & Johnston, D. J. (2004). The nature of learning and its implications for research on learning from museums. Science Education, 88(1), 4-16.
 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.
 • Say, F. S. & Yıldırım, F. S. (2020). Flipped classroom ımplementation in science teaching. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 606-620.
 • Söndür, D. (2020). Stem etkinlikleriyle desteklenmiş ters yüz öğrenme modelinin çeşitli değişkenlere etkisi. . [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Stake, R. E. (2000). “Case studies”, Handbook of Qualitative Research, (Ed. Denzin ve Lincoln) 2. basım, Sage Publications.
 • Stratton, E., Chitiyo, G., Mathende, A. M. & Davis, K. M. (2020). Evaluating flipped versus face-to-face classrooms in middle school on science achievement and student perceptions. Contemporary Educational Technology, 11(1), 131-142.
 • Talan, T., & Gülseçen, S. (2019). Dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 9(3), 353-368.
 • Turan, Z. (2023). Evaluating Whether Flipped Classrooms Improve Student Learning in Science Education: A Systematic Review and Meta-Analysis. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(1), 1-19.
 • Türkmen, H. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf-dışı ortamlarda öğretime bakış açıları. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 12-26.
 • Türkmen, H., Doğru, Ö., & Göktaş, Ş. Ö. (2018). İnformal öğrenme ortamlarında fen öğretimi: Sasalı doğal yaşam parkı gezisine yönelik ortaokul öğrencilerin görüşleri. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 10(40), 641.
 • Uçar, H. & Bozkurt, A. (2018). Dönüştürülmüş sınıf 2.0: bilginin üretimi ve sentezlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 143-157.
 • Yavuz Topaloğlu, M. & Balçın, M. D. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 55-75.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Yedinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş
 • Yıldız, D.G., Kıyıcı, G. & Altıntaş, G. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.
 • Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muş Alparslan Üniversitesi.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Özlem Ünlütürk 0000-0002-1129-2534

Büşra Bakioğlu 0000-0001-7997-1018

Publication Date May 31, 2023
Submission Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Ünlütürk, A. Ö., & Bakioğlu, B. (2023). Ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı fen eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 6(1), 124-140. https://doi.org/10.33400/kuje.122594522176

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2020 yılı itibariyle TR-Dizin tarafından dizinlenmektedir.