Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of histopathological effects in liver, gills, kidney and intestinal of Cyprinus carpio L. 1758 of Tebuconazole (fungicide)

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 94 - 108, 30.12.2018

Abstract

Effects of tebuconazole on tissue histopathology of Cyprinus carpio L. 1758 were investigated. The fish were divided into 3 groups of 10 animals in each group (control group, group 1 and group 2) and without tebuconazole, respectively, 2 mg/L, and 3 mg/L for 14 days, immersed in tanks containing tebuconazole. At the end of the study period, the fish tissue samples were stained with hematoxylin-eosin (H-E) by routine methods. In histopathological examination, the fish gill tissue applied to tebuconazole were observed necrosis, desquamasyon and hydropic degeneration in secondary lamellar epithelium depending on the dose increases. Liver tissue was observed necrosis, vacuolar and hydropic degeneration. Kidney tissue was observed degeneration and mononuclear cell infiltration in the distal and proximal tubules. Intestinal tissue was often detected necrosis and degenerations. In application of tebuconazole, liver, kidney, intestine and gill tissues of Cyprinus carpio were concluded to be effects of degenerative.

References

  • Atamanalp M 2004. Pestisitlerin balıkların üreme biyolojisi üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi, 4UZBKP_025.pdf 02-sep-2004.12:20 181K.

Tebukonazol (Fungusit)’un Cyprinus carpio L. 1758’nun Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Bağırsak Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 94 - 108, 30.12.2018

Abstract

Tebukonazol uygulanan Cyprinus carpio L. 1758’nun doku histopatolojisi
üzerine etkileri araştırıldı. Balıklar her grupta 10 hayvan bulunan 3 gruba
ayrıldı (kontrol grubu, 1. grup ve 2. grup) ve sırasıyla tebukonazol içermeyen,
2 mg/L, ve 3 mg/L tebukonazol içeren tanklarda 10 gün süreyle bekletildi.
Çalışma süresi sonunda,
balıklardan
alınan doku örnekleri rutin yöntemlerle hematoksilin-eozin (H-E) ile boyanarak
histopatolojik değişiklikler izlendi.
Histopatolojik incelemede,
tebukonazol uygulanan balıkların solungaç dokusunda, doz artışına bağlı olarak
sekonder lamel epitelinde nekroz, desquamasyon ve hidropik dejenerasyon tespit
edildi. Karaciğer dokusunda nekroz, vakuolar ve hidropik dejenerasyonlar
gözlendi. Böbrek dokusunda distal ve proksimal tubullerde dejenerasyon ve
mononükleer hücre infiltrasyonu gözlendi. Bağırsak dokusunda
çoğunlukla
nekroz oluşumları ve dejenerasyonlar saptandı.
Tebukonazol uygulamasında, Cyprinus carpio’nun karaciğer, böbrek, bağırsak ve solungaç
dokuları üzerine dejeneratif etkilerinin olduğu sonucuna varıldı.

References

  • Atamanalp M 2004. Pestisitlerin balıkların üreme biyolojisi üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi, 4UZBKP_025.pdf 02-sep-2004.12:20 181K.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Muhitdin Yılmaz

Ertan Özgür This is me

Yusuf Ersan

Evren Koç

Publication Date December 30, 2018
Submission Date September 11, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Yılmaz, M., Özgür, E., Ersan, Y., Koç, E. (2018). Tebukonazol (Fungusit)’un Cyprinus carpio L. 1758’nun Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Bağırsak Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 94-108.