Year 2018, Volume 8 , Issue 1, Pages 107 - 122 2018-01-31

A Meta-Analysis Study on Graduate Thesis Prepared on Teaching Linguistics in Turkey
TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Ali GÖÇER [1] , Sevtap ARSLAN [2]


In Turkish language, during the course of learning and improving basic language skills, the field of learning serves as a tool.  The rules of linguistic knowledge are very important in the acquisition of basic language skills and in the functional use of language.
In this research, it was aimed to classify the postgraduate dissertations written  on teaching language in Turkey between 1996 and 2017 according to their  their types, the research institute, topic, level, target group and the year it was prepared.
In the course of source scan made for the database of National Thesis Center of YÖK was mainly used. However, apart from this database, internet search engines and written sources prepared in previous years have also benefited. In the research process, the thesis scans are concentrated around the concept of "teaching linguistics". The theses were coded by the researchers in computer environment. Coding made to ensure coding reliability has been reexamined by a specialist on his area. Each dissertation is coded only once during the coding of postgraduate theses on teaching linguistics. As a result of the investigations, it is not possible to say that the work done in this area for our country is sufficient, though the number of thesis about the teaching linguistics has increased in recent years. The fact that many problems are still encountered in the field of teaching linguistic makes it necessary to carry out qualified researches. Even though the effect and importance of the teaching linguistics, which has a functional prescription in the acquisition of basic language skills, is constantly mentioned, it seems that the work in this area is not at a sufficient level.

Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde dil bilgisi öğrenme alanı araç vazifesi görmektedir. Temel dil becerilerinin kazandırılmasında ve dilin işlevsel bir şekilde kullanılmasında dil bilgisi kuralları oldukça önemlidir. Bu araştırmada Türkiye’de dil bilgisi öğretimi üzerine 1996-2017 yılları arasında hazırlanan lisansüstü tezlerin; türüne, yapıldığı yıllara, yürütüldüğü enstitülere, konusuna ve düzeyine, araştırma modellerine, hedef kitlesine göre sınıflandırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Araştırma için yapılan kaynak taramasında büyük oranda YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Ancak bu veri tabanının dışında İnternet arama motorları ve önceki yıllarda hazırlanmış yazılı kaynaklardan da faydalanılmıştır. Araştırma sürecinde tez taramaları özellikle “dil bilgisi öğretimi” kavramı etrafında yoğunlaştırılmıştır. Tezlerle ilgili kodlamalar araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Kodlama güvenirliğini sağlamak için yapılan kodlamalar bir alan uzmanı tarafından yeniden incelenmiştir. Dil bilgisi öğretimi konulu lisansüstü tezlerin kodlanması sürecinde her tez sadece bir defa kodlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda dil bilgisi öğretimi ile ilgili hazırlanan tez sayısında son yıllarda bir artış görülse de ülkemiz için bu alanda yapılmış çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Dil bilgisi öğretimi alanında hâlâ birçok problemle karşılaşılması bu alanda nitelikli araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Temel dil becerilerinin kazandırılmasında işlevsel öneme sahip olan dil bilgisi öğretiminin etkisi ve öneminden sürekli bahsedilse de bu alandaki çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.

 • Aydın, Ö. (1999). Orta Okullarda Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Dil Dergisi, 81, 23-29.
 • Bakioğlu, A. ve Özcan, Ş. (2016). Meta-Analiz. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir, T. (2013). Türkçe Derslerinde Dil Bilgisi Konuları Öğrenilirken Kullanılan Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 167-206.
 • Demirel, Ö. (2002), Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dolunay, S. K. (2010). Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi. TÜBAR-XXVII, 275-284.
 • Erdem, İ. (2008). Öğretmen Görüşlerine Göre Dil Bilgisi Konularının Öğretilme Güçlükleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Gazi Üniversitesi). 6(1), 85-105.
 • Erdem, İ. ve Çelik, M. (2011). Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler. Turkish Studies, 6(1), 1030-1041.
 • Göçer, A. (2015). Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Yeri, İşlevi ve Öğretimi: Bütünlük İlkesi ve Tümevarım Yöntemi Ekseninde Tematik Bir Yaklaşım. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 233-242.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • Güneş, F. (2013). Yapılandırıcı Yaklaşımla Dil Bilgisi Öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 171-187.
 • İşcan, A. (2007). İşlevsel Dil Bilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 253-258.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kaygusuz, T. (2006). İlköğretim İkinci Kademede Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Okursoy Günhan, F. (2009). Kavram Haritaları Öğretim Stratejisinin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, J. ve Ömeroğlu, A. F. (2015). Dil Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(31), 69-86.
 • Sağır, M. (2002). Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali GÖÇER
Country: Turkey


Author: Sevtap ARSLAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2018

Bibtex @research article { kusbd358763, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {107 - 122}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Göçer, Ali and Arslan, Sevtap} }
APA Göçer, A , Arslan, S . (2018). TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 107-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/35805/358763
MLA Göçer, A , Arslan, S . "TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI" . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 107-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/35805/358763>
Chicago Göçer, A , Arslan, S . "TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 107-122
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI AU - Ali Göçer , Sevtap Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 122 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI %A Ali Göçer , Sevtap Arslan %T TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI %D 2018 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Göçer, Ali , Arslan, Sevtap . "TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (January 2018): 107-122 .
AMA Göçer A , Arslan S . TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(1): 107-122.
Vancouver Göçer A , Arslan S . TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(1): 107-122.
IEEE A. Göçer and S. Arslan , "TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 107-122, Jan. 2018